סנהדרין דף צ"ז ע"א

תאריכים חשובים הנזכרים ברש"י ד"ה ושני אלפים.

המעשה התאריך
1 לידת אברהם 1948
2 הנפש שעשו בחרן 2000
3 לידת יצחק 2048
4 לידת יעקב 2108
5 ירידת ישראל למצרים 2238
6 יציאת מצרים וקבלת תורה 2448
7 בנין בית ראשון 2928
8 חורבן בית ראשון 3338
9 בנין בית שני 3408
10 חורבן בית שני 3828
11 השלמת שני אלפים תורה 4000 [1]

סנהדרין דף צ"ז ע"ב

האם ישראל נגאלים דוקא בתשובה

אליבא דר' אליעזר אליבא דר' יהושע
לתני חדא דוקא בתשובה דוקא בתשובה [2]
לתניא אידך דוקא בתשובה [3] אפילו בלא בתשובה

-------------------------------------------------

[1] עי' במרגלית הים כאן אות כ' שהביא מהגאונים שמאדם ועד נ"ב לאברהם אלפים תהו, ומן נ"ב שנה מאברהם ועד רבינו הקדוש אלפים תורה, עיי"ש. והנה רבי גמר לסדר את המשנה קרוב לאלף הרביעי - בשנת 3975 לבריאת העולם.

[2] והיינו שהקב"ה מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כשל המן ומתוך הצער עושים תשובה.

[3] אולם למסקנא בדף צ"ח ע"א אמרינן שתק ר' אליעזר - והיינו שחזר בו, וראה ביד רמה.

עוד חומר לימוד על הדף