1)

TOSFOS DH Ela Amar Rava v'Chulei (cont.)

תוספות ד"ה אלא אמר רבא כו' (המשך)

ועוד קשה לר''י לפי' הקונטרס דלטומאה שהיתה עליהן שלא תפרח מהני שפיר טעמא דהדיוט יכול להחזירו בלא טעמא דראוי להקישו

(a)

Question #2 (against Rashi - Ri): In order that Tum'ah that it already had not leave, the reason that a commoner can return it it properly suffices, without the reason that it is proper to bang it;

כדאשכחן בפ' שלשה שאכלו (ברכות נ:) גבי מטה דאפי' מפורקת לא פרחה טומאה מינה אא''כ נגנבה או שאבדה חציה או שחלקוה אחים או שותפים שאין סופן לחברה

1.

This is like we find in Brachos (50b) regarding a bed. Even if it is taken apart, the Tum'ah does not leave it unless it was stolen, or part was lost, or brothers or partners divided it, for [then] it is not destined to be joined;

ולא איצטריך כלל לטעמא דהקשה אלא לענין לקבל טומאה מכאן ולהבא דהאי טעמא הואיל והדיוט יכול להחזירו לא מהני לקבל בה טומאה כדקתני התם החזירוה מקבלת טומאה מכאן ולהבא

2.

We need the reason of banging only to receive Tum'ah from now and onwards, for this reason that a commoner can return it, does not help at all to receive Tum'ah, like it says there "if he returned it, it receives Tum'ah from now and onwards." (Mere ability to return it did not suffice.)

ולאביי נמי הוה בעי למימר דמשום דהדיוט יכול להחזירו מקבלין שניהן זוג והעינבל טומאה מכאן ולהבא

3.

Also according to Abaye, he wanted to say that because a commoner can return them, both of them, a bell and clapper, receive Tum'ah from now and onwards.

וריצב''א הביא ראיה לפי' הקונט' דתניא בתוספתא דמסכת כלים בפ' רשב''ג העושה זוג למכתשת ולעריסה ולמטפחות תינוקות ניטלו עינבליהן טהורין

(b)

Support (for Rashi - Ritzva): A Beraisa in the Tosefta in Kelim (Bava Metzi'a, 1:13) teaches that one who makes a bell for a grinder, crib or scarf [or bib] of children, if the clappers were taken, they are Tehorim;

משמע דזגין טהורין

1.

Inference: The bells are Tehorim.

ולפירוש הקונט' ניחא דטהורין דלא מקבלי טומאה מכאן ולהבא אבל לפר''י קשה אמאי טהורין

2.

According to Rashi, it is fine that they are Tehorim. They do not receive Tum'ah from now and onwards. However, according to the Ri, why are they Tehorim?

ור''י השיב דכמה ברייתות יש בתוספתא דפליגי אש''ס שלנו

(c)

Answer (Ri): There are several Beraisos in the Tosefta that argue with our Gemara. (Some texts of the Tosefta say "Tamei", and the Gra says that this is the proper text.)

2)

TOSFOS DH v'R. Yochanan Amar Ho'il v'Ra'uy Legame'a Bo Mayim l'Tinok

תוספות ד"ה ורבי יוחנן אמר הואיל וראוי לגמע בו מים לתינוק

(SUMMARY: Tosfos shows that this is even without designation, and resolves this with the Gemara below.)

קשה לרשב''א דע''כ בלא ייחדו מיירי מדקאמר הואיל וראוי משמע בראוי בעלמא אפי' בלא ייחוד

(a)

Assertion (Rashba): You are forced to say that this is when he did not designate it, since it says "it is proper." This connotes merely being proper, without designation.

ועוד דביחדו לכך לא הוה פליג ר' יוסי בר' חנינא

(b)

Support #1: Also, if he designated it, R. Yosi bar Chanina would not argue!

ועוד דביחדו אפי' לא היה לו עינבל מעולם נמי מקבל טומאה

(c)

Support #2: Also, if he designated it, even if it never had a clapper, it receives Tum'ah!

ועוד אי ביחדו מיירי מאי פריך דר' יוחנן אדר' יוחנן הא התם ע''כ איירי בלא ייחדו דביחדו אפי' במדרסות נמי אין אומרים עמוד ונעשה מלאכתנו

(d)

Support #3: Also, if he designated it, what was the contradiction in R. Yochanan? There you are forced to say that he did not designate it, for if he designated it, even regarding Midras we do not say "get up, and we will do our work"!

ולקמן בס''פ המצניע (דף צה: ושם) גבי ניקב כמוציא זית טהור מלקבל בו זיתים ועדיין כלי הוא לקבל בו רימונים ופי' בקונטרס אם ייחדו לרימונים

(e)

Question (Rashba): Below (95b), regarding a Kli punctured enough for olives to leave, it is Tahor regarding holding olives, and it is still a Kli for holding pomegranates, Rashi explained "if he designated it for pomegranates"!

ואי לאו פי' הקונט' דהתם הוה ניחא

(f)

Answer #1: If not for Rashi's Perush there, it would be fine. (I.e. it is a Kli for holding pomegranates even without designation, i.e. it receives Tum'ah. In what way is it Tahor regarding holding olives? (R. Akiva Eiger asks so.) Perhaps it is Tahor only if he designated it for olives - PF).

וי''ל דאפי' לפירוש הקונטרס הכא חזי טפי ע''י גימוע משום דהואיל דמעיקרא הוה כלי גמור וגם עתה הדיוט יכול להחזירו אית לן למימר דע''י דבר מועט שעדיין ראוי לגמוע בו מים חשיב כלי אפי' בלא ייחוד

(g)

Answer #2: Even according to Rashi, here it is more proper [for Tum'ah] through [the possibility to use it for] drinking, since initially it was an absolute Kli, and also now a commoner can return it. We should say that through a small matter, that it is still proper to drink water with it, it is considered a Kli even without designation;

ולמ''ד נמי הואיל וראוי להקישו דבעי מעין מלאכה ראשונה אתי שפיר בכל ענין דאפי' לא בעינן בעלמא ייחוד

1.

Also according to [Rava] who says "because he can bang it", for he requires [a use] akin to its initial Melachah, it is fine in every case, even if normally we do not require designation;

הכא אתי שפיר דלא מהני גמוע מים משום שעומד עדיין למלאכתו ראשונה להחזיר בו העינבל ואומר לו עמוד ונעשה מלאכתנו

2.

Here it is fine that [the possibility to use it for] drinking water does not help, since it is still destined for its initial Melachah, to return the clapper, and [one who wants to use it] says [to one using it for another use] "get up, and we will do our work"!

וכ''ש דאי בעינן בעלמא ייחוד דאתי טפי שפיר

i.

All the more so, if normally we require designation, it is even better.

3)

TOSFOS DH v'Ein Omrim b'Tamei Mes Amod v'Na'aseh Melachteinu

תוספות ד"ה ואין אומרים בטמא מת עמוד ונעשה מלאכתנו

(SUMMARY: Tosfos explains unlike Rashi, who says that they argue about a broken Kli.)

לפירוש הקונט' קשה לר''י למה ליה לאתויי ברייתא דתרקב כיון דלא שייכא למילתיה דר' אלעזר ור' יוחנן

(a)

Question (Ri, against Rashi): Why did [the Gemara] bring the Beraisa of a half-Kav measure? It is not relevant to the argument of R. Elazar and R. Yochanan! (Rashi says that they argue about a broken Kli.)

אלא נראה לר' יצחק כפירוש ריב''א אומרים במדרסות עמוד מעל תרקב זה ונעשה מלאכתנו

(b)

Answer (Ri): Rather, the Riva's Perush is correct. We say about Midras "get up from this half-Kav, and we will do our work";

שאינו יכול להיות טמא מדרס ע''י שאתה יושב עליו הואיל ואינו מיוחד לכך כדקתני בברייתא

1.

It cannot be Tamei Midras through you sitting on it, since it is not special for this, like the Beraisa says;

ואין אומרים בטמא מת עמוד מגמוע מים בזה הזוג או בזה הסנדל של בהמה ונעשה מלאכתנו ליתן בו העינבל כדי להשמיע הקול וליתן סנדל ברגלי הבהמה

i.

And we do not say about Tamei Mes "get up from giving water through this bell or animal shoe, and we will do our work to put in a clapper to make noise or put the shoe on the animal's foot";

אלא טמא טומאת מת על ידי הגימוע אע''פ שאינו מיוחד לכך והוי בר קבולי טומאה דחשיב כלי ע''י גימוע מים

ii.

Rather, it is Tamei Mes through giving [to drink], even though it is not special for this, and it receives Tum'ah, for it is considered a Kli through giving water.

ור' יוחנן אמר אף אומר כו' דבעינן שיהא ראוי למלאכתו ראשונה ולא מהני ליה מידי לקבולי טומאה מה שראוי למלאכה אחרת

2.

R. Yochanan says that we say even [regarding Tamei Mes "get up..."], for we require that it is proper for its initial Melachah. Being proper for another Melachah does not help at all to receive Tum'ah;

אבל הקשת זוג ע''ג החרס והנחת סנדל של בהמה ברגלו כשבורח מן הקרב הוי מעין מלאכה ראשונה ולהכי הוי בר קבולי טומאה

3.

However, banging a bell on Cheres, or putting an animal shoe on one's foot when he flees from the battle, this is like the initial Melachah. Therefore, it receives Tum'ah.

ולא שייך למימר ביה עמוד ונעשה מלאכתנו דהיינו נמי מלאכתו

i.

It is not relevant to say "get up and we will do our work", for also [what he does now] is its work.

4)

TOSFOS DH Sandal Shel Behemah Shel Mateches

תוספות ד"ה סנדל של בהמה של מתכת

(SUMMARY: Tosfos explains why we discuss one of metal.)

ושל עץ אינו ראוי לכל הני דברים דמפרש בסמוך דדרך הבהמה לקלקלו

(a)

Explanation: A wooden [animal shoe] is not proper for all these matters below (giving water from it, anointing from it, and wearing it when fleeing), for the animal normally ruins it.

ורבינו שמואל גריס סנדל של בהמה ושל מתכת ומיירי בסנדל של סיידין דלקמן (סו.)

(b)

Alternative text: The Rashbam's text says "a sandal of an animal or of metal", and [the latter] refers to a sandal of plasterers below (66a).

5)

TOSFOS DH Ho'il v'Ra'uy Lishtos Bo Mayim b'Milchamah

תוספות ד"ה הואיל וראוי לשתות בו מים במלחמה

(SUMMARY: Tosfos explains why this is unlike a bell that never had a clapper.)

וא''ת והא בזוג שלא היה בו עינבל מעולם לא מטמינן משום דחזי לגמוע והכא חשוב כמו זוג שלא היה בו עינבל מעולם דכיון דנעשה לצורך בהמה אינו מקבל טומאה

(a)

Question: A bell that never had a clapper, we do not say that it is Tamei because it is proper for giving water, and here it is considered like a bell that never had a clapper, for since it was made for an animal, it does not receive Tum'ah!

וי''ל דתחלתו נמי עשוי לשתות בו מים במלחמה או לסוך אלא שעיקרו עומד לבהמה ואומר לו עמוד ונעשה מלאכתנו למאן דבעי מעין במלאכה ראשונה

(b)

Answer: Also from the beginning it is made to drink water in war or to anoint, just primarily it is destined for an animal, and one says to him "get up, and we will do our work" according to the opinion that requires akin to the initial Melachah.

6)

TOSFOS DH b'Sha'ah she'Bore'ach Min ha'Kerev Manicho b'Raglav

תוספות ד"ה בשעה שבורח מן הקרב מניחו ברגליו

(SUMMARY: Tosfos questions this from a Tosefta.)

תימה א''כ יטמא מדרס ותניא בתוספתא דכלים פרק כיפה ג' סנדלים הם של אדם טמא מדרס של מתכת ושל בהמה טמא טומאת מת משמע אבל מן המדרס טהור

(a)

Question: If so, it should be Tamei Midras, and a Tosefta in Kelim (Bava Basra 2:11) teaches that there are three Sandalim - of a man is Tamei Midras, of metal and of an animal is Tamei Mes. This implies that it is Tahor from Midras!

7)

TOSFOS DH v'Lo b'Ir Shel Zahav

תוספות ד"ה ולא בעיר של זהב

(SUMMARY: Tosfos explains that this is like a crown.)

אור''ת דלאו היינו נושקא כדפי' בקונט' דהא אמרי' בפרק בתרא דסוטה (דך מט:) מאי עטרות כלות עיר של זהב

(a)

Explanation (R. Tam): This is not "Nushka", like Rashi explained, for it says in Sotah (49b) what are crowns of brides? Ir Shel Zahav;

משמע דעשוי הוא כעין עטרה

1.

Inference: [Ir Shel Zahav] is made like a crown.

ואע''ג דאמרי' התם בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות חתנים וכלות והכא לא אסרו אלא בשבת

(b)

Implied question: It says there that at the time of Titus' army (brought against Yerushalayim), they decreed about crowns of Chasanim and Kalos. Here we forbid only on Shabbos!

אור''ת דדוקא לחתנים וכלות גזרו ולא לשאר בני אדם):

(c)

Answer (R. Tam): They decreed only about crowns of Chasanim and Kalos, but not for other people.

59b----------------------------------------59b

8)

TOSFOS DH Man Darkah Lemeifak b'Kalila Ishah Chashuvah

תוספות ד"ה מאן דרכה למיפק בכלילא אשה חשובה

(SUMMARY: Tosfos explains that we permit Kalila to any woman, but we do not permit all ornaments to an important woman.)

אומר ר''י דדוקא בכלילא שרי שמואל הכא וכן רבי אליעזר דוקא בעיר של זהב שאין כל הנשים רגילות בהן אלא אשה חשובה

(a)

Explanation (Ri): Shmuel permits here only Kalila, and similarly R. Eliezer permits only Ir Shel Zahav, which not all women normally wear them, only an esteemed woman;

אבל שאר תכשיטי נשים אסירי אפי' לאשה חשובה דאין לחלק בין הנשים

1.

However, other women's ornaments are forbidden even for esteemed women, for we do not distinguish between women.

והביא ראיה מס''פ כירה (לעיל דף מו:) דקאמר עולא מה טעם הואיל ואיכא תורת כלי עליהן

(b)

Support (Ri, for himself): Above (46b), Ula said "why [may one move ornaments in a Chatzer, even though the Tana forbids wearing them in the Chatzer]? Because they have the law of a Kli;

ומה דחק לומר כן כיון דחזי לנשים חשובות דאפי' לרבנן דאסרי בעיר של זהב לאשה חשובה מודו בשאר תכשיטים אליבא דשמואל דשרי כלילא אפילו לרבנן

1.

[If you will say that Shmuel permits all ornaments to an esteemed woman], what forced [Ula] to say so? Since they are proper for important women, even Rabanan who forbid Ir Shel Zahav to an important woman, they agree about other ornaments according to Shmuel, who permits Kalila even according to Rabanan!

9)

TOSFOS DH a'Avnet Shel Melachim

תוספות ד"ה אאבנט של מלכים

(SUMMARY: Tosfos explains the comparison.)

שמלבושם הוא ואין להם אבנט אחר ה''נ שרי האי קמרא לאיתתא דמלבושה היא ולא משלפא ומחויא

(a)

Explanation: This is [kings'] clothing. They have no other belt. Similarly, this Kamra (prestigious belt) is a woman's clothing. She will not take it off to show it off.

10)

TOSFOS DH Trei Hamyeini ka'Amrat

תוספות ד"ה תרי המייני קאמרת

(SUMMARY: Tosfos explains the version in Rashi that forbids this.)

לשון אחד פי' בקונטרס לאיסור

(a)

Explanation #1 (in Rashi): It is forbidden.

ואע''ג דחשיב בפ' כל כתבי (לקמן דף קכ:) בי''ח כלים פונדא וחגור ופי' התם בקונט' דפונדא הוא אזור

(b)

Implied question: Below (120b), among the 18 Kelim one may wear are counted Punda and a belt, and Rashi explained there that Punda is a belt!

היינו כגון שיש בגד מפסיק בינתים אבל תרי המייני זה על גב זה אסור

(c)

Answer: [Two belts are permitted] when a garment interrupts between them, but two belts one on top of the other are forbidden;

ולא דמי לכמה מלבושים שאדם לובש בשביל הקור אבל תרי המייני מה הנאה יש ואין דרך לחגור ומשוי הוא

1.

This is unlike a person who wears many garments due to the cold. However, two belts, what does he gain from [the second]? It is not normal to gird [a second belt]. It is a load.

11)

TOSFOS DH Menakta Parei

תוספות ד"ה מנקטא פארי

(SUMMARY: Tosfos explains that it gathers crumbs.)

פירורי הפת ותכשיט הוא

(a)

Explanation: [It gathers] crumbs of bread [that fall from her mouth]. It is an ornament.

12)

TOSFOS DH Nizmei ha'Af

תוספות ד"ה נזמי האף

(SUMMARY: Tosfos explains why earrings are permitted.)

ונזמי האוזן שרו כדפי' בקונטרס

(a)

Explanation: Earrings are permitted, like Rashi explained.

1.

Note: Rashi says that it is a burden for her to remove them, for she must untie the knots [in her hair covering], which covers also her ears. However, Tosfos concludes that we are concerned lest she remove strings! Bi'ur Halachah (303:20) answers that Tosfos' text of Rashi said that earrings are tight on her ears, and it is a burden to remove them.

ואע''ג דאמר לקמן הבנות יוצאות בחוטין שבאזניהן ואמר בגמ' דשל מיני צבעונים אסירי דילמא משלפי הואיל ותכשיט נינהו

(b)

Implied question: It says below (65a) that girls go out with strings in their ears, and the Gemara says that all colored [strings] are forbidden, lest she take it off, since they are ornaments!

התם יותר קל ליטלם מנזמי האוזן

(c)

Answer: There it is easier to remove [colored strings] than [to remove] earrings.

13)

TOSFOS DH Ha Im Yesh Aleha Chosam Chayeves Chatas

תוספות ד"ה הא יש עליה חותם חייבת חטאת

(SUMMARY: Tosfos explains that this inference relies on the Seifa.)

אסיפא סמיך דקתני בהדיא דחייבת חטאת

(a)

Explanation: He relies on the Seifa, which explicitly teaches that she is Chayeves Chatas.

14)

TOSFOS DH R. Nechemyah Metamei

תוספות ד"ה רבי נחמיה מטמא

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only in the Seifa.)

נראה לר''י דברישא מטהר דלא בעי למימר הלך אף אחר חותמה אלא דוקא אחר חותמה שהוא עיקר

(a)

Assertion (Ri): In the Reisha [R. Nechemyah] is Metaher. He does not mean to say that we follow even the stamp (and it receives Tamei if the band or stamp is metal), rather, [we follow] specifically the stamp, which is primary.

וכן משמע בהדיא בתוספתא דמסכת כלים דתניא טבעת של מתכת וחותמה של אלמוג רבי נחמיה מטהר שהיה רבי נחמיה אומר בטבעת הלך אחר חותמה:

(b)

Support: The Tosefta in Kelim connotes like this. It teaches that a metal ring with a balsam stamp, R. Nechemyah is Metaher, for R. Nechemyah says that [the law of] a ring follows the stamp.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF