סנהדרין דף ק"ג ע"א

מה נאמר על החמשה מלכי יהודה, דלהלן, ומה הטעם?

מה נאמר עליהם? ומאיזה טעם?
אחז שדה איש עצל שחתם התורה וביטל העבודה
מנשה כרם אדם חסר לב שקדר אזכרות והרס המזבח
אמון עלה כולו קמשונים שבגללו עלה המזבח קורי עכביש
יהויקים כסו פניו חרולים שלא רצה להנות מאור הקב"ה
צדקיהו וגדר אבניו נהרסה שנחרב בית המקדש בימיו

סנהדרין דף ק"ה ע"א

האם יש לעכו"ם חלק בעולם הבא?

לסתם עכו"ם שלא חטאו לפושעים שבהם
לר' אליעזר אין חלק [1] אין חלק
לר' יהושע יש חלק אין חלק

סנהדרין דף ק"ה ע"ב

האם הברכות דלהלן נאמרו כפשוטו או רק מעין קאמר?

ייטב ה' את שם שלמה משמך וכו' תבורך מנשים יעל וכו' מנשים באהל וכו'
לרב בר מרי מעין קאמר מעין קאמר
לר' יוסי בר חוני כפשוטו [2] מעין קאמר

-------------------------------------------------

[1] וכך הגירסא בש"סים שאינם מצונזרים, ר' אליעזר אומר וכו' כל גויים שכחי אלקים אלו אומות העולם, [ולא כפי הגירסא שלפנינו אלו פושעי עובדי כוכבים].

[2] ומכאן שאין אדם מתקנא בבנו.

עוד חומר לימוד על הדף