1)

RAN DH u'Min Matronisa

ר"ן ד"ה ומן מטרוניתא

(SUMMARY: The Ran brings the episode.)

פעם אחת הוצרכו ר"ע ותלמידיו מעות והלכו אצל מטרוניתא אמרה לו לר"ע הריני מלווה אותך ותהיה אתה לווה והקב"ה וים ערבים בדבר

(a)

Explanation: Once, R. Akiva and his Talmidim needed money. They went to a distinguished woman. She said to him "I lend to you. You are the borrower, and Hash-m and the sea are the guarantors on this matter";

קבע לה זמן לפרעון וכשהגיע זמנה הלכה אותה מטרוניתא על שפת הים אמרה רבש"ע גלוי וידוע לפניך שר"ע חולה ולא היה בידו לפרוע חובו ראה שאתה ערב בדבר

1.

He fixed a time for payment. When the time came, she went to the sea shore and said "Master of the world! It is revealed and known to You that R. Akiva is sick, and he cannot pay his debt. See, You are a guarantor for this!"

מיד נשתטית בתו של קיסר ונטלה ארגז מלא אבנים טובות ודינרי זהב וזרקה לתוך הים והים הביאתו במקום שהיתה אותה מטרוניתא יושבת על שפת הים

2.

Immediately, the Kaiser's daughter went insane. She took a chest of gems and gold Dinarim and threw it to the sea, and the sea took it to where the distinguished woman was sitting at the sea shore.

מיד נטלה אותו ארגז והלכה לה לימים נתרפא ר"ע ובא לו אצל ההיא מטרוניתא ומעותיו בידו לפרעון חובו

3.

Immediately, she took the chest and went away. Afterwards, R. Akiva recovered, and came to her with the money in his hand to pay her;

אמרה לו חזרתי אצל הערב והוא פרע כל החוב והא לך מה שנתן לי יותר ומאותו ממון שהחזירה לו נתעשר ר"ע.

i.

She said to him "I went to the guarantor, and He paid the entire debt. Here is what He gave to me more [than the debt]. From the money that she returned to him, R. Akiva became rich.

50b----------------------------------------50b

2)

RAN DH u'Min Ishto Shel Turnusropus

ר"ן ד"ה ומן אשתו של טורנוסרופוס

(SUMMARY: The Ran brings the episode with Turnusropus' wife.)

שהיה ר"ע מקפחו בקראי בפני קיסר ומקנתרו בדברים

(a)

Explanation: R. Akiva used to defeat Turnusropus with verses in front of Kaiser and verbally vex him.

פעם אחת בא לביתו סר וזעף אמרה לו אשתו מפני מה פניך זועפים אמר לה מפני ר"ע שמקנטר אותי בכל יום בדברים

1.

Once, Turnusropus came home bitter and angry. His wife asked him why he is upset, and he said "due to R. Akiva, who verbally vexes me every day."

אמרה לו אלהיהם של אלו שונא זמה הוא תן לי רשות ואכשיל אותו בדבר עבירה נתן לה רשות

2.

She said to him "their G-d hates sexual immorality. Permit me to make him stumble in an Aveirah!" He permitted her.

ונתקשטה והלכה לה אצל ר"ע כשראה ר"ע אותה רק שחק ובכה אמרה לו מה אינון הנך תלת מילין

3.

She adorned herself and went to R. Akiva. When he saw her, he spat, laughed and cried. She asked "why did you do these three things?"

אמר לה שנים אפרש שלישי לא אפרש רקקתי על שבאת מטיפה סרוחה בכיתי על האי שופרא דבלי בארעא

4.

He said to her "I will explain two of them, but not the third. I spat because you come from a putrid drop [of semen]. I cried about such (your) beauty that will decay in the ground [after death];

והוא שחק שצפה ברוח הקדש שעתידה להתגייר ולהנשא לו ולא רצה להודיעה

i.

He laughed because he saw with Ru'ach ha'Kodesh that in the future she will convert and marry him, but he did not want to inform her.

אמרה לו כלום יש תשובה אמר לה הן הלכה ונתגיירה ונשאת לו לר"ע והכניסה לו ממון הרבה

5.

She asked "is Teshuvah [possible for me]?" He said "yes". She converted and married him, and brought to him much money.

האי דקטיעא בר שלום מפורש בע"ז (דף י:).

(b)

Reference: The case of Keti'a bar Shalom is explicit in Avodah Zarah (10b).

3)

RAN DH ud'Amrinan Hacha d'Shama Avuha v'Itshal Al Nidrei (pertains to Amud A)

ר"ן ד"ה ודאמרן הכא דשמע אבוה ואתשיל על נדריה (שייך לעמוד א)

(SUMMARY: The Ran explains why this is not Nolad.)

מפרש בכתובות בפ' אע"פ (דף סג) דפתח ליה אילו הוית ידיע דההוא חתנך צורבא מרבנן מי אדרתיה אמר לו אפי' פרק אחד אפילו הלכה אחת

(a)

Explanation: In Kesuvos (63a), the Gemara explains that he was Pose'ach for him "had you known that your son-in-law would be a Chacham, would you have vowed?", and he said "[had I thought that he would learn] even one Perek, or even one Halachah [I would not have vowed]."

איכא לאקשויי היכי פתח ליה בהא פתחא והא נולד הוא

(b)

Question: Why was he able to use this Pesach? It is Nolad (it was not foreseeable at the time of the vow)!

ותנן לקמן בפ' פותחין /נדרים/ (דף סד) דאין פותחין בנולד כיצד אמר קונם שאני נהנה לאיש פלוני ונעשה סופר ואמר אילו הייתי יודע שיעשה סופר לא הייתי נודר

1.

(Mishnah - 64a): We are not Pose'ach with Nolad. What is the case? He said "Konam, I will not benefit [from] Ploni", and Ploni became a Sofer, and [the Noder] says "had I know that he will become a Sofer, I would not have vowed."

i.

Note: Most explain that "Sofer" is a scribe. The Ran's coming words connote that he explains that it is a Chacham.

יש לומר דשאני הכא דר"ע על דעת שיעשה סופר נשאה כדאיתא התם בפ' אע"פ בהדיא

(c)

Answer: Here is different, for R. Akiva married her with intent to become a Sofer, like it says explicitly in Kesuvos (62b. He accepted to go to Bei Rav, i.e. to learn.)

וכיון שכן לאו נולד הוא דשכיח טובא שילמוד פרק אחד והלכה אחת.

1.

Therefore, this is not Nolad, for it is very common that he will learn one Perek or one Halachah.

i.

Note: This connotes that it is Nolad for someone to become a Chacham. Chidushei ha'Ran (Kesuvos 63a) says that initially, when R. Akiva said "had you known that he would be a Chacham...", he did not intend to permit through a Pesach (until he heard "even one Perek...."). This is unlike Tosfos (Kesuvos 63a), who says that it is common that one who goes to learn becomes a great Chacham.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF