גמ' מב.

תמד שיצא מים כדי מדתו לר"י יעשר [רש"י - חזותא וטעמא] לל"ב משמרים ולא מחרצנים

רב יהודה - ר"מ - נוקשה וכ"ש תערובות (לרש"י בב"י), ר"א - רק תערובות [כל]

ר"נ - ר"א - תערובות בלאו וכ"ש נוקשה (דלא כברייתא) [כל מחמצת לא תאכלו],
ר"מ - רק נוקשה

נשים: חמץ [לר"א כל אוכל מחמצת ונכרתה, לרבנן - כי כל], מצה [כל שישנו]

גמ' מג: - מה.

ר' יוחנן - אין היתר מצרף לאיסור [נזיר וחטאת - אין מלמדין]

חוץ: לר"ע מנזיר (לרש"י - 1/2 כזית ענבים 1/2 זית לחם) [משרת], חטאת [בבשרה יקדש], איסור ואיסור זה אחר זה [מחרצנים ועד זג], זעירי - לר"א - שאור בל תקטירו [לרש"י - כל (אף מקצתו)], חמץ [תערובות]

אביי כר"ע - היתר מצטרף לאיסור בכה"ת [מנזיר] (ובנזיר איסור ואיסור בזה אחר זה מצטרפין)
לרבנן דר"ע - אין מצטרף חוץ מקדשים [חטאת - בבשרה יקדש]

טבול יום שנגע בתבלין של תרומה (לרש"י - דימוע) שיש כזית בכדי אכילת פרס - מטמא מקום מגעו [הואיל וזר לוקה]

רב דימי - כזית בכדי אכילת פרס (רש"י - ממנו) דאורייתא [הללמ"ס]

בתרומה דרבנן תולין שחולין נפל לחולין ותרומה לתרומה

טעם כעיקר (רש"י - הכל נעשה איסור) - לר' יוחנן לרבנן [משרת]

ר"ע [הו"א מבשר בחלב (חי' - דאו' דוקא דרך בישול), גיעולי נכרים - אין חידוש - ל"בת יומא" אין טעם לפגם]

לרבנן דר"א דכותח - אין טעם כעיקר מדאו'.

גמ' מה. - מו.

רב יהודה אמר שמואל וב' ברייתות - ל"ק - א"צ לבער כזית לחזק עריבה (רש"י - בטל כעץ), ופחות מכזית בכ"מ (רש"י - לא חשיבי)
ל"ב - צריך לבער פחות מכזית שאין לחזק, וכזית בכ"מ

רב הונא - כל"ב לחומרא; רב יוסף - ל"ק כרשב"א דיחוד לישיבה בטלה, ל"ב כת"ק דצריך טח פניה;

אביי - כרשב"א ואין מח': במקום לישה כזית עובר פחות מותר;
שלא במקום לישה לרש"י עובר בפחות מכזית; שוליים.לרש"י אינו עובר אפי' כזית

ב' חצאי זיתים - בעריבה מותר אא"כ נוטלין עם החוט, בבית אסור [כניש],

בית ועלייה/ואכסדרה/ולפנים מבית תיקו.

פת שעיפשה - לת"ק מקבל טומ' עד דפסול מכלב. לר' נתן מאדם.

עריבת העבדנים - ת"ק - תוך ג' ימים יבער. ר' נתן (להל') - נתן עורות מותר.

לענין טומאה - רב יהודה - תמיד תלוי בקפידה

אביי רבא ור"פ - בפסח תלוי בכזית ובכל השנה בקפידה לענין צירוף כביצה, חציצה לטהרה ולטַמאה.

גמ' מו. - מח:

שיעור חימוץ: יש כיוצא שהחמיץ, מיל,

ר"מ - הכסיפו פניו לשריפה (לר"מ מג. לוקה, לחכמים מח: פטור) קרני חגבים לכרת.

לר"י - קרני חגבים לשריפה - ופטור, עירוב סדקים לכרת.

ילך ד' מילין: לגבל (לרש"י - המגבל לאחרים לטבול כלים), לתפלה (לרש"י - בביה"כ), לנט"י.
ולאחריו מיל.

הפרשת חלה בטומאה בפסח - ר"א (רש"י להל') - אחר אפייה, בן בתירא - תטיל בצונן, ר' יהושע - יחמיץ [לאו שלך]

[מח' בטובת הנאה ממון, אי אמרינן הואיל ומיתשיל, אי אמרינן הואיל ויבצע מכל חלה]

רב חסדא - אין הואיל ומיקלעי אורחים (חוץ מלחומרא הואיל וימול ויהא שלא למנוייו) ומדאו' צרכי שבת נעשין ביו"ט [לרש"י - קדו' א']

רבה - יש הואיל (חוץ: לרש"י - אי לא לאותה שעה, סב. -אי מחוסר מעשה דמילה)

מוקצה כשר לתמיד ביו"ט [אין איסור גופו, מוקצה לאו דאו']

שיעור עיסת פסח:

ר' ישמעאל בריב"ב - חיטין טובות 2 קבין, רעות 3; שעורין - 4,3.
ר' נתן - ר"א - חילוף.

רב - שיעור חלה (1.8 קב מדבריים = 1.5 ירושלמיים = 1.25 ציפוריים)

רב יוסף - נהוג - קפיזא (3 לוג)

שיעור חלה: ר"א - צירוף סל. רשב"ג, ריב"ל - צריך נושכות (ור' חנינא חולק),
תיקו בטבלא בלי לבזבז

ר' יהושע - תנור מצרפן (לרש"י - ג"כ)

ציורים של הואיל: מיתשיל, אי בעיא מפריש מכל חלה, לא יקרא עליו שם, אי לא לקוח הוי, אי בעי מיכל כזית צלי, חרישה חזי לכיסוי הדם, הבערה חזי לצורכו, אי בעי פריק, אי בעי מיתקן נפשיה [מל], הואיל ובזמנו פוסל שלא לשמה - אף שלא בזמנו

תנור א' - לר"ג ג' לשות כאחת וממתנת ותקטף בצונן,
חכמים - בדירוג - עוסקות תמיד, ר"ע - תלוי בנשים בעצים בתנור

רש"י מו:

אין לאפות חלה מטעם הואיל - לרש"י - אפשר בלי הואיל

לרש"י - צריך צירוף סל גם כשהפריש חלה

גמ' מט. - נ.

י"ד בשבת - ר"מ ביעור אף תרו' בע"ש. גמ' יג. - ר' אלעזר בן יהודא - ר' יהושע - חוץ מב' סעודות.

חכמים - הטהורות שבת (רש"י - יאכל לכלבי כהן או יבטל)

ר"א בר צדוק - תרו' ע"ש וחולין שבת.

ההולך למצוה -אם אפשר גם לחזור יבער, להצלת נפשות - יבטל ולא יחזור,

לרשות - יחזור מיד.

שיעור לחזרה: ר"מ - בכביצה [חשיב, כטומאה (רש"י - מדרבנן)],
ר"י - כזית [חשיב, כאיסורו], ר' נתן - ב' ביצים,
חכמים - בשר קודש בכזית וחמץ בכביצה

סעודת אירוסין - רב חסדא - סעודה ראשונה מצוה.
סעודת סבלונות - ר"י - רשות. ר' יוסי - מצוה.

ת"ח אסור בסעודת ישראל לבת כהן, וע"ה לבת ת"ח, ריבוי בכ"מ.

ישא - 1. בת ת"ח, 2. גדולי הדור, 3. ראשי כנסיות, 4. גבאי צדקה, 5. מלמדי תינוקות.

ע"ה: 1. איסור אכילת בשר, 2. נוחרו בשבת יו"כ,
3. איסור בדרך, 4. לא ישא בתך, 5. לא יעסוק בתורה לפניו, 6. אין מוסרין ומקבלין עדות וסוד, 7. אין ממנין אפוטרופוס על יתומין וצדקה, 8. מח' בהכרזת אבידתו.

עוד חומר לימוד
למסכת פסחים