שבת דף קח: א

מה הדין לעשות מי מלח בשבת ולתת אותם על האוכלים?

מי מלח מרובים
(הילמי)
מי מלח מועטים מי מלח עזים
(שני שליש מלח ושליש מים)
לחכמים אסור מותר אסור
לר' יוסי [1] להו"א דרב יהודה: מותר
לרבה ור' יוחנן ולתניא כוותיה: אסור
אסור

האם מותר למלוח ג' או ד' חתיכות של צנון או ביצה, או יש בזה איסור מעבד אוכלין?

צנון ביצה
לתני ר' יהודה בר חביבה אסור
לרב חזקיה משמיה דאביי אסור מותר - דאין המלח מתקנה ומשביחה כל כך
לרב נחמן בהו"א מותר

------

לרב נחמן במסקנא אפי' ב' חתיכות לא [2]

האם מותר לעשות מעשים דלקמן המועילים לרפואת העין?

לשטוף עיניו / לתת על גב העין לסגור ולפתוח עיניו שיכנס בפנים
מי ים המלח, יין, קילורין מותר אסור
רוק תפל אסור
-------------------------------------------------

[1] והמי מלח המותרים, כשנותן שמן ומלח - ואח"כ מים, או שמן ומים - ואח"כ מלח, ובלבד שלא יתן מים ומלח לכתחילה יחד.

[2] ודוקא חתיכה חתיכה לטבל ולאכול מיד מותר.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף