סנהדרין דף נ' ע"א

בת כהן שזינתה במה היא נידונת?

ארוסה נשואה
לרבנן סקילה [1] שריפה
לר' שמעון שריפה [2] שריפה

סנהדרין דף נ' ע"ב

רבי שמעון אומר שני כללות נאמרו וכו', לפי זה במה נידונים הבנות דלהלן, וזוממיהן?

במה היא נידונת במה נידונים זוממיה
ארוסה בת כהן בשריפה [3] בסקילה [4]
ארוסה בת ישראל בסקילה בסקילה
נשואה בת כהן בשריפה [5] בחנק [6]
נשואה בת ישראל בחנק בחנק

-------------------------------------------------

[1] עי' רש"י בד"ה אפקיה, שביאר שהמקור של רבנן, הוא מזה שסקילה חמורה משריפה שכן ניתנה לפושט ידו בעיקר, א"כ לא יתכן שנוציא ארוסה בת כהן מסקילה לשריפה ולהקל עליה, וקרא דבת כהן קאי בנשואה להוציא אותה מחנק לשריפה.

[2] עי' רש"י בסוף העמ' בד"ה אפקיה, שפירש שהלימוד של ר' שמעון הוא מזה שהפסוק בבת כהן מיירי בסתמא, א"כ קאי גם על ארוסה וגם על נשואה.

[3] דהוציא הכתוב ארוסה בת כהן מכלל ארוסה בת ישראל הנידונת בחנק, לומר שבת כהן נידונת בשריפה.

[4] דלא הוציא הכתוב אלא אותה לבדה, דכתיב היא באש תשרף ולא בועלה ולא זוממיה.

[5] דהוציא הכתוב נשואה בת כהן מכלל נשואה בת ישראל הנידונת בחנק, לומר שבת כהן נידונת בשריפה.

[6] דלא הוציא הכתוב אלא אותה לבדה, דכתיב היא באש תשרף ולא בועלה ולא זוממיה.

עוד חומר לימוד על הדף