1)

TOSFOS DH Le'asuyei Oved Kochavim Gadol...

תוספות ד"ה לאיתויי עובד כוכבים גדול...

(SUMMARY: Tosfos concludes that this teaches about Nedarim of Nochrim.)

והשתא הוי לאתויי כמו למעוטי דאשמועינן דהיכא דהעובד כוכבים אינו יודע להפלות אין נדרו נדר אע"ג דגדול הוא

(a)

Explanation: Now, "to include" is like "to exclude." The verse teaches that when a Nochri does not know Lehaflos (to Whom we vow), his Neder is invalid, even if he is an adult;

מה שאין כן בישראל דגדול נדרו נדר אפילו אינו יודע להפלות

1.

This is unlike a Yisrael. An adult Yisrael, his vow is valid even if he does not know Lehaflos.

וא"ת והא גבי ערכין קיימינן ואפי' עובד כוכבים גדול יודע להפלות אין מעריכין

(b)

Question: We discuss Erchin. Even if an adult Nochri knows Lehaflos, he cannot be Ma'arich!

ויש לומר דאם אין ענין לערכין תנהו ענין לנדרים.

(c)

Answer: Im Eino Inyan for Erchin, Tenehu Inyan for Nedarim.

2)

TOSFOS DH Ish Ki Yafli... Le'asuyei Yadayim she'Ein Mochichos

תוספות ד"ה איש כי יפליא... לאיתויי ידים שאין מוכיחות

(SUMMARY: Tosfos discusses whether we can resolve our text.)

האי לאיתויי נמי הוי כמו למעוטי וכדדרשינן בפ"ק דנדרים (דף ה:) ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים [מאיש] כי יפליא

(a)

Explanation: Also this "to include" is like "to exclude", like we expound in Nedarim (5b) that Yad she'Eino Mochi'ach is not a Yad from "Ish Ki Yafli";

מה עיקר נזירות בהפלאה אף ידות בהפלאה

1.

Just like the primary [vow] of Nezirus requires Hafla'ah (a clear acceptance), also Yados require Hafla'ah.

דאיתמר ידים שאין מוכיחות אביי אמר לא הויין ידים ורבא אמר הויין ידים כך כתוב בספרים

(b)

Citation (of our Gemara): Abaye says, Yad she'Eino Mochi'ach is not a Yad. Rava says, Yad she'Eino Mochi'ach is a Yad. This is the text in Seforim.

1.

Note: The text in our Seforim is opposite, like R. Tam says below.

ואומר ר"ת דגירסא הפוכה היא ומשובשת וכגירס' (הגהת שלמי זיר) דריש מס' נדרים (דף ה:) גרסינן הכא (כן הוא בדפוס ונציה) דגריס איפכא רבא אמר לא הויין ידים אביי אמר הויין ידים

(c)

Correction (R. Tam): The text is reversed and errant. Here the text should say like the text in Nedarim (5b), opposite [to Seforim here]. Rava says, it is not a Yad. Abaye says, it is a Yad.

דאי לאו הכי אין ליישב מה שגריס בספרים הכא הניחא לרבא אלא לאביי מאי איכא למימר

(d)

Proof: If not, we cannot resolve what it says in Seforim here "this is fine for Rava. However, according to Abaye, how can we answer?"

ולמאן דגריס במילתיה דרבא לא הויין ידים ניחא וכדדרשינן פ"ק דנדרים מכי יפליא דידים שאין מוכיחות לא הויין ידים

1.

According to the text in which Rava says that it is not a Yad, this is fine, like we expound in Nedarim from Ki Yafli, that Yadayim she'Ein Mochichos are not Yadayim.

וריב"א מיישב גירסת הספרים דהכא וכי יפליא יתירא דכתיב ב' פעמים קדריש ועל זה קאמר ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות

(e)

Rebuttal (Riva): We can resolve the text of Seforim. Ki Yafli is extra, for it is written twice, to expound it. We say in such a case that an exclusion following an exclusion is to include;

והשתא לאיתויי הוי לרבות

(f)

Support #1: Now, "Le'asuyei" is [like its simple meaning,] to include.

וכן משמע במסקנא דמסיק אחד הפלאה לאיסור ואחד הפלאה להיתר ור' יהודה משום רבי טרפון מהפלאה יתירא דריש

(g)

Support #2: The conclusion connotes like this. We conclude that one Hafla'ah teaches about Isur (how Nedarim cannot be annulled), and one Hafla'ah teaches about Heter (how Nedarim can be annulled). R. Yehudah in the name of R. Tarfon expounds an extra Hafla'ah.

3)

TOSFOS DH Ish (part 2)

תוספות ד"ה איש (חלק ב)

(SUMMARY: Tosfos references where this Mishnah was taught.)

אין אחד מהם נזיר

(a)

Citation of Gemara: Not one of them is a Nazir.

לעיל בפ' בית שמאי (דף לד.) תנן לה.

(b)

Reference: This Mishnah is taught above (34a).

4)

TOSFOS DH Ki Yafli Ki Yafli Beis Pa'amim

תוספות ד"ה כי יפליא [כי יפליא ב' פעמים]

(SUMMARY: Tosfos points out where they are written.)

אחד בפרשת נזיר ואחד בפרשת נדרים

(a)

Explanation: One is in Parshas Nazir, and one is in Parshas Nedarim.

ומיהו איש לא דריש

(b)

Implied question: Why doesn't he expound "Ish"?

ושמא איידי דאיצטריך למיכתב כי יפליא כתיב נמי איש.

(c)

Answer: Perhaps since the Torah needed to write Ki Yafli, it wrote also "Ish" (so we need not expound "Ish").

62b----------------------------------------62b

5)

TOSFOS DH Gabei Nedarim d'Chi Mitsar b'Hai...

תוספות ד"ה גבי נדרים דכי מיתסר בהאי...

(SUMMARY: Tosfos explains why Nezirus is different.)

דסברא הוא להעמיד מיעוטא דמי שנפשו קנויה לו היכא (הגהת ברכת ראש) דמיתסר בכולהו ומתוך כך מיכחש ואין כל כך בעל כח (הגהת יעב"ץ) כדי לעשות מלאכה

(a)

Explanation: It is reasonable to establish the exclusion "one whose owns his own Nefesh" in a case (i.e. Nezirus) that he is forbidden to all of them, for through this he becomes weak, and he does not have so much strength to do Melachah;

ודין הוא שיאמר לנו הכתוב שיעכב עליו מי שנפשו קנויה לו.

1.

It is proper that the Torah tell us that his owner can prevent him [from this].

6)

TOSFOS DH Yatza Lehara l'Acherim she'Ein ha'Reshus b'Yado

תוספות ד"ה יצא להרע לאחרים שאין הרשות בידו

(SUMMARY: Tosfos explains why the master need not protest.)

ולכך לנדרים אפי' בלא מחאת הרב לא חל הנדר כלל דהיינו הרעת אחרים שמכחיש כחו ואינו חזק למלאכה

(a)

Explanation: Therefore, regarding Nedarim, even without the master's protest, the vow does not take effect at all, for this is harming others. His strength weakens, and he is not strong for Melachah;

דילפינן נדרים משבועות דכתיב בהן להרע או להיטיב

1.

We learn Nedarim from Shevu'os, about which it says "Lehara Oh Leheitiv."

אבל נזירות אין להקישן לנדרים ופירש ה"ר יצחק משום דאמר בפ"ק (לעיל דף ג:) דנזירות חל ואפי' על דבר שאין הרשות בידו כגון דאמר שבועה שאשתה וחזר ואמר הריני נזיר

(b)

Distinction: However, we do not equate Nezirus to Nedarim [even though it says "Neder Nazir Lehazir"!] Rabbeinu Yitzchak explained that this is because it says above (3b) that Nezirus takes effect even on something not in his Reshus, e.g. he swore that he will drink [wine], and then said Hareini Nazir;

כדדרשינן לאסור יין מצוה כיין הרשות אלמא הנזירות חל על דבר שאין הרשות בידו

1.

This is like we expound, to forbid wine of a Mitzvah like optional wine. This shows that Nezirus takes effect even on something not in his Reshus;

ולכך יחול נמי נזירות העבד כל זמן שלא ימחה האדון

2.

Therefore, Nezirus takes effect also on the slave, as long as the master does not protest.

אבל ודאי אם מיחה לענין זה נדרוש לאסור איסר על נפשו מי שנפשו קנויה לו שתועיל מחאת הרב

(c)

Limitation: However, surely if [his master] protests, regarding this we expound "Le'esor Isar Al Nafsho" - one whose owns his own Nefesh, to teach that the master's protest helps;

ואם אינו ענין לנדרים שהרי אינו צריך למחות תנהו ענין לנזירות

1.

Im Eino Inyan for Nedarim, for the master need not protest, Tenehu Inyan for Nezirus.

והא דקאמר אבל לא לערכין לא הוי דומיא דאבל לא לנדרים אלא שלא תועיל מחאת הרב לערכין כלל

(d)

Observation: The Beraisa said "but not for Erchin." This is unlike "but not for Nedarim." Rather, the master's protest does not help for Erchin at all;

כי הוא [מה] מפסיד אם אמר העבד ערכי עלי ולכשישתחרר או יתנו לו מתנה על מנת שאין לרבו רשות בו ישלם להקדש.

1.

This is because the master does not lose at all if the slave said "my Erech is Alai" and when he is freed, or when the give a gift to him on condition that his master has no authority in it, [the slave] will pay Hekdesh.

7)

TOSFOS DH Leima bedi'Shmuel ka'Mipalgei

תוספות ד"ה לימא בדשמואל קמיפלגי

(SUMMARY: Tosfos explains the Havah Amina.)

דהשתא קס"ד כיון שהעבד ברח מכנגד פניו מסתמא נתייאש הימנו האדון והיינו הפקר

(a)

Explanation: Now we are thinking that since the slave fled from his master, presumably the master despaired from him, and he is Hefker;

ר"מ אית ליה דשמואל דאמר אינו צריך גט שיחרור ולכך לא ישתה שעתה אינו ברשות רבו ולא תועיל לו עוד מחאתו

1.

R. Meir holds like Shmuel, who holds that he does not need a Get Shichrur (document of freedom). Therefore, he cannot drink [wine], for he is not in his master's Reshus, and his [master's] protest does not help any longer;

ור' יוסי לית ליה דשמואל וכיון דלא יצא לחירות תועיל לו מחאתו

2.

R. Yosi holds unlike Shmuel. Since he did not go free, his [master's] protest does help.

8)

TOSFOS DH Leima (part 2)

תוספות ד"ה לימא (חלק ב)

(SUMMARY: Tosfos gives reasons why the master would want the slave to drink, or not.)

דכ"ע אית להו דשמואל

(a)

Citation of Gemara: All hold like Shmuel.

דמפקיר עבדו יצא לחירות ואין צריך גט שיחרור והאי עבד שברח מכנגד פניו לא איירי בשנתייאש ולא חשבינן ליה הפקר

(b)

Explanation: [All hold that] one who was Mafkir his slave, he goes free, and he does not need a Get Shichrur. This slave who fled from his master, we do not discuss when the master despaired, so we do not consider him to be Hefker;

ר"מ סבר לא ישתה סבר דאין האדון מקפיד אם יצטער ויתכחש כשאינו אצלו כי היכי דניהוי ליה צער ונהדר לגביה שע"י כן ישוב אצלו כדי לשתות ביין

1.

R. Meir holds that he may not drink. He holds that the master is not upset if [the slave] is pained and gets weak when he is not by him, so that [the slave] will be pained and return to him. Through this, he will return to him, in order to drink wine;

ור' יוסי סבר ישתה קסבר אין נוח לו לרבו שימנע מן היין דליכחוש חיליה ולא יהיה כל כך בעל כח וראוי למלאכה כשישוב אצלו.

2.

R. Yosi holds that he drinks. The master is not pleased that he refrain from wine and get weak, and he will not have so much strength and be proper for labor when he returns to him.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF