NIDAH 49 - Dedicated generously by Reb Kalman and Esme Bookman of Glasgow, Scotland.

נדה דף מט. א

כלי חרס שניקב באופנים דלהלן מה דינו?

ניקב נקב גדול
ב"כונס משקה"
ניקב נקב קטן
ב"מוציא משקה"
לענין לקדש מי חטאת פסול כשר [1]
לענין לפסול גסטרא מלקבל טומאה פסול פסול

נדה דף מט: א

האם הבדיקות דלהלן, מועילים להודיענו דכלי חרס זה ניקב בכונס משקה?

לתנא קמא לר' יהודה לר' יוסי
נותנו תוך עריבה מלאה מים ונכנסים המים מועילה אינה מועילה אינה מועילה
נותנו הפוך בעריבה ומציף עליו מים ונכנסים המים ----- מועילה אינה מועילה
נונתו ע"ג האש והאור מעמידו
נונתו ע"ג הרמץ והרמץ מעמידו ----- ----- מועילה
היה מטפטף טיפה אחר טיפה

אבר דלהלן שאין בו כזית בשר, מה היא טומאתו?

יש בו עצם ואין בו ציפורן יש בו ציפורן (דודאי יש עצם)
אבר רגיל או אצבע יתירה הנספרת על גב היד מטמא במגע ובמשא ואהל מטמא במגע ובמשא ואהל
אצבע יתירה שאינה נספרת על גב היד מטמא רק במגע ובמשא ולא באהל מטמא במגע ובמשא ואהל

כלים דלהלן האם נטמאים בזב או בטמא מת להיות אב הטומאה?

כלים הראויים לישיבה סאה ותרקב הראויים למדידה
בטמא מת טמאים טמאים
בזב טמאים אינם טמאים

האנשים דלהלן האם כשרים לדון? [תוד"ה תנינא, לאיתויי].

ממזר, גר [2], חלל, בעל מום שאר אנשים
לדון דיני נפשות פסולים כשרים
לדון דיני ממונות כשרים כשרים
-------------------------------------------------

[1] והגם דאמרינן שכל מעשיה בכלי גללים וכלי אבנים ולא בכלי חרס, היינו דוקא בזמן שמזין על הכהן השורפה (תוד"ה כשר).

[2] ומיירי שאמו מישראל, דאל"כ אינו כשר לדון אפי' דיני ממונות לישראל. אולם לגר חבירו מותר.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף