מנחות דף נ"ב ע"א

פר העלם דבר של ציבור ושעירי ע"ז, מהיכן הם באים?

אליבא דר' יהודה אליבא דר' שמעון
לברייתא הראשונה מתרומת הלשכה כשמביאין אותם גובים מעותיהם
לברייתא האחרונה [1] כשמביאין אותם גובים מעותיהם מתרומת הלשכה

כהן גדול שמת שמביאים מנחתו שלמה, האם מביאים אותה שלמה גם בשחרית וגם
בבין הערבים?

בשחרית בבין הערבים
לר' יוחנן ולר' ירמיה מביא שלם איבעיא אם מביא בכלל
לרבא ולברייתא מביא שלם מביא שלם

כהן גדול (שמביא מנחתו בעצמו) כמה לבונה וכמה שמן מקריב עם מנחתו בשחרית ובבין הערבים?

לבונה שמן
לאבא יוסי בן דוסתאי כל פעם קומץ שלם כל פעם לוג וחצי
לרבנן כל פעם חצי קומץ כל פעם לוג וחצי

-------------------------------------------------

[1] בגמ' ברייתא זו נזכרה ראשונה, אולם כיון שמצינו עוד ברייתא שר"ש מביא פסוק לדינו - שהם באים מתרומת הלשכה,שמע מינה שברייתא זו שאמרה אליבא דר"ש שבאים מתרומת הלשכה היא הבריתא האחרונה (והעיקרית). וכיון שבמחלוקת ר"ש ור"י הלכה כר' יהודה, א"כ הלכה שכשמביאים אותם גובים מעותיהם [רמב"ם פ"ד מהל' שקלים הל' ב'].

עוד חומר לימוד על הדף