PESACHIM 112 - Dedicated l'Iluy Nishmas Reb Naftali ben Reb Menachem Mendel Bodner Z"L by his wife, Alice Bodner. A man who loved Chesed, Tuli Bodner applied his many talents to help everyone he knew in any way he could. His cheerful greeting is warmly remembered by all who knew him. He was Niftar on 5 Cheshvan 5765; Yehi Zichro Baruch.
 
12TH CYCLE DEDICATIONS:
 
PESACHIM 112 - (11 Iyar) - dedicated by the Feldman family in memory of their mother, ha'Rabbanit Sara Dvosya bas Rav Mordechai (of Milwaukee).

פסחים דף קיב. א

מה הן השבעה דברים שציוה ר"ע את בנו ר' יהושע [1], ומדוע?

מה הן השבעה דברים? ומדוע
א. אל תלמד במקום גבוה
בעיר שיש שם הרבה עוברים ושבים
כיון שיפסיקו אותך
מלימודך
ב. אל תדור בעיר
שהממונים בראשה הם ת"ח
דכיון שעסוקים הם בלימודם
אינם עוסקים כראוי בצרכי העיר
ג. אל תכנס לביתך פתאום
בלא שתודיע קודם שאתה בא
שמא עסוקים
באיזה דבר שצריך צניעות
ד. אל תמנע מנעלים מרגליך דגנאי לת"ח לילך יחף
ה. השכם לאכול בבוקר בקיץ
לפני שתבוא החמה ובחורף לפני הקור
דטוב לו לאדם שיאכל פת שחרית מוקדם
דלא ירעב וגם הוא רפואה
ו. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות עדיף שיתבטל מעונג שבת ולא יטול צדקה
ז. תשתדל להתעסק עם אדם שמזלו מוצלח כדי שתרויח גם אתה איתו [2]

מה הן החמשה דברים שלימד ר"ע את רשב"י, ומדוע?

מה הן החמשה דברים? ומדוע?
א. תלמד מאדם גדול ואמור השמועות משמו [3] כדי שע"י כך יקבלו הציבור את דבריך
ב. תלמד את בנך מספר מוגה בתחילת לימודו דאל"כ יש לחוש שמא יכנס שיבוש בבנך [4]
ג. אל תשא גרושה או אלמנה משום ד' דעות במטה, ולא כל האצבעות שוות [5]
ד. תלוה מעותיך ותמשכן קרקע בנכייתא [6] כדי שתקיים מצוה וגם תרויח הרבה
ה. לישא אשה אף שיש לו בנים כך יהיה לו מצוה וגוף טהור [7]

פסחים דף קיב: א

מה הן הארבעה דברים שצוה רבינו הקדוש את בניו [8], ומדוע?

מה הן הארבעה דברים? ומדוע?
א. שלא יגור בשכנציב משום שהם ליצנים וימשכו אותך בליצנותם

ב.

י"א אל תישן בלא ק"ש
כדרך הארמאים
דאף שקרא ק"ש בבהכ"נ
מצוה לחזור לקרות שוב על מטתו
וי"א אל תתחתן
עם גיורת
דיש חשש שמא תוציא מפיך דבר גנות
על ארמאי ותפגע בה
וי"א אל תשב על מטה של ארמית ממש שמא נתנה שם את בנה המת ותעליל עליך
ג. אל תבריח עצמך מהמכס שמא יתפסוך ויקחו כל אשר יש לך
ד. אל תעמוד בפני השור כשעולה מהנהר מפני שהשטן מרקד בין עיניו [9]

מה הן השלשה דברים שצוה ר' ישמעאל בר' יוסי את רבי, ומדוע.

מה הן השלשה דברים? ומדוע?
א. לא תעשה עסק שיתכן שיתבעו אותך שלשה [10] דיעשו קנוניא, אחד יתבע ושנים יהיו לו עדים
ב. אל תתמקח על מחיר החפץ אם אין לך דמים כי אתה מפסיד את המוכר שלא יקנו ממנו [11]
ג. לא תזדקק לאשתך בליל טבילתה מנדה [12] שמא תטמא בשעת התשמיש ותהיה זבה

מה הן השלשה דברים שצוה ר' יוסי בר' יהודה את רבי, ומדוע.

מה הן השלשה דברים? ומדוע?
א. אל תצא יחידי בלילה משום שכת של שדים מסתובבת ומזקת [13]
ב. אל תעמוד בפני הנר ערום דהעומד לפני הנר ערום חולה במחלת הנפילה
ג. אל תכנס למרחץ חדש - תוך י"ב חודש שמא תפחת רצפתו ויפול לחלל שתחתיו [14]
-------------------------------------------------

[1] רשב"ם מפרש שהוא ר' יהושע בן קרחה הנזכר בכמה מקומות, דר"ע כינו אותו "קרח". ותוס' (ד"ה צוה) חולקים, וסוברים שהם שני ר' יהושע. [וידוע מה שאמר האריז"ל לתלמידו מהרח"ו (שער הגלגולים הקדמה ל"ו), וז"ל: אמר לי מורי ז"ל, כי הוא ראה בעיניו את ר' יהושע בן קרחה, ואת ר' יהושע בנו של ר' עקיבא, ואינם איש אחד].

[2] רב פפא ס"ל שרק כדאי לעשות עמו שותפות, אולם אם ימכור לו או יקנה ממנו כיון שהשעה עומדת לו נמצא שאותו אדם מרויח והוא עצמו המפסיד. אולם דוחה הגמ' את דברי רב פפא, ואומרת שכיון שהוא אדם שמזלו מוצלח גם מה שתקבל ממנו או כסף או חפץ יהיה לך בו ברכה, וזה כדאי לך.

[3] ר"ע אמר זאת בלשון "אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדול", ופירש רשב"ם (לפי התיקון שבמסורת הש"ס) שכיון שאמר בלשון "היתלה באילן גדול" לכן נקט לשון חניקה.

[4] ביארו התוס' (בד"ה שבשתא), דאפי' שרבא עצמו ס"ל "שבשתא ממילא נפקא" היינו שיבוש שהוא שומע, אבל שיבוש שהוא רואה בספר - סומך הוא על הספר ואינו יוצא מידי טעותו.

[5] כלומר, גבי גרושה יש לך לחוש שמא דעתה עדיין על בעלה הראשון והבנים נעשים כעין ממזרים (ע' נדרים כ:). וכן גבי אלמנה אף שכבר מת בעלה ואין דעתה עליו, מ"מ יתכן שאין נוח לה תשמישך כמו בעלה הראשון ומתוך כך תשנא את בעלה החדש.

[6] פי', אם הלוה לו מאה זוז יקח ממנו קרקע במשכון לעשר שנים וינכה לו מהחוב כל שנה עשרה זוז, ובזה גם קיימת מצוה שהלוית כספך וגם הרווחת כיון שאכלת פירות שקצצת מתחילה מחיר זול על הפירות - כי כך הדרך באופן זה. [ואין זה נקרא ריבית אלא כמכירה, שקונה ממנו פירות לעשר שנים].

[7] כלומר, אף שנושא אשה וכבר יש לו בנים וקיים מצות פריה ורביה, עדיין הוא מקיים מצוה של "לערב אל תנח", וגם גופו יהיה טהור דאין חייו בהרהור עבירה.

[8] לכאורה מהמשך לשון הגמ' משמע שמדבר בלשון יחיד, ושמצוה רק לבן אחד מתוך שני בנים שהיו לו.

[9] והעמידו בגמ' שזה מיירי בשור שחור ביומי ניסן בלבד.

[10] דבר זה נחשב כאילו אתה עושה מום בעצמך, כי אתה גורם לעצמך שיוכלו לעשות קנוניא זו נגדך.

[11] כלומר, אנשים שיראו אותך מתמקח על המחיר יחשבו שאתה כבר קונה את החפץ הזה - ולא יבואו הם לקנותו. המהרש"א מקשה דתיפו"ל דיש בזה אונאת דברים כדאיתא בב"מ (דף נח:). וי"ל דר' ישמעאל מזהיר אפי' בכה"ג שרוצה לקנותו לאחר זמן.

[12] היינו נדה דאורייתא. פי', דין זה נוהג קודם שהחמירו בנות ישראל על עצמן שאם רואות טפת דם כחרדל יושבות עליו ז' נקיים כזבה גדולה, אלא כיון שהיו רואות דם היו סופרות שבעה ימי נדה אף שרואה בכל הימים, והיתה פוסקת בטהרה ביום השביעי וטובלת. ובכה"ג מזהיר ר' ישמעאל לרבי שלא יזדקק לאשתו בלילה ראשונה - דהיינו ליל שמיני, דכיון שעוד היום ראתה דם במשך היום (עד לפני הלילה שפסקה בטהרה) ועדיין מוחזק מעיינה (-המקור) שלה להיות פתוח.

[13] לכאורה מהמשך הגמ' מבואר שאזהרה זו היא דוקא בלילי רביעיות ושבתות שרק אז היה לה רשות לאגרת בת מחלת להסתובב ולהזיק מזמן ר' חנינא בן דוסא שקדם לרבי. אכן מפשטות הלשון מבואר שהזהירו על כל הלילות, ויתכן שת"ח צריך שימור יותר, וכדאיתא בברכות (דף נד:).

[14] בניית רצפת המרחץ שרוחצים עליה היתה על גבי עמודים, ותחת הרצפה היה חלל שבו היו מסיקים את התנור ומחמם את המרחץ. ותוך י"ב חודש מאז שנעשה המרחץ, יש לחוש שאין ריצפה זו חזקה דיה ועלולה להפחת והנופל מסתכן.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף