MENACHOS 49 (23 Nisan) - dedicated by Mr. Avy Reichman of Queens, NY, l'Iluy Nishmas his father, Dovid ben Avraham, for the day of his Yahrzeit.

1) TOSFOS DH Akirah b'Ta'us Havi Akirah

תוספות ד"ה עקירה בטעות הויא עקירה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Tosefta.)

צ''ע הא דתניא בתוספתא בפרק קמא דזבחים כבשי ציבור ששחטן לשם כבשים ונמצאו אילים עלו לציבור לשם אילים אילים של ציבור ששחטן לשם אילים ונמצאו כבשים עלו לשם כבשים

(a) Question: A Tosefta (Zevachim 1:3) teaches that if Kivsei Tzibur were slaughtered l'Shem lambs, and they were found to be rams, they count for the Tzibur like rams. If rams were slaughtered l'Shem rams, and they were found to be lambs, they count for the Tzibur like lambs;

אלמא עקירה בטעות לא הויא עקירה

1. Inference: Mistaken Akirah is not Akirah!

ושמא משום שלמי נדבה קאמר ותנא הוא דלא מפרש

(b) Answer: Perhaps [it is Akirah;] it means [that they count like] Shalmei Nedavah, and the Tana did not specify.

2) TOSFOS DH v'Ka Mechashev Bah li'Shelamim

תוספות ד"ה וקא (מפרש) [צ"ל מחשב - צאן קדשים] בה לשלמים

(SUMMARY: Tosfos explains that he intended to eat them like Shelamim.)

כלומר לאוכלן שני ימים וכפירוש הקונטרס

(a) Explanation: I.e. he intended to eat them for two days, like Rashi explained.

3) TOSFOS DH Mesiv R. Zeira R. Shimon Omer

תוספות ד"ה מתיב ר' זירא ר' שמעון אומר

(SUMMARY: Tosfos explains that R. Zeira was unaware of the contradiction in R. Shimon.)

נראה דר' זירא לית ליה לא כרבה ולא [צ"ל כרבא ולא - ישר וטוב] כרב אשי דריש מכילתין (דף ב.)

(a) Assertion: It seems that R. Zeira disagrees with Rabah, Rava and Rav Ashi above (2a. They said, respectively, that Shimon is Machshir Shinuy Kodesh because it is evident, or due to "Zos Toras ha'Minchah", or when he said 'l'Shem Marcheshes', i.e. l'Shem the Kli, which is meaningless).

אלא טעמא דנפשיה קאמר כדמשמע ולא מסיק אדעתא קושיא דר''ש אדר''ש וצריך עיון

1. Rather, [R. Zeira] says his own reason, like it connotes, and it did not cross his mind the contradiction in R. Shimon! This requires investigation.

4) TOSFOS DH Tadir u'Mekudash

תוספות ד"ה תדיר ומקודש

(SUMMARY: Tosfos brings two explanations of this.)

לשון א' פירש הקונט' ביום קדוש

(a) Version #1 (Rashi): [It is Mekudash] because it is on a Kodesh day.

וכן משמע בסוף כל התדיר (זבחים דף צא.) אטו שבת למוסף אהני לתמיד לא אהני

(b) Support: It connotes like this in Zevachim (91a). It says "does Shabbos help for Musaf (to make it) Kadosh, and it does not help for the Tamid?!"

וקצת קשה דהתם לא מייתי הא והכא לא מייתי ההיא דהתם

(c) Question: There it does not bring what it says here, and here it does not bring what it says there!

ולשון אחר פירש בקונטר' אותו שזמנו עכשיו מיקרי מקודש

(d) Version #2 (Rashi): The one whose time is now is called Mekudash.

והא דנקט תמידין דלמחר ומוספין דהאידנא דמשמע דתמיד של בין הערבים קודם למוסף והא לא מקודש הוא

(e) Implied question: Why did it discuss tomorrow's Temidim and today's Musafim? This implies that the afternoon Tamid [of today] is before [today's] Musaf. [The afternoon Tamid] is not more Mekudash!

התם מטעמא אחרינא דהכי קאמר רחמנא כל היכא דאיכא אחד בבוקר עשה שני בין הערבים

(f) Answer: There, there is another reason. The Torah said whenever there is one in the morning, do a second in the afternoon.

5) TOSFOS DH Talmud Lomar v'Arach Aleha ha'Olah

תוספות ד"ה תלמוד לומר וערך עליה העולה

(SUMMARY: Tosfos discusses the Isur of Hakravah before the morning Tamid and after the afternoon Tamid.)

תימה דבפרק כל התדיר (שם דף פט.) נפקא ליה מדכתיב מלבד עולת הבוקר תעשו את אלה מכלל דתמיד קרב ברישא

(a) Question: In Zevachim (89a) we learn from "Milvad Olas ha'Boker Ta'asu Es Elu." This implies that the Tamid is offered first!

וי''ל דקרא דהכא איצטריך למנחת חביתין דאע''ג דתדיר

(b) Answer #1: We need the verse here for Minchas Chavitim. Even though it is [equally] Tadir (the Tamid comes first).

וכן משמע בפרק אמר להם הממונה (יומא דף לד.) איברין קודמין למנחה דכתיב וערך עליה העולה

1. Support #1: It connotes like this in Yoma (34a). Limbs [of the Tamid] are before the Minchah, for it says "v'Arach Aleha ha'Olah";

ועל כרחך מנחת חביתין קאמר דמנחת נסכים נפקא לן מדכתיב עולה ומנחה כדאיתא לעיל בפירקין (דף מד:)

i. You are forced to say that it discusses Minchas Chavitim, for we know Minchas Nesachim (that it is after the Zevach) from "Olah u'Minchah", like it says above (44b).

ופר' קמא דתמיד (דף כח:) נמי אמרינן למימרא דחביתין קדמי והתניא וערך וכו'

2. Support #2: Also in Tamid (28b) we say 'does this mean that Chavitim come first? A Beraisa teaches "v'Arach..."'

ומהכא גמרינן לכל מיני דמים דקדמי (לחביתין) [צ"ל למנחות - צאן קדשים] דתנן בפ' כל התדיר (זבחים ד' פט.) העופות קודמין למנחות שהללו מיני דמים ואי לא מהכא מנא ליה הא

3. Support #3: From here we learn to all kinds of [Korbanos with] blood, that they precede Menachos, for a Mishnah (Zevachim 89a) teaches that birds come before Menachos, for they have blood. If not from here, what is the source for this?

ומיהו קשיא הכא אמאי לא מייתי מתניתין [צ"ל דהתם - צאן קדשים] דלענין מוספין איירי

(c) Question: Here, why don't we bring the Mishnah there, which discusses Musafim?

דאין לומר דהכא מיירי דאית ליה ולקדם והתם איירי דלית ליה

1. Implied suggestion: Here we discuss when he has [all the Korbanos needed], and it is a question of which to offer first. There we discuss when he does not have [all the Korbanos needed].

דהתם נמי איירי דאית ליה דומיא דדם חטאת קודם לדם עולה דתנן התם

2. Rejection: Also there it discusses when he has, similar to "Dam Chatas precedes Dam Olah" that is taught there!

וי''ל משום דלא יהא דבר קודם משמע טפי עיכובא אייתיה

(d) Answer: Because "nothing comes before" connotes more Ikuv, it brings [the Beraisa. Chak Nasan - now we are thinking that the order is Me'akev. Later, Abaye rejects this.]

מיהו תימה דבהגוזל קמא (ב''ק דף קיא.) תנן הביא אשמו עד שלא הביא גזילו לא יצא ומפרש בגמרא משום דכתיב מלבד איל הכפורים מכלל דכסף ברישא

(e) Question: In Bava Kama (111a) a Mishnah teaches "if he brought his Asham [Gezelos] before he brought his theft, he was not Yotzei." The Gemara explains that "Milvad Eil ha'Kipurim" implies that he brings the money first;

ופריך אלא מעתה מלבד עולת הבוקר הכי נמי דמוספין קרבי ברישא והתניא וערך עליה (מכאן מעמוד ב) העולה

1. It asks 'if so, Milvad Olas ha'Boker - will we say that the Musaf is offered first?! A Beraisa teaches "v'Arach Aleha ha'Olah"!'

49b----------------------------------------49b

והשתא ליפרוך ממתניתין [צ"ל דכל התדיר - שיטה מקובצת] (דדרשא מהא איפכא דעולת הבקר קדמה ברישא) [צ"ל דדרשינן ממלבד איפכא דעולת הבקר קדמה - צאן קדשים]

2. Summation of question: We should ask from the Mishnah in Zevachim, that we expound from Milvad oppositely, that Olas ha'Boker is first!

לכך נראה לפרש דמהכא לא נפקא לן אלא הקטרה דכולי קרא בהקטרה איירי ומהתם נפקא לן עבודת דם דכתיב תעשו משמע עשיית הדם

(f) Answer (and Answer #2 to Question (a)): From here (v'Arach Aleha ha'Olah) we learn only Haktarah, for the entire verse discusses Haktarah. From there (the verse of Musafim) we learn Avodas Dam, for it is written Ta'asu, which connotes doing (offering) the blood;

ופ' הגוזל [קמא] (ב''ק קיא.) איצטריך לאיתויי האי קרא דהא לא כתיב אלא הקטרה אשה ריח ניחוח קמי תמיד

1. And in Bava Kama (111a) it needs to bring this verse (ha'Olah), for only Haktarah [of Musafim], i.e. "Isheh Rei'ach Nicho'ach", is written before the Tamid;

ודלמא הקטרת מוסף קדמה ועשיות בתר הכי [צ"ל דבתר - שיטה מקובצת] (מלבד איכתיבו) כדכתיב (במדבר כח) מלבד עולת [צ"ל הבוקר אשר לעולת] התמיד תעשו את אלה

i. Perhaps Haktarah of the Musaf is first, and Asiyos (Avodas ha'Dam of Musaf) is after (that of the Tamid), for [Asiyos of Musafim] are written after Milvad, like it says "Milvad Olas ha'Boker Asher l'Olas ha'Tamid Ta'asu Es Elu"!

תימה למה לי קרא [צ"ל בהקטרה - משנה למלך] דתמיד קודם למוסף תיפוק לי' דתדיר קודם

(g) Question: Why do we need a verse about Haktarah to teach that the Tamid is before Musaf? I already know that Tadir is first!

דאע''ג דקדמי בקרא אמרינן בזבחים (ד' פט.) דמוספי חודש קדמי למוספי ראש השנה אע''ג דכתי' מלבד עולת החדש לבסוף

1. And even though [Musaf is written] first in the verse, we say in Zevachim (89a) that Musfei Rosh Chodesh precede Musfei Rosh Hashanah, even though it says Milvad Olas ha'Chodesh at the end!

ואי מיפסיל (ביוצא) [צ"ל בכך - צאן קדשים] ניחא ובסמוך נפקא דלא מיפסיל

2. Remark: If it were disqualified through this (offering in the wrong order), it would be fine (we need a second verse to disqualify b'Di'eved), but below [Abaye] derives that it is not disqualified! (Eizehu Mekoman - Tosfos is unsure, for perhaps this is a mere Dichuy. At the end of this Dibur, Tosfos cites a Tosefta that says that the order is Me'akev.)

וי''ל דהיא גופא שמעינן (מה עולה) [צ"ל מהעולה - צאן קדשים] שאין לאחר אף על גב דכתיב מלבד לבסוף

(h) Answer: We learn this itself from "ha'Olah", that one should not delay [the Tamid], even though it is written Milvad [Olas ha'Tamid] at the end.

והא דאמרינן בריש כל התדיר (זבחים דף פט:) יכול יהא חטאת קודמת למעשה עולה משום דכתיב ועשה את האחד חטאת ואת האחד עולה ת''ל ופר שני בן בקר תקח לחטאת

(i) Implied question - Citation (Zevachim 89b): One might have thought that Chatas precedes Ma'aseh Olah, because it is written "v'Asah Es ha'Echad Olah" (regarding Chanukas ha'Leviyim)! It says "u'Far Sheni Ben Bakar Tikach l'Chatas";

יכול תהא עולה קודמת לכל מעשיה ת''ל ועשה וגו' הא כיצד דם חטאת קודם לדם עולה מפני שמרצים אברי עולה קודמין לחטאת מפני שכולה כליל

1. Citation (cont.): [Since the verse calls it second,] perhaps all actions of the Olah are before [the Chatas]! It says "va'Aseh [Es ha'Echad Chatas v'Es ha'Echad Olah]." How [do we resolve both verses]? Dam Chatas comes before Dam Olah, for it is Meratzeh. Ivrei Olah come before [Eimurei] Chatas, for Olah is totally Kalil (burned).

אלמא בעי לאקדומי אפי' (מהקטרה) [צ"ל בהקטרה - צאן קדשים] אע''ג דכתיב ועשה דלא משמע אלא עשיית הדם

2. Inference: [The verse teaches that] it must be first even for Haktarah, even though it is written "v'Asah", which (according to Answer #2) connotes only Avodas ha'Dam!

לאו מילתא היא דכיון דגלי גבי תמידין הוא הדין נמי התם

(j) Answer #1: This is wrong. Since the Torah revealed about Temidim (that Milvad teaches that the Tamid is first also for Haktarah), the same applies there.

אי נמי מוהקריב את אשר לחטאת ראשונה הוה קא דריש דמיניה דרשינן (זבחים דף צ.) זה בנה אב כל החטאות קודמות לעולה

(k) Answer #2: [Really, we] expound from "Es Asher l'Chatas Rishonah" (and not va'Aseh Es ha'Echad Chatas, which teaches only about blood). From it we expound (Zevachim 90a) "this is a Binyan Av. All Chata'os precede Olah."

.אי נמי אי לאו קרא ה''א מאי דבעי בהקטרה מקדים ברישא

(l) Answer #3: If not for the verse ("u'Far Sheni... Tikach l'Chatas"), one might have thought that whatever he wants, he is Maktir first.

ותימה למה לי קרא דהעולה בלא האי קרא נמי תיפוק לי מיוקדם דבר שנאמר בו בבקר מדבר שלא נאמר בו אלא ביום דמשמע בעיצומו של יום דמיניה שמעינן בפרק תמיד נשחט (פסחים נח.) דמוספין קרבי עד שש

(m) Question: Why do we need the verse ha'Olah? Without this verse, we already know this from "precede something that says ba'Boker to something that says only ba'Yom, which connotes in Itzumo (the primary part of) the day." From this we learn in Pesachim (58a) that Musafim are offered until six [hours of the day];

והכי אמרינן פרק אמר להם הממונה (יומא דף לג:) קטורת קודם לאברים יוקדם דבר שנאמר בו בבקר בבקר לדבר שלא נאמר בו אלא בבקר

1. We say so in Yoma (33b) that Ketores precedes limbs, for we precede something that says ba'Boker ba'Boker to something that says only ba'Boker.

וי''ל אהא לא קשיא מידי דאי לאו העולה הוה דרשינן מלבד כדבעי למדרשי' בהגוזל קמא (ב''ק דף קיא.)

(n) Answer: This is not difficult at all. If not for ha'Olah, we would expound Milvad like we wanted to expound in Bava Kama (111a, that what is written before Milvad comes first).

אלא אי קשיא לישתוק ממלבד

1. Question: The verse should omit Milvad [and ha'Olah, and we will know that the Tamid is first because it says ba'Boker]!

ואי מיפסיל בכך נראה שפיר דמההוא לא שמעינן פסול

2. Answer #1: If it is disqualified due to this (offering out of order), this is fine, for from [ba'Boker] we could not learn Pesul. (Yad Binyamin - Abaye concludes that the order of Haktarah is not Me'akev. Perhaps the order of blood is Me'akev, for it is the primary Kaparah.)

אי נמי מיוקדם לא שמעי' אלא שמצוה להקדים אבל אם הקדים ושחט יגמור ומהכא שמעינן דלא

3. Answer #2: From "precede [something that says ba'Boker...]" we learn only that the Mitzvah is to do it first, but if he already slaughtered [the latter, i.e. Musaf] he should finish [offering it]! Here we learn unlike this.

ותימה הא דאמרינן ריש עירובין (דף ב.) שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל פסולין ותיפוק לי דא''כ אקדמינהו קודם תמיד

4. Question #1: We say in Eruvin (2a) that if Shelamim was slaughtered before the doors of the Heichal were opened, it is Pasul. I should already know this from here, for if so, it was slaughtered before the Tamid!

דפשטא דמילתא משמע קודם שנפתחו באותו יום

i. [Do not say that the doors were opened, the Tamid was slaughtered, the doors wherever closed, and then Shelamim was slaughtered,] for the simple meaning connotes that [we discuss] before the gates were opened that day!

וכן נמי לקמן פרק שתי מדות (דף פט:) עולת תמיד ששחטה שלא לשמה כשרה ואמאי הא קודם תמיד איתעביד

5. Question #2: Below (89b) it says that if Olas Tamid was slaughtered Lo Lishmah, it is Kosher. Why is this? It was done before the Tamid!

מיהו מהתם לא קשיא מידי דשחיטה לאו עבודה היא (דלא) [צ"ל ולא - ישר וטוב] הויא בכלל עשיה

6. Answer: These are not difficult at all. Shechitah is not an Avodah, and it is not included in "Asiyah". (Even though one must slaughter the Tamid first, since it is not an Avodah, b'Di'eved this does not disqualify.)

מיהו תימה דאמרינן פ' אמר להן הממונה (יומא דף כט.) ופרק שתי הלחם (לקמן דף ק.) לא זו בלבד אמרו אלא אפי' עולת העוף שנמלקה ומנחה שנקמצה תצא לבית השריפה ואלילה קאי

(o) Question: We say in Yoma (29a) and below (100a) "not only this - rather, even Melikas Olas ha'Of or Kemitzas Minchah is [Pasul, and] burned in Beis ha'Sereifah." It refers to what was done at night;

ותיפוק לי' דקמי תמיד עבדינהו

1. We should know [that they are Pasul, and even if they were during the day] because they were done before the Tamid!

אבל משום קודם פתיחת דלתות ההיכל לא מיפסלי דלא כתיב בהו פתח

2. Observation: They are not Pasul due to preceding opening the doors of the Heichal, for Pesach [Ohel Mo'ed] is not written regarding them.

ושמא כיון דאכתי לא מטא זמן תמיד קרא לא איירי בהכי

(p) Answer #1: Perhaps because the time for the Tamid did not yet come, the verse does not discuss this.

אי נמי לא מיפסיל בשביל כך כדמסקינן הכא למצוה בעלמא

(q) Answer #2: They are not disqualified due to this (preceding the Tamid), like we conclude here that it is a mere Mitzvah [to offer the Tamid first].

וכן משמע פ' תמיד נשחט (פסחים דף נט:) דעשה דפסח ועשה דאכילת קדשים דחי לעשה דהשלמה דדרשינן עליה השלם כל הקרבנות כולם

1. Support #1: It connotes like this in Pesachim (59b) that the Aseh of Pesach and the Aseh of eating Kodshim override the Aseh of Hashlamah. We expound Aleha (through the afternoon Tamid) Hashlem (complete) all the Korbanos [of the day, i.e. it is the last Korban of the day. We transgress this for a Mechusar Kipurim, and offer his Kaparah to permit him to eat Pesach.]

ואי הוה מיפסל לא שייך ביה דחייה

i. If [what is offered after the afternoon Tamid] is Pasul, Dechiyah would not apply (his Kaparah offered afterwards would be Pasul, and would not permit him)!

ועליה השלם מהאי קרא (זיקרא ו) דוערך עליה העולה הוא דדרשינן וכיון דהתם לא מיפסל הוא הדין הכא

ii. We expound Aleha Hashlem from this verse "v'Arach Aleha ha'Olah". Since there it is not Pasul, also here (what is offered before the morning Tamid).

וכן משמע נמי שלהי מי שהיה טמא (שם דף צח.) בכור שנתערב בפסח אם חבורת כהנים יאכלו ונתערבו מחיים קאמר

2. Support #2: It connotes like this also in Pesachim (98a). If a Bechor became mixed with a Pesach, if the group [who own the Pesach and need to eat it] are Kohanim, they eat [both]. It discusses when they became mixed while alive;

מדפריך בגמ' והא אין מביאין קדשים לבית הפסול [ופי' רש''י] והוה ליה למימר ירעו עד שיסתאבו

i. Source: It asks in the Gemara "we do not cause Kodshim to become Pasul" (prone to become Nosar, through offering in a way that puts more restrictions on eating them than the Torah gave. The Torah allows all Kohanim to eat Bechor, for two days and a night. This Bechor is a Safek Pesach, so only this group may eat it, and only at night!) Rashi explained that we should have said that they graze until they get blemished (and redeem the Pesach for the value of the better animal, eat both of them, and buy a new Pesach with the money).

וזמן שחיטת פסח אחר תמיד הוא ואפי' הכי לא מיפסיל הבכור

ii. The time for Shechitas Pesach is after the [afternoon] Tamid. [Even though we offer both then,] the Bechor is not disqualified [due to this].

וכן משמע נמי בהאשה (שם דף פח:) חמשה שנתערבו עורות פסחיהן [זה בזה] ונמצאת יבלת באחד מהן [כו'] ופטורין מלעשות (פסח ראשון ו) פסח שני

3. Support #3: It connotes like this also in Pesachim (88b). If the hides of five Pesachim became mixed with each other, and a wart was found on one of them (it was a Ba'al Mum)... they are exempt from Pesach Sheni;

ופריך טובא ונייתי פסח שני וניתני במותר פסח ודחיק טובא לשנויי והשתא אי מפסיל מאי קשיא ליה הא פסח שני זמנו נמי אחר תמיד דלא חשיב ליה בין דברים שבין פסח ראשון לפסח שני

i. [The Gemara] asks greatly against this - they should bring Pesach Sheni [from Mosar Pesach] and stipulate [that if they already fulfilled Pesach, it is] Mosar Pesach (which is Shelamim). If [anything offered after the afternoon Tamid other than Pesach] is Pasul, what was the question? Also Pesach Sheni is offered after the Tamid. This is not counted among differences between Pesach Rishon and Pesach Sheni;

ואם כן אי שלמים הוי דמותר הפסח קרב שלמים הא מיפסלי

ii. If so, if it is Shelamim, for Mosar Pesach is offered for Shelamim, it is disqualified!

ואין לומר דעשה דפסח דחי לעשה דהשלמה

4. Suggestion: The Aseh of Pesach is Docheh the Aseh of Hashlamah.

דהא לא הוי אלא ספיקא בעלמא

5. Rejection: It is only a Safek! (If it is a Shelamim, he has no Mitzvah of Pesach.)

ומיהו קשיא בהכי כיון דאיכא איסורא דאורייתא היכי מקריבין לכתחלה ואין לומר דמשום ספיקת פסח דחי ליה איסורא דאורייתא

(r) Question #1: [Even if transgressing Hashlamah does not disqualify,] since there is a Torah Isur, how do we offer l'Chatchilah? Do not say that since it is a Safek Pesach, this overrides a Torah Isur!

ותו דמסקינן התם דמשום סמיכה שבקינן ליה דליכא נמי אלא מצוה בעלמא

(s) Question #2: We conclude there (89a) that due to [inability to do] Semichah, we refrain [from offering Pesach Sheni with a stipulation]. Also this (Semichah) is a mere Mitzvah (and its omission does not disqualify).

וגבי בכור (דוחה נמי) [צ"ל דוחק נמי לפרש - ישר וטוב] דבמותר הפסח איירי

1. Remark: Regarding Bechor, it is difficult to explain that it discusses [that it was mixed with] Mosar Pesach (which is slaughtered before the afternoon Tamid, so there is no need to override Hashlamah. This is difficult, for "group" applies only to Pesach.)

לכך נראה דודאי בתמיד של שחר דכתיב תעשו הוא דמעכבי עשיות דדם אבל בתמיד של ערב לא מעכבא אלא הקטרה דכולי קרא בהקטרה איירי

(t) Answer: Surely, regarding the morning Tamid, about which it says Ta'asu, Asiyos of blood are Me'akev (Dam ha'Tamid must be offered before other matters), but the afternoon Tamid, only Haktarah is Me'akev, for the entire verse discusses Haktarah. (Eizehu Mekoman - i.e. the Torah forbids other Haktarah after Haktarah of the afternoon Tamid.)

1. Note: This is a retraction from Answer #2 above (s). The culmination of this answer below (v:3) rejects the supports given for Answer #2.

וכן משמע בריש תמיד נשחט (שם דף נט.) דמוקי לה בחטאת העוף שאין למזבח אלא דמה אי נמי בבהמה ומעלה ומלינה בראשו של מזבח

2. Support: It connotes like this in Pesachim (59a). We establish the case of [a Mechusar Kipurim offering after the afternoon Tamid] to be Chatas ha'Of, in which the Mizbe'ach receives only its blood, or an animal, and we bring [the Eimurim] up and leave them overnight on top of the Mizbe'ach (and offer them the next day).

ואי קרא לא איירי אלא בהקטרה ניחא דלא מעכבא אלא הקטרה דעליה השלם כל ההקטרות כולן משמע

i. If the verse discusses only Haktarah, this is fine. Only Haktarah is Me'akev. The verse connotes Aleha Hashlem (complete) all the Haktaros.

אבל אי מתעשו נפיק דמסתבר לאשוויי תמיד של שחר לתמיד של ערב מאי טעמא לא מעכבא נמי עשייה

ii. However, if we learn from Ta'asu, it is reasonable to equate the morning Tamid to the afternoon Tamid. Why isn't also Asiyah (Avodas ha'Dam) Me'akev?

והשתא ניחא דהני איירי בשלא הקטיר התמיד דהקטרת אימורים כל הלילה כדדרשי' לעיל (דף כו:)

3. Culmination of answer: Now it is fine. These cases (in which we were not concerned for Hashlamah) are when Haktarah of the afternoon Tamid was not [yet] done, for Haktaras Eimurim is Kosher the entire night, like we expounded above (26b).

וההוא דריש תמיד נשחט דמוקי לה בחטאת העוף לא בעי לאוקומה כי האי גוונא

4. Implied question: Why did we establish in Pesachim (59a) that we discuss Chatas ha'Of (which has no Haktarah)? We could have established it in such a case (Haktarah of the Tamid was not done, so any Korban may be brought)!

דאם כן מאי דחייה איכא אבל השתא איכא דחייה מדרבנן מיהא גזירה אטו הקטרה

5. Answer: If so, there is no Dichuy [of Hashlamah]. However, now [that we establish it to discuss Chatas ha'Of, after Haktaras ha'Tamid] there is Dichuy mid'Rabanan. There is a decree [against all Hakravah after Haktaras ha'Tamid] due to Haktarah [after Haktaras ha'Tamid].

מיהו בשמעתין מוכח דלא הוי אלא למצוה

6. Conclusion: (We cannot prove from there whether or not transgressing Hashlamah disqualifies.) However, in our Sugya it is proven that it is a mere Mitzvah. (Yad Binyamin - our Sugya discusses offering before the morning Tamid. Presumably, just like b'Di'eved this does not disqualify, the same applies to transgressing Hashlamah.)

ותימה דבפ' אלו דברים (פסחים עג:) אמרינן שחטו ונודע שמשכו ידיהם קודם או שנטמאו ישרף מיד

(u) Question: In Pesachim (73b, a Beraisa) says that if he slaughtered [Pesach] and it became known that [the owners] withdrew [from it] before Shechitah, or they became Tamei [beforehand], it is burned immediately;

ופריך ואי אמרת לא בעי עקירה פסולו מחמת מאי הוי ששחטו אחר תמיד של בין הערבים אלמא בהכי מיפסיל

1. [The Gemara] asks "if you will say that Akirah is not needed (he need not specify that he slaughters it for a different Korban, for automatically it becomes a Shelamim), why is it Pasul? It is because he slaughtered it after the afternoon Tamid." This shows that this disqualifies!

וי''ל דהאי דנשרף לפי שלכתחילה אסור להקטירו וממילא יפסל

(v) Answer #1: It is burned because l'Chatchilah one may not do Haktarah, and automatically it is disqualified.

והא דאין מעלה ומלינה

1. Implied question: Why don't we bring [the Eimurim] up and leave them overnight [on top of the Mizbe'ach, and offer them the next day]?

דקסבר לינה מועלת בראשו של מזבח

2. Answer: [The Tana] holds that Linah disqualifies [even] on top of the Mizbe'ach.

ואע''ג דהקטרת אימורים לא מעכב כי אבדו כשר באכילה

3. Implied question: (Why is it Pasul due to inability to fulfill Haktaras Eimurim?) Haktaras Eimurim is not Me'akev. When they are lost, one may eat [the meat]!

הני מילי כי איחזו להקטרה אבל הכא הא לא איחזו

4. Answer: That is only when it was proper to do Haktarah. Here, it was not proper.

אי נמי מדרבנן אסור ליזרק

(w) Answer #2: [It is burned because] mid'Rabanan it is forbidden to do Zerikah.

ולפירוש זה לא קשיא מידי מה שמביא ריב''א דתניא בתוספתא דפסחים

(x) Support: According to this, the Tosefta in Pesachim (4:2) that Riva brought is not difficult;

כל הקדשים שהקריבן קודם תמיד של שחר או שעיכבן אחר תמיד הערב פסולין

1. Citation (Tosefta): All Kodshim that were offered before the morning Tamid or after the afternoon Tamid are Pasul.

והשתא אי אמרת דמדרבנן פסילי שלא ליזרק ניחא

2. If you will say that mid'Rabanan they are Pasul, that one may not do Zerikah, this is fine.

מיהו הקריבו משמע שהקריב כולו

3. Question #1: "Hikrivu" (were offered) connotes that they were totally offered!

ואדרבה אי בשחטן איירי קשיא קודם תמיד של שחר אפי' (אסרינן ליזרק אמאי פסלינן ליה) [צ"ל מדרבנן אמאי אסרינן ליזרק ופסלינן להו] (מכאן מדף הבא) הלא יזרוק היטב אחר התמיד

4. Question #2: Just the contrary! If you will say that they were slaughtered (but Zerikah was not yet done), what preceded the morning Tamid, even mid'Rabanan, why do we forbid to do Zerikah, and disqualify them? He can properly do Zerikah after the Tamid!

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF