MEGILAH 20 - dedicated l'Iluy Nishmas Reb Aharon Dovid ben Elimelech Shmuel Kornfeld (Muncasz/Israel/New York), who passed away on 3 Av 5761, by his daughter, Shifra, and family. May his love for Torah and for Eretz Yisrael be preserved in all of his descendants.

מגילה דף כ. א

האם חרש המדבר ואינו שומע יכול לקרות את המגילה או לתרום תרומה (למסקנא)?

לכתחילה בדיעבד
לר' יוסי לא יכול לא מהני
לברייתא דריב"ש בן פזי
לר' יהודה משום ראב"ע
לא יכול מהני
לר' יהודה מדנפשיה / לר' מאיר יכול מהני

לא טובלין ולא מזין אלא ביום, במה מיירי משנתנו ובמה לא? [תוד"ה ולא].

במה לא מיירי במה מיירי
לרש"י
ולפשטות התוס'
טבילה שקודם הזאה -
שהיא אפי' בלילה [1]
טבילה שאחר הזאה -
שהיא דוקא ביום [2]
לריב"א בטבילה שקודם הזאה ואחריה [3] טבילת האזוב במי חטאת

-------------------------------------------------

[1] טמא מת צריך לטהרתו הזאת שלישי ושביעי של מי חטאת, וצריך הוא לטבול שני טבילות אחת קודם ההזאה ואחת אחר ההזאה.

[2] ואף שכבר נכנס יום השביעי מבערב מ"מ אינו יכול לטבול מאז - אלא עד הנץ החמה של מחרת, ובדיעבד אם טבל מעמוד השחר כשר. אולם אם לא טבל ביום השביעי, יכול לטבול אח"כ בליל שמיני, ואין צריך לטבול דוקא ביום.

[3] בטבילה שקודם הזאה לא מיירי דהרי אפשר לטבול אותה ביום, וטבילה שאחר הזאה נמי לא מיירי, דפשיטא שטובל אותה ביום - דהרי לא יכול להזות רק ביום, ובודאי הטבילה שאחריה תהיה ביום. ואין לומר שבא למעוטי שלא יטבול בליל שמיני, דפשיטא שאחר יום השביעי יכול לטבול מתי שרוצה אפי' בלילה.

עוד חומר לימוד על הדף