1)

TOSFOS DH IM

תוספות ד"ה אם

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara does not again ask a question it asked previously.)

השתא לא פריך אלא מעתה זרק לגלימא מבעוד יום

(a)

Implied Question: The Gemara here does not ask that if he would throw his coat in the garbage before Shabbos (would it not be a vessel). (Why not?)

דכיון דלא היה מוכן מבעו"י ליכא לדמויי לגלימי

(b)

Answer: Since this was designated before Shabbos, it is unlike a coat (which is clearly not Muktzah even if thrown in the garbage, as it was previously designated for usage and his opinion that it is unfit is abnormal and therefore insignificant).

2)

TOSFOS DH MACHATZELES

תוספות ד"ה מחצלת

(SUMMARY: Tosfos explains that the reeds of the mat do not really have to be used for a purpose similar to their original purpose.)

לרווחא דמילתא מפרש הכי אע"ג דלא בעי מעין מלאכה ראשונה

(a)

Observation: The Gemara is giving this explanation without having to do so, as it does not have to be able to be used for something similar to its previous usage.

כדאמר רב נחמן לעיל חרס קטנה מותר לטלטלה בחצר משום דחזיא לכסויי בה מנא

1.

Proof: This is as Rav Nachman states earlier that a small piece of earthenware can be carried in the yard because it is fit to be used as the cover of a vessel.

3)

TOSFOS DH HAREI

תוספות ד"ה הרי

(SUMMARY: Tosfos explains that word "yard" here is not literal.)

לאו דוקא בחצר לרב נחמן ולרבא דשרו בכרמלית ורה"ר

(a)

Explanation: This is not specifically referring to a yard, as Rav Nachman and Rava permit a Karmelis and a public domain (respectively, see 124b).

4)

TOSFOS DH B'SHE'OSIN

תוספות ד"ה בשעושין

(SUMMARY: Tosfos explains why the Beraisa specifically states, "an old oven.")

והא דנקט תנור ישן

(a)

Implied Question: The Beraisa specifically stated, "an old oven." (Why is this only true of an old oven and not a new oven?)

דשברי תנור חדש אין ראוין לכלום

(b)

Answer: This is because the broken pieces of a new oven are not fit for anything (Rashi says the pieces of the old oven are hard and fit to be used.)

5)

TOSFOS DH B'SHIVREI

תוספות ד"ה בשברי

(SUMMARY: Tosfos does not understand why the Beraisa says, "an old oven" according to the answer regarding broken pieces of a new oven.)

לפי תירוץ זה תימה הא דנקט תנור ישן דבהיסק ראשון פליגי

(a)

Question: According to this answer it is difficult to understand why the Beraisa stated, "an old oven" as it is referring to a case where it is the first time it is heated up!

6)

TOSFOS DH K'MAN

תוספות ד"ה כמאן

(SUMMARY: Tosfos explains that Ravina preferred to say the custom is based on the opinion of Rebbi Eliezer ben Yaakov.)

ה"ה דה"מ למימר כרבי יוסי דשרי לקמן לטלטל כיסוי כלים שאין להם בית אחיזה בכלי דחברינהו בארעא

(a)

Implied Question: Ravina also could have said that it is according to Rebbi Yosi, who permits later (126b) carrying covers of vessels that have no handles if the vessel is connected to the ground. (Why didn't he say it is according to Rebbi Yosi?)

אלא משום דמשנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי

(b)

Answer: Rather, because the teachings of Rebbi Eliezer ben Yaakov are known to be very refined and thorough, he preferred to say it was according to him.

125b----------------------------------------125b

7)

TOSFOS DH V'AZDU

תוספות ד"ה ואזדו

(SUMMARY: Tosfos explains the opinion of Rav Asi.)

תימה היכי הוה רבי אסי לטעמיה אדרבה פליגי דהכא קאמר ר' אסי נעשה כיסוי לחבית בהנחה גרידא בלא שום מעשה וגבי נדבך אמר ר' אסי צאו ושפשפום אמר להן דהיינו מעשה שהצריכן רבי

(a)

Question #1: This is difficult. How is Rav Asi according to his reasoning? On the contrary, he seems to contradict himself! In our Gemara he says that it is made into a cover for the barrel by just putting it there without doing any other action, and regarding a row of stones he says that you should go out and smooth them before Shabbos! He told them that this type of action was required by Rebbi.

ועוד קשה גבי נדבך קאמר דסגי בשפשוף ולקמן גבי כיסוי כלים א"ר אסי א"ר יוחנן והוא שיש בהם תורת כלי

(b)

Question #2: Additionally, regarding the row of stones he said that smoothing them down is enough, and later regarding the covers of vessels he says in the name of Rebbi Yochanan that it is only if they are considered vessels!

ויש לומר דכיסוי חבית סגי לה בהנחה שדרכו לעשותו כל דהו דלא בעי תיקון ומעשה גמור כשאר כיסוי כלים ונדבך של אבן מסותת ומרובע לבנין סגי להו בשפשוף שאין צריך עוד תיקון מ"מ הוי ר' אסי לטעמיה דכי היכי דמיקל רבי אסי גבי נדבך ה"נ הכא

(c)

Answer: It is possible to answer that the cover of the barrel is enough to be placed there, as it is does not require fixing it into a cover and doing a big action to it as is the case with other covers of vessels. The row of stones that have already been smoothed and made square for building can also just have a small action done to them. Accordingly, Rav Asi is based on his reasoning regarding the row of stones, as just as he only requires a small action there, so too he only requires a small action (of placing it on the barrel) here.

והא דקאמר ר' אסי בפרק במה טומנין (לעיל דף נ.) חריות של דקל ישב אע"פ שלא קשר

1.

Implied Question: Rav Asi earlier (50a) says that one may sit on branches of palm trees on Shabbos even though he did not tie them together before Shabbos. (Shouldn't he require at least a small action before Shabbos as he does here?)

התם רב אשי גרסינן

2.

Answer #1: The text there should read "Rav Ashi" not "Rav Asi."

אי נמי ראויין הם לישיבה טפי מאבנים

3.

Answer #2: Alternatively, they are more ready to sit on than stones (and therefore do not require a similar action to designate them before Shabbos).

8)

TOSFOS DH HA'KOL MODIM

תוספות ד"ה הכל מודים

(SUMMARY: Rashi and Tosfos argue regarding whether there is a prohibition against making the walls of a tent.)

פי' בקונ' דלא אסיר אהל אלא למעלה בגג אבל בדפנות לא

(a)

Opinion #1: Rashi explains that the prohibition against making an Ohel is only regarding making a roof, not making walls.

כדמוכח בעובדא דשמואל בכל גגות (עירובין דף צד.) דאיתמר חצר כותל שנפרצה רב אמר אין מטלטלין אלא בד' אמות ושמואל אמר זה מטלטל עד עיקר המחיצה וזה מטלטל עד עיקר המחיצה

1.

Proof: This is apparent from the incident involving Shmuel in Eiruvin (94a). The Gemara says that the wall separating two yards broke on Shabbos. Rav says one can therefore only carry within four cubits, while Shmuel says that each can carry until the original wall separating the yards (as when Shabbos started this was the status of the yard).

והא דרב לאו בפירוש איתמר אלא מכללא דשמואל הוה יתיב בההוא חצר נפל גודא דביני ביני אמר להו שמואל שקולו גלימא נגודי ליה אהדרינהו רב לאפיה כו' ושמואל למה ליה למיעבד הכי האמר זה מטלטל עד עיקר המחיצה כו' שמואל לצניעותא בעלמא הוא דעבד

i.

Proof (cont.): Rav's position was not stated by him explicitly, but rather can be derived from the following incident. Shmuel was sitting in a yard when the wall separating this yard from a second yard fell. Shmuel said, take a sheet and put it up between the two yards. Rav turned his face away etc. The Gemara asks, why did Shmuel do this? Doesn't he hold that each can carry until the wall? The Gemara answers, Shmuel did this for modesty (not because of the laws of Shabbos).

אלמא משמע דאהל דדפנות שרי למיעבד הכי ורב שהיה מקפיד לאו משום עשיית אהל דשרי כדפרישית אלא הוה קפיד אמאי דהוו מטלטלין גלימא ד' אמות בחצר

ii.

Proof (cont.): This implies that the walls of a tent are permitted to be put up on Shabbos. Rav was not bothered by Shmuel's ruling because he held this was a problem of making a tent, but rather because they carried the sheet four cubits in the yard.

וקשה דע"כ שייך איסור אהל אפילו בדפנות כדאיתא בעירובין בפרק מי שהוציאוהו (דף מד. ושם) גבי עשיית דופן סוכה דפריך התם והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הכל מודים שאין עושין אהל עראי בתחילה ומשני הא בדופן שלישית והא בדופן רביעית

(b)

Question: This is difficult, as it must be there is a prohibition of making a tent regarding walls as well, as is apparent from the Gemara in Eiruvin (44a). The Gemara asks regarding making the walls of a Sukah, didn't Rabah bar bar Chanah say in the name of Rebbi Yochanan that everyone admits that one cannot make a temporary tent on Shabbos? The Gemara answers, one case is when he is making a third wall of a Sukah while one is where he is making a fourth wall.

אלא נראה לר"ת דשפיר שייך בדפנות אהל היכא דמחיצה מועלת להיתר ולהכי בדופן שלישית דהויא מחיצה ומכשר ליה לסוכה חשיב עשיית אהל בתחלה אבל דופן רביעית אינה אלא תוספת בעלמא הואיל וכבר הסוכה היתה כשרה

(c)

Opinion #2: Rather, it appears to Rabeinu Tam that the prohibition against making a tent includes making walls if these walls permit something. This is why it is forbidden to make the third wall of a Sukah, as it is a wall that causes the Sukah to become valid and therefore is considered like making a tent. However, the fourth wall that only adds another wall is not forbidden, since the Sukah was already valid.

ועיקר פלוגתין דר"א ורבנן איתא באהל כבעשיית דופן דפקק החלון משמע בחלון שבכותל

1.

Opinion #2 (cont.): The main argument between Rebbi Eliezer and the Rabbanan regarding a tent is referring to the wall of a tent, as a "window stopper" implies a window on a wall.

דאי בגג מיירי הוה ליה למימר ארובה כמו ששנינו משילין פירות דרך ארובה (ביצה דף לה:)

i.

Proof: If it would be referring to a skylight, it would have used the word "Arubah" as we learn in the Mishnah in Beitzah (35b) that one can throw down fruit (drying on the roof) through an Arubah (skylight).

ומיהו באהל שבגג נמי פליגי כדמוכח לקמן בפרק תולין (דף קלז:) דמייתי הך גבי תליית משמרת שהיא כעין גג

2.

Opinion #2 (cont.): However, they also argue regarding making a roof, as is apparent later (137b) where this is quoted regarding hanging a sieve which is like a roof.

וכן משמע בפרק בתרא דעירובין (דף קב.) דאמר הנהו דיכרי דהוו בי רב הונא ביממא בעו טולא ובליליא בעו אוירא אתא לקמיה דרב אמר ליה כרוך בודיא ושייר בה טפח דלמחר הוא מוסיף על אהל עראי ומותר ומשמע דהיינו נמי תוספת אהל עראי דפליגי רבי אליעזר ורבנן

i.

Proof: This is also implied in Eiruvin (102a). The Gemara says that there were some rams by Rav Huna's house, and during the day they required shade and at night they required air. He went to Rav who told him to wrap up the mat (acting as the roof that provides shade before Shabbos) and leave a Tefach, as during the day it is permitted for him to add onto a temporary tent (he can unwrap it so they can have shade if the roof was already a Tefach wide before Shabbos). This implies it is referring to the addition to the roof of a temporary tent that is an argument between Rebbi Eliezer and the Rabbanan.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF