1)

TOSFOS DH Mishum Yichud

תוספות ד"ה משום יחוד

(SUMMARY: Tosfos explains when there was concern for seclusion.)

כשבאין אליה בני ישראל למשפט.

(a)

Explanation: This is when Bnei Yisrael came to her for judgment.

2)

TOSFOS DH di'Chsiv va'Tispalel Chanah va'Tomar Alatz Libi ba'Shem

תוספות ד"ה דכתיב ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי בה'

(SUMMARY: Tosfos explains why we brought specifically this verse.)

וה"נ הוה מצי לאתויי כל הפרשה שכולה נבואה (הגהת הרש"ש) על סנחריב נבוכדנצר והמן כמו שתרגם יונתן

(a)

Implied question: (Why did we bring this verse?) We could have brought the entire Parshah, for it is all prophecy about Sancheriv, Nevuchadnetzar and Haman, like Targum Yonason says!

אלא קרא דריש פרשתא נקט.

(b)

Answer: We bring the verse at the beginning of the Parshah.

14b----------------------------------------14b

3)

TOSFOS DH Mored b'Malchus Hu v'Lo Tzarich l'Midainei

תוספות ד"ה מורד במלכות הוא ולא צריך למידייניה

(SUMMARY: Tosfos explains that he needed to be judged, just unlike other capital cases.)

קשה א"כ היאך גרס פרק אחד דיני ממונות (סנהדרין דף לו. ושם) דדיני נפשות מתחילין מן הצד מדכתיב גבי נבל ויחגרו איש חרבו ויחגור גם דוד חרבו (ש"א כה)

(a)

Question #1 - Citation (Sanhedrin 36a): For capital cases, we begin from the side (not the biggest Chacham), for it says regarding Naval "v'Yachgeru Ish Charbo Gam David Charbo";

והא מורד במלכות הוה ולא בעי למידייניה

1.

(How can we learn from there?) He was Mored b'Malchus. There was no need to judge him!

ועוד קשה היאך ישב דוד בדין והא אין מושיבין מלך בסנהדרין כדאמרינן במסכת סנהדרין פרק כ"ג (דף יח:)

(b)

Question #2: How could David sit in judgment? We do not seat a king on the Sanhedrin, like it says in Sanhedrin (18b)!

וע"ק מפ' במה בהמה יוצאה (שבת דף נו.) גבי אוריה דקאמר שהיה לו לדונו בסנהדרין ואמאי והא מורד במלכות היה

(c)

Question #3: In Shabbos (56a), it says that David should have judged Uriyah through the Sanhedrin. Why did he need to? Uriyah was Mored b'Malchus!

וי"ל דהכא ה"פ מורד במלכות הוא ולא צריך למידייניה כשאר דיני נפשות

(d)

Answer: Here, the Gemara means that he (Naval) was Mored b'Malchus, and there was no need to judge him like other capital cases;

שדנין בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובה

1.

We judge [other capital cases] during the day to acquit, and to convict we [finish only] on the next day.

אלא אפילו בו ביום גומרין לחובה

2.

Rather, we can make a final verdict to convict [Mored b'Malchus] even on the same day.

והיינו הא דקאמרה ליה אביגיל וכי דנין דיני נפשות בלילה היה לך להמתין לגמור עד למחרת

(e)

Support: Avigayil said to David "do we judge capital cases at night? You should have waited until tomorrow to give the final verdict!"

והוא השיב לה מורד במלכות הוה ואין צריך להמתין עד למחר אבל לדונו ודאי צריך

1.

David answered her "he was Mored b'Malchus, and there was no need to wait until tomorrow." However, he must be judged.

וגם לא קשה מהא שישב דוד בסנהדרין דהא דאין מושיבין מלך בסנהדרין

(f)

Repeat of Question #2: How could David sit in judgment? We do not seat a king on the Sanhedrin!

היינו משום דלא הוי כבודו להיות יושב ושותק אבל גבי מורד כבודו הוא להיות יושב ושותק לפי שהוא נוגע בדבר.

(g)

Answer: That is because it is not honorable for him to sit silently. Regarding Mored [b'Malchus], it is honorable for him to sit silently, for it pertains to him.

4)

TOSFOS DH Hachi Garsinan Mai mi'Bo b'Damim Trei Damim Dam Nidah u'Shefichas Damim Melamed she'Gilsah Shukah

תוספות ד"ה ה"ג מאי מבוא בדמים תרי דמים דם נדה ושפיכות דמים מלמד שגלתה שוקה

(SUMMARY: Tosfos rejects an alternative text.)

ולא גרסינן איכא דאמרי מלמד שגלתה שוקה דהא השתא מפרש מאי תרי דמים ועד השתא לא פריש להו.

(a)

The text: The text does not say "some say that she revealed her thigh", for now we explain what are the two bloods. Until now we did not explain them. (If this were a second opinion, the first opinion never explained Dam Nidah!)

5)

TOSFOS DH she'Gilsah Shukah v'Halach David l'Orah Gimel Parsa'os

תוספות ד"ה שגלתה שוקה והלך דוד לאורה ג' פרסאות

(SUMMARY: Tosfos explains that her thigh did not illuminate for him.)

קשה היאך אותה צדיקת גלתה שוקה לפני דוד

(a)

Question #1: How could that Tzadekes (Avigayil) reveal her thigh in front of David?

ועוד קשה דמחזי כגוזמא לומר שהלך לאור שוקה ג' פרסאות

(b)

Question #2: It seems like an exaggeration to say that David went three Parsa'os (about 12 kilometers) from its (her thigh's) light!

וי"ל דנמצא בספרים מדויקים שנקוד בהן לאור' כלומר לאור שלו (כן נראה להגיה לפי תפארת למשה) פירוש נתאוה לה דוד והלך באור חמימות שלש פרסאות.

(c)

Answer: Accurate Seforim have a mark (apostrophe) after l'Or. (Printers mistakenly thought that this stands for l'Orah, i.e. its light. Really, it stands for l'Oro) i.e. his light. David desired her, and went three Parsa'os in the heat of passion. (Iyun Yakov - she revealed it to arouse his desire, so he would listen to her, and she could dissuade him [also] from killing Naval. Question #2 was primarily that it is unreasonable that she left it exposed so long. Ya'avetz - she needed to expose it when he was three Parsa'os away. She had no idea where he was, and that he would see it.)

6)

TOSFOS DH d'Igairah v'Nasvah Yehoshua

תוספות ד"ה דאיגיירה ונסבה יהושע

(SUMMARY: Tosfos answers why the Isur of a Kena'anis did not apply.)

- קשיא היאך נסבה הא אמרי' פ' הערל (יבמות דף עו. ושם) דאפילו בגירותן לית להו חתנות

(a)

Question: How could he marry her? We say in Yevamos (76a) that even after they (the seven Kana'ani nations) convert, they may not marry [into Yisrael]!

וצריך לומר שלא היתה משבעה עממין אלא משאר עממין ובאת לגור שם

(b)

Answer #1: We must say that she was not from the seven nations, rather, from other nations, and came to live there (in Eretz Yisrael).

ויש מפרשים שרצו לומר שלא הוזהרו על לאו דלא תתחתן עד לאחר שנכנסו לארץ

(c)

Answer #2: Some say that they were not commanded "Lo Sischaten Bam" until after they entered the land (and she converted before this - Ya'avetz).

וזה אינו דאמרי' במדרש דנתינים באו להתגייר בימי משה כמו בימי יהושע ואף על פי כן לא הותרו לבא בקהל אלא היו חוטבי עצים ושואבי מים

(d)

Rejection: The Midrash says that Nesinim (one of the seven nations) came to convert in the days of Moshe, just like they came in the days of Yehoshua, and even so they were not permitted to enter the Kahal. Rather, they cut wood and drew water;

אלמא דקודם שעברו את הירדן ונכנסו לארץ הוזהרו עליהם.

1.

Inference: [Even] before Yisrael crossed the Jordan, they were commanded about them (the seven Kana'ani nations).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF