מנחות דף כ"ו ע"א

מנחה שלא קדשה בכלי שרת, או שלא קידש קומצה בכלי שרת, מה דינה?

כשלא קידש למנחה כשלא קידש לקומץ
לתנא קמא פסולה פסולה
לר' שמעון פסולה כשרה

אליבא דר' שמעון לאמוראים דלהלן, האם צריך לקידוש הקומץ והקטרתו כלי שרת ובימין?

קידוש הקומץ הקטרת הקומץ
לר' יהודה [1] כשעושה ביד: דוקא בימין
כשעושה בכלי: אפי' בשמאל
כשעושה ביד: דוקא בימין
כשעושה בכלי: אפי' בשמאל
לר' ינאי [2] אפי' יד ואפי' בשמאל אפי' יד ואפי' בשמאל
לרב נחמן בר יצחק צריך כלי ואפילו בשמאל [3] יכול אפילו ביד [4]

מנחות דף כ"ו ע"ב

מה דין קומץ בשאלות דלהלן?

בכמה פעמים אפשר להקטיר קומץ האם יש קומץ בפחות משני זיתים האם יק הקטרה בפחות מכזית
לר' יהושע בן לוי בפעמיים [5] אין אין
לר' יוחנן בכמה פעמים יש יש

קומץ שהקטירו, מאימתי מתיר שיריים באכילה, ומאיתי נקלט על המזבח שלא יפסל בשקיעה?

להתיר שיריים להקלט במזבח
לרבי חנינא משמשלה האור במקצתו משמשלה האור במקצתו
לר' יוחנן משתצית האור ברובו משמשלה האור במקצתו [6]

-------------------------------------------------

[1] עי' רש"י ד"ה בא לעובדה שכתב: הקטרת קומץ שהיא במקום זריקה ביד שלא קדשו בכלי, מבואר שקאי ר' יהודה גם על מה שאין צריך לקדש הקומץ בכלי, וגם על הקטרה שאין צריכה כלי, אמנם כשעושה ביד צריך ימין כאשם.

[2] כמבואר לקמן בעמ' ב' וברש"י ד"ה לרבי ינאי, שמזה שאמר אפי' בהימינו כ"ש שבשמאלו כשר.

[3] כן מבואר היטב לעיל בדף י' ע"ב וברש"י שם ד"ה רבי שמעון, שמודה ר"ש [אליבא דר"נ] שצריך כלי לקידוש קומץ, אולם יכול לקדשו בשמאל. אמנם דחתה הגמ' שיטתו מברייתא.

[4] ולא מבואר אם דוקא בימין או אפי' בשמאל ומרהיטת הסוגיא משמע שרק לר' יהודה יש את הכלל שבא לעובדה ביד עובדה בימין. אמנם לעיל דף י' ע"ב משמע שגם רב נחמן יש לו את ההיקש הזה רק שקידוש צריך להיות דוקא בכלי וכנ"ל.

[5] ר"ל לפי מה שהזכיר שאין קומץ בפחות משני זיתים ואין הקטרה בפחות מכזית, אולם אם קמץ ג' זיתים א"כ יוכל להקטיר בשלוש פעמים.

[6] ולכן לכו"ע יכול להקטירו סמוך מאוד לשקיעת החמה.

עוד חומר לימוד על הדף