הלכה א' - ז' (כ: - כג.)

מדאו' אף דיני ממונות בדרישה וחקירה [משפט אחד יהיה לכם] ומדרבנן א"צ [לחוס על ממון ישראל] אא"כ רואה שהוא דין מרומה או עדים מכוונים בלשון אחד

לדיני נפשות (ולא בממונות):

1) עשרים ושלשה, היודעים לטהר ולטמא שרץ

2) פותחין לזכות - "אפשר שזה הרג את הנפש?" (ור' יוסי חולק)

3) מטין בתר רוב לחובה על פי שנים [לא תהיה אחרי רבות לרעות]

4) אין מחזירין (סותרין) הדין לחובה [צדיק (בדין) אל תהרוג] (אא"כ טעו בדבר המפורש בתורה) אלא לזכות [ונקי אל תהרוג]

5) אין התלמידים הנמצאים מלמדין חובה, ועד והנידון אף לא מלמדין זכות [ועד אחד לא יענה בנפש למות] (לק"ע לר"ל נידון מלמד זכות)

6) המלמד זכות (לרבי בגמר דין, לר' יוסי בן חנינה אף במשא ומתן) אינו יכול לחזור
וללמד חובה

7) גומרין ביום דוקא [והוקע וכו' נגד השמש] משא"כ ממונות [ושפטו את העם בכל עת]

8) לחובה מלינין הדין ליום שלאחריו, וצריכים ב' ימים סמוכים [לגי' ק"ע - צדק ילין בה (לשון יחיד)] - ולכן אין דנין בערב שבת דא"א להורגו בשבת [לא תבערו אש בכל מושבותיכם - ג"ש ממיתת ב"ד] ואסור לענות הדין ליום ראשון

9) מתחילין מן הצד (ולא מן הגדול) [לרבי - לא תענה על (אחר) רב, סברא למ"ד דיני בני נח כך, חגרו איש חרבו ויחגור גם דוד חרבו (אחרונה)] וכן לפסול משפחה
משא"כ בממונות וטהרות [ר' יוסי ב"ח - לא תענה על (קודם) רב]

10) רק מיוחסים דנין [ונשאו אתך - בדומין למשה]

11) סריס, אין לו בנים, פחות מבן כ' בלי שערות פסולים לדון

12) אין דנין ב' דיני נפשות ביום אחד (אלא בעבירה ומיתה אחת)

לא ניתנה התורה חתוכה (הל' פסוקה) כדי שתהא נדרשת מ"ט פנים טמא וטהור [ודגל"ו, מזוקק שבעתים, מישרים אהבוך]

לכתחלה אין דנין דיני ממונות בערב שבת

דין שור הנסקל כדיני ממונות אלא דצריך כ"ג

ר"י - אין מדקדקין ביין נסך (פ"מ ורידב"ז - מקילין), לגי' ק"ע - גרים חשודין ולכן פסולין לדיני ממונות

הלכה ח' - ט' (כג. - כג:)

סנהדרין יושבים בחצי עיגול [רואין זה את זה]

ב' (ג' לר"י) סופרי דיינים כותבין

לפניהן ג' שורות של ת"ח וכ"א מכיר מקומו, וסומכין דיין חדש מן הראשונה

זנב לאריות עדיף מראש לשועלים

מאיימין על עדי דיני נפשות - גם דם זרעותיו תלויין בו

עדים צריכים לראות הרציחה ולא מאומד

נברא אדם יחידי - עולם מלא, מפני שלום הבריות, כנגד המינים, גדולתו שהקב"ה טובע כ"א בחותמו של אדה"ר ואינם דומים - במראה בדעת ובקול [שלא ילך לאשת/שדה חבירו];
אפי' תאינה וחיטה לא דמי לחבירתה; אדם נברא בערב שבת [יכנס תחלה למצוה; התקין צרכיו קודם]; באבד רשעים רנה לעולם ולא להקב"ה