מועד קטן דף ה.

בורות מים ברה"ר, האם מותר לחוטטן מאבנים שנפלו בהם או אפילו לחפור חדשים במועד?

לחטוט לחפור מחדש
כשרבים צריכים להם מותר מותר
כשאין רבים צריכים להם מותר אסור
כשיחיד צריך להם מותר אסור
כשאין יחיד צריך להם אסור אסור

מועד קטן דף ה:

שלשה בית הפרס הן - שאין הולכים בהם אוכלי תרומה, מה דינם בדלהלן?

האם מטמא באהל? האם צריך לציין אותם?
שדה שאבד בה קבר [1] מטמא באהל צריך לציינה
שדה שנחרש בה קבר [2] אינה מטמאת באהל אין צריך לציינה
שדה בוכין [3] ----- -----

-------------------------------------------------

[1] ואם יש בה עתה אילנות - בידוע שנחרשה אחרי שאבד הקבר ודנים לה כשדה שנחרשה. ומיירי בכה"ג שהאילנות גדלים צפופים שאז ודאי חרשו מחמתם את כל השדה כולה.

[2] והחשש הוא כמלא מענה דהיינו מאה אמה. וכתבו התוס' (בד"ה מנפח), דמה"ת שדה זו טהורה דאין לחוש שמא המחרשה הוציאה את המת. אלא חכמים החמירו משום חומרא דטהרות, ולכן מצד שני הקילו שיכול לנפח את בית הפרס ולהלך בו.

[3] היא השדה שבה נפטרין (-נפרדים) מן המתים, דהיינו שמביאים שם מתים ממקומות אחרים אותם אלה שהביאו נפרדים ממנו שם ומוסרים אותם לאנשי אותו המקום שהם קוברים את המת. ונקרא בשם "בוכין" כיון שעושים על המת שם בכיה. וחששו חכמים לחושבה כבית הפרס כיון שכיון שמיירי במתים שבאו ממקום רחוק יש לחוש שמא נדלדל אבר בדרך ונפל בשדה זו ואלו שהביאו סמכו על אלו ששם וכן להיפך ולכך נתייאשו אלו על אלו מלקבור ונשאר האבר שם.

עוד חומר לימוד על הדף