שבת דף צו. א

כלי חרס המוקף צמיד פתיל שנשבר, באיזה שיעור כבר אינו מציל? [תוד"ה הא].

ברברבי בזוטרי
לפירש"י בכלי גדול - שיעורו ברובו בכלי קטן - שיעורו במוציא רימון
לתוס' בכלי גדול (שרובו יותר ממוציא רימון)
- שיעורו במוציא רימון
בכלי קטן (שאין ברובו מוציא רימון)
- שיעורו ברוב

המושיט או הזורק מרה"י לרה"י אחרת ורה"ר באמצע מה דינו?

המושיט הזורק
בסתם רה"י זו
לרה"י זו
בצד אחד: חייב
בזו כנגד זו: פטור [1]
לר' עקיבא: חייב
לרבנן: פטור [2]
ב' מרפסות זו כנגד זו פטור פטור [3]
ב' מרפסות שבצד אחד חייב פטור

שבת דף צו: א

הוצאה, הכנסה והעברה ד' אמות ברה"ר, מנין שהם אסורים, והאם הם אבות או תולדות?

מנין שהם אסורים? אב / תולדה
הוצאה "ויצו משה" וגו' [4] אב
הכנסה סברא, מה לי הוצאה מה לי הכנסה תולדה
העברה גמרא גמירי לה מהלכה למשה מסיני תולדה
-------------------------------------------------

[1] במשנה לא מבואר דין זה, אכן יש ללמוד אותו מהמשך הדברים, דהנה חידוש דין מושיט נאמר דוקא בדיוטא אחת, שכן מצינו בעבודת המשכן שהיו הלוים מעבירים את קרשי המשכן (כשהיו מפרקים את המשכן) מהמשכן לעגלה הראשונה ומהעגלה הראשונה לעגלה שלפניה. אבל בב' דיוטות לא נאמר, כי לא היו מושיטים את הקרשים מהעגלה הימנית לשמאלית. וגם אליבא דר"ע אפי' אם נאמר דס"ל דקלוטה כמי שהונחה, זה שייך דוקא בזורק אבל לא במושיט.

[2] לקמן (דף צז.) הסתפקה הגמ' במה מיירי מחלוקתם, האם בלמעלה מעשרה - אבל למטה לכו"ע חייב, או בלמטה מעשרה - אבל למעלה דברי הכל פטור. ובספק זה תלוי גם המשך דברי המשנה שאמרה "כיצד שתי גזוזטראות זו כנגד זו" וכו', דאי מיירי מחלוקתם על למעלה מעשרה - שייך לומר על זה "כיצד" דהרי הגזוזטראות הם למעלה מעשרה, ורבנן דפטרי קאמרי לה דדוקא במושיט חייב אבל בזורק פטור משום דס"ל דלא ילפינן זורק ממושיט. אכן אי מיירי מחלוקתם על למטה מעשרה - אי אמרינן קלוטה כמי שהונחה, אבל למעלה מעשרה דברי הכל פטור, הגם שדין המשנה בגזוזטראות יהיה נכון אליבא דכו"ע, מ"מ לא שייך למיתני "כיצד", דהא הרישא מיירי לפ"ז בלמטה מעשרה, ואילו הגזוזטראות הם למעלה מעשרה, (וכמבואר כל זה בתוד"ה הזורק).

[3] כן הוא דין המשנה, אכן אי פליג ר"ע על למעלה מעשרה וס"ל דאמרינן קלוטה כמי שהונחה, א"כ באופן זה לדעתו יהיה חייב.

[4] לשון הפסוק (שמות לו:ו) "וַיְצַו משֶׁה וַיַּעֲבִירוּ קוֹל בַּמַּחֲנֶה לֵאמֹר אִישׁ וְאִשָּׁה אַל יַעֲשׂוּ עוֹד מְלָאכָה לִתְרוּמַת הַקֹּדֶשׁ, וַיִּכָּלֵא הָעָם מֵהָבִיא", ומשה היה במחנה לויה - רה"ר, ואמר לישראל שלא יביאו מרשותם - רה"י, אליו.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף