1)

RAN DH ul'Inyan Halachah

ר"ן ד"ה ולענין הלכה

(SUMMARY: The Ran rules that there is Me'ilah in Konamos, and Konam Kelali has Pidyon.)

קי"ל כר"מ דיש מעילה בקונמות

(a)

Pesak: We rule like R. Meir, that there is Me'ilah in Konamos.

דהא רב נחמן פשיט ליה לרבא ממתניתין שיש מעילה

(b)

Source #1: Rav Nachman derived for Rava from our Mishnah that there is Me'ilah.

ובפ' שבועות שתים בתרא (דף כב:) נמי מפכינן דר"מ לרבנן

(c)

Source #2: In Shevuos (22b), we switch the opinion of R. Meir to Rabanan [so that Rabanan say that there is Me'ilah].

הלכך קי"ל דיש מעילה וקי"ל נמי דקונם כללי יש לו פדיון

(d)

Pesak: Therefore, we hold that there is Me'ilah. Also, we hold that Konam Kelali has Pidyon.

ומסתפקא לי מאן דמעל בקונמות אי מישתרי ההוא קונם לבתר דמעיל כהקדש שיוצא לחולין ע"י מעילה.

(e)

Question: I am unsure, if one was Mo'el in Konamos, if the Konam is permitted after the Me'ilah, just like Hekdesh become Chulin through Me'ilah.

35b----------------------------------------35b

2)

RAN DH Ela Mechusar Kaparah She'ani

ר"ן ד"ה אלא מחוסר כפרה שאני

(SUMMARY: The Ran discusses whether or not this proves oppositely.)

כלומר ואדרבה תפשוט לאידך גיסא

(a)

Explanation: Just the contrary, we learn from here oppositely!

דכיון דתנא מחוסרי כפרה בלחוד דאין צריכין דעת משמע דוקא הני

1.

Since the Tana taught only Mechusarei Kaparah (people who were Tamei, and must offer a Korban to complete their Taharah), which do not require intent [of the one for whom they are offered], this implies that only they [are permitted];

משום דכיון דאין צריכין דעת ודאי כהן לאו שליחותן קעביד

i.

[They are permitted,] for since they do not need intent, surely the Kohen does not do Shelichus for them;

אבל בשאר קרבנות הצריכין דעת שלוחי דידן נינהו

2.

However, other Korbanos, which require intent, [Kohanim] are our Sheluchim.

דאי לא ליתני מקריב עליו קרבנות והוה רבותא טפי

3.

Source: If this were not true, it should have taught that he offers for him Korbanos. This would be a bigger Chidush (because Korbanos require intent).

ומיהו לא מיפשטא בעיין לגמרי דאיכא למימר דתנא מחוסרי כפרה לאשמועי' רבותא

(b)

Conclusion: Our question is not totally settled, for we can say that the Tana taught Mechusarei Kaparah to teach a Chidush;

דאע"פ שמתירו לאכול בקדשים שרי וכל שכן בשאר קרבנות

1.

Even though they permit the person to eat Kodshim, it is permitted, and all the more so other Korbanos!

ומדרבי יוחנן נמי דאמר הכל צריכין דעת לא מיפשטא בעיין לומר דשלוחי דידן נינהו דאיכא למימר דרחמנא שוינהו לכהני שלוחין כל היכא דאיכא דעת בעלים.

2.

Also from R. Yochanan, who said that all Korbanos require intent, we cannot resolve our question to say that they are our Sheluchim, for we can say that the Torah made Kohanim Sheluchim whenever the owner has intent.

3)

RAN DH Meshamshos b'Moch

ר"ן ד"ה משמשות במוך

(SUMMARY: The Ran explains the question from this.)

חייבות לשמש במוך משום סכנה שמא תתעבר ותמות

(a)

Explanation: She is obligated to use a wad when she has relations, lest she become pregnant and die.

אלמא לא משכחת לה יולדת שהיא קטנה

(b)

Inference: There is no case in which a minor gives birth.

וכי תימא מאי קושיא הא אסיקנא בפ"ק דיבמות (דף יב:) דשמא תמות קאמר ואפשר נמי דלא מייתא

(c)

Question: What was the question? We concluded in Yevamos that [the Beraisa] means that perhaps she will become pregnant and die. It is also possible that she will not die!

איכא למימר מאן דסבר הכי התם ס"ל דבנים הרי הן כסימנים אי נמי עדיפי מסימנים

(d)

Answer: The one who holds like that there holds that children are like Simanim (signs of adulthood. If she gave birth, this proves that she was an adult, even if she was less than 12 years old), or better than Simanim (they prove that she was an adult from the beginning of pregnancy);

הלכך גדולה היא ולא משכחת קטנה שתלד.

1.

Therefore, she is an adult, and we do not find a minor who gives birth.

4)

RAN DH ha'Hi Zos Toras ha'Yoledes...

ר"ן ד"ה ההיא זאת תורת היולדת...

(SUMMARY: The Ran explains why this is like R. Yehudah.)

כלומר אי לא אשכחן דאדם מביא קרבן על אשתו לא הוה מרבינן שוטה דלמאן קא מזהר רחמנא

(a)

Explanation: If we did not find that a man brings a Korban for his wife, we would not include a lunatic, for whom does the Torah command?

בשלמא בקטן לאבוה קא מזהר אלא שוטה למאן

1.

Granted, regarding a minor, the Torah commands her father. However, whom [does it command] about a lunatic?

אבל השתא דאמר רבי יהודה דאדם מביא קרבן על אשתו איכא לאוקמי קרא דזאת תורת ליולדת שוטה שאין אנו צריכין דעתה

2.

However, now that R. Yehudah taught that a man brings a Korban for his wife, we can establish the verse Zos Toras to discuss a lunatic Yoledes, for we do not require her intent;

אלא דעת הבעל כיון שהוא מביא קרבנותיה

i.

We require only intent of the husband, since he brings her Korbanos.

5)

RAN DH Hachi Garsinan d'Tanya...

ר"ן ד"ה ה"ג דתניא...

(SUMMARY: The Ran explains how we learn from the law of Korban Ashir.)

וה"פ אדם מביא קרבן עשיר על אשתו שאע"פ שכל אשה שיש לה בעל לא הויא עשירה שהרי כל מה שקנתה אשה קנה בעלה

(a)

Explanation: This means as follows. A [rich] man brings Korban Ashir for his wife, even though every woman with a husband is not an Ashirah, for whatever a woman acquires, her husband acquires it;

אפ"ה כיון שבעלה עשיר מביא בשבילה קרבן עשיר בקרבנות שהיא בעולה ויורד לפי שהבעל חייב בקרבנות אשתו

1.

Even so, since her husband is rich, he brings Korban Ashir for her regarding Korbanos Oleh v'Yored (those Korbanos in which an Oni bring birds or a flour offering in place of an animal), because a husband is obligated to bring Korbanos that are obligatory on his wife;

וכן כל קרבנות שהיא חייבת למעוטי נדריה ונדבותיה

2.

The same applies to all Korbanos that she is obligated to bring. This excludes her Nedarim and Nedavos;

ר' יהודה אומר לפיכך אם פטרה כלומר שגרשה אינו חייב באחריותן שכך כותבת לו בשובר שהיא עושה לו בשעת גירושין מכתובתה

3.

R. Yehudah says, therefore if he exempted her, i.e. he divorced her, he has no Acharayus for them, for so she writes to him in the receipt for her Kesuvah that she writes at the time of divorce;

כותבת לו שהיא מוחלת כל אחריות שיש לה עליו מקודם לכן ויש בכלל לשון זה אפילו קרבנות

4.

She writes that she pardons all Acharayus that she has against him from beforehand. These words include even Korbanos;

דר' יהודה דריש לשון הדיוט ומהכא ילפינן לה בפ' המקבל (ב"מ קד)

i.

This is because R. Yehudah expounds the text that people use. We learn this from here in Bava Metzi'a (104a).

והא דאמר הכא שכן מביא אדם קרבן על אשתו כר' יהודה

(b)

Implied question: Why do we say that "a man brings a Korban for his wife" is like R. Yehudah?

לאו דוקא כר' יהודה דהא תני רישא סתמא אדם מביא קרבן עשיר על אשתו

1.

This is not only like R. Yehudah, for the Reisha says Stam that a man brings Korban Ashir for his wife!

אלא משום דלא ידעינן מאן ניהו ת"ק ור' יהודה איירי בה תלינן לה לדידיה.

(c)

Answer: Because we do not know who is the first Tana, and R. Yehudah speaks [in the Beraisa], we attribute this opinion to him.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF