MENACHOS 89(4 Sivan) - Dedicated by Rabbi Kornfeld's father, Mr. David Kornfeld, in memory of the members of his family who perished at the hands of the Nazi murderers in the Holocaust, Hashem Yikom Damam: His mother (Mirel bas Yakov Mordechai), brothers (Shraga Feivel, Aryeh Leib and Yisachar Dov sons of Mordechai), grandfather (Reb Yakov Mordechai ben Reb David Shpira) and aunt (Charne bas Yakov Mordechai, the wife of Reb Moshe Aryeh Cohen zt'l). Their Yahrzeit is observed on 4 Sivan.

מנחות דף פט. א

חצי לוג שמן הבא לשלושים לחמי מצה [מלבד עשר חלות חמץ] של תודה, מנין? וכיצד מתחלק?

מנין? כיצד הוא מתחלק בין החלות?
לר' עקיבא משמן בשמן רבע לחלות ורקיקין ורבע לרבוכה
לר' אליעזר ב"ע מהלכה למשה מסיני לרש"י למעלה: רבע לחלות ורקיקין ורבע לרבוכה
לרש"י כת"י: כל הג' מינים בשוה

לתנאים דלהלן, מה ילפינן מהפסוקים הבאים?

"עשרון בלול ולוג" [1] "למנחה ולוג שמן"
לחכמים שכל עשרון טעון לוג שמן [2] המתנדב מנחה לא יפחות מעשרון
לר' אליעזר
ולר' נחמיה
שמצורע עני מביא עשרון אחד א. אפי' מנחה של ס' עשרון מספיק לה לוג
ב. המתנדב מנחה לא יפחות מעשרון

מנחות דף פט: א

מנחות נסכים או יין של אלים פרים וכבשים, האם אפשר לערבן?

נסכי אלים בנסכי פרים
נסכי כבשים בנסכי כבשים
נסכי פרים ואלים בנסכי כבשים
להו"א - לערב מנחות נסכים [3] מערבין [4] בללן בפני עצמן ואח"כ נתערבו: כשרים [5]
נתערבו קודם הבלילה: פסולים
למסקנא [6] - לערב יין הוקטר או נתערב כבר: מערבין לכתחילה [7]
לא הוקטר או נתערב עדיין: כשר בדיעבד

מנחות דף פט: - המשך

קרבנות דלהלן ששחטן שלא לשמן האם חיב לעשות לדינים המיוחדים להם כדי שלא יפסלו?

באשם מצורע - להביא לו נסכים בכבש הבא עם העומר ותמידים [8]
לאביי חייב חייב
לר' אבא / לרבא חייב פטור [9]

-------------------------------------------------

[1] במצורע עני כתוב [ויקרא יד:כא] "ועשרון סלת אחד בלול בשמן למנחה ולוג שמן", ודרשו מפסוק זה ממה שכתוב "עשרון בלול ולוג" דרשה אחת, וממה שכתוב "למנחה ולוג שמן" דרשה אחרת וכדלהלן.

[2] סבירא לחכמים דהאי קרא לא מייתר לגופיה לומר שמצורע עני צריך להביא מנחה עשרון אחד, דכיון שמצינו במצורע עשיר שצריך להביא ג' קרבנות וג' עשרונים, ש"מ שעני המביא רק כבש אחד לאשם צריך עכ"פ להביא עשרון אחד. ור"א ור' נחמיה ס"ל דהו"א שכיון שחס רחמנא על דל - פטור לגמרי ממנחה, קמ"ל שעשרו אחד צריך להביא.

[3] ע' רש"י כת"י שביאר לכל המשנה כפי ההו"א של הגמ', דמיירי גבי מנחות של נסכי פרים ואלים וכבשים, שהם חלוקים בדינם, שנסכי פרים ואלים מביא לוג שמן לשני עשרונות [אלא שפר יש בו ג' עשרונות וו' לוגים, ואיל יש בו ב' עשרונות וד' לוגים], ואילו בכבש מביא ג' לוגים לעשרון. ולכך יכול לערב נסכי פר ואיל דשניהם בלילתם שוה, אבל לא יכול לערב עמהם נסכי כבש, כיון שבלילתו רכה יותר מהם.

[4] והקשתה הגמ', ורמינהו "והקטירו" - שלא יערב חלבים בחלבים, וא"כ ה"ה במנחות שלא יערבם כיון שגם הם בהקטרה. ומהמשנה משמע שאפי' לכתחילה מותר לערב, דמזה שהסיפא חילקה גבי עירוב פרים ואלים עם כבשים בין אם נתערבו קודם הבלילה שפסול לבין אם נתערבו אחר בלילה שכשרים בדיעבד, ש"מ דהרישא שמיירי בלערב פרים ואלים בפנ"ע וכבשים בפנ"ע, היא לענין לערב אפי' לכתחילה. אכן, במסקנא שהעמיד אביי לענין יין, איה"נ שלערב מנחות אפי' של כבשים בכבשים זה רק בדיעבד ולא לכתחילה.

[5] פי', שקודם בלל העשרונות של האלים או הפרים עם השמן, ואח"כ נתערבו עם עשרון של כבשים שכבר נכלל בשמנו בפני עצמו, אז הם כשרים בדיעבד. אבל אם נתערבו קודם הבלילה הם פסולים - דלא יבללו כדינם, דהרי מנחות פרים ואלים בלילתן עבה ואילו של כבש היא רכה.

[6] גם לפי המסקנא הסיפא של המשנה שמחלקת בין בדיעבד לפסול לגמרי מדברת בעירב לסולת עצמה ולא ליין, דרק בזה שייך לפסול גם בדיעבד, משא"כ ביין שאינו בר הקטרה.

[7] אביי ס"ל דכיון שמוכח ממשנתנו שסוברת שמותר לערב לנסכים של פר ואיל וכן של כבש בכבש אפי' לכתחילה, א"כ ע"כ שמיירי באופן שכבר נתערב קודם הסולת והשמן של פר באיל או של כבש בכבש, או שכבר הקטיר את הסולת. דאל"כ ודאי שיש לגזור שלא יערב לכתחילה ליין, דאם נתיר לערב יין יבוא לערב גם את הסולת והשמן, וזה אסור לכתחילה כדדרשינן מ"והקטירו", וה"ה באופן שכבר הקטירו את הסולת והשמן דג"כ אין לגזור.

[8] כבש הבא עם העומר מנחתו כפולה. ותמיד של שחר טעון ב' גזרי עצים בכהן אחד [אחר סידור עצי המערכה]. ותמיד של בן הערבים טעון לב' גזרי עצים בב' כהנים.

[9] ס"ל לחלק בין אשם מצורע שחידש בו ר' יוחנן הדין הנ"ל שאם שחטו שלא לשמו חייב להביא לו נסכים כדי שלא יפסל - לבין כבש הבא עם העומר ותמידין - שלא חייב בדברים המיוחדים להם. והטעם משום שהם עולות ובאים גם בנדבה, ולכך אף אם לא יעשו כדינם - הם כשרים לעולת נדבה.

עוד חומר לימוד על הדף