1)

TOSFOS DH va'Yifros Es ha'Ohel v'Gomer

תוספות ד"ה ויפרוש את האהל וגו'

(SUMMARY: Tosfos justifies learning from the Mishkan.)

תימה לר''י מנא ליה דהאי אהל היינו שש משזר אימא היינו יריעות עזים דאשכחנא בהדיא דאיקרי אהל כדכתיב ועשית יריעות עזים לאהל על המשכן

(a)

Question (Ri): What is his source that this Ohel is twined linen? Perhaps it was the curtains of [Notzah of] goats! We find explicitly that that was called Ohel - "Yeri'os Izim l'Ohel Al ha'Mishkan"!

וכן משמע פשטיה דקרא ויפרוש את האהל דהיינו יריעות עזים על המשכן דהיינו שש משזר כדכתיב ואת המשכן תעשה עשר יריעות שש משזר

1.

Strengthening of question: The simple meaning of the verse connotes like this. "Va'Yifros (he spread) Es ha'Ohel", i.e. the curtains of goats, "Al ha'Mishkan", i.e. [on] the twined linen [curtains], like it says "v'Es ha'Mishkan Ta'aseh Eser Yeri'os Shesh Mashzar"!

ויש לומר דדייק משום דקרא כתיב בהקמת המשכן וחשיב לעיל בסדר הקמתן דמתחלה נתן אדנים ואחר כך הקרשים וכתיב אחר הקרשים ויפרוש את האהל

(b)

Answer: [R. Elazar] derives this, for the verse is written regarding erection of the Mishkan, and it listed above in the order of erecting it that first [Moshe] put the sockets, and then the boards, and it says after the boards "va'Yifros Es ha'Ohel";

משמע היינו יריעות התחתונות שהם שש משזר דהם תחלת הפרשה

1.

Inference: These are the lower curtains of twined linen, which are the first thing spread [over the interior of the Mishkan].

ותימה דאמאי לא יליף מהא דמשכן היינו יריעות שש משזר כדכתיב ואת המשכן תעשה וגו' ומשכן איקרי אהל דכתיב את משכן אהל מועד

(c)

Question: Why don't we learn from this, that "Mishkan" is the curtains of twined linen, like it says "v'Es ha'Mishkan Ta'aseh [Eser Yeri'os Shesh Mashzar]", and Mishkan is called Ohel, like it says "Es Mishkan Ohel Mo'ed"?

ושמא אהאי קרא סמיך

(d)

Answer: Perhaps we rely on this verse [to know that linen is called Ohel].

2)

TOSFOS DH Im Ken Gezeirah Shavah Mai Ahani Lei

תוספות ד"ה אם כן ג''ש מאי אהני ליה

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gezeirah Shavah would not teach anything else.)

והא דאמר כל פותח טפח מביא את הטומאה

(a)

Implied question: We say that every Ohel (not only of linen) over an open [cubic] Tefach brings Tum'ah!

היינו מק''ו ממצורע כדיליף בספרי וכדפיר' בקונטרס

(b)

Answer: We learn this from a Kal v'Chomer from Metzora, like the Sifri learns and like Rashi explained.

וא''ת והיכי יליף נימא דיו כמצורע שלא יטמא אלא טומאת ערב ודווקא בעומד או ביושב ולא עובר

(c)

Question: How can we learn? We should say Dayo (it suffices) to be like a Metzora, to be Metamei only Tum'as Erev (but not for seven days), and to be Metamei only standing or sitting, but not passing through!

כדתניא במסכת נגעים ומייתי לה ובפ''ק דקדושין (ד' לג:) טמא יושב תחת האילן וטהור עובר טמא כו'

1.

It was taught in Nega'im (Mishnah 13:7) and Tosefta (7:5), and it is brought in Kidushin (33b), that if a Tamei (Metzora) sits under a tree and a Tahor passes under, he becomes Tamei...

i.

Note: The texts of these three sources are different. The Mishnah continues "if a Tahor stands under a tree and a Tamei passes, [the former remains] Tahor. Tosfos understands all of them to mean that the Metzora is Metamei only if he is stationary.

וי''ל דאינו אלא גילוי מילתא בעלמא מק''ו דמצורע דלית לן למילף אהל אהל ממשכן לענין למעט הבאת טומאה בשאר אהלים דלאו פשתן

(d)

Answer: (It is not a Kal v'Chomer.) It is a mere Giluy Milsa from the Kal v'Chomer from Metzora that we should not learn [a Gezeirah Shavah] "Ohel-Ohel" from the Mishkan to exclude, that other Ohalim not of linen do not bring Tum'ah. (Really, all Ohalim bring Tum'ah);

ולא ילפינן ממשכן אלא לטומאת עצמו אפילו מחובר דדוקא פשתן ולא שאר יוצא מן העץ

1.

We learn from the Mishkan only regarding that it itself becoming Tamei, even though it is attached. This is only for linen, but not for other things that come from trees...

ולענין אהל שאינו עשוי בידי אדם לרבי יהודה בפ''ב דסוכה (דף כא. ושם) דלא מצינן למילף ממצורע ולא אשכחן ביה קרא לא למעט ולא לרבות אהל שאינו עשוי בידי אדם

2.

And [we learn from the Mishkan to exclude] an Ohel not made by man, according to R. Yehudah (Sukah 21a). We cannot learn from Metzora, and we do not find a verse to exclude or include an Ohel not made by man.

3)

TOSFOS DH Iy Mah Lehalan Kerashim v'Chulei

תוספות ד"ה אי מה להלן קרשים כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that we suggest that Ohel requires also boards.)

פירש בקונטרס דאף עץ יהא קרוי אהל

(a)

Explanation #1 (Rashi): [We should say that] even a tent of wood is called Ohel.

וקשה לריב''א דהא דפנות אין קרויות אהל אלא המכס' שמלמעלה הוא קרוי אהל

(b)

Question (Riva): Walls are not called Ohel. Only the cover above is called Ohel!

ומפ' דה''ק אי מה להלן קרשים בהדי פשתן אף כאן בטומאת אהל קרשים בהדי פשתן

(c)

Explanation #2 (Riva): [We suggest that] just like there (in the Mishkan), boards with linen [are called Ohel], also here, Tum'as Ohel [should require] boards with linen.

ואע''ג דאהל אהל ריבה

(d)

Implied question: "Ohel-Ohel" includes! (It should include even without boards.)

לענין דלא בעינן שזורים ולכפול ששה וכן לענין דלא בעינן צמר ופשתים יחד כי התם אלא אפילו פשתים ולא צמר

(e)

Answer: That teaches that the threads need not be twined or six-fold, and that we do not require wool and linen together, like there, rather, even linen without wool.

מ''מ פריך דליהוי קרשים בהדי פשתים דסתם אהל קרוי (הגהת בארות המים) הכיסוי ועם הדפנות

1.

In any case, he asks that [only] boards with linen [should be called Ohel], for a Stam Ohel is the cover with the walls.

4)

TOSFOS DH v'Ein Kerashim Keruyim Mishkan

תוספות ד"ה ואין קרשים קרוים משכן

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a source that connotes that they are called Mishkan.)

וקשה לר"י הא כתיב יהיה סרוח על צדי המשכן מזה ומזה לכסותו ואמר לקמן בהזורק (דף צח:) לכסות אמה של קרשים ואיכא למ''ד אמה של אדנים

(a)

Question (Ri): It says [that the curtains of goats] "Yihyeh Saru'ach Al Tzidei ha'Mishkan mi'Zeh umi'Zeh Lechasoso", and it says below (98b) that it was to cover the Amah [height] of the boards [above the sockets, which were not covered by the wool curtains], and there is an opinion [that it was to cover the Amah [height] of the sockets (he holds that wool curtains reached until the sockets, and totally covered the boards above the sockets);

אלמא דקרשים איקרי משכן

1.

Inference: He holds that the boards are called Mishkan!

ויש לומר דצדי המשכן איקרי ולא משכן

(b)

Answer: They are called the sides of the Mishkan, but they are not called Mishkan.

5)

TOSFOS DH Ribah Ohr Behemah Temei'ah

תוספות ד"ה ריבה עור בהמה טמאה

(SUMMARY: Tosfos explains why we need an inclusion.)

פירש רבינו שמואל דלהכי איצטריך לרבויי עור בהמה טמאה כדקתני בת''כ (פ' תזריע)

(a)

Explanation (Rashbam): The reason it needed to include the hide of a Tamei animal is like it teaches in Toras Kohanim;

צמר אין לי אלא מין בהמה דקה ונאכל כו' דומיא דצמר שהוא דוקא של כבשים מנין לרבות עור בהמה דקה ואין נאכלת בהמה גסה נאכלת ואין נאכלת עד שתהא מרבה עורות שרצים תלמוד לומר או בעור הגהה בגליון, ע"פ מהרש"א)

1.

It says "Tzemer" - I would know [from this] only species of small animals (which do not work) that may be eaten (Tahor species), similar to Tzemer, which is only of sheep. What is the source to include the hide of a small animal that may not be eaten (a Tamei species), a big animal that may be eaten or may not be eaten (a Tamei species), until we include hides of Sheratzim? It says "Oh b'Or".

ונראה דהא דנקט בהמה גסה נאכלת אגב אחריני נקט דאיהי לא בעיא קרא דהא בשמעתין ילפינן לענין טומאת אהל כל מין טהורה מאילים

2.

It seems that it mentioned a big animal that is eaten Agav (along with) the others. It does not need a verse, for in our Sugya we learn regarding Tum'as Ohel every Tahor species from rams.

6)

TOSFOS DH veshe'Lakah b'Yad Kohen

תוספות ד"ה ושלקה ביד כהן

(SUMMARY: Tosfos explains why we need an inclusion.)

מפרש נמי רבינו שמואל דאיצטריך לרבויי משום דכתיב והבגד כי יהיה בו נגע צרעת וגו' והראה אל הכהן דמשמע דאם לא היתה בו נגע קודם שהראהו לכהן טהור

(a)

Explanation (Rashbam): We need to include this because it says "veha'Beged Ki Yihyeh Bo Nega Tzara'as... v'Her'ah El ha'Kohen." This implies that if it did not have a Nega before he showed it to the Kohen, it is Tahor.

7)

TOSFOS DH she'Chen Shesi v'Erev Tamei Bahen

תוספות ד"ה שכן שתי וערב טמא בהן

(SUMMARY: Tosfos points out that these are Tehorim regarding Tum'as Mes.)

מה שאין כן במת כדנפקא לן בפרק במה אשה (לקמן דף סד.)

(a)

Observation: This does not apply a Mes, like we derive below (64a).

8)

TOSFOS DH Ela Gamar mi'Sheratzim d'Tanya Ohr...

תוספות ד"ה אלא גמר משרצים דתניא עור...

(SUMMARY: Tosfos explains how we know that it discusses a Tahor animal.)

וא''ת מנלן דאיירי קרא בעור בהמה טהורה

(a)

Question: What is the source that the verse discusses hide of a Tahor animal?

ויש לומר כמו בנגעים דהכא כתיב שק וה''א מה שק מין בהמה דקה ונאכל כדמוכח בת''כ ולקמן דשק הוי דבר הבא מן העזים אף עור מין בהמה דקה ונאכל

(b)

Answer: Just like here regarding Nega'im it is written "Sak" and one might have thought that just like Sak is [from] a small animal that one may eat, like is proven in Toras Kohanim and below, that Sak comes from goats, also "Ohr" is [of] a small animal that one may eat.

אע''ג דבת''כ מרבה אף שק הבא מחזיר שהוא דבר טמא

(c)

Implied question: In Toras Kohanim it includes even Sak that comes from something Tamei!

אפ''ה הוה אמינא דלא הוקשה עור אלא למשמעות דשק דהיינו של עזים ולא הוקש למאי דמרבי בשק לכך איצטריך ריבוי. הרב פורת

(d)

Answer (Rav Pores): Even so, one might have thought that hide is equated only to the connotation of Sak, i.e. of goats, but it is not equated to what we include in Sak. Therefore, we need an inclusion.

9)

TOSFOS DH Mah li'Sheratzim

תוספות ד"ה מה לשרצים

(SUMMARY: Tosfos rejects other ways to learn Tum'as Mes from Sheratzim.)

וליכא למיפרך שיטמא מת בכעדשה מק''ו

(a)

Suggestion: We should ask that k'Adashah should have Tum'as Mes, from a Kal v'Chomer!

דהא כל שיעורים הם הלכה למשה מסיני

(b)

Answer: All Shi'urim are a tradition from Sinai.

וקשה לר''י ונילף מת משרצים בגזירה שוה דבגד ועור כדאמר לקמן בפרק במה אשה (ג''ז שם)

(c)

Question (Ri): We should learn from [Tum'as] Mes from Sheratzim through a Gezeirah Shavah of Beged and Ohr, like it says below (64a)!

ואומר ר''י משום דג''ש דאהל אהל ממשכן סתרה לה לכך איצטריך ריבוי

(d)

Answer #1 (Ri): The Gezeirah Shavah "Ohel-Ohel" contradicts this. Therefore, we need an inclusion.

ועוד י''ל דג''ש לא איירי בטומאת אהל [המת] עצמו המחובר:

(e)

Answer #2: The Gezeirah Shavah does not discuss Tum'as Ohel ha'Mes itself, which is attached.

28b----------------------------------------28b

10)

TOSFOS DH Asya b'Kal v'Chomer mi'Notzah Shel Izim

תוספות ד"ה אתיא בק''ו מנוצה של עזים

(SUMMARY: Tosfos explains why Shesi v'Erev does not disprove this.)

וא''ת נימא שתי וערב יוכיח שמטמא בנגעים ואינו מטמא במת אף אני אביא עור בהמה טמאה כו'

(a)

Question #1: We should say that Shesi v'Erev Yochi'ach (refutes this)! It receives Tum'as Tzara'as, but not Tum'as Mes. I can say the same about hide of a Tamei animal...

ועוד קשה אמאי איצטריך קרא בשרצים לעור בהמה טמאה ליתי בק''ו מנוצה של עזים שאין מיטמא בנגעים מיטמא בשרצים

(b)

Question #2: Why do we need a verse regarding Sheratzim for hide of a Tamei animal? We should learn from a Kal v'Chomer from Notzah Shel Izim (goats' hair). It does not receive Tum'as Tzara'as, but it receives Tum'as Sheratzim!

וי''ל דאי לא הוה כתיב קרא בשרצים ליכא למילף עור בהמה טמאה בק''ו מנגעים לא בשרצים ולא באהל המת דאיכא למימר שתי וערב יוכיח

(c)

Answer #1: If there were no verse regarding Sheratzim, we could not learn hide of a Tamei animal from a Kal v'Chomer from Tzara'as, not to Sheratzim and not to Ohel ha'Mes, for Shesi v'Erev would be Mochi'ach;

אבל השתא דכתיב טומאה בשרצים ילפינן שפיר בק''ו מנגעים שיטמא באהל המת

1.

However, now that Tum'as Sheratzim is written, we properly learn from a Kal v'Chomer from Tzara'as, that it receives Tum'as Ohel ha'Mes;

וליכא למימר שתי וערב יוכיח דמה לשתי וערב שכן אינו מטמא בשרצי' תאמר בעור בהמה טמאה שמטמא בשרצים הכי נמי יטמא באהל המת

2.

We cannot say that Shesi v'Erev are Yochi'ach, for Shesi v'Erev do not receive Tum'as Sheratzim. Hide of a Tamei animal receives Tum'as Sheratzim, so it can also receive Tum'as Ohel ha'Mes!

ור''י אומר דליכא למימר שתי וערב יוכיח דהכי עביד ק''ו ומה נוצה של עזים שאין מטמא בנגעים מטמא באהל המת ככלי העשוי מנוצה של עזים

(d)

Comment - Answer #2 (to Question #1 - Ri): Shesi v'Erev does not disprove (the Kal v'Chomer from Notzah Shel Izim). We make the Kal v'Chomer as follows. Notzah Shel Izim does not receive Tum'as Tzara'as, but it receives Tum'as Ohel ha'Mes, like a Kli made from goats' hair;

1.

Note: This begins a comment from Tosfos Yeshanim on our Tosfos.

עור בהמה טמאה שטמא בנגעים אינו דין שיטמא באהל המת ככליו

2.

Hide of a Tamei animal, which receives Tum'as Tzara'as, all the more so it receives Tum'as Ohel ha'Mes, like Kelim made from it!

דהשתא לא שייך למימר שתי וערב יוכיח שמטמא בנגעים ולא באהל המת דשתי וערב אין שייך בו כלי

3.

Now we cannot say that Shesi v'Erev is Mochi'ach, for it receives Tum'as Tzara'as, but not Tum'as Ohel ha'Mes, for Kelim do not apply to Shesi v'Erev. (Mili d'Shabata - the Torah was Mechadesh that Tum'as Ohel applies to a Kli made from goats' hair. Even though it is attached, it retains the law of a Kli. This does not apply to Shesi v'Erev.

ואין לומר דכל היוצא מן העץ (הגהת ב"ש) יוכיח שמטמא בנגעים ואינו מטמא במת

4.

Suggestion: Perhaps anything that comes from a tree is Mochi'ach! It receives Tum'as Tzara'as, but not Tum'as Mes!

דמה שמטמא בנגעים אינו מחמת עצמו אלא מחמת הבית דהא בית שסיככו בזרעים אמר בהעור והרוטב דמטמא בנגעים אבל נוצה והעור מטמא מחמת עצמו

5.

Rejection: It receives Tum'as Tzara'as not due to itself, rather, due to the house, for if one covered a house with Zera'im, it says in Chulin (129a) that it receives Tum'as Tzara'as [with the rest of the house], but Notzah or hide receives Tum'ah by itself.

ומהר''ם כתב דליכא למימר שתי וערב יוכיח דמה לשתי וערב שכן אין מטמאין לא במת ולא בש''ז תאמר בעור בהמה טמאה דמטמא דהא כתיב במת ובש''ז כל בגד וכל כלי עור

(e)

Answer #3 (Maharam): Shesi v'Erev does not disprove (the Kal v'Chomer from Notzah), for Shesi v'Erev does not receive Tum'ah of Mes or of semen. You cannot learn to hide of a Tamei animal, which receives these Tum'os, for it is written regarding Mes and semen "Kol Beged v'Chol Kli Ohr." (Regarding semen, it says so without the word "Kli" - Vayikra 15:17.)

ולעיל כי פריך מה לשרצים ליכא למימר נגיעת מת וש''ז יוכיח

(f)

Implied question: Above (28a), when we asked "you cannot learn from Sheratzim [for even k'Adashah is Tamei]", we should say that touching a Mes or semen is Mochi'ach (proves that hide of a Tamei animal receives even Tum'ah that requires a bigger Shi'ur. Therefore, we can learn from Ohel from these!)

דמה לכולהו שכן פחות מכזית נגיעה בעצם דמת (הגהת מהר"ם בנעט) בכשעורה וש''ז במשהו או בחתימת פי האמה (הגהת הב"ש)

(g)

Answer #1: [We cannot learn from] all of these, for less than a k'Zayis is Metamei. Touching a bone of a Mes the size of a barley seed [is Metamei]. The Shi'ur for semen is any amount, or Chasimas Pi ha'Amah.

וזה אין נראה דע''כ דגם לענין אהל הוי שיעורו בכזית להביא טומאה על כל הכלים ועל עצמן

(h)

Rebuttal: This [answer] is wrong. You are forced to say that also regarding Ohel, the Shi'ur is a k'Zayis to bring Tum'ah on all the Kelim [in the Ohel] and on themselves;

ואפי' יוצא מן העץ כשתלוש (הגהה במהדורת עוז והדר) קיי''ל דמביא

1.

(A detached Ohel is Mochi'ach, for even hide of a Tamei animal brings Tum'ah, even though a k'Zayis of Tum'ah is needed.) Even what comes from a tree, when it is detached, we hold that it brings Tum'ah! (This shows that it need not resemble the Mishkan.)

ונ''ל דלא שייך כלל למימר אהל תלוש יוכיח כיון דלא אתינא למילף אלא לענין אהל המחובר דלא מטמא אלא מאי דילפי' ממשכן

(i)

Answer #2: One cannot say at all that a detached Ohel is Mochi'ach, since we come to learn only about what is attached, that only what we learn from the Mishkan is Metamei.

וכי האי גוונא איכא בפ''ק דמנחות גבי טריפה שהיתה לה שעת הכושר דלא ילפינן מטריפה שלא היתה לה שעת הכושר אפ' במה הצד [ת''י]

(j)

Support: We find like this in Menachos (6a) regarding a Tereifah that was once Kosher. We do not learn from a Tereifah that was never Kosher, even through Tzad ha'Shavah. (This ends the comment from Tosfos Yeshanim. The following is the conclusion of the actual Tosfos.)

והקשה השר מקוצי מאי בעי בסמוך מאי הוי עלה דתחש תיפוק ליה דטהור היה מדאיצטריך קרא בשרצי' לטמא עור בהמה טמאה

(k)

Question (ha'Sar mi'Kutzi): Below, what was the question "what was the conclusion about Tachash? We should know that it was Tahor, since we need a verse regarding Sheratzim to be Metamei hide of a Tamei animal!

דאי טמא היה לשתוק קרא בשרצים ותיתי בק''ו מנגעים

1.

If the Tachash was Tamei, the Torah could have omitted (teaching hide) regarding Sheratzim, and we would learn from a Kal v'Chomer from Tzara'as!

דהשתא ליכא למימר שתי וערב יוכיח דמה לשתי וערב שכן אין מטמאין באהל המת תאמר בעור בהמה טמאה דמיטמא באהל המת כיון דתחש טמא היה

i.

Now we could not say that Shesi v'Erev is Mochi'ach, for Shesi v'Erev does not receive Tum'ah in Ohel ha'Mes. You cannot learn to hide of a Tamei animal, which receives Tum'ah in Ohel ha'Mes, since the Tachash was Tamei!

והוא תי' דאיצטריך קרא בשרצים לאפוקי מהיקש דשק

(l)

Answer #1 (ha'Sar mi'Kutzi): We need the verse of Sheratzim so we will not make the Hekesh to Sak [to teach that Tum'as Ohel applies only to Tahor species].

וי''ל דמהכא ליכא למיפשט דטהור היה דאפילו טמא היה כתיב בשרצים דמילתא דאתיא בק''ו טרח וכתב לה קרא

(m)

Answer #2: We cannot learn from here that it was Tahor. Even if it was Tamei, it is written regarding Sheratzim. Something that we could learn from a Kal v'Chomer, the Torah toiled to write it.

ועוד אומר ר''ש (הגהת הב"ש) דשרצים לא אתו מק''ו מנגעים דאיכא למיפרך פשוטי כלי עור יוכיח דמטמא בנגעים ולא בשרצים

(n)

Answer #2 (to Question #2 (b)) - R. Shimshon, i.e. ha'Sar mi'Kutzi): We cannot learn Sheratzim from a Kal v'Chomer from Tzara'as, since we can ask that Pashut leather Kelim (i.e. they have no receptacle) refute this. They receive Tum'as Tzara'as, but not Tum'as Sheratzim.

11)

TOSFOS DH l'Mai Hilchesa

תוספות ד"ה למאי הלכתא

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not say that the Chidush is that the Tachash was Tahor.)

לא בעי למימר לאשמעינן דתחש טהור היה

(a)

Implied question: Why don't we say that it teaches that the Tachash was Tahor?

דמשמע דאתא לאשמעינן שום צורך הוראה

(b)

Answer: It connotes that it comes to teach a needed Halachic ruling.

12)

TOSFOS DH Tefilin Behedya Kesiv Behu Lema'an Tihyeh v'Gomer

תוספות ד"ה תפילין בהדיא כתיב בהו למען תהיה וגו'

(SUMMARY: Tosfos explains the questions in our Sugya.)

תימה לר''י וכי אין לברייתא לשנות מה שדורש מן הפסוק

(a)

Question #1 (Ri): Why shouldn't a Beraisa teach what we expound from a verse?!

וכל הנך דמייתי בסמוך וכי לית ליה לרב יוסף לשנות הברייתא לפי שזה אמרו אמורא אחד או ברייתא

(b)

Question #2: Similarly, [we can question] all [the objections to the answers about what the Beraisa teaches], why shouldn't Rav Yosef teach a Beraisa, just because another Amora or another Beraisa taught it?!

ואומר רבינו יצחק דהכי פריך תפילין בהדיא כתיב בהו ואי הא הוה אתי לאשמעי' הוה ליה לאתויי קרא אע''כ מילתא אחריתי אתא לאשמעי'

(c)

Answer (Ri): We ask as follows. A verse is explicitly written about Tefilin (that they require a Tahor species). If he came to teach this, he should have brought the verse! Rather, you are forced to say that he came to teach something else;

ודרשה דמן המותר בפיך היתה פשוטה ולא איצטריך לאשמעי'

1.

The Drashah "what is permitted to your mouth" was obvious. He need not teach it. (Therefore, we can say that he taught a less "natural" Drashah, without need to give his source that Tefilin requires what is permitted to your mouth. It seems that this is the Maharshal's intent.)

וקאמר אלא לעורן והאמר אביי שין של תפילין כו'

(d)

Answer (cont.): [The Gemara] answers that rather, [he teaches about] the boxes. [We ask] that Abaye taught that the Shin...

ובזה הלשון הוה ליה לרב יוסף למימר והוה ידעינן שפיר דבעי עור בהמה טהורה דדרשה דמן המותר בפיך היא פשוטה

1.

Explanation: Rav Yosef should have taught like Abaye said, and we would know that Tefilin require hide of a Tahor animal, for the Drashah "what is permitted to your mouth" is obvious.

אלא לכורכן בשערן צריך בהמה טהורה הא נמי הל''מ דתניא כו'

(e)

Answer (cont.): [The Gemara] answers that rather, [he teaches that] one must wrap [the parchments] with their (Tahor animals') hair. [We ask] that also this we know from a tradition from Sinai, for a Beraisa teaches...

מדלא קתני רב יוסף בהאי לישנא ונכרכות בשערן ש''מ דמילתא אחריתא אתא לאשמעינן

1.

Explanation: Since Rav Yosef did not teach in these words "and they are wrapped with their hair", this shows that he came to teach another matter.`

אלא לרצועותיהן והא''ר יצחק רצועות שחורות הל''מ וכיון דמצריך שיהו הרצועות שחורות כמו הקציצה כל שכן דבעינן שיהו טהורות כמו הקציצה דסברא הוא להקפיד על הטהרה מעל השחרות

(f)

Answer (cont.): [The Gemara] answers that rather, [he teaches that] the straps [must be from a Tahor animal]. [We ask] that R. Yitzchak taught that a tradition from Sinai teaches that the straps must be black Since they must be black, like the boxes, all the more so they must be from a Tahor animal, like the boxes! It is reasonable to be adamant about Taharah more than blackness.

ואי הא אתא רב יוסף לאשמעי' לישמעינן שיהיו שחורות דהוה שמעינן מינה תרתי שחורות וטהורות

1.

If Rav Yosef came to teach this, he should have taught that they must be black. We would learn two matters from this - blackness and Taharah.

ומשני נהי דגמירי שחורות טהורות מי גמירי דמשחורות ליכא למיגמר טהורות

2.

[The Gemara] answers that a tradition teaches that they must be black, but not that they must be from a Tahor animal. We cannot learn Taharah from blackness.

13)

TOSFOS DH Lo Tzericha Ela l'Korchan b'Sa'aran

תוספות ד"ה לא צריכא אלא לכורכן בשערן

(SUMMARY: Tosfos questions this answer.)

קשה לרשב''א אי הא אתא לאשמעי' אמאי נקט עור במילתיה:

(a)

Question (Rashba): If he comes to teach this, why did he mention "hide" in his words? (Pnei Yehoshua - it is because we learn from the hides of the Tachash.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF