NIDAH 49 - Dedicated generously by Reb Kalman and Esme Bookman of Glasgow, Scotland.

1)

TOSFOS DH v'Iybo'is Eima R. Shimon ul'Acher ha'Perek v'Leis Lei Chazakah d'Rava

תוספות ד"ה ואיבעית אימא רבי שמעון ולאחר הפרק ולית ליה חזקה דרבא

(SUMMARY: Tosfos rules unlike R. Shimon, unlike R. Chananel.)

ר"ח פוסק דהלכה כרבי שמעון דתוך הפרק כלפני הפרק כדמסקינן שלהי יוצא דופן (לעיל דף מו.) וההוא דאית ליה דתוך הזמן כלאחר זמן איתותב לעיל

(a)

Pesak: R. Chananel rules like R. Shimon, that within the Perek is like before the Perek, like we conclude in Yotzei Dofen (46a), and the one who holds that within the time is like after the time, was refuted above.

ומתוך כך פסק נמי דאין הלכה כרבא דאמר חזקה הביאה סימנין דהא ר' שמעון דפסקינן כוותיה לית ליה דרבא

(b)

Consequence: Due to this, he ruled also that the Halachah does not follow Rava, who says that there is a Chazakah that she brought Simanim, for R. Shimon, like whom we rule, holds unlike Rava.

ועוד בפרק מי שמת (ב"ב דף קנו.) אמר רב נחמן בודקין לחליצה ולמיאונים

(c)

Support: In Bava Basra (156a), Rav Nachman said that we check for Chalitzah and Mi'un.

ואין נראה דאפילו יהיה הלכה כר' שמעון בהא דתוך הפרק כלפני הפרק אין הלכה כמותו בהא דלית ליה חזקה דרבא

(d)

Rebuttal: This is wrong. Even if the Halachah follows R. Shimon regarding this, that within the Perek is like before the Perek, the Halachah does not follow him regarding that he disagrees with Rava's Chazakah;

דלאו הא בהא תליא ורבא גופיה פסיק לעיל דתוך הזמן כלפני זמן

1.

One does not depend on the other. Rava himself ruled above that within the time is like before the time!

והא דמוקי הש"ס ברייתא כרבי שמעון ולית ליה דרבא אע"ג דאתי שפיר כרבי יהודה וכרבא

(e)

Implied question: [If so] why does the Gemara establish the Beraisa like R. Shimon, who holds unlike Rava? The Beraisa could very well be like R. Yehudah, and like Rava!

אין זו ראייה מן הש"ס דמיישב הברייתא בכל ענין

(f)

Answer: This is not a proof from the Gemara. It resolves the Beraisa in every case (also according to R. Yehudah)!

ודרב נחמן נמי ליתא מקמי רבא דהוי בתראה

(g)

Rejection of support: [There is no support from Rav Nachman, for] we do not hold like Rav Nachman against Rava, since Rava is Basra (later);

ועוד דרבא נמי איכא לאוקומי מילתיה דרב נחמן דאמר בודקין למיאונין היינו תוך הפרק דליכא חזקה

1.

Further, also Rava can establish Rav Nachman's teaching, that we check for Mi'un, within the Perek, when there is no Chazakah;

אי נמי אחר הפרק ובודקין אם לא ימצאו שערות תמאן דאין חוששין שמא נשרו אלא כשבעל אחר זמן ורבא איירי בשבעל

2.

Alternatively, [he can establish it] after the Perek, and we check. If we do not find hairs, she may do Mi'un, for we are concerned lest they fell out only if he had Bi'ah after the time, and Rava discusses when he had Bi'ah.

ומעשים בכל יום דסמכינן אבדיקת נשים לאחר הפרק והיינו דלא כר"ש

(h)

Pesak: Cases occur every day, and we rely on women to check after the Perek. This is unlike R. Shimon.

ואפי' בתוך הפרק כלפני הפרק אומר רבי (צ"ל ר"ת - גמרא עוז והדר) דאין הלכה כרבי שמעון דעל כרחך תוך הזמן ותוך הפרק לאו חדא מילתא הוא

(i)

Assertion (R. Tam): Even if within the Perek is like before the Perek, the Halachah does not follow R. Shimon, for you are forced to say that within the time and within the Perek are not the same matter;

דאי חדא מילתא הוא א"כ אמאי איתותבו לעיל רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי דאמרי תוך הזמן כלאחר הזמן כיון דפליגי הכא תנאי

(j)

Proof #1: If they were the same matter, why did we refute above R. Yochanan and R. Yehoshua ben Levi, who say that within the time is like after the time? Tana'im argue about this here!

ועוד דלעיל קרי ליה זמן והכא קרי ליה פרק

(k)

Proof #2: Also, above we call it "Zman", and here we call it "Perek"!

ועוד פרק משמע גדלות כמו (יבמות דף סב:) המשיאן סמוך לפרקן

(l)

Proof #3: Also, "Perek" connotes adulthood, like "one who marries off [his children] near the time of their Perek" (Yevamos 62b).

ובפרק המוציא יין (שבת דף פ:) בנות ישראל שהגיעו לפרקן ולא הגיעו לשנים (הגהת מראה כהן) פירוש הביאו ב' שערות ולא הגיעו לכלל שנים

(m)

Proof #4: In Shabbos (80b) it says "Benos Yisrael who reached their Perek, but did not reach years", i.e. they brought two hairs, but they did not reach [12] years.

ומפרש רבינו תם דפליגי הכא ביום אחרון של שנת י"ב ויום אחד לנקבה או ביום שנת י"ג ויום אחד לזכר

(n)

Explanation (R. Tam): They argue here about the last day of 12 years and one day for a female, or the day of 13 years and one day for a male;

ואותו יום אקרי תוך הפרק דלר' יהודה הוי זמן הבאת שערות מתחלת היום ולרבי שמעון בסופו

1.

That day is called within the Perek, for according to R. Yehudah the time to bring hairs is from the beginning of the day, and according to R. Shimon it is from the end [of the day],

וקי"ל כרבי יהודה לגבי רבי שמעון בפרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מו:)

2.

We [normally] hold like R. Yehudah against R. Shimon, [like it says] in Eruvin (46b).

והשתא יבם קטן או יבמה קטנה שבאו לחלוץ טוב לכתחלה לבודקם לפני הפרק אם יש להם שערות

(o)

Consequence: If a minor Yavam or Yevamah come to do Chalitzah, l'Chatchilah it is good to check them before the Perek, [to see] if they have hairs;

וכן לאחר הפרק ואם הן אותן שהיו קודם נמתין עד שיביאו שערות אחרות

1.

Also, [we check] after the Perek, and if they are the same [hairs] that were before the Perek, we wait until they bring other hairs;

אבל יבם גדול ויבמה גדולה דלא אפשר עוד לברר חולצין שפיר אם יש להם שערות ואין לחוש שמא לפני הפרק באו כדפירשתי לעיל

2.

However, regarding a big Yavam or Yevamah (i.e. past 13 or 12 years), it is impossible to clarify (if their current hairs were there before the Perek), they properly do Chalitzah if they have hairs. We need not be concerned lest they were there before the Perek, like I explained above.

ואם יש ליבמה דדים גדולים אין צריך לבדוק אחר השערות דהא אמרינן לעיל אי אפשר שיבא העליון עד שיבא התחתון.

i.

If a Yevamah has large breasts, we need not check for hairs, for we said above that it is impossible for the upper Siman to come before the lower Siman.

2)

TOSFOS DH Kasher l'Mei Chatas

תוספות ד"ה כשר למי חטאת

(SUMMARY: Tosfos explains why elsewhere we say that we do not use Kli Cheres.)

והא דאמרינן (יומא דף ב.) שכל מעשיה בכלי גללים בכלי אבנים בכלי אדמה

(a)

Implied question: It says in Yoma (2a) that all actions [of Parah Adumah] are with Kelim of dung, stone or earth [which are never Mekabel Tum'ah]!

היינו בזמן שמזין על כהן השורפה שהחמירו שם לפי שהקילו לטמאותה לשחטה בטבול יום להוציא מלבן של צדוקים.

(b)

Answer: That is when they sprinkle [Mei Chatas] on the Kohen who will burn it. They were stringent there, since they were lenient to be Metamei him so he will [immerse and immediately] slaughter it when he is a Tevul Yom, to disprove the Tzedukim.

3)

TOSFOS DH Ela l'Inyan Gistera

תוספות ד"ה אלא לענין גסטרא

(SUMMARY: Tosfos discusses when fragments receive Tum'ah.)

פירש ר"ח גסטרא הוא שבר בלשון יון

(a)

Explanation (R. Chananel): "Gistera" means "fragment" in Greek.

ונראה דאין שבר כלי חרס טמא משום גסטרא אלא א"כ יחדו

(b)

Assertion: A fragment of a Kli Cheres is Tamei due to "Gistera" only if he designated it;

דהא אפילו שלם כשניקב בכונס משקה טהור עד שייחדנו לאוכלין כ"ש אם נשבר לגמרי דבעו השברים יחוד

1.

Even a full [Kli] that was punctured to the point of Kones Mashkeh (if it is put in liquid, the liquid will enter through the hole) is Tahor, until one designates it for food. All the more so, if it was totally broken, the fragments need designation!

וא"ת והא דתנן ומייתי לה בפרק אלו טרפות (חולין דף נד:) הדקין שבכלי חרס הן וקרקרותיהן ודופנותיהן שיעורן בכדי סיכת קטן עד לוג ומלוג עד סאה ברביעית כו'

(c)

Question: A Mishnah, brought in Chulin (54b), says that small Klei Cheres - they, their bottoms and walls, their Shi'ur [to receive Tum'ah] is [if they hold] enough to anoint a Katan, [if the Kli initially held] up to a Log (the volume of six eggs. If they initially held] between a Log and a Se'ah, the Shi'ur is a Revi'is...

כיון דאיירי ע"י יחוד אפילו שבר מכלי גדול יהא שיעורו בכדי סיכת קטן

1.

Since we discuss through designation, even if it broke from a big Kli, their Shi'ur should be enough to anoint a Katan!

וי"ל דאין דרך לייחד שבר קטן הבא מכלי גדול ובטלה דעתו אצל כל בני אדם

(d)

Answer: It is not normally to designate a small fragment from a big Kli. Batlah Da'ato Etzel Kol Adam (we are not concerned for his opinion. The Halachah is based on normal people.)

ואם תאמר הא דתניא בתוספתא דכלים ס"פ מחט וטבעת ושולי המחצין וקרקעות הכלים אין ממלאים ואין מקדשין בהם

(e)

Question: A Tosefta in Kelim (7:10) teaches that the bottom of mats and the bottom of Kelim, we do not fill them [with water for Mei Chatas] or be Mekadesh [water] in them;

שפאן ועשאן כלי מקדשין בהן כו' דברי ר"מ

1.

If he smoothed them and made them a Kli, one may be Mekadesh in them. R. Meir says so;

וחכ"א כלי שטהר שעה אחת אין לו טומאה עולמית

2.

Chachamim say, a Kli that once became Tahor, it is never Tamei.

ואין לומר דכשצריך תקון תו לא נחית ליה טומאה

3.

Implied suggestion: When it needs to be fixed, it does not receive Tum'ah [ever again].

דהתנן במסכת כלים (פ"ה מ"ח) חתכו חוליות פחות מד' טפחים טהור מרחו בטיט מקבל טומאה משיסיקנו לאפות בו סופגנין

4.

Rejection: A Mishnah in Kelim (5:8) says that if one cut an oven into layers, each less than four Tefachim, each is Tahor. If he smeared it with plaster, it receives Tum'ah from when he heats it to bake soft cakes;

אלמא מהני בה תיקון

i.

Observation: Fixing it helps [for it to receive Tum'ah again]!

ולא מסתברא דאתיא כר"מ ולא כרבנן

5.

It is unreasonable to say that this is unlike R. Meir and unlike Rabanan!

וי"ל דמה שאין לו טומאה לעולם היינו בשברים הפחותים משיעור המפורש בחולין (דף נה.) ומחמת גריעותם לא מהני תקון בהן

(f)

Answer: "It never receives Tum'ah" refers to fragments less than the Shi'ur explicit in Chulin (55a). Because they are inferior, fixing does not help for them;

אבל הך דתנור מיירי דע"י תקון הוא כבתחלה.

1.

The case of an oven discusses when through fixing, it is like it was initially.

4)

TOSFOS DH Im Kansah b'Yadu'a she'Hu k'Kones Mashkeh

תוספות ד"ה אם כנסה בידוע שהוא ככונס משקה

(SUMMARY: 1. Tosfos discusses whether this is the same Kones Mashkeh mentioned elsewhere. 2. Tosfos discusses whether Kones Mashkeh applies only to Klei Cheres.)

והא דאמר בפרק כל הבשר (חולין דף קז.) אי בזיע דוולא ככונס משקה מילף לייפי ומטבילין בו הידים דהוו מחוברין לנהר

(a)

Implied question: In Chulin (107a), it says that if there is a hole in an irrigation pipe that is Kones Mashkeh, one may immerse his hands in the pipe, since it is considered connected to the river (water leaks back into the river).

לאו היינו ככונס משקה דהכא דהתם איירי כשהנקב כל כך גדול עד שהמים מקלחין והוי חבור ע"י נצוק לידים דאע"ג דלענין טבילה לא הוי חבור

(b)

Answer #1: That is not the same Kones Mashkeh as here. There we discuss when the hole is so big that the water flows, and it (the river) is connected to the hands through the flow, even though regarding Tevilah it is not considered connected;

וכונס משקה דהכא שיורד טיף טיף כדאמר בסמוך

1.

Here Kones Mashkeh means that [water] comes out drop after drop, like it says below.

מיהו אפשר דההוא כונס משקה הוי כדהכא דהתם נמי מייתי האי כונס משקה דהכא

(c)

Answer #2: Perhaps that Kones Mashkeh is like here. Also there, we bring the Kones Mashkeh of here;

דאמר רבא כלי שניקב בכונס משקה אין נוטלין הימנו לידים

1.

Citation (107a - Rava): If a Kli was punctured so that it is Kones Mashkeh, we do not wash hands from it.

משמע דשוין ואע"ג דלא הוי נצוק דבדבר מועט הוי חבור לענין טבילת ידים וגם רש"י לא הזכיר שם נצוק

2.

Inference: They are the same [Shi'ur of Kones Mashkeh]. Even though it is not Nitzuk (a flow), it is connected regarding Netilas Yadayim. Also Rashi did not mention Nitzuk there.

ואע"ג דבכולי שמעתין במתניתין ובברייתא לא קאמר כונס משקה אלא בכלי חרס

(d)

Observation: In all the teachings of Amora'im, Mishnayos and Beraisos, Kones Mashkeh is mentioned only regarding Kli Cheres.

ובסוף המצניע (שבת דף צה:) נמי קאמר ה' מדות בכלי חרס

1.

Also in Shabbos (95b), it says that there are five Shi'urim [of holes to be Metaher] Kli Cheres. (One of them is a hole that is Kones Mashkeh);

משמע דדווקא בכלי חרס הן כל אותם מדות ולא בכלי עץ

2.

Inference: All those Shi'urim apply only to Kli Cheres, but not to Kli Etz!

מ"מ הא דרבא דאמר בפ' כל הבשר כלי שנקב בכונס משקה אין נוטלין הימנו לידים יש להחמיר בכל הכלים שניקבו ככונס משקה שלא ליטול מהם

(e)

Pesak: In any case, Rava's teaching in Chulin (107a) that if a Kli was punctured so that it is Kones Mashkeh, we do not wash hands from it, we should be stringent about all Kelim that were punctured k'Kones Mashkeh, not to wash hands from it;

כיון שלא הזכיר שם כלי חרס אלא קאמר כלי סתם.

1.

This is because he did not mention there Kli Cheres. He said Stam "Kli".

49b----------------------------------------49b

5)

TOSFOS DH Yesh Bo Etzem v'Ein Bo Tziporen Metamei b'Maga uv'Masa Aval Lo b'Ohel

תוספות ד"ה יש בו עצם ואין בו צפורן מטמא במגע ובמשא אבל לא באהל

(SUMMARY: Tosfos discusses reasons for this decree.)

בפ' אלו מומין (בכורות מה.) אית דמפרש טעמא גזרה שאינה נספרת על גב היד אטו נספרת

(a)

Explanation #1: In Bechoros (45a), some explain that this is a decree [to be Metamei an extra finger] not counted [with the other fingers] on the hand due to one that is counted;

אבל באהל המת לא גזרו דעבדי היכרא דלא לישרוף עליה תרומה וקדשים

1.

However, they did not decree [Tum'ah like] Ohel ha'Mes. They made a Heker (indication, that it is not mid'Oraisa) lest people burn Terumah and Kodshim due to it.

ואית דאמר משום דעצם כשעורה נגע בה

(b)

Explanation #2: Some say that [the Tum'ah] is due to a bone [at least] the size of a barley seed.

ותימה להאי טעמא אמאי מטמא במגע כשנוגע בבשר ואינו נוגע בעצם

(c)

Question: According to this, why is it Metamei when one touches the flesh, and he does not touch the bone?

דאי משום דבשר הוי יד ושומר לעצם

1.

Suggestion: The flesh is a Yad (handle) or Shomer (protection) for the bone.

האמר רב בפרק העור והרוטב (חולין דף קיח:) דאין יד לפחות מכזית ואין שומר לפחות מכפול

2.

Rejection: Rav taught in Chulin (118b) that there is no Yad for less than a k'Zayis, and no Shomer for less than the size of a bean;

ורבינו הגדול דהכא היינו רב

i.

"Rabbeinu ha'Gadol" here is Rav!

ויש לומר דגזרו חכמים אטו לפעמים דיש בעצם כפול

(d)

Answer #1: Chachamim decreed due to times when there is a bone the size of a bean. (Then, the flesh is a Shomer.)

אי נמי נגיעת בשר אטו נגיעת עצם או גזרו מגע אטו משא.

(e)

Answer #2: They decreed about touching the flesh due to touching the bone, or they decreed about touching due to carrying.

6)

TOSFOS DH Kol ha'Metamei Midras

תוספות ד"ה כל המטמא מדרס

(SUMMARY: Tosfos explains that we learn this from a Kal va'Chomer.)

היינו מק"ו דפכין קטנים ובפ' כיצד הרגל (ב"ק דף כה:) פירשנו.

(a)

Explanation: This is from a Kal va'Chomer from small flasks. (They do not receive Tum'ah from a Zav, for the opening is too small to stick his finger inside, but they receive Tum'as Mes.) In Bava Kama (25b) we explained this.

7)

TOSFOS DH Tanina Chada Zimna

תוספות ד"ה תנינא חדא זימנא

(SUMMARY: Tosfos explains that we challenge Rav Yehudah.)

תימה מאי קושיא הא כמה כללות תנא במתני' אע"ג דתנא להו בדוכתא אחריתי

(a)

Question: What was difficult? Many Klalos (general rules) are taught in our [Perek, in the] Mishnah, even though they are taught [also] elsewhere!

דקתני כל שהוא חייב בפאה חייב במעשר כו' ושמעינן לה ממתני' במסכת פאה (פ"א מ"ד)

1.

It was taught (below, 50a) "anything obligated in Pe'ah is obligated in Ma'aser [but there are things obligated in Ma'aser but exempt from Pe'ah]", and we know this from a Mishnah in Pe'ah (1:4)!

דקתני לקיטתו כאחד ומכניסו לקיום ובמעשר לא תני ליה

i.

It says "anything that is picked at once, and it is stored and lasts [one must leave Pe'ah from it]", and this [condition] was not taught regarding Ma'aser!

וכן כל שחייב בראשית הגז חייב במתנות ושמעינן לה ממתניתין דראשית הגז

2.

Similarly, (below, 51b) we taught "anything obligated in Reishis ha'Gez (first shearings of sheep) is obligated in Matanos (one who slaughters a Chulin animal gives the foreleg, jaw and stomach to a Kohen)" and we know this from a Mishnah in Chulin (135a)!

וכל שיש לו ביעור יש לו שביעית שמעינן נמי ממתני' דשביעית

3.

Similarly, (below, 51b) "anything that has Bi'ur, it has Shevi'is" we learn from a Mishnah in Shevi'is (7:1,2)!

וי"ל דלא פריך אלא אדרב יהודה דאמאי הוצרך למימר לאתויי ממזר הכא והתם

(b)

Answer: We ask only according to Rav Yehudah. Why did he need to say "it comes to include a Mamzer" here and there?

והשתא אתי שפיר דלא קאמר דההיא דסנהדרין (דף לו:) לאתויי חלל דכשר לדיני ממונות ופסול לדיני נפשות

(c)

Support: This is why we do not say that the Mishnah in Sanhedrin (36b) comes to include a Chalal, who is Kosher for monetary cases and Pasul for capital cases;

כדתנן התם אין כשר לדיני נפשות אלא מן המשיאין לכהונה

1.

The Mishnah there says that one is Kosher for capital cases only if he may marry into Kehunah. (We say that Chalalim may not marry into Kehunah, even though a Chalal may marry a Kohenes, because Chalalos may not marry Kohanim.)

אלא לא פריך אמתני' כי אם על רב יהודה וארב יהודה לא מצי לשנויי דחדא לאתויי חלל

2.

Rather, we do not challenge the Mishnah, only [we challenge] Rav Yehudah. We could not answer for Rav Yehudah that one comes to include a Chalal...

דמלישנא דסיפא דאחד דיני ממונות דקתני דאין כשר לדיני נפשות אלא מן המשיאין לכהונה משמע אבל כשר לדיני ממונות ולכל הפחות מוקמינן אחלל דכשר

i.

[He need not teach this,] for the words of the Seifa of the Mishnah 'monetary cases are the same [as capital cases', i.e.] "only those who may marry into Kehunah" connotes that he is Kosher for monetary cases, and at least we establish it for a Chalal, who is Kosher [for them. All others forbidden to Kehunah are more Pasul than Chalalim.]

וצ"ל דרב יהודה אתא לאשמועינן דגר וממזר כשרים לדיני ממונות דפסולין לדיני נפשות שמעינן ממתני' דהתם

(d)

Assertion: We must say that Rav Yehudah comes to teach that a convert and Mamzer are Kosher for monetary cases. We know that they are Pesulim for capital cases from the Mishnah there.

וגרסינן הכא כמו שיש ספרים דגרסי בסנהדרין (דף לו:) אי אשמועינן גר משום דראוי לבא בקהל כו'

1.

The text says here like some Seforim say in Sanhedrin (36b) "had he taught a convert, one might have thought that this is because he is proper to enter the Kahal (marry a Yisraelis)...

ואי אשמועינן ממזר דבא מטפה כשרה להכי כשר לדיני ממונות אבל גר אימא לא

2.

Had it taught a Mamzer, [one might have thought that] this is because he comes (was conceived) from and Kosher drop [of semen], but a convert is not [Kosher for monetary cases].

ול"ג איפכא כמו שהיה בספרים אי אשמועינן גר משום דבא מטיפה פסולה ולכך פסול לדיני נפשות

i.

The text does not say oppositely, like it was in Seforim "had it taught a convert, one might have thought that because he comes from a Pasul drop, he is Pasul for capital cases."

דרב יהודה לא אתא לאשמועי' הא דפסול לדיני נפשות כדפרישנא.

ii.

This is because Rav Yehudah does not come to teach that they are Pesulim for capital cases, like I explained.

8)

TOSFOS DH Le'asuyei Mamzer

תוספות ד"ה לאתויי ממזר

(SUMMARY: Tosfos shows why we could not give a different inclusion.)

וא"ת ואמאי לא קאמר לאתויי בעל מום דפסול בדיני נפשות

(a)

Question: Why doesn't it say that it comes to include a Ba'al Mum, who is Pasul for capital cases?

ומפיק לה בפרק אחד דיני ממונות (סנהדרין דף לו:) ובריש מצות חליצה (יבמות דף קא.) כשם שבית דין מנוקין בצדק כך מנוקין מכל מום

1.

We learn this in Sanhedrin (36b) and Yevamos (101a), just like Beis Din are clean in righteousness (they are Tzadikim), they must be clean from any blemish!

וי"ל דלא איירי אלא בפסול יוחסין

(b)

Answer: The Mishnah discusses only Pesulim of lineage.

וה"נ איתא בפ' זה בורר (סנהדרין דף כז:) דפריך והא עד זומם דדיני ממונות דכשר לדיני נפשות ופסול לדיני ממונות ומשני בפסול יוחסין קמיירי.

(c)

Support: In Sanhedrin (27b), we ask that an Ed Zomem in a capital cases is Kosher for monetary cases, and Pasul for monetary cases, and we answer that [the Mishnah] discusses [only] Pesulim of lineage.

9)

TOSFOS DH Chada Le'asuyei Ger

תוספות ד"ה חדא לאתויי גר

(SUMMARY: Tosfos explains that we are Machshir only for judging other converts.)

משמע דכשר אע"ג דאין אמו מישראל

(a)

Inference: He is Kosher even though his mother is not from Yisrael.

ותימה דבפ' החולץ (יבמות דף מה:) אמרי' דרבא אכשר לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל דכיון דאמו מישראל מקרב אחיך קרינא ביה

(b)

Question: In Yevamos (45b), we say that Rava was Machshir Rav Mari bar Rachel and appointed him among officers of Bavel. Since his mother was from Yisrael, we apply to him "mi'Kerev Achecha"!

וי"ל דהכא מיירי לדון גר חבירו כדאמר בפרק מצות חליצה (שם דף קב.) גר דן חבירו דבר תורה ואם היתה אמו מישראל דן אפילו ישראל

(c)

Answer: Here we discuss to judge a fellow convert, like it says in Yevamos (102a) "mid'Oraisa, a convert can judge his colleague. If his mother was from Yisrael, he can judge even Yisrael;

ולא כמו שפירש שם בקונט' דלענין דיני נפשות איירי הא דדן את חברו אבל בדיני ממונות דן אפי' ישראל

1.

This is unlike Rashi explained there, that regarding capital cases a convert can judge his colleague, but regarding monetary cases, he can judge even Yisrael.

וא"ת דבפרק עשרה יוחסין (קדושין דף עו:) על גמרא דמי שהוחזקו אבותיו כו' דפריך למימרא דלא אוקמינן פסולין

(d)

Question: In Kidushin (76b), regarding the Gemara of one whose ancestors were established [to have proper lineage, it says that if a woman's ancestors were judges, a Kohen need not check before marrying her]. This implies that we do not establish judges of Pasul lineage;

ורמינהי הכל כשרין כו' ואמר רב יהודה לאתויי ממזר

1.

The Gemara asks a contradiction from "everyone is Kosher [to judge monetary cases, but not everyone is fit to judge capital cases], and Rav Yehudah said that 'everyone' come to include a Mamzer.

ומאי קושיא לישני דהיינו דוקא לדון ממזר כיוצא בו דומיא דגר

2.

What was difficult? We should say that this is only to judge a Mamzer like himself, just like a convert!

ואם נאמר דהכא מיירי בגר שאמו מישראל הוה אתי שפיר

(e)

Answer #1: If here we discuss a convert whose mother was from Yisrael, this would be fine. (We need not answer like above, that a convert can judge a fellow convert.)

וי"ל דשאני ממזר דכיון דאביו ואמו מישראל מקרב אחיך קרינן ביה

(f)

Answer #2: A Mamzer is different. Since his father and mother are from Yisrael, we apply to him "mi'Kerev Achecha."

תדע דהא דדרשינן עליך הוא דבעינן מקרב אחיך וממזר מקרי שפיר עליך דבא מזרע ישראל

(g)

Support: We expound "Alecha (over you)" we require "mi'Kerev Achecha", and a Mamzer is properly called Alecha, for he comes from the seed of Yisrael;

ואם ממזר פסול לדון את ישראל מיפסיל נמי לדון את ממזר חברו

1.

If a Mamzer were Pasul to judge Yisrael, he would be Pasul also to judge his fellow Mamzer.

והא דתניא בתוספתא אין מעמידין מלך אלא מן המשיאין לכהונה

(h)

Implied question: A Tosefta teaches that we establish a king only from people who may marry into Kehunah. (Here we say that a Mamzer is called "mi'Kerev Achecha"!)

היינו מדרבנן דמדאורייתא אפי' ממזר חשיב מקרב אחיך

(i)

Answer: That is mid'Rabanan. Mid'Oraisa, even a Mamzer is considered mi'Kerev Achecha.

והא דעביד צריכותא בין גר לממזר אע"ג דחלוקין זה מזה כדפי'

(j)

Implied question: Why did we make a Tzerichusa (show why he needed to teach) both a convert and a Mamzer, even though they are different, like I explained?

נקט צריכותא לפי שהמשנה שנויה סתם ואין חלוק זה מפורש בה

(k)

Answer: It made a Tzerichusa because the Mishnah taught Stam, and this distinction is not explicit in it.

וא"ת בפ' מצות חליצה (יבמות דף קא:) דא"ל רב שמואל בר יהודה לרב יהודה תנינן בב"ד של ישראל ולא בב"ד של גרים

(l)

Question: In Yevamos (101b) Rav Shmuel bar Yehudah said to Rav Yehudah "[I cannot be on a Beis Din for Chalitzah, for] we learned 'in a Beis Din of Yisrael, and not in a Beis Din of converts'!";

ורגיל ר"ת לומר דאותו רב שמואל היינו בנו של רב יהודה הינדואה דאמר בפ"ק דקידושין (דף כב:) דגר שאין לו יורשין הוה ונתגייר הוא ובנו

1.

R. Tam used to say that this Rav Shmuel is the son of Rav Yehudah Hindu'ah, [about] whom it says in Kidushin (22b) that he was a convert without heirs. He and his son converted.

וכן משמע הלשון דקאמר ואנא גר אנא משמע דהוא עצמו נתגייר

2.

Support: The words connote like this. He said "and I am a convert." This connotes that he himself converted.

וכיון דלא היתה אמו מישראל לשאר דינין נמי מיפסיל ואמאי הוצרך להביא קרא דחליצה וגם רב יהודה היאך בררו לדיין

3.

Summation of question: Since his mother was not a Yisrael, he is disqualified also for other judgments. Why did he need to bring a verse about Chalitzah? Also, why did Rav Yehudah pick him to be a judge?

וי"ל דקבלו עליהם החולץ והחולצת דבדיני ממונות הוי כשר ולחליצה מיפסיל כדאמר התם

(m)

Answer #1: The Yavam and Yevamah who wanted to do Chalitzah accepted him to be a judge. This is Kosher for monetary cases, and Pasul for Chalitzah, like it says there.

אי נמי התם לחליצת גרים מיירי ואין להאריך כאן יותר.

(n)

Answer #2: There it refers to Chalitzah of converts. This is not the place to elaborate more.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF