ראש השנה דף ג: א

תאריכים חשובים להבנת הסוגיא (ע"פ סדר הדורות).

השנה לבריאה הערות והוספות
דריוש המדי כובש בבל [1] 3389 ומלכותו היתה שנה אחת
כורש מולך על פרס ובבל
ונותן רשות לבנות בהמ"ק [2]
3390 ובשנה זו התחילו למנות לו מחדש [3]
תחילת מלכות אחשורוש 3392 בשנה זו ביטל אחשורוש את בנין הבית [4]
נס פורים 3404 והיה זה בשנת י"ב לאחשורוש
מלכות דריוש [5] בן אחשורוש ואסתר 3406 בשנה זו התחיל המנין המוזכר בנחמיה [6]
התחילו שוב לבנות את הבית [7] 3408 והיתה הפסקה בבנינו 16 שנה [8]
נשלמה בניית הבית 3412 היא שנה ששית לדריוש - ארתחשסתא
עליית עזרא 3413 היא שנה שביעית לדריוש - ארתחשסתא
עליית נחמיה לבנות חומות ירושלים 3426 שנת עשרים לדריוש - ארתחשסתא
שיבת נחמיה לארצו 3438 ועשה בירושלים י"ב שנים
עליית מלכות יון וביטול מלכות פרס [9] 3442 מלכות אלכסנדר מוקדון

ראש השנה דף ג:

סדר התאריכים לפי פירוש תוס' [תוד"ה שנת].

השנה לבריאה הערות והוספות
דריוש המדי כובש בבל 3389 מלכותו היתה שנה אחת
כורש מולך על פרס ובבל
ונותן רשות לבנות בהמ"ק
3390 הוא ארתחשסתא, ומלך ג' שנים.
בשנה זו התחיל המנין המוזכר בנחמיה [10]
תחילת מלכות אחשורוש 3392 מלך י"ד שנה
מלכות דריוש בן אחשורוש ואסתר 3406
שנה שניה לדריוש 3408 עדיין היה ביטול בנין הבית
התחילו שוב לבנות את הבית [11] 3409 היא שנת ג' לדריוש ושנת כ' לכורש [12]
נשלמה בניית הבית 3412 היא שנה ששית לדריוש [13]
עליית עזרא 3413 היא שנה שביעית לדריוש
-------------------------------------------------

[1] אמנם עדיין לא נשלמו שבעים שנה לבבל, וכדאיתא במגילה (דף יב.) "ועוד שנה אחרת לבבל ועמד דריוש והשלימה". ופירש"י שם (בד"ה עוד שנה), וז"ל: עוד שנה אחת לבבל למלאות שבעים שנה מששלט (נבוכדנצר) על ישראל, ועמד דריוש והשלימה. ואחריו בשנה אחרת מלך כורש בבבל ונפקדו פקידה במקצת.

[2] בשנה זו נשלמו ע' שנה של גלות בבל (אין הכוונה ע' שנה לחורבן, אלא לגלות יהויקים שהיתה בשנת 3319), והעיר ה' את רוח כורש לבנות בית המקדש ועלה זרובבל לירושלים, והקימו מזבח והקריבו קרבנות עליו במשך י"ט שנים עד שנת ת"ח שבנו שוב את הבית.

[3] כלומר, אף שהיה מולך כורש בפרס עשרים ושבע שנים קודם, אחר שמלך גם בבל התחילו למנות לו שוב, ומלך ג' שנים ומת, וסך שנות מלכותו הם ל' שנים.

[4] י"א שכבר כורש עצמו ביטל את המשך עבודת המקדש בסוף מלכותו, ואחשורוש המשיך את הביטול.

[5] ונקרא גם בשם כורש ובשם ארתחשסתא.

[6] פי', דמה שאמר שם "שנת עשרים לארתחשסתא", הכוונה על המלך הזה שהיה נקרא גם כורש וגם דריוש וגם ארתחשסתא.

[7] ובשנה זו נשלמו שבעים שנה לחורבן הבית (שהיה בשנת 3338).

[8] אמנם לפי פירש"י בריש עזרא שכורש עצמו הפסיקו, א"כ היתה הפסקת בנינו י"ח שנה.

[9] סך הכל מלכות פרס - שמלכה על כל העולם היא נ"ב שנה משנת 3390 עד שנת 3442, ואפי' שלא מת מלך פרס האחרון עד שנת 3448, מ"מ כבר לא שלטו על כל העולם, אכן גם את השש שנים האלה לא מונין למלכות יון כמבואר בע"ז (דף י.). והיתה מלכותם בפני הבית 34 שנה, דהיינו משנת 3408 שאז התחילו לבנות את הבית עד שנת 3442.

[10] פי', דמה שאמר שם "שנת עשרים לארתחשסתא", הכוונה על כורש הראשון שנקרא גם בשם ארתחשסתא שכך נקראו כל מלכי פרס.

[11] ובשנה זו נשלמו שבעים שנה לחורבן הבית (שהיה בשנת 3338).

[12] ועליה נאמר בפסוק בנחמיה (ב:א) "וַיְהִי בְּחֹדֶשׁ נִיסָן שְׁנַת עֶשְׂרִים לְאַרְתַּחְשַׁסְתְּא הַמֶּלֶךְ יַיִן לְפָנָיו וָאֶשָּׂא אֶת הַיַּיִן וָאֶתְּנָה לַמֶּלֶךְ", והיינו שבשנת עשרים לכורש שג"כ נקרא ארתחשסתא, אז הבאתי את היין לפני המלך דריוש בן אסתר, והיה זה בשנת ג' למלכותו. וביארו התוס', דכ' שנים אלו, יש בהם ג' שנים לכורש וי"ד לאחשורוש וג' שנים לדריוש בן אסתר.

[13] ומשך בנין הבית לקח ד' שנים, דהיינו עם שנה שלישית.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף