1)

TOSFOS DH Ein Lanu Ela b'Ner k'R. Shimon (cont.)

תוספות ד"ה אין לנו אלא בנר כר' שמעון (המשך)

והא דלא פסיק רבי יוחנן כרבי מאיר דהא סבר לגמרי כוותיה דשרי מוקצה מחמת מיאוס ואסר מוקצה מחמת איסור

(a)

Implied question: Why didn't R. Yochanan rule like R. Meir? He holds like R. Meir totally, for he permits Muktzah Machmas Mi'us, and forbids Muktzah Machmas Isur!

נקט רבי יהודה משום דבכל מקום הוזכר גבי מוקצה

(b)

Answer #1: He mentioned R. Yehudah, for he is always mentioned regarding [forbidding] Muktzah.

ועוד דלא מצינו דאית ליה לרבי מאיר מוקצה מחמת איסור גרידא אלא בנר ישן דאיכא תרתי מחמת מיאוס ומחמת איסור

(c)

Answer #2: We do not find that R. Meir forbids Muktzah Machmas Isur alone. [We find that he forbids] only regarding an old lamp, which has two reasons to forbid - due to repulsiveness, and Isur.

אך לפי זה קשה לרשב''א דמשמע דנקט במנורה אין לנו כרבי שמעון אבל רבי שמעון מיהא שרי במנורה

(d)

Question (Rashba): It connotes that [R. Yochanan] answered that regarding a Menorah, we do not hold like R. Shimon, but R. Shimon permits a Menorah;

ולמאי דמפרש טעמא דמנורה משום דאדם קובע לו מקום היכי שרי רבי שמעון

1.

According to what [Rabah and Rav Yosef] explain that the reason [to forbid] a Menorah is because a person fixes a place for it, how can R. Shimon permit?

הא אמרי' בריש כל הכלים (לקמן דף קכג.) הכל מודים בסיכי וזירי ומזורי כיון דקפיד עלייהו מיחד להו מקום

i.

We say below (123a) that all agree about Sichi, Ziri and Mezori (dying or weaving tools.) Since people are adamant about them, they fix a place for them (so one may not move them)!

ונראה לפרש דרבי יוחנן פסק כרבי יהודה במוקצה מחמת מיאוס וכ''ש במוקצה מחמת איסור כדמוכח בפרק בתרא (דף קנז.)

(e)

Explanation #2: R. Yochanan rules like R. Yehudah regarding Muktzah Machmas Mi'us, and all the more so regarding Muktzah Machmas Isur, like is proven below (157a);

דקאמר בכולי שבת הלכה כרבי שמעון בר ממוקצה מחמת מיאוס וחד אמר במוקצה מחמת מיאוס נמי הלכה כרבי שמעון בר ממוקצה מחמת איסור דהיינו שהדליקו בה באותה שבת

1.

[Rav Acha or Ravina] said that in all of Shabbos, the Halachah follows R. Shimon, except for Muktzeh due to Mi'us, and [the other of Rav Acha and Ravina] said that the Halachah follows R. Shimon also regarding Muktzah Machmas Mi'us, but not regarding Muktzah Machmas Isur, i.e. he lit in the lamp this Shabbos.

והא דקאמר אנו אין לנו אלא בנר כרבי שמעון

(f)

Implied question: Why did [R. Yochanan] say "regarding a lamp, we hold like R. Shimon"? (This connotes that he holds like him!)

לאו משום דסבר כוותיה בנר אלא כלומר אין לנו שיתיר אפי' רבי שמעון דמיקל אלא בנר אבל במנורה אסר

(g)

Answer: He does not hold like him regarding a lamp. Rather, we have no one who permits more than a lamp, even R. Shimon who is lenient. He forbids a Menorah.

והשתא קיימי תרוייהו אחד ברייתא ולא מצי נמי למינקט רבי מאיר:

(h)

Support (and Answer #3 to Question (a)): Now, [R. Yochanan and R. Yehoshua ben Levi] discuss the same Beraisa, and [R. Yochanan] could not have said that the Halachah follows R. Meir.

2)

TOSFOS DH v'Ha Kilas Chasanim d'Adam Kove'a Lah Makom

תוספות ד"ה והא כילת חתנים דאדם קובע לה מקום

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

פי' רשב''א דאדם קובע לה מקום כמו למנורה ואפ''ה שרי שמואל

(a)

Explanation (Rashba): [We ask that] a person fixes a place for it, like a Menorah, and even so, Shmuel permits!

אלא ודאי לא חשיב קביעות שלה ושל מנורה קביעות אלא היכא דקבע מקום לגמרי כדאמר בפ' כל הכלים (לקמן קכג. ושם)

1.

Rather, surely fixing [a place for the canopy] and for a Menorah is not considered fixing, only when he totally designated a place, like it says below (123a).

3)

TOSFOS DH d'Chuliyos Bein Gedolah Bein Ketanah Asurah

תוספות ד"ה דחוליות בין גדולה בין קטנה אסורה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Beitzah.)

קשה לר''י דבפ''ב דביצה (דף כא:) תנן ג' דברים ר''ג מחמיר כב''ש וחשיב אין זוקפין את המנורה ומשמע דב''ה שרי

(a)

Question (Ri): In Beitzah (21b), a Mishnah teaches that R. Gamliel is stringent like Beis Shamai about three matters, and it counts "we do not erect a Menorah." It connotes that Beis Hillel permit;

ומפרש התם בגמרא הכא במנורה של חוליות עסקינן משום דמיחזי כבונה דב''ש סברי יש בנין בכלים ויש סתירה בכלים וב''ה סברי אין בנין כו'

1.

The Gemara explains there (23a) that here we discuss a Menorah of rings, because it looks like building. Beis Shamai hold that building and destroying apply to Kelim, and Beis Hillel hold that building [and destroying] do not apply...

אלמא שרי ב''ה מנורה של חוליות להחזיר

2.

Inference: Beis Hillel permit returning a Menorah of rings!

ומאן דשרי בסוף פירקא להחזיר מטה של חוליות ברפוי איכא לאוקמא ה''נ ברפוי אבל למאן דאסר קשה

(b)

Question #2: The one who permits below (47b) to return a bed of rings when it is loose, we can establish that similarly, [Beis Hillel permit a Menorah of rings that] is loose. However, according to the opinion that forbids [below, even if it is loose], it is difficult!

ותירץ ר''י דהתם מיירי כגון שהחוליות מחוברין יחד ואינם מתפרקין ופעמים מטין אותן ופעמים זוקפין אותן:

(c)

Answer (Ri): There (Beitzah 21b) we discuss when the rings are joined together and do not come apart. Sometimes one tilts them, and sometimes he erects them.

4)

TOSFOS DH Horeh bi'Menorah l'Hetera uch'R. Shimon b'Ner...

תוספות ד"ה הורה במנורה להיתרא וכר''ש בנר...

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara did not suggest another possibility.)

וא''ת אמאי לא קאמר נמי או דילמא הורה במנורה להיתרא כרבי שמעון בנר וכרבי שמעון בנר לא סבירא ליה

(a)

Question: Why didn't [the Gemara] say also "or, perhaps he permitted a Menorah, like R. Shimon [permits] a lamp, and he does not hold like R. Shimon regarding a lamp!

דכה''ג איתא באלו טריפות (חולין דף נו: ושם) הורו בטרפחת כרבי בזפק

1.

We find like this in Chulin (56b). [R. Simai and R. Tzadok] ruled about a [removed] womb, like Rebbi rules about a [removed] crop;

איבעיא להו הורו בטרפחת לאיסורא וכרבי בזפק להיתרא או דילמא הורו בטרפחת להיתרא כרבי בזפק וכרבי בזפק לא סבירא להו

2.

Citation (56b) Question: Did they rule about the womb Tereifah, and permitted a crop like Rebbi? Or, did they rule about a womb Kosher, like Rebbi rules about the crop, but they do not hold like Rebbi regarding the crop!

וי''ל דהכא לא שייך למיתלי מנורה בנר כדתלי טרפחת בזפק דהכא אין טעם אחד לשניהם דנר משום מוקצה ומנורה משום בנין

(b)

Answer #1: Here we cannot attribute a Menorah to a lamp, like we attribute a womb to a crop. Here, there is not one reason for both of them. [The reason to forbid] a Ner is due to Muktzah, and a Menorah is due to building.

ועוד דלא בעי למימר דר' לא סבר בנר כר''ש משום דריב''ל פסיק לעיל כר''ש

(c)

Answer #2: [The Gemara] does not want to say that Rebbi does not hold like R. Shimon regarding a lamp, because R. Yehoshua ben Levi rules above like R. Shimon.

ואם תאמר ובההיא דאלו טריפות אמאי לא קאמר נמי תרוייהו להיתרא כדאמר הכא או דילמא הורו בטרפחת להיתרא וכר' בזפק נמי להיתרא

(d)

Question: In Chulin, why didn't we say that [perhaps they ruled like] both of them leniently, like we say here? "Perhaps they permitted a womb, and also permitted a crop, like Rebbi!"

ומיהו בלאו הכי מגיהין שם הספרים ול''ג הורו בטרפחת לאיסורא דהא כ''ע שרו לה

(e)

Answer: Even without this [question, Meforshim] change the text and omit from the text "they rule that a womb is Tereifah", for all permit this;

דתניא התם היא האם היא טרפחת היא שלחופית ובניטל האם הוה עובדא והאכילה רבי טרפון לכלבים ואמר הלכה חמורך טרפון

1.

Citation (56b - Beraisa): "Em" (womb) is the Tarpachas and it is the Shalchufis. A case occurred in which the womb was removed, and R. Tarfon [ruled that it is Tereifah, and they] fed the animal to dogs, and he said "Tarfon, you lost your donkey" [when he heard that it is Kosher, and thought that he must pay for his mistake]!

ואמר ליה רבי עקיבא טועה בדבר משנה אתה

2.

Citation (cont.): R. Akiva told him "you erred about Devar Mishnah (a clear mistake, so you are exempt)";

וגרס התם הורו בטרפחת להיתרא וכרבי בזפק להיתרא כו'

3.

The text there says they ruled to permit a [missing] womb, and permitted a crop like Rebbi...

ורש''י פי' הורה במנורה להיתרא כר''ש בנר וחדא הוראה הוי

(f)

Explanation (Rashi): He permitted a Menorah, like R. Shimon [permits] a lamp. It was one ruling.

ואין נראה דאין לתלות מנורה בנר

(g)

Rebuttal #1: We should not attribute a Menorah to a lamp.

ועוד דאכתי הוי ליה למיבעיא או דילמא תרוייהו להיתרא

(h)

Rebuttal #2: We should still ask that perhaps he permitted both of them!

5)

TOSFOS DH d'Nefta Asur Letaltelah

תוספות ד"ה דנפטא אסור לטלטלה

(SUMMARY: Tosfos discusses whether we discuss also according to R. Yehudah.)

פי' בקונט' אפילו לר''ש

(a)

Explanation #1 (Rashi): Even R. Shimon [forbids moving a kerosene lamp, according to Rav Yehudah].

וכן משמע דהא שרגא דמשחא דשרי לטלטלה היינו לר' שמעון

(b)

Support #1: [Rav Yehudah] permits moving an oil lamp, i.e. according to R. Shimon.

ועוד מדפריך רבא בסמוך לרבה ורב יוסף מ''ש מצרורות שבחצר ואי שרי ר' שמעון דנפטא תיקש' ליה לכ''ע אליבא דרבי שמעון

(c)

Support #2: Below, Rava questions Rabah and Rav Yosef "why is this different than pebbles in the Chatzer?" If R. Shimon permits an oil lamp, this is difficult for everyone, according to R. Shimon!

לכך פי' בקונט' דהכא אליבא דר' שמעון קאי

(d)

Conclusion: This is why Rashi said that here we discuss according to R. Shimon.

ואע''ג דרב אית ליה מוקצה גבי מטה שיחדה למעות ורבה נמי אית ליה כדאמר אביי כל מילי דמר עביד כרב

(e)

Implied question: Rav forbids Muktzah regarding a bed designated for coins, and also Rabah holds like this, like Abaye said "[Rabah] did everything like Rav [except for three matters";

ורב יוסף נמי משמע דאית ליה מוקצה בפ' נוטל (לקמן קמב:) דקאמר כמה חריפא שמעתתא דדרדקי אימור דאמור בשכח לכתחילה מי אמור

1.

Also Rav Yosef connotes that he forbids Muktzah below (142b. Abaye would put a spoon on top of sheaves to permit carrying them, and Rava would put a knife on top of a raw, unsalted dove.) Rav Yosef said "these youngsters think that they are so sharp! Chachamim permitted for one who forgot. Did they permit l'Chatchilah?!

הכא אליבא דר''ש קאמר וליה לא ס''ל

(f)

Answer: Here, [Rabah and Rav Yosef] teach according to R. Shimon, but they do not hold like him.

ומיהו נראה לפרש דהכא מיירי נמי אליבא דרבי יהודה ולא מיירי בהדליקו בו באותה שבת

(g)

Explanation #2: It seems that here we discuss also according to R. Yehudah. We do not discuss when he lit in it this Shabbos;

וה''ק שרגא דמשחא של מתכת שרי לטלטולה ואפילו לרבי יהודה כדתניא לעיל (ד' מד) כל הנרות של מתכת מטלטלין דנפטא אסור אפי' לרבי שמעון דמאיס טפי מנר ישן

1.

[Rav Yehudah] says as follows. A metal oil lamp, one may move it even according to R. Yehudah, like the Beraisa above teaches (44a) "one may move all metal lamps. A kerosene lamp is forbidden, even according to R. Shimon, for it is more repulsive than an old lamp;

ורבה ורב יוסף שרו אפי' לרבי יהודה דלא מאיס אלא שריחו רע וחזי לכסויי ביה מנא

2.

Rabah and Rav Yosef permit even according to R. Yehudah, for it is not repulsive, just it has a bad smell, and it is proper to cover a Kli;

אבל נר ישן מקצה ליה לגמרי משום דמאיס ואפילו מכיסוי מנא [עי' תוס' מנחות מא: ד''ה כל מילי]:

i.

However, an old lamp, he casts it out of his mind totally because it is repulsive, and even to cover a Kli [he would not use it. See Tosfos Menachos 41b, who says that perhaps Rabah and Rav Yosef discuss a metal lamp, or Rabah does not always rule like Rav when other Chachamim [not just Shmuel] argue. He concludes "this requires investigation."]

46b----------------------------------------46b

6)

TOSFOS DH v'Amar Ula Mah Ta'am

תוספות ד"ה ואמר עולא מה טעם

(SUMMARY: Tosfos explains that they are permitted like Kli she'Melachto l'Isur.)

להכי איצטריך לפרושי האי טעמא משום דמשמע ליה דסבר האי תנא כמאן דאסר לקמן להתקשט בהן בחצר מדקתני הרי הן ככל הכלים הניטלין בחצר

(a)

Explanation: We need to explain the reason, because it connotes that this Tana holds like the opinion below (64b) that forbids to adorn [with these ornaments] in the Chatzer, since it teaches "they are like all Kelim that may be taken in the Chatzer."

פירוש ככל הכלים שמלאכתן לאיסור דשרי לצורך גופן ומקומן

1.

I.e. they are like all Kelim that Melachtan l'Isur. They are permitted l'Tzorech Gufo u'Mkomo;

ולהכי מפרש עולא דאיכא תורת כלי עליה

2.

Therefore, Ula explains that they have Toras Kli.

וקשה לר''י דאמר בפ' מי שהפך (מ''ק יב: ושם) ר' יהודה נשיאה נפק בחומרתא דמדושא [עי' פי' רש''י שם] שמע ר' אמי ואיקפיד

(b)

Question (Ri): It says in Mo'ed Katan (12b) that R. Yehudah Nesi'ah (the grandson of Rebbi) went out with Chumreta d'Medusha (a metal ring with a wood stamp). R. Ami was upset;

אמר רב יוסף מ''ט איקפיד והתניא השירים והנזמים כו'

1.

Citation (12b - Rav Yosef) Question: Why was he upset? A Beraisa teaches that chains and rings...

ומאי פריך מינה אדרבה מינה משמע דאסור לצאת בהן כדפי' והתם קאמר נפק דמשמע דרך מלבוש

2.

What did [Rav Yosef] ask from the Beraisa? Just the contrary, it connotes that one may not go out with them, like I explained. There it says "he went out with", with connotes in the way of wearing!

ונראה לר''י דחומרתא דמדושא היינו טבעת של עץ כמו שמפרשים רבותיו של רש''י ולא של אלמוג כמו שהוא מפרש דאלמוגין מפרש בראש השנה (דף כג.) כסיתא והכא קאמר דמדושא

(c)

Answer (Ri): There, R. Yehudah Nesi'ah went out with a wooden ring, like Rashi's Rebbeyim explained, and not of Almog, like Rashi explained, for in Rosh Hashanah (23a) it explains that Almogin is Kesisa (coral), and here it says Medusha!

אלא של עץ אחר הוא ששמו מדושא ואין שם תכשיט עליו וכשיוצאים בו דרך מלבוש לא הוי קישוט אלא טלטול בעלמא

1.

Rather, it is a different wood called Medusha. It is not considered an ornament, and when one goes outside wearing it, it is not decoration, rather, carrying;

ולהכי ידע רב יוסף דר' אמי לא איקפד אלא משום טלטול

2.

Therefore, Rav Yosef knew that R. Ami was upset only due to carrying.

והשתא מייתי שפיר מהך ברייתא דשרי לטלטל לצורך גופו או לצורך מקומו כשאר כלי' שמלאכתן לאיסור דניטלין לצורך גופו או לצורך מקומו

(d)

Support: Now, he properly proves from this Beraisa that one may move l'Tzorech Gufo or l'Tzorech Mekomo, like any Kli she'Melachto l'Isur, which is taken l'Tzorech Gufo or l'Tzorech Mekomo;

ונפק לחצר קאמר אבל לרה''ר אסור כדאמרי' בפ' הדר (עירובין סט. ושם) ההוא גברא דנפיק בחומרתא דמדושא חזייה לר' יהודה נשיאה כסייה אמר כגון זה מבטל רשות לר' יהודה

1.

[R. Yehudah Nesi'ah] went out to a Chatzer, but in Reshus ha'Rabim it is forbidden, like it says in Eruvin (69a) that a man went out with Chumreta d'Medusha. He saw R. Yehudah Nesi'ah, and covered it. [R. Yehudah Nesi'ah] said "someone like this (who is ashamed to be Mechalel Shabbos in front of me) can be Mevatel Reshus, according to R. Yehudah." (If he did not join in the Eruv, he can nullify his property so that he will not forbid others from carrying in the Chatzer.)

7)

TOSFOS DH veha'Tanan R. Shimon Omer Kol she'Ein Mumo Nikar...

תוספות ד"ה והתנן ר''ש אומר כל שאין מומו ניכר מעי''ט...

(SUMMARY: Tosfos explains why R. Shimon is stringent.)

קשה לר''י מאי קא פריך הא ע''כ טעמא דר''ש לאו משום מוקצה אלא משום דסבר דאין רואין מומין ביו''ט

(a)

Question (Ri): What was the question? You are forced to say that R. Shimon's reason is not due to Muktzah, rather, because he holds that we do not see Mumim on Yom Tov;

דהא ר' יהודה דאית ליה טפי מוקצה שרי התם בריש אין צדין (ביצה כה: ושם) בכור שנפל לבור ירד מומחה ויראה אם יש בו מום יעלה וישחוט ואם לאו לא ישחוט

1.

Source: R. Yehudah, who forbids Muktzah more, holds there in Beitzah (25b) that if a Bechor fell into a pit, an expert may descend and inspect. If there is a Mum, they raise it and slaughter it. If not, they may not slaughter.

וי''ל דדייק מדלא קתני ר''ש אוסר לפי שאין רואין מומין בי''ט דהוה משמע לכתחילה אסור אבל בדיעבד מבוקר

(b)

Answer: [The Makshan] infers from the fact that it did not teach "R. Shimon forbids, for we do not inspect Mumim on Yom Tov." This would imply that l'Chatchilah it is forbidden, but b'Di'eved it is checked;

ומדקתני אין זה מן המוכן משמע דהוי מוקצה ואפי' בקרו אינו מבוקר

1.

Since he taught "it is not Muchan", this connotes that it is Muktzah, and even if one inspected it, it is not inspected.

ובהכי פליגי דר' יהודה סבר רואין מומין בי''ט הלכך לא הוי מוקצה דמיירי בנפל בו מום מעי''ט כדמוקי לה התם

2.

They argue about the following. R. Yehudah holds that we inspect Mumim on Yom Tov. Therefore it is not Muktzah. We discuss when it had a Mum from before Yom Tov, like it establishes it there;

ור''ש סבר אין רואין ולכך אפי' ביקרו אינו מבוקר משום מוקצה

3.

R. Shimon holds that we do not inspect. Therefore, even if he inspected it, it is not inspected, due to Muktzah.

וא''ת דבביצה משמע דאביי סבר כאדא בר אוכמי דאמר לר''ש היכא דנפל בו מום מעי''ט אם בקרו מבוקר

(c)

Question: In Beitzah, it connotes that Abaye holds like Ada bar Uchmi, who says that R. Shimon says that if it had a Mum from before Yom Tov, if he inspected it, it is inspected;

דאמר אביי התם כוותיה דרבה בר רב הונא מסתברא מדקתני תלת בבי בברייתא (הגהת מהרש"ל)

1.

Source: Abaye said there that presumably, Rabah bar Rav Huna is correct, since the Beraisa taught three clauses;

וא''כ (כן הוא בדפוס ויניציה) הא דשני ליה בין נפל בו מום קבוע מעי''ט לנפל בו מום בי''ט משום דבנפל בו בי''ט איכא תלתא מי יימר כדקאמר בסמוך ובנפל בו מעי''ט ליכא אלא חד מי יימר דמיזדקיק ליה חכם

i.

If so, the distinction between when if it had a Mum Kavu'a from before Yom Tov, and when a Mum Kavu'a arose on Yom Tov, is because when a Mum arose on Yom Tov, there are three "who says?" (reasons why he did not expect to be able to slaughter it), like it says below, and when it had a Mum from before Yom Tov, there is only one "who says?", i.e. that he will get a Chacham to check it...

מאי קשיא מנר שכבה דליכא כל הני מי יימר

ii.

[If so,] what was the question from a lamp that extinguished? There are not so many "who says?"!

וי''ל דחזר בו אביי ולית ליה הך ברייתא מששמע מתניתא דרב אושעיא דאדא בר אוכמי הוה (הגהת מהרש"ל) משבש ותני דמתני' דהתם נמי דיקא כרב אושעיא כדמפרש התם

(d)

Answer: Abaye retracted, and ceased to hold like this Beraisa after he heard Rav Oshaya's Beraisa, for Ada bar Uchmi taught an errant version, for one may infer from the Mishnah there like [the Beraisa of] Rav Oshaya, like [the Gemara] explains there.

8)

TOSFOS DH Mi Yeimar d'Nafal Bei Muma

תוספות ד"ה מי יימר דנפל ביה מומא

(SUMMARY: Tosfos proves that really, one "Mi Yeimar" suffices.)

נראה דכל הני מי יימר דקאמר רבה לאו דווקא דהא ר''ש אסר אפי' בנפל בו מום קבוע מעי''ט דהשתא ליכא אלא חד מי יימר דמיזדקיק ליה חכם

(a)

Assertion: All these "who says?" that Rabah said are not precise, for R. Shimon forbids even when a Mum Kavu'a (a proper Mum that permits Shechitah) came before Yom Tov, and now there is only one "who says?", i.e. that he will get a Chacham to check it;

דהא קאי אר' יהודה דלא שרי אלא כשהיה בו מום קבוע מעי''ט דהא פריך אהא דקאמר ר' יהודה ואם לאו לא ישחוט פשיטא ומשני לא צריכא דנפל ביה מאתמול מום עובר והשתא הוה ליה מום קבוע

1.

Source: He comments on R. Yehudah's opinion, who permits only when there was a Mum Kavu'a before Yom Tov, for regarding R. Yehudah's words "if not, he may not slaughter" he asks "this is obvious!", and answers that the case is, there was a temporary Mum, and now there is a Mum Kavu'a;

מהו דתימא כיון דדעתיה עילויה נשחטיה קמ''ל

2.

One might have thought that since he intended for it, he may slaughter it. [R. Yehudah] teaches that this is not so.

א''כ הא דקאמר אם יש בו מום יעלה וישחוט היינו ע''כ מום קבוע מעי''ט

(b)

Consequence: His teaching "if it has a Mum, they raise it and slaughter it", you are forced to say that a Mum Kavu'a came before Yom Tov;

ואפי' לאדא בר אוכמי דשרי ר''ש בדיעבד בחד מי יימר מ''מ בנפל בו מום עובר מעי''ט דאיכא תרתי מי יימר לכאורה משמע התם דאסר

1.

Even Ada bar Uchmi, who says that R. Shimon permits b'Di'eved when there is one "who says?", even so, when there was a temporary Mum from before Yom Tov, and there are two "who says", it seems there that he forbids;

לכך נראה דלאו דוקא הן דאפי' בחד מי יימר סגי

2.

Therefore, it seems that [all of these "who says?"] are not precise. Even one suffices [for R. Yehudah to forbid].

וכן מוכחא מאתקפתא דרמי בר חמא דפריך מחד מי יימר

3.

Support: This is proven from the challenge of Rami bar Chama, who asks from one "who says."

9)

TOSFOS DH Mi Yeimar d'Mizdakik Lah Ba'al

תוספות ד"ה מי יימר דמיזדקיק לה בעל

(SUMMARY: Tosfos discusses why the Peros are Muktzah.)

ואע''ג דפירות שנדרה מהם אינם מוקצין לענין טלטול דהא חזו לשאר בני אדם

(a)

Implied question: The Peros she vowed from are not Muktzah to forbid moving them, for they are permitted to other people!

מ''מ אית לן למימר מיגו דאיתקצאי בין השמשות מאכילתם איתקצאי לכולי יומא

(b)

Answer #1: Even so, we should say that since they were Huktzah Bein ha'Shemashos from eating them, they are Huktzeh the entire day.

אי נמי מיירי בפירות שלה ואסרתן לכל אדם

(c)

Answer #2: We discuss her Peros, and she forbade them to all people.

10)

TOSFOS DH Mi Yeimar d'Mizdakik Lah Ba'al

תוספות ד"ה מי יימר דמיזדקיק לה בעל

(SUMMARY: Tosfos justifies the question from here to a Bechor.)

תימה מי דמי התם ודאי לא מיזדקיק ליה חכם דאין רואין מומין בי''ט אבל הכא דאין לך איסור בדבר מיזדקק לה בעל ולית לן למימר מי יימר

(a)

Question: There is different! There, surely a Chacham will not accede [to inspect the Bechor], for we do not inspect Mumim on Yom Tov. Here, there is no Isur, so the husband will accede [to annul her vow], so we should not say "who says?"!

דהא לר' יהודה דקסבר רואין מומין בי''ט לא אמרי' מי יימר

1.

Source: According to R. Yehudah, who holds that we see Mumim on Yom Tov, we do not say "who says?"!

וי''ל דבעל נמי לא ניחא להזדקק דזימנין דשרי נדרים שנדרה לדבר מצוה

(b)

Answer: Also the husband is not pleased to accede, for sometimes he permits vows that she vowed for a Mitzvah.

11)

TOSFOS DH Hasam Iy Lo Mizdakik Lah Chacham Sagi Lah b'Gimel Hedyotos...

תוספות ד"ה התם אי לא מיזדקיק ליה חכם סגי ליה בג' הדיוטות...

(SUMMARY: Tosfos explains why the same does not apply to a Bechor.)

ואע''ג דבפ''ק דחולין (דף יח:) אמר רב יהודה אמר ר' ירמיה ספק משמיה דרב ספק משמיה דשמואל ג' מתירין את הבכור במקום שאין מומחה

(a)

Implied question: In Chulin (18b) Rav Yehudah said in the name of R. Yirmeyah, who was unsure whether he heard from Rav or Shmuel, that three [commoners] can permit a Bechor where there is no expert! (If so, this is just like Hataras Nedarim!)

היינו דוקא במומין מובהקין כגון ניסמת עינו נקטעה ידו נשברה רגלו כדאמרינן בשילהי כל פסולי המוקדשין (בכורות לו:)

(b)

Answer: That is only for blatant Mumim, e.g. its eye was blinded, its foreleg was cut off, or its hind leg was broken, like it says in Bechoros (36b).

וה''נ דהוה מצי למימר מי יימר דמזדקקי ליה ג' הדיוטות דודאי לא מיזדקקי ליה משום דאין רואין מומין בי''ט

(c)

Implied question: We could have said "who says that three commoners will accede [to inspect it?]" Surely they will not, for we do not inspect Mumim on Yom Tov!

והא דנקט דמיזדקק ליה חכם משום דחכם שרי בכל מומין

(d)

Answer #1: It mentioned a Chacham acceding, for a Chacham can permit based on any Mum.

1.

Note: The following comment is from Tosfos Yeshanim.

ולפ''ז א''ש גבי טבל דאמר אם עבר ותיקנו מתוקן דדוקא חכם אמר הכא לא מיזדקיק אבל בג' הדיוטות לא אמר מי יימר

(e)

Comment - Answer #2: According to this (the simple reading of the Gemara, unlike Tosfos), it is fine regarding Tevel that it says (above, 43a) "if he transgressed and fixed it, it is fixed." We say here only that a Chacham will not accede, but we do not say "who says?" regarding three commoners. (Commoners are prone to transgress.)

ומיהו לפי מ''ש בפנים ה''נ המ''ל כו' לא א''ש טבל כדפי' לעיל

(f)

Question: According to what Tosfos wrote, that we could have said ["who says?" also regarding three commoners], Tevel is difficult, like [Tosfos] explained above (43a Sof DH Tevel, that if he fixed it, it is fixed)...

ולהכי נקט חכם משום דמתיר בכל מומין ועיקר טעמא משום דהכא איכא איסורא והתם ליכא

(g)

Answer #2 (cont.): It mentioned a Chacham, for a Chacham can permit based on any Mum. (Commoners would accede to inspect, but in most cases they cannot permit.) The primary reason (why Bechor is unlike a vow) is because here (inspecting a Mum) there is an Isur, and there (permitting vows), there is no Isur.

והא דנקט התם אם לא מיזדקיק ליה חכם סגיא בג' הדיוטות

(h)

Implied question: Why does it say "if a Chacham will not accede [to permit the vow], three commoners suffice"? (There is no reason for the Chacham to refuse!)

אע''ג דשרי חשיב מוקצה אי לא סגיא ליה בג' הדיוטות [ת''י].

(i)

Answer: Even though it is permitted [for a Chacham to permit], if three commoners did not suffice, it would be considered Muktzah (it is not always easy to find a Chacham).

12)

TOSFOS DH Kavsah Iyn Lo Kavsah Lo

תוספות ד"ה כבתה אין לא כבתה לא

(SUMMARY: Tosfos points out that we could have cited the Reisha.)

כן דרך הש''ס דאע''ג דהוה מצי לאתויי רישא דקתני בהדיא חוץ מן הנר הדולק בשבת מייתי סיפא ודייק מינה

(a)

Explanation: This is the style of the Gemara. Even though it could have brought the Reisha, which explicitly taught "except for a lamp burning on Shabbos", it brings the Seifa and infers from it.

13)

TOSFOS DH d'Chol Heicha deka'Mekavein Ika Isura d'Oraisa

תוספות ד"ה דכל היכא דקמכוין איכא איסורא דאורייתא

(SUMMARY: Tosfos points out that according to R. Shimon, it is not an Isur Torah.)

וא''ת דהכא בכיבוי ליכא איסורא דאורייתא לר''ש דמלאכה שאינה צריכה לגופה היא

(a)

Question: Here, regarding extinguishing, there is no Isur mid'Oraisa according to R. Shimon, for it is Melachah she'Einah Tzerichah l'Gufah!

וי''ל דה''ק דכי מיכוין איכא איסורא דאורייתא כגון בפתילה וצריך להבהבה

(b)

Answer: It means as follows. When he intends, there is an Isur Torah, e.g. a wick that he needs to singe.

אע''פ שזה התירוץ דחוק הוא הא בלאו הכי פריך ליה שפיר הרב פור''ת:

(c)

Remark (Rav Pores): Even though this is a weak answer, even without this [question], we properly challenge [and refute the answer that distinguishes mid'Oraisa from mid'Rabanan].

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF