נדרים דף סד. א

האם פותחים לאדם בכבוד אביו ואמו או בכבוד המקום?

לפתוח בכבוד אביו ואמו [1] לפתוח בכבוד המקום
לר' אליעזר פותחים אין פותחים
לחכמים בסתם: אין פותחים
בדברים שבינו לבינם [2]:
פותחים
אין פותחים
לר"א ברבי צדוק פותחים פותחים [3]

-------------------------------------------------

[1] פי', שאומרים לו "אילו היית יודע שמבזין את אביך ואמך על שאתה קל בנדרים". וכן כבוד המקום כענין זה, שאומרים לו אילו היית יודע שבנדרך אתה מזלזל בכבוד המקום", כמו שאמרו בספרי שהנודר - כנודר בחיי המלך (הקב"ה).

[2] כגון שאסר את אביו ואמו בהנאה ממנו או מנכסיו, ואומרים לו אילו ידעת שאתה מחויב לפרנס את אביך ואת אמך, היית נודר.

[3] ואמרו לו חכמים אם כך אין נדרים, דהיינו שאין נדרים נתרים יפה, שאפי' אם לא יתחרט בנדר יאמר שהוא מתחרט מפני הבושה, שהרי אומרים לו שאם מעמיד על נדרו הוא מזלזל בכבוד המקום.

עוד חומר לימוד על הדף