סנהדרין דף מ"ט ע"ב

בדינים דלהלן האם סדר הדברים מעכב?

ארבע מיתות יום הכפורים - חומרא [1] סדר התמיד - מצוה
רב פפא סבא מעכב מעכב [2] לא מעכב
רב פפא מעכב מעכב לא מעכב [3]
רב הונא מעכב מעכב מעכב

המעביר ז' סממנים על הכתם כסדרן ולא עבר הכתם, מה דינו? [תד"ה מעבירין].

האם מוכח שאינו דם נדה? האם כתם זה טהור?
לרש"י מוכח טהור
לתוס' אינו מוכח טהור [4]

-------------------------------------------------

[1] פירוש, דברים שאין הסדר בהם מעכב מצד חומר הדברים בעצמן, אלא מחמת חומר הזמן והיום שבו עושים אותם, שמחמת חומרתו הקפידה תורה על סדרן.

[2] אולם לא תני לה, הגם שמעכב באמת, היות שאין עכובו מחמת חומרת הדברים בעצמם וכנ"ל.

[3] דס"ל שהסדר הוא רק למצוה בעלמא, ואם שינה לא מעכב.

[4] פי' הגם שחולק ר"ת על רש"י שסובר שאם לא עבר זה הכתם שמע מינה שהוא צבע ולא דם, וסובר ר"ת שכן יתכן שהוא דם נדה, מ"מ ס"ל לר"ת שמאחר שעברו על זה הכתב השבעה הסממנים הם בטלוהו, ולכך הוא טהור גם אם הוא באמת כן דם נדה.

עוד חומר לימוד על הדף