SANHEDRIN 88 (Shmini Atzeres) - l'Iluy Nishmas Chaim Noach ben ha'Chaver Reb Yehudah (Kruskal). Dedicated by his son and family.

סנהדרין דף פ"ח ע"א

המקנא לאשתו בפני עדים, ונסתרה בפני עד אחד, או שאמר הבעל שיודע שנסתרה, מה דינה?

כשמסכמת לשתות - האם משקים? כשאינה רוצה לשתות - האם מפסדת כתובתה?
לר' אליעזר משקים מפסדת
לר' יהושע אין משקים אינה מפסדת

מי שלא נתן פאה - ומרח כריו, שצריך לעשר ולתת פאה, מה דין תרומה גדולה? [תד"ה מרחו].

האם בעל הבית צריך להפרישה? האם העני צריך להפרישה?
ליש מפרשים בתוס' אין צריך אין צריך
לנראה לפרש בתוס' צריך אין צריך

זקן ממרא שהמרה על חבירו באופנים דלהלן, מה דינו?

כשאמרו הם מפי השמועה כשאמרו הם כך נראה בעינינו
כשאמר הזקן מפי השמועה לרב כהנא: אינו נהרג
לר' אלעזר: נהרג
לרב כהנא: אינו נהרג
לר' אלעזר: נהרג
כשאמר הזקן כך נראה בעיני נהרג לרב כהנא: אינו נהרג
לר' אלעזר: נהרג

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף