1)

TOSFOS DH HACHA

תוספות ד"ה הכא

(SUMMARY: Rashi and Tosfos argue whether the meat is considered Muktzah.)

פי' בקונטרס שהבשר אסור לטלטל שהרי אינו ראוי לאכילה עד הלילה

(a)

Explanation #1: Rashi explains that the meat is forbidden to be carried, as it is not fit to be eaten until nightfall.

ואינו נראה דא"כ היכי קאמר לא נטלטל עור אגב בשר כיון דבשר אסור לטלטל

(b)

Question: This does not seem correct as if so, how can he say "we should not carry the skin because it is considered part of the meat" if the meat itself cannot be carried?

ונראה דלכ"ע בשר מותר לטלטל

(c)

Explanation #2: It therefore appears that according to everyone the meat can be carried.

אע"ג דמאן דשרי בשר תפל בעלמא לטלטל היינו משום דחזי לכלבים והכא לא חזי לכלבים

1.

Implied Question: This is despite the fact that the opinion that permits carrying raw meat does so because it can be eaten by dogs, and here it is not fit for dogs.

מ"מ משום בזיון קדשי שמים שרי לכ"ע ובטלטול עור אגב בשר הוא דפליגי

2.

Answer: Even so, due to the denigration of Kodshim it is permitted according to everyone. They argue regarding carrying the skin because it is considered part of the meat.

והא דקאמר הכא דהוי בסיס לדבר האסור

3.

Implied Question: The Gemara says here that it is a Basis l'Davar ha'Assur. (How is the skin a Basis if the meat is not Muktzah?)

היינו קודם שנשחטה היה בסיס לדבר האסור שכל הבהמה מוקצה היא מטלטול

4.

Answer: This means that before it was slaughtered it was a Basis l'Davar ha'Assur, as the entire animal was Muktzah at that point.

2)

TOSFOS DH MI DAMI

תוספות ד"ה מי דמי

(SUMMARY: Tosfos explains why a different answer is not given.)

וא"ת אמאי לא קאמר התם נעשה בסיס לדבר המותר ולדבר האסור הכא נעשה בסיס לדבר האסור גרידא

(a)

Question: Why doesn't the Gemara answer that there it was made a Basis to a Davar ha'Mutar and a Davar ha'Assur, whereas here it was made only into a Basis l'Davar ha'Assur?

וי"ל דאין נראה לו לחלק כיון דהשתא סבור שיכול לנער מעות מן הכיס ואפילו הכי א"צ לנער ושרי כל שהוא עושה להצלת ס"ת ה"ה דשרי להביא תיק שיש בו מעות גרידא

(b)

Answer: He does not think this distinction is correct, since he currently understands that one can shake money out of his pocket, and even so one does not have to do so as long as he is acting to save a Sefer Torah. It is therefore similarly permitted to bring a bag containing money for this purpose.

3)

TOSFOS DH ADE'HACHI

תוספות ד"ה אדהכי

(SUMMARY: Tosfos explains Rebbi Yishmael and the Rabbanan only argue when the animal is totally skinned.)

משמע דאי לא מצי למשדי המעות הוה מצי להביא התיק עם המעות להביא בו ס"ת וא"כ כשאינו מופשט אלא עד החזה מותר לכ"ע לטלטל הואיל ולא מצי שדי ליה ולא פליגי אלא כשהופשט לגמרי כדפי' לעיל

(a)

Explanation: This implies that if he cannot throw down the money, he could bring a bag containing money to bring a Sefer Torah. If so, when the animal is only skinned up to the chest, it is permitted according to everyone to carry it, since he cannot throw down the skin. They only argue when it is totally skinned, as I explained earlier (116b, DH "Pligi").

4)

TOSFOS DH D'SHAKIL

תוספות ד"ה דשקיל

(SUMMARY: Rashi and Tosfos argue whether skinning in small pieces is considered a Rabbinic prohibition.)

פירש בקונט' דאיכא שבות בכה"ג

(a)

Explanation #1: Rashi explains that this is normally a Rabbinic prohibition.

וקשה דהוה ליה למיתני בפסחים בפרק אלו דברים (דף סה:) הפשט דדחי שבת בהדי הנהו שבות דקתני התם דדחו שבת

(b)

Question: This is difficult, as the Mishnah in Pesachim (65b) should have listed skinning the Pesach as one of the Rabbinic prohibitions on Shabbos that is pushed aside due to the bringing of the Korban Pesach.

ונראה לר"י דליכא אפילו שבות דאינו מפשיט כשיעור חשיבות עור יחד

(c)

Explanation #2: The Ri understands that there is not even a Rabbinic prohibition, as he is not skinning a significant amount of skin at one time.

ולא דמי למפיס מורסא דהתם פתח קעביד אך שא"צ לו וכן צד מזיקין מ"מ צד הוא אבל הכא דלא קא עביד הפשט אפי' שבות ליכא

1.

Explanation #2 (cont.): This is unlike making a hole in a pus filled sore, as there he is making an opening, even though he does not need it. Similarly, when one hunts dangerous animals, he is trapping. However, this action is not considered skinning, and it is therefore not even considered a Rabbinic prohibition.

וא"ת דתני' בסוף תמיד נשחט (פסחים סה:) תנא חשכה כל אחד ואחד נוטל פסחו בעורו אם כן לאו בברזי היה מופשט ומשמע דבשבת איירי דאמתני' דהתם קאי דקתני ארבעה עשר שחל בשבת

(d)

Question: The Gemara in Pesachim (65b) says that if it became dark (i.e. nightfall) each person takes his Korban Pesach by the skin. This implies it was not skinned in small pieces. It also implies there that it is referring to Shabbos, as it is discussing the Mishnah there which is about an Erev Pesach that falls on Shabbos.

ואיכא למימר דלא קאי אשבת

(e)

Answer #1: It is possible that this case is not referring to Shabbos.

א"נ נוטלו בעורו שנפשט עד החזה

(f)

Answer #2: Alternatively, it is referring to taking the animal by its skin that was skinned until the chest.

ועוד אומר ר"י דאיכא למימר דרבנן לדברי רבי ישמעאל קאמרי לדידן מותר להפשיט לגמרי לדידך אודי לן מיהא דמותר להפשיט בברזי

(g)

Answer #3: The Ri answers that it is possible to say that the Rabbanan are making their argument according to the opinion of Rebbi Yishmael. They are saying that according to us it is permitted to fully skin the animal. According to you, at least admit that it is permitted to skin it in little pieces.

וא"ת לפי זה ה"ל למיחשב התם דחיית הפשט

(h)

Question: Why, then, didn't the Mishnah in Pesachim (65b) list the fact that skinning pushes aside Shabbos?

וי"ל דבפלוגתא לא קא מיירי דלר' ישמעאל לא דחי ליה הפשט כלל

(i)

Answer: The Mishnah did not want to enter into an argument, as according to Rebbi Yishmael skinning does not push aside Shabbos.

ואע"ג דחשיב הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום דפליגי בה ר"ע ור' אליעזר

(j)

Implied Question: This is despite the fact that the Mishnah does list carrying it and bringing it from outside the Techum, even though this is argued by Rebbi Akiva and Rebbi Eliezer. (Why is this argument listed?)

לא חשיב לה פלוגתא דר"א דשמותי הוא

(k)

Answer #1: This is not really considered an argument, as Rebbi Eliezer is a Shamuti (from the house of Shamai, and we clearly do not rule like his opinion versus Rebbi Akiva).

ועוד דמההיא פלוגתא ילפינן דהזאה אינה דוחה להכי קתני לה

(l)

Answer #2: Additionally, from this argument we derive that sprinkling (water and ashes from the Parah Adumah) does not push aside Shabbos, and it is therefore stated to teach us this.

5)

TOSFOS DH SHALOSH

תוספות ד"ה שלש

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara presents such an understanding.)

השתא האי דמפרש לה הכי ומוקי תרוייהו אליבא דר"א ולא בעי למימר שלש מחיצות ולחי א' אינו מפולש ובלא לחי זהו מפולש והוה מפרש אליבא דהלכתא

(a)

Implied Question: The one who understands this and says both are according to Rebbi Eliezer did not want to say that three walls and a Lechi is not Mefulash and without a Lechi is Mefulash, which is according to the Halachah. (Why not?)

היינו משום דסבר דבלא לחי כלל לא הוה שרי בן בתירא דהוי כרמלית ולא דמי לחצר שאינה מעורבת דסיפא

(b)

Answer: This is because he holds that without a Lechi it cannot be permitted by Ben Beseira, as it would be considered a Karmelis. It is unlike the case of a yard without an Eiruv in the second part of the Mishnah.

6)

TOSFOS DH V'OD

תוספות ד"ה ועוד

(SUMMARY: Tosfos explains the Gemara's question.)

ואדמפלגי בין חצר מעורבת למבוי הוה לן לפלוגי בין מבוי משותף למבוי שאינו משותף דבמשותף יהא מותר להציל לתוכו אוכלין ומשקין ואמאי נקט חצר מעורבת

(a)

Explanation: Instead of differentiating between a yard with an Eiruv and an alleyway, it should have differentiated between a common alleyway (with multiple people's yard opening into this alleyway) and a private alleyway. This is because it is permitted to save food and drink into a common alleyway. Why would it say the case was regarding a yard with an Eiruv?

7)

TOSFOS DH ELA

תוספות ד"ה אלא

(SUMMARY: Tosfos explains the positions of Rabah and Abaye.)

תימה מה תירץ רבה מקושיא דנציל לתוכו אוכלין ומשקין

(a)

Question: This is difficult. What does Rabah answer to the question that we should allow saving food and drink into it?

ואומר ר"י דרבה רוצה לומר דרבנן סברי כרבי יהודה דוקא לצורך הצלת כתבי הקדש ולא לצורך אחר ואביי פריך משום דאינו נראה לו סברא שיסברו כר' יהודה לחצאין

(b)

Answer: The Ri explains that Rabah wants to say that the Rabbanan hold like Rebbi Yehudah specifically regarding saving holy writings, not for any other purpose. Abaye's asks his question because he does not think the Rabbanan will only hold like Rebbi Yehudah half of the time.

ומשני אביי ג' מחיצות כו' ולאביי לא סברי רבנן כר"א לחצאין דר"א להצלת כתבי הקדש סגי בלחי אחד כדמסיים ואזיל ואפילו לרבי אליעזר כו'

1.

Answer (cont.): Abaye answers that three walls etc. According to Abaye, the Rabbanan do not partially hold like Rebbi Eliezer, as according to Rebbi Eliezer one Lechi is enough when it comes to saving holy writings, as he concludes that even according to Rebbi Eliezer etc.

117b----------------------------------------117b

8)

TOSFOS DH HA D'TANYA

תוספות ד"ה הא דתניא

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara does not ask a question from a Mishnah.)

הקשה הרב פורת אמאי לא פריך ממתניתין דריש חבית (לקמן קמג:) דתנן חבית שנשברה מצילין ממנה מזון שלש סעודות ואומר לאחרים בואו והצילו לכם ובלבד שלא יספוג

(a)

Question: Rav Porat asks, why doesn't the Gemara ask a question from the Mishnah later (143b) that says that if a barrel breaks, we allow one to save food for three meals from it? The Mishnah there continues that he may also tell others to save food for themselves, as long as he does not soak it up with a sponge.

ותירץ דההיא איכא למימר כגון שהחבית בכרמלית דחיישינן שמא יעביר כלי ד' אמות בכרמלית אבל בהך ברייתא קתני בהדיא בראש גגו

(b)

Answer #1: He answers that it is possible to say that the case is where the barrel is in a Karmelis, as we suspect that he will carry the vessel four cubits in a Karmelis. However, this Beraisa explicitly says it is on top of his roof.

ור"י תירץ דהתם מיירי כשנשפך היין לארץ דחיישינן שמא יספוג

(c)

Answer #2: The Ri answers that the case there (ibid.) is when the wine already spilled on the ground, as we suspect he will soak it up with a sponge.

אומר ה"ר שמואל בשם ר"ת דדוקא נשברה לו חבית אבל נסדקה ועושה טיף טיף מותר להביא כלים לקלוט ולצרף דאינו בהול כל כך להביא כלים דרך רה"ר כמו כשנשברה

(d)

Opinion: Rabeinu Shmuel says in the name of Rabeinu Tam that this is specifically when his barrel breaks. However, if it gets a crack and it is leaking out, one is allowed to bring vessels to catch what is leaking and to stop up the leak, as he is not panicked to the point that he will bring vessels from the public domain to fix the leak as he is when a barrel breaks.

9)

TOSFOS DH KLI ACHER

תוספות ד"ה כלי אחר

(SUMMARY: Tosfos explains the Beraisa's statement.)

אומר ר"י דזו אף זו קתני לא מבעי לקלוט דמינכר שמציל דאסור אלא אפילו לצרף דלא מינכר כולי האי שהוא מציל אסור

(a)

Explanation: The Ri says that this is said in a style of "this and even this." Not only is it forbidden to put the vessel under the broken barrel in order to catch the wine, as it is recognizable that he is saving the wine with this action, but even to put a vessel next to the roof to cause the wine to slide down into a different vessel is prohibited, even though it is not so recognizable (that he is saving the wine by putting this vessel next to the roof).

10)

TOSFOS DH HITZIL

תוספות ד"ה הציל

(SUMMARY: Tosfos explains how our Gemara applies to Matzah baking on Pesach.)

אומר ר"י כשאפו בי"ט של פסח מצות מסולת נקיה שיש לו די לצורך י"ט אין אופין אחריהן פת של הדראה אלא מתחילה יעשה של הדראה ואחרי כן יעשה הנקיה

(a)

Opinion: The Ri says that when they baked Matzos on the Yom Tov of Pesach from clean sifted flour and they had enough for Yom Tov, they were not allowed to then make more Matzos from flour that was not refined. Rather (if one would like to use all of the flour for baking on Yom Tov), he should first make the Matzos from the flour that is not refined, and then he would still be permitted to make Matzos from the clean sifted flour.

11)

TOSFOS DH AVAL

תוספות ד"ה אבל

(SUMMARY: Tosfos explains whether Yom Kippur actually means Yom Kippur.)

פירש בקונטרס למוצאי יוה"כ

(a)

Explanation #1: Rashi explains that our Gemara is referring to Motzei Yom Kippur (and not Yom Kippur itself).

וא"ת פשיטא דחול גמור הוא ומ"ש משבת למוצאי שבת

(b)

Question: This is obvious, as it is a regular weekday! What is the difference between this and doing so on Shabbos for Motzei Shabbos?

וי"ל דמצוה לאכול במוצאי יוה"כ כדפי' לעיל (דף קיד:)

(c)

Answer #1: It is a Mitzvah to eat on Motzei Yom Kippur, as I explained earlier (114b).

ועוד לפי שהתענו מותר יותר

(d)

Answer #2: Additionally, because they have just fasted there is more reason to say that it should be permitted.

אי נמי ליום הכפורים עצמו קאמר ולהאכיל התינוקות

(e)

Explanation #2: Alternatively, this could be referring to Yom Kippur itself and it is for the purpose of feeding children.

12)

TOSFOS DH V'HA'TANA

תוספות ד"ה והתנא

(SUMMARY: Tosfos explains how we know that Shofar blowing is permitted according to Torah law on Shabbos.)

וא"ת ואמאי מייתי קרא דכל מלאכת עבודה דכתיב גבי י"ט הא אפי' בשבת דכתיב לא תעשה מלאכה סתם ולא כתיב עבודה שרי לתקוע ולרדות מן התורה כדמשמע הכא דאשבת מייתי לה

(a)

Question: Why does he quote the Pasuk, "Kol Meleches Avodah" stated regarding Yom Tov? Even though the Torah states regarding Shabbos, "Lo Saseh Melachah" and it does not say "Avodah," it is still permitted to blow Shofar and take bread out of the oven, as implied here that it is referring to Shabbos.

ופירש רבינו שמואל דגרס כל מלאכה לא תעשו

(b)

Text: Rabeinu Shmuel says that the text should read, "Kol Melachah Lo Sasu."

ורשב"א מפרש דלעולם מכל מלאכת עבודה אימעיט תקיעה ורדייה ושבת ילפינן מי"ט דאין בין י"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד כדכתיב אך אשר יאכל לכל נפש (שמות יב)

(c)

Answer: The Rashba explains that the Pasuk, "Kol Meleches Avodah" indeed excludes blowing Shofar and taking bread out of the oven from being a Melachah. We derive Shabbos from Yom Tov, as there is no difference between Shabbos and Yom Tov besides being able to prepare Ochel Nefesh, as the Pasuk states, "Ach Asher Yei'achel l'Chol Nefesh."

13)

TOSFOS DH SHE'HEE

תוספות ד"ה שהיא

(SUMMARY: Tosfos explains the Gemara's question.)

וכיון דמדאורייתא שריא אע"ג דמדרבנן אסירא כדאמר בראש השנה (דף לג.) אין מעכבין את התינוקות מלתקוע הא נשים מעכבין הכא הוה לן למישרי משום ג' סעודות

(a)

Explanation: Since according to Torah law it is permitted, even though it is forbidden according to Rabbinic law as stated in Rosh Hashanah (33a) that we do not stop children from blowing Shofar, implying we stop women from blowing, we should permit it here since he needs three meals.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF