סנהדרין דף נ"ב ע"א

כיצד היתה שריפת בני אהרן ועדת קרח?

בני אהרן עדת קרח
אליבא דרב מתנה שריפת נשמה וגוף שריפת נשמה, וגוף קיים
אליבא דרבי אלעזר שריפת נשמה, וגוף קיים שריפת נשמה וגוף

סנהדרין דף נ"ב ע"ב

האם בדברים דלהלן יש איסור משום חוקי האמורי? [תד"ה אלא].

הדבר כתוב בתורה הדבר לא כתוב בתורה
דבר שהוא חוק של עבודת כוכבים אסור [1] אסור
דבר שנוהגים בו העובדי כוכבים מותר אסור

סתם מיתה בתורה - בחנק, מנין?

איזה מיתה הכי קלה? מנין שסתם מיתה בתורה בחנק?
ר' יאשיה חנק דאין אתה רשאי להחמיר עליו
ר' יונתן הרג מגזרה שוה - שמיתה ללא חבורה [2]

-------------------------------------------------

[1] וזה שאמרה הגמ' בע"ז [דף י"א ע"א], דשריפה לאו חוקה היא, הכוונה אינה חוק לעבודה זרה, דאילו היתה חוק לע"ז לא היה עוזר לנו מה שהיא כתובה בתורה. אולם כאן לא מיירי בחוק לע"ז אלא בחוקי האמורי שלא לע"ז, ולזה איה"נ מועיל מה שכתוב בתורה.

[2] והגם שגם שריפה שנותן בתוכו פתילה של אבר לא ניכר בחוץ חבורה וסימן, מ"מ כיון שאמרה תורה שבת כהן בשריפה, משמע שסתם מות יומת האמור בבת ישראל הנשואה אינה שריפה, וע"כ שהיא חנק.

עוד חומר לימוד על הדף