MENACHOS 67 (7 Cheshvan) - we honor ha'Gaon Rav Meir Shapiro,
creator of the Dafyomi study cycle. (See here for more.)

1) TOSFOS DH R. Yosi v'R. Shimon Omerim (cont.)

תוספות ד"ה רבי יוסי ור''ש אומרים כו' (המשך)

וההיא דבנות כותים מוקמינן במס' נדה (דף לב.) כרבי מאיר דאמר גירי אמת הן ומשום דלא דרשי אשה ואשה לרבות קטנה בת יום אחד

(a) Summation of question: The case of Kusi girls, we establish it in Nidah (32a) like R. Meir, who says that Kusim are Gerei Emes (proper converts), and [they decreed] because [Kusim] do not expound [the difference between] Ishah and "v'Ishah" to include a newborn girl!

וי''ל דעל כרחין אפי' למאן דאמר גירי אריות הן אית ליה נמי ההיא גזירה דכולהו תנאי מודו בשמונה עשר דבר

(b) Answer: You are forced to say that even according to the opinion that they are Gerei Arayos, he holds that they made that decree, for all Tana'im agree about the 18 decrees.

ואע''ג דבבנות עובדי כוכבים לא גזרו מעריסתן אלא בת שלש דחזיא לביאה כמו בתינוק עובד כוכבים בבן תשע שנים ויום אחד כדאיתא בפרק אין מעמידין (ע''ז דף לז.)

(c) Implied question: They did not decree about Nochri girls from birth, only from three years old, when she is proper for Bi'ah, just like [they decreed Tum'ah Zav on] a Nochri boy (when he is proper for Bi'ah, i.e.) from nine years and a day, like it says in Avodah Zarah (37a)!

החמירו על כותים שלא יטמעו בהם משום דדמו קצת לישראל ונוהגין במצות במקצת ולהכי חשיבי שתי גזירות דאינן שוות

(d) Answer: [Chachamim] were [more] stringent about Kusim, lest [Yisraelim] mingle with them, for they resemble Yisrael somewhat, and observe some Mitzvos. Therefore they are considered two [decrees, because they are for different reasons];

ואפי' למאן דבעי למימר מעיקרא בן יום אחד חשיבי שתי גזירות משום דאי הוו גזרו אעובדי כוכבים לא הוה ידעינן כותים לפי שאין הכותים אדוקים כעובדי כוכבים

1. And even according to the one who wanted to say initially [in Avodah Zarah, that they decreed Tum'as Zav on a Nochri] baby boy one day old (and likewise that a Nochri girl is Nidah from birth), they are considered two decrees, for had they decreed about Nochrim, we would not know Kusim, because Kusim are not avid [idolaters] like Nochrim;

ואי הוו גזרו אכותים הוה אמינא משום דדמו לישראל חיישינן לאיטמועי טפי

2. And had they decreed about Kusim, one might have thought that because they resemble Yisrael, we are more concerned for mingling.

והא דמוקי לה בנדה כר''מ

(e) Implied question: In Nidah, why do we establish [the Mishnah] like R. Meir?

משום סיפא דקתני והכותים מטמאים משכב תחתון כעליון לפי שהם בועלי נדות

(f) Answer: It is due to the Seifa, which teaches "and Kusim are Metamei a Mishkav (something special to lie on) underneath like one on top (i.e. a Rishon l'Tum'ah)", because they are Bo'alei Nidos. (This shows that the concern is Tum'ah, and not mingling. Alternatively, this shows that Kusim are not Nochrim, for Nochrim are like Zavim, and they are Metamei underneath to be an Av ha'Tum'ah.)

והא דקאמר רבי יוסי בגמ' (נדה דף לב.) מעשה היה והטבילוה קודם לאמה לאו משום דטעמיה משום נדות

(g) Implied question: Why did R. Yosi say in the Gemara (Nidah 32a) that a case occurred in which they immersed [a baby girl from Nidah] before her mother [could become Tahor from Tum'as Yoledes]? This suggests that they decreed due to Tum'as Nidah!

אלא משום דלא ליהוי כי חוכא ואיטלולא אי הוו גזרי דליהוי טמאה ולא חזיא

(h) Answer: (According to R. Yosi, it is not due to Tum'as Nidah.) Rather, it is Pasul lest it be ludicrous if they decree that she is Temei'ah, and she is not proper to see [blood].

וא''ת ולר''מ היכי הוי מי''ח דבר הא בכל דוכתא הכי דינא ואפילו מדאורייתא דהא רבי מאיר חייש למיעוטא

(i) Question: According to R. Meir, how is it from the 18 decrees? Every place (not only Kusim) this is the law, and even mid'Oraisa, for R. Meir is concerned for the minority (who see blood immediately)!

וי''ל דמיעוטא דלא שכיח הוא והוי כמו מיעוטא דמיעוטא ולא חייש ר''מ

(j) Answer: This is a Mi'ut that is not common. It is like a minority of a minority. R. Meir is not concerned for it.

2) TOSFOS DH di'Chsiv Degancha Degancha Yeseira

תוספות ד"ה דכתיב דגנך דגנך יתירא

(SUMMARY: Tosfos gives two opinions about what is extra.)

פי' בקונטרס דתרי כתיבי חד בראה אנכי וחד בשופטים

(a) Explanation #1 (Rashi): [Degancha] is written twice - in Parshas Re'eh, and in Shoftim.

ונראה דאין צריך דתירושך ויצהרך הוי כמו דגנך וחשי' כמו מיעוט אחר מיעוט כדמוכח בפ' ראשית הגז (חולין קלה.)

(b) Explanation #2: We do not need this! Siroshcha v'Yitzharecha are like Degancha, and it is considered Mi'ut after Mi'ut, like is proven in Chulin (135a);

1. Note: It is written Degancha v'Siroshcha v'Yitzharecha twice regarding Ma'aser, and once regarding Terumah. According to Explanation #2, there are six Mi'utim. Above (66b DH Miru'ach), Tosfos explained how we expound three Mi'utim! Perhaps we need separate Drashos for Terumah and for Ma'aser; the fourth Drashah about Ma'aser is not needed for Ma'aser, so we use it to teach about Terumah. Tosfos means that we need not use the verse in Shoftim, about Terumah, to teach the second Mi'ut for Ma'aser. I do not know why Siroshcha v'Yitzharecha count as only one Mi'ut.

דממעט רבי אילעאי שותפות מדכתיב צאנך ורבנן מוקמי ליה לשותפות עובד כוכבים ור' אילעאי נפקא ליה מראשית דגנך ורבנן ראשית הפסיק הענין

2. R. Ilai excludes partnership, since it says Tzoncha, and Rabanan establish it for partnership with a Nochri, and R. Ilai learns from "Reishis Degancha", and Rabanan say that "Reishis" interrupted the matter.

אלמא דאי לאו דאפסיק בראשית הוה אמינא דדגנך קאי אגז צאנך אע''ג דלאו בדידיה כתיב כל שכן דקאי אתירוש ויצהר דכולהו במעשר [כתיבי]

3. Inference: If not for the interruption of Reishis, I would say that Degancha refers to Gez Tzoncha, even though it is not written about it. All the more so [the Mi'ut of Degancha] refers to [the Mi'utim of] wine and oil (so it is considered Mi'ut after Mi'ut), for all of them are written about Ma'aser!

ופירוש הקונט' עיקר:

(c) Conclusion: Rashi's Perush is primary. (Perhaps this is because the Torah needed to write separate Mi'utim for wine and oil, like we expound that they are different.)

3) TOSFOS DH Chad Arisoseichem v'Lo Isas Oved Kochavim...

תוספות ד"ה חד עריסותיכם ולא עיסת עובד כוכבים וחד עריסותיכם ולא עיסת הקדש

(SUMMARY: Tosfos discusses how we expound the exclusions.)

לא דק דמעיקרא הוה ליה למעוטי עיסת הקדש דמסתבר טפי

(a) Observation: This is not precise. Initially, he should have excluded a dough of Hekdesh, which is more reasonable to exclude.

ואע''ג דממעטינן נמי עיסת מעשר שני לר''מ בפ' כל שעה (פסחים דף לח.) ובפ' לולב הגזול (סוכה לה: ושם)

(b) Implied question: We exclude also a dough of Ma'aser Sheni according to R. Meir in Pesachim (38a) and Sukah (35b)! (What is the source?)

היינו משום דהוי כעיסת הקדש דסבר ממון גבוה הוא

(c) Answer: This is because it is like a dough of Hekdesh, for he holds that [Ma'aser Sheni] is Hash-m's property (just people are allowed to eat it).

ומיהו קצת קשה דהתם מסיק משום דכתיב תרי זימני עריסותיכם

(d) Question #1: There it concludes that [he excludes it] because it is written twice Arisoseichem!

ועוד דריש ליה בפ' ראשית הגז (חולין דף קלה:) לכדי עיסותיכם פירוש כשיעור עיסת מדבר ומעריסותיכם דריש מדבעי לאוקומי מעיקרא לרבות של שותפין

(e) Question #2: We expound it in Chulin (135b) for the Shi'ur of Isoseichem, i.e. the size of the dough (that people made from the manna) in the Midbar, and we expound from Arisoseichem, since initially we wanted to expound it to include [dough] of partners!

ושמא כולהו ש''מ

(f) Answer: Perhaps we learn all of them from it.

וא''ת דהכא בעי תרי קראי חד לעובד כוכבים וחד להקדש וכן לגבי מירוח כדפירש בקונטרס

(g) Question: Here we need two verses, one for [a dough of] a Nochri, and one for Hekdesh, and similarly regarding Miru'ach, like Rashi explained;

וכן בפרק שני דבכורות (דף יג:) לגבי אונאה בעי תרי (עמיתך) [צ"ל מיעוטי - שיטה מקובצת] חד למעוטי עובד כוכבים וחד למעוטי הקדש

1. And similarly in Bechoros (13b) regarding Ona'ah (deception about the value of a sale item), we need two exclusions (Amisecha and Achiv), one to exclude a Nochri, and one to exclude Hekdesh, and similarly regarding Miru'ach, like Rashi explained;

ובפ''ק דפסחים (דף ה: ושם) ממעטינן מחד לך של אחרים ושל גבוה

2. And in Pesachim (5b) we exclude from one "Lecha" [Chametz] of others (Nochrim) and of Hash-m (Hekdesh)!

וגבי נזקין נמי דרשינן בב''ק (דף לז:) רעהו ולא עובד כוכבים והקדש

3. And also regarding damages, we expound in Bava Kama (37b) "Re'ehu", and not a Nochri or Hekdesh!

וי''ל דכיון דגלי לן הכא גבי חלה דהקדש ועובד כוכבים שוין הוא הדין בכל דוכתא

(h) Answer: Since the Torah revealed here regarding Chalah that Hekdesh and Nochri are the same, the same applies elsewhere.

והא דמיבעיא לן תרי קראי גבי אונאה

(i) Implied question: [If so] why do we need two verses regarding Ona'ah?

שאני התם דס''ד כיון דמוסיף חומש בהקדש כ''ש דאית ביה אונאה ואע''ג דהקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל

(j) Answer: There is different. One might have thought that since one adds a Chomesh for [redemption of] Hekdesh, all the more so Ona'ah applies to it, and even though if one redeemed Hekdesh worth 100 Zuz on a Perutah, it is redeemed. (Chemdas Daniel - one might have thought that this is only when the Makdish redeems it, but Ona'ah applies when someone else redeems it. A Mi'ut teaches that this is not so.)

ויש ספרים דגרסי הכא חד כדי עיסותיכם כדדרשינן בראשית הגז (חולין קלה:) ולא גרסינן ולא עיסת עובד כוכבים

(k) Alternative text: The text in some Seforim says here "one teaches the Shi'ur of your dough", like we expound in Chulin (135b), and the text does not say "and not dough of a Nochri."

ולגירסא זו הקדש ועובד כוכבים מחד קרא נפקא

(l) Explanation: According to this text, we learn Hekdesh and Nochri from one verse.

4) TOSFOS DH Oved Kochavim she'Hifrish Peter Chamor

תוספות ד"ה עובד כוכבים שהפריש פטר חמור

(SUMMARY: Tosfos concludes that this refers to the donkey itself.)

פירש בקונטרס שהפריש שה

(a) Explanation #1 (Rashi): He separated a Seh [to redeem a firstborn donkey].

וקשה אפי' בשל ישראל ליכא משום קדושה דחולין גמורין הוא ותנן בפ' קמא דבכורות (דף ט.) ואם מת נהנין בו

(b) Question: Even if a Yisrael did so, it has no Kedushah, for it is absolute Chulin. A Mishnah (Bechoros 9a) teaches that if it died, we may benefit from it!

אלא ודאי בפטר חמור גופיה מיירי כרבי יהודה

(c) Explanation #2: Rather, surely we discuss a firstborn donkey itself, like R. Yehudah;

דתניא בפרק קמא דבכורות (גם זה שם:) פטר חמור אסור בהנאה דברי ר' יהודה

1. Citation (Bechoros 9b - Beraisa - R. Yehudah): It is forbidden to benefit from a firstborn donkey.

5) TOSFOS DH u'Terumaso Einah Medama'as

תוספות ד"ה ותרומתו אינה מדמעת

(SUMMARY: Tosfos discusses Terumas Chutz la'Aretz of a Yisrael.)

משמע הא תרומת חוצה לארץ דישראל מדמעת

(a) Inference: Terumah of Chutz la'Aretz of a Yisrael is Medame'a (if it was mixed with Chulin, it forbids the mixture).

והא דאמר בפ' עד כמה (בכורות כז. ושם) גבי תרומת חוצה לארץ מבטלה ברוב רבה מבטל לה ברוב ואכיל לה' (איירי) בימי טומאתו לא כדברי פרש''י דאם נתבטל ברוב שריא אפי' לזר

(b) Implied question: It says in Bechoros (27a) about Terumah of Chutz la'Aretz "one may be Mevatel it in a majority. Rabah was Mevatel it in a majority, and ate it in the days of his Tum'ah." Rashi says that if it was Batel in a majority, it is permitted even to a Zar!

(והכא( [צ"ל דהכא - שיטה מקובצת] משמע בהדיא דמדמעת ואסור אלא לכהן בימי טומאתו דוקא הוא דשריא דרבה כהן הוה ומדבית עלי קאתי

(c) Answer: [This is wrong,] for here it explicitly connotes that it is Medama'a and [the mixture] is forbidden! It is permitted only to a Kohen in the days of his Tum'ah, for Rabah was a Kohen. He was from Beis Eli.

ומיהו אותם שתי חלות שעושין אחת לאור ואחת לכהן כדתנן במסכת חלה פרק בתרא (מ''ח) אם נתערבה אותה של כהן אינה מדמעת ושרי אפי' לזר כדמוכח בירושלמי [פ''ד דחלה]

(d) Distinction: The two Chalos that they [separate from dough in Chutz la'Aretz] - one is burned and one is [given] to a Kohen, like the Mishnah teaches in Chalah (4:8), if the one of the Kohen became mixed, it is not Medame'a, and it is permitted even to a Zar, like is proven in the Yerushalmi in Chalah;

דאמר עלה הורה רבי אבהו בבצרה שהיא צריכה רוב אמר רבי יונה מלמד שהיא עולה בפחות (מאחד) ממאה ואינה נאסרת (באחד ומאה - ישר וטוב מוחקו)

1. It says about it that R. Avahu ruled in Batzrah that it needs a majority. R. Yonah said that this teaches that it is Batel in less than 100, and does not forbid;

א''ר זעירי מתני' אמרה כן אפי' אחד באחד דתניא ונאכלת עם הזר על השולחן ומשמע ליה לפי המסקנא דאפילו אחד באחד שרי

2. R. Ze'iri said, a Beraisa teaches that even one [mixed] in one (it is Batel, even without a majority)! A Beraisa says that it is eaten with a Zar on the table. It connotes to him according to the conclusion that even one in one is permitted.

ושמא היכא דאותה חלה שהיה של כהן ככר גדול שנתערב אין להקל כדאשכחן (ביצה דף ג:) גבי את שדרכו [לימנות] דרבי עקיבא מוסיף אף ככרות של בעל הבית דחשיבי ולא בטלי

(e) Suggestion: Perhaps when the Chalah of the Kohen is a big loaf that became mixed, one may not be lenient, like we find (Beitzah 3b) regarding "we learned that Es she'Darko Limnos [is never Batel]", R. Akiva adds loaves of a Ba'al ha'Bayis. They are important, and they are not Batel.

ומיהו מדהקילו כל כך דמסיק בירושלמי דאפי' אחד באחד שרי מסתברא דלא שנא

(f) Rejection: However, since we are so lenient - the Yerushalmi concludes that even one in one is permitted - presumably, we do not distinguish.

6) TOSFOS DH Gezeirah Mishum Ba'alei Kisin

תוספות ד"ה גזירה משום בעלי כיסין

(SUMMARY: Tosfos tries to resolve this with other Sugyos.)

אליבא דר''ש דפטר לעיל מירוח עובד כוכבים מסקינן הכי דחייב מדרבנן ומדמעת בארץ

(a) Explanation: According to R. Shimon, who exempts above Miru'ach Nochri, we conclude like this, that it is obligated mid'Rabanan, and it is Medame'a in Eretz Yisrael.

ותימה דאמרינן בריש פרק שני דקדושין (דף מא:) תרומת עובד כוכבים מדמעת וחייבין עליה חומש ור''ש פוטר

(b) Question: We say in Kidushin (41b) that Terumah of a Nochri is Medame'a, and [a Zar who eats it] must pay a Chomesh, and R. Shimon exempts!

וי''ל דהתם מדאורייתא פליגי

(c) Answer #1: There they argue about mid'Oraisa.

א''נ אחומש הוא דפליג ומודה דמדמעת

(d) Answer #2: He argues about the Chomesh, and agrees that it is Medame'a.

ואם תאמר (מכאן מעמוד ב) לרב פפא ולרבינא דלא משמע להו דמיחייב מדרבנן תקשי להו דר''ש אדרבי שמעון בסוף פ''ק דבכורות (דף יא:)

(e) Question: According to Rav Papa and Ravina, who hold that [the Beraisos] do not connote that he is obligated mid'Rabanan, it is difficult for them. R. Shimon contradicts what he said in Bechoros (11b)!

67b----------------------------------------67b

דמייתי התם מתניתין דתנן במסכת דמאי פרק שלישי (מ''ד) המפקיד פירותיו אצל הכותי ואצל עם הארץ בחזקתן למעשר ולשביעית אצל העובד כוכבים כפירותיו ר''ש אומר דמאי

1. [The Gemara] brings there the Mishnah in Demai (3:4) of one who deposits his Peros with a Kusi or with an Am ha'Aretz. They keep their Chazakah for Ma'aser and Shemitah. [If he deposits] with a Nochri, they are like [the Nochri's] Peros. R. Shimon says, they are Demai (Safek Tevel);

אלמא אי ודאי חלפינהו עובד כוכבים חייב לר''ש

2. Inference: If [the Nochri] Vadai switched them [with his own Peros], he is obligated according to R. Shimon [like Tevel Vadai]!

ויש לומר דהנך דהכא משמע להו מדאורייתא משום דאי מדרבנן אפילו חלה נמי דלא מסקי אדעתייהו (הנך שינויי) [צ"ל הך שינויא - ישר וטוב]

(f) Answer: [The Beraisos] here connote to [Rav Papa and Ravina] that it is mid'Oraisa, for if it were mid'Rabanan, also Chalah [should be obligated], for this answer [to distinguish Chalah from Terumah] did not cross their minds.

וא''ת הא דאמרינן בספ''ק דבכורות (דף יא: ושם) הלוקח טבלים ממורחין מן העובד כוכבים מעשרן והן שלו

(g) Question: We say in Bechoros (11b) that one who buys Tevel from a Nochri after Miru'ach, he tithes them and the tithes are his;

ופריך דמרחינהו מאן אילימא דמרחינהו עובד כוכבים דיגונך אמר רחמנא ולא דיגון עובד כוכבים

1. [The Gemara] asks, who did Miru'ach? If the Nochri did Miru'ach [it should be exempt, for] the Torah said "Digunecha", and not Digun Nochri!

ומאי קושיא הא מסקינן דחייב מדרבנן גזירה משום בעלי כיסין

2. What was the question? We conclude here that he is obligated [to tithe them] mid'Rabanan. This is a decree due to rich people!

ואין לומר דה''מ כשהיה מתחילתו של ישראל ומכרו לעובד כוכבים ומירחו עובד כוכבים דלא מיפטר אבל באותו שהיה מתחילתו של עובד כוכבים התם לא שייכא גזירה משום בעלי כיסין

3. Implied suggestion: [The decree due to rich people] is only when initially it was a Yisrael's, and he sold it to a Nochri, and the Nochri did Miru'ach. It is not exempted. However, what was initially the Nochri's, there a decree due to rich people does not apply.

לאו מילתא היא דאפי' בגר מסקינן הך גזירה דלא מיפטר במה שממרח קודם שנתגייר

4. Rejection: This is wrong, for even a convert, we conclude this decree, and it is not exempted through Miru'ach before he converted! (Sefas Emes - Tosfos explains the Beraisa of a Peter Chamor like Rashi, that it discusses a Nochri who converted. His Terumah is forbidden!)

ואין לומר דאי מדרבנן גזרה משום בעלי כיסין לא [צ"ל הוה - שיטה מקובצת] אמר דהן שלו מהאי טעמא גופיה

5. Implied suggestion: If it were mid'Rabanan, i.e. a decree due to rich people, it would not say that the Ma'aser is his, for this reason itself [lest he avoid giving Ma'aser].

א''כ הא דא''ר אלעזר התם הא ודאי חלפינהו דכ''ע בעי למיתבינהו לכהן ופריך עלה מהא דמעשרן והן שלו

6. Rejection: R. Elazar said there that if [the Nochri] Vadai switched [the Yisrael's Peros with his own], all agree that one must [tithe and] give [the Terumah] to a Kohen. The Gemara asks from [the Mishnah] "he tithes, and the tithes are his";

מאי קושיא ההיא דר' אלעזר מדרבנן

i. What was the question? [If the suggestion is true,] R. Elazar's law is only mid'Rabanan!

7) TOSFOS DH Kedei she'Tehei Behemto Ocheles u'Peturah Min ha'Ma'aser

תוספות ד"ה כדי שתהא בהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר

(SUMMARY: Tosfos discusses how the decree due to Ba'alei Kisin helped.)

בנדה פרק כל היד (דף טו:) פירש בקונטרס דדוקא בהמתו שהוא אכילת עראי אבל אכילת קבע (לא היינו) [צ"ל אסור - צאן קדשים] מדרבנן

(a) Explanation #1 (Rashi, Nidah 15b): This refers only to his animal, which is Achilas Arai (haphazard), but Achilas Keva is forbidden mid'Rabanan.

וקשה מהא דפריך התם ואין ספק מוציא מידי ודאי והתניא חבר שמת והניח מגורה כו' ומשני דספק וספק הוא משום דשמא עביד כר' אושעי'

(b) Question: What was the question there "does Safek not uproot Vadai [Isur]? A Beraisa teaches that if a Chaver died and left a granary [even if it was harvested that day, we assume that he tithed it!]" It answers that it is a Safek [if there was an Isur], for perhaps he did like R. Oshaya, and a Safek [if it was fixed];

ואי בהמתו דוקא אכתי תיקשי ליה דלאדם ודאי טבול לאכילת קבע

1. If it is permitted only for his animal, this is difficult, for it is Vadai Tevel (i.e. forbidden) for a person to eat Achilas Keva!

מיהו ההוא איכא לשנויי דספק מוציא מידי ודאי בדרבנן

(c) Answer: However, we can answer that a Safek uproots Vadai for mid'Rabanan Isurim.

ובפ''ק דפסחים (דף ט.) דמייתי לה אבדיקת חמץ דרבנן גבי אין חוששין שמא גיררה חולדה

(d) Implied question: In Pesachim (9a) this [question] is brought regarding Bedikas Chametz mid'Rabanan!

גבי חמץ החמירו כודאי דאורייתא

(e) Answer: Regarding Chametz, [Chachamim] were stringent like a Vadai Torah [Isur].

אבל קשה מהך דשמעתין דאי בהמתו דוקא אכתי לא ליפטר מירוח עובד כוכבים מאכילת אדם דלא אפשר למיפטר נפשיה כר' אושעיא לענין אכילת עצמו ושייך למיגזר ביה משום בעלי כיסין

(f) Question #1: Our Sugya is difficult! If [the Heter] is only for his animal, still, Miru'ach Nochri does not exempt for people to eat. He cannot exempt himself like R. Oshaya for his own eating, and it is applicable to decree due to rich people!

והיה מפרש ה''ר אפרים מתוך כך דלאדם עצמו נמי שרי ובהמתו דנקט לפי שדרכו להערים בלשון זה שלצורך בהמתו מכניס שמתבייש לומר לצורך עצמו

(g) Answer (R. Efrayim): Due to this [question, it seems that R. Oshaya's scheme] permits also for the person himself. It mentioned his animal because it is normal to scheme in these words, that he enters it for the need of his animal, for he is embarrassed to say that it is for his own need.

ואע''ג דאכילת קבע אסור קודם ראיית פני הבית

1. Implied question: (How can it help for him himself?) Achilas Keva is forbidden [even] before it enters the house!

היינו היכא דיכול לבא לידי חיוב כשיראה פני הבית אבל היכא שהכניסה במוץ שלה ומירחה בבית שוב אינו יכול לבא לידי חיוב

2. Answer: This is when it can come to a Chiyuv when it will enter the house. However, when he entered it in its chaff and did Miru'ach in the house, it cannot come to a Chiyuv.

עוד וקשה דבפ''ק דביצה (דף יג:) תניא הכניס שבלין לעשות מהן עיסה אוכל מהן עראי ופטור

(h) Question #2: In Beitzah (13b), a Beraisa teaches that if he entered sheaves to make a dough, he eats Arai and he is exempt;

ובתוספתא קתני בהדיא (מכניס) [צ"ל הכניס - יד בנימין, ע"פ התוספתא] לבית וקתני דוקא עראי אבל קבע לא אע''ג דהכניסן במוץ דהא שבלין קתני

1. And the Tosefta explicitly teaches that he entered it in the house, and it teaches only Arai, but not Keva, and even though he entered it in its chaff, for it taught sheaves!

ועוד קשה (אכתי יכול לבא לידי חיוב למ''ד) [צ"ל דאכתי יכול לבא לידי חיוב דהא למאי דמתרץ - ישר וטוב] בהשוכר את הפועלים (ב''מ פח:) דחיטין ושעורין בני גורן נינהו בגורן תלינהו רחמנא (דלא) [צ"ל לא - ישר וטוב] גרע עשאן גורן בבית מעשאן גורן בשדה (דחייב) [צ"ל דהא חייב - ישר וטוב] בלא ראיית פני הבית

(i) Question #3: Still, it can come to a Chiyuv, for according to the answer in Bava Metzi'a (88b) that a granary applies to wheat and barley, the Torah made them dependent [solely] on a granary. It is no worse if a made a granary in his house than if he made a granary in the field, for it is obligated without seeing the opening of the house! (Therefore, also according to the answer that it depends on a granary and seeing Pnei ha'Bayis, it helps to take them out after Miru'ach and enter them again, for the answers do not argue about what is considered a granary.)

ונראה לפרש דהא דפריך הכא אי הכי תרומה נמי עביד ליה כרבי אושעיא (דמידי) [צ"ל במידי - הר צבי] דמאכל בהמה קשיא ליה מה הועילו חכמים בתקנתן כגון שעורין ושבלת שועל שהוא מאכל לסוסים ולרכש

(j) Explanation #2: We ask here "if so, also for Terumah, he can do like R. Oshaya!" regarding animal food, e.g. barley and oats, which are food for horses and Rechesh (mules?). How did Chachamim's enactment help?

ועוד יש לפרש דהכי פריך תרומה נמי עביד לה כר' אושעיא ואע''ג דר' אושעיא לא מהני אלא לאכילת עראי לענין אכילת עראי (אמאי) [צ"ל מיהו - טהרת הקודש] לא נגזור משום בעלי כיסין כיון דיכול לפטור עצמו מעראי כדר' אושעיא

(k) Explanation #3: We ask here "also for Terumah, he can do like R. Oshaya!" Even though R. Oshaya's [leniency] helps only for Achilas Arai, regarding Achilas Arai in any case they should not decree due to rich people, since he can exempt himself from [tithing for Achilas] Arai, like R. Oshaya!

וע''כ כי גזור משום בעלי כיסין אאכילת עראי גזור

1. Assertion: You are forced to say that when they decreed due to rich people, they decreed about Achilas Arai;

דאי אאכילת קבע מעיקרא נמי בלאו הכי לא אכיל (דהתם) [צ"ל דהא - שיטה מקובצת כתב יד] גם מירוח העובד כוכבים נמי לא היה פוטר אלא מעראי אפי' כי לא גזרו משום בעלי כיסין

i. Proof: If it were for Achilas Keva, also initially (before the decree) one may not eat [without tithing], for also Miru'ach Nochri exempts only for Arai, even if they did not decree due to rich people;

דנהי דגלגול עובד כוכבים פוטר לגמרי היינו משום דכי משוית ליה כקודם גלגול שרי לגמרי

ii. Granted, kneading of a Nochri totally exempts, i.e. because if you consider [the dough] like before kneading, it is totally permitted;

אבל מירוח עובד כוכבים כי משוית ליה נמי כלא נתמרח מיתסרא מיהא אכילת קבע

iii. However, Miru'ach Nochri, when you consider [the Peros] as if Miru'ach was not done, in any case Achilas Keva is forbidden.

והא דקאמר לעיל חלת עובד כוכבים בארץ ותרומתו בחוצה לארץ מודיעין אותו שהוא פטור חלתו נאכלת לזרים ותרומתו אינה מדמעת הא בא''י מדמעת

(l) Implied question: Above (67a) it says that Chalah of a Nochri in Eretz Yisrael, and his Terumah in Chutz la'Aretz, we inform him that he is exempt. Zarim may eat his Chalah, and his Terumah is not Medame'a. This implies that in Eretz Yisrael, it is Medame'a;

ודייק מינה דסבר גלגול העובד כוכבים פוטר מירוח העובד כוכבים אינו פוטר

1. [The Gemara] infers that he holds that kneading of a Nochri exempts, and Miru'ach Nochri does not exempt;

משמע הא אם היה מירוח עובד כוכבים פוטר היתה תרומתו נאכלת לזרים כמו חלה

2. Inference: If Miru'ach Nochri exempted, Zarim could eat his Terumah, just like Chalah!

היינו התם דתבואה של עובד כוכבים שלא היתה עומדת להתחייב במעשר מיפטרא נמי לגמרי

(m) Answer: That refers to the Nochri's grain, which was not destined to be obligated in Ma'aser. Also it is totally exempted (just like his Chalah);

אבל אותה שתחילתה של ישראל ומכר לעובד כוכבים לא מיפטר מירוחו אלא מעראי

1. However, what was initially a Yisrael's, and he sold it to a Nochri, [the Nochri's] Miru'ach exempts only for Arai.

ומיהו לגמרי מסקינן משום בעלי כיסין אפילו תחילתה דעובד כוכבים ומכר לישראל חייב כדפירש' לעיל מדלא מיפטר עובד כוכבים שמרח קודם שנתגייר

(n) Remark: However, we conclude that [they obligated Miru'ach Nochri] totally, due to rich people. Even if initially it was a Nochri's and he sold to a Yisrael, it is obligated, like I explained above (DH Gezeirah), since we do not exempt a Nochri who did Miru'ach before he converted. (Even though the reason for the decree does not apply there, we must say that Chachamim decreed in every case.)

וא''ת ומ''ש ממירוח הקדש לעיל דפטר לגמרי

(o) Question: Why is [Miru'ach Nochri] different than Miru'ach Hekdesh above, which totally exempts?

ותנן נמי בפ''ק דמס' פאה (מ''ו) המקדיש (והפודה) [צ"ל ופודה - ישר וטוב] חייב במעשר עד שימרח הגזבר

1. Also a Mishnah (Pe'ah 1:6) teaches that one who is Makdish and redeems, he is obligated in Ma'aser, unless the Gizbar did Miru'ach!

וי''ל דהתם משום פסידא דהקדש אוקמוה רבנן אדאורייתא

(p) Answer: There, due to [avoiding] a loss to Hekdesh, Chachamim left Torah law in effect.

וקצת יש דוחק לפירוש זה דקודם גזירה דבעלי כיסין מה שייך לחלק בין היה מתחילתו של עובד כוכבים לאותו שהיה של ישראל ומכרו לעובד כוכבים

(q) Question: Explanation #3 is difficult. Before the decree due to rich people, how can you distinguish if it was initially a Nochri's, from what was initially a Yisrael's, and he sold it to a Nochri? (Yashar v'Tov - above, Tosfos said that the latter was destined to be obligated. However, since in the decree due to rich people we do not distinguish, and decreed in every case, also before the decree we should not distinguish, and obligate every Achilas Keva.)

ואם שייך לחלק בו א''כ אחר שגזרו משום בעלי כיסין אמאי גזרו על אותו שהיה מתחלתו של עובד כוכבים

1. And if it is possible to distinguish, if so after they decreed due to rich people, why did they decree about what was initially a Nochri's?

ומ''מ לא יתכן פי' זה דבמס' (פאה) [תרומות] פרק תשיעי (מ''ז) משמע דמירוח העובד כוכבים פוטר מאכילת עראי דתנן המנכש עם העובד כוכבים בחסיות אע''פ שפירותיו טבל אוכל מהן עראי

(r) Rebuttal (of Explanation #3): This cannot be, for in Terumos (9:7) it connotes that Miru'ach of a Nochri exempts from Achilas Arai [even after the decree], for the Mishnah says "one who weeds with a Nochri in Chasiyos (this will be explained shortly), even though his Peros are Tevel, he eats from them Arai";

כלומר שטבל היו כשזרעם דמן הממורח זרע )דגידולי) [צ"ל וגידולי - ישר וטוב] טבל אסור בדבר שאין זרעו כלה כדתנן התם וחסיות דבר שאין זרעו כלה הם כדתניא בסוף הנודר מן הירק (נדרים נח:)

1. Explanation: They were Tevel when he planted them, for he planted from what had Miru'ach, and Gidulei (what grows from) Tevel is forbidden in something whose seed does not decompose, and Chasiyos are something whose seed does not decompose, like a Beraisa teaches in Nedarim (58b).

והא דשרי עראי על כרחין לאו כמאן דאמר הכא אינו פוטר דאורייתא דלדידיה אפי' עראי אסור

2. This that it permits Arai, you are forced to say that it is unlike the opinion that does not exempt here mid'Oraisa, for according to him, even Arai is forbidden;

אלא כמ''ד פוטר וכי גזור משום בעלי כיסין בקבע אבל באכילת עראי לא גזור

3. Rather, it is like the opinion that exempts, and when they decreed due to rich people, they decreed about Keva, but they did not decree about Achilas Arai.

8) TOSFOS DH Kedei she'Tehei Behemto Ocheles

תוספות ד"ה כדי שתהא בהמתו אוכלת

(SUMMARY: Tosfos explains why one may not feed Tevel to his animal.)

וא''ת היכן מצינו דטבל אסור בהנאה

(a) Question: Where do we find that Tevel is Asur b'Hana'ah?

וי''ל דנפקא לן כדדרשינן בפ' במה מדליקין (שבת כו.) אין מדליקין בטבל טמא משום משמרת תרומותי בשתי תרומות הכתוב מדבר

(b) Answer: We learn from what we expound in Shabbos (26a) one may not light with Tamei Tevel [oil] due to "Mishmeres Terumosai" - the verse discusses two Terumos;

מה תרומה טהורה אין לך בה אלא משעת הרמה ואילך פי' אכילתה אף תרומה טמאה כן דהיינו הדלקה

1. Just like you may have [benefit from] Tahor Terumah only after separation, i.e. eating it, also Tamei Terumah, i.e. burning it.

והדר גמרינן טהורה מטמאה דמיתסר בהדלקה קודם הרמה [צ"ל אף טהורה - צאן קדשים] וכן להאכילה לבהמתו (כל) [צ"ל וכל - ישר וטוב] הנאות של כילוי דהוי כעין הדלקה

2. Afterwards we learn Tahor from Tamei, which is forbidden to light before separation, also Tahor. The same applies to feeding it to his animal and all benefits that consume it, which are like burning.

ולא כמו שפי' בקונ' דווקא טבל טמא אבל בטבל טהור מדליקין אלא נקט טמא וכ''ש טהור

3. This is unlike Rashi explained, that only Tevel Tamei [is forbidden], but one may burn Tahor Tevel. Rather, it mentioned Tamei, and all the more so Tahor.

ומההיא דרשא גופא ידעינן דאין ישראל מאכיל לבהמתו כרשיני תרומה

(c) Inference: We learn from this Drashah itself that a Yisrael may not feed his animal vetch (horsebean) of Terumah. (It is primarily for animals, but people can eat it.)

9) TOSFOS DH (Yatzak) Nasan Shamno u'Levonaso Yatzak v'Balal

תוספות ד"ה (יצק נתן תחילה שמן ולבונתו) [צ"ל נתן שמנו ולבונתו יצק ובלל - ישר וטוב]

(SUMMARY: Tosfos explains that oil is put three times.)

(יצק) [צ"ל פי' הקונטרס - ישר וטוב] נתן תחילה שמן ולבונתו קודם הסולת יצק לאחר נתינת סולת ובלל שכן דרך כל המנחות שנותן שמן תחילה בכלי ואח''כ נותן סולת וחוזר ויוצק עליה שמן ובולל

(a) Explanation (Rashi): He put the oil and Levonah before the flour. He poured [oil] after putting the flour and mixed, for this is the way of all Menachos. First he puts oil in the Kli, and afterwards he puts flour, and returns and pours oil on it and mixes;

ועוד יש נתינת שמן שלישית שלא הזכיר בקונטרס דתנן לקמן בפ' אלו מנחות (דף עד:) כל המנחות הנעשות בכלי טעונות שלשה מתנות שמן יציקה ובלילה ומתן שמן בכלי קודם לעשייתן

(b) Observation: Further, there is a third putting of oil that Rashi did not mention. A Mishnah below (74b) teaches that all Menachos made in a Kli require three Matanos of oil - pouring, mixing and putting oil in the Kli before making them;

ונראה דכולהו תני להו הכא דנתן שמנו הוא נתינת שמן תחילה בכלי ויצק ובלל היא יציקה ובלילה דלקמן

1. It seems that all of them are taught here. "He put its oil" is putting oil in the Kli initially. "He poured and mixed" is Yetzikah and Belilah below.

ובין הכא ובין התם הוה ליה למיתני בלילה ברישא דיצק היא יציקה אחרונה דמרבינן כל המנחות ליציקה בר ממנחת מאפה לקמן בפרק אלו מנחות (דף עד:)

(c) Observation: Both here and there, he should have taught Belilah first, for "Yatzak" is the final Yetzikah. We include all Menachos for Yetzikah, except for Minchas Ma'afe [Tanur], below (74b);

שכך הוא הסדר תחילה נותן השמן בכלי ונותן הסולת ולש בפושרים ונותן שמן עליו בולל וחוזר ונותן שמן לקיים מצות יציקה וקומץ

1. This is the order. First he puts oil in the Kli initially. He puts the flour and kneads with lukewarm water. He puts oil on it and mixes, and returns to put oil to fulfill the Mitzvah of Yetzikah, and [then] takes a Kometz.

10) TOSFOS DH Yatzak v'Balal

תוספות ד"ה יצק ובלל

(SUMMARY: Tosfos asks why salting was omitted.)

תימה דלא תני מלח כדקתני בהקומץ רבה (לעיל יח.) לא יצק לא בלל לא מלח

(a) Question: Why does it not teach salting, like it taught above (18a) "[if] he did not do Yetzikah or Belilah or salting"?

11) TOSFOS DH uv'Sha'as ha'Bi'ur

תוספות ד"ה ובשעת הביעור

(SUMMARY: Tosfos explains why they argue about after the time of Bi'ur.)

בשעה ששית אבל מכאן ואילך לא יבדוק ואפילו לא בדק בזמנו משום דדילמא אתי למיכל מיניה כשמוצאו בפסח

(a) Explanation #1: This is in the sixth hour. However, from now and onwards he does not check, and even if he did not check in its time, lest he come to eat from it when he finds it during Pesach;

ורבנן פליגי עליה דאמרי לא בדק בתוך (הפסח) [המועד] כלומר במועד שריפתו דהיינו בשש יבדוק לאחר המועד בתוך הפסח עצמו ולא גזרינן דלמא אתי למיכל מיניה כך פירש (מכאן מדף הבא) בקונטרס

1. Rabanan argue with him. They say that if he did not check during the Mo'ed, i.e. the time to burn it, i.e. at six hours, he checks after the Mo'ed, during Pesach itself. We do not decree lest he come to eat from it. So explained Rashi.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF