מכות דף י"ג ע"א

האם היו הרוצחים מעלים שכר ללויים בשש ערי מקלט ובארבעים ושנים ערי הלויים?

אליבא דר' מאיר אליבא דר' יהודה
לרב כהנא בשש: לא מעלים
בארבעים ושנים: מעלים
מעלים שכר
לרבא לא מעלים שכר בשש: לא מעלים
בארבעים ושנים: מעלים

כהן שנשא חלוצה מה דינו? [תד"ה גרושה].

כשהיא חלוצה לחודא כשהיא גם גרושה
לרש"י [1] לוקה ארבעים לוקה ארבעים
לתוס' [2] לוקה מדרבנן לוקה ארבעים

מכות דף י"ג ע"ב

החוטאים דלהלן, האם הם לוקים ארבעים אם התרו בהם למלקות?

לר' ישמעאל לר' עקיבא לר' יצחק
בחייבי כריתות לוקים לוקים אינם לוקים
בחייבי מיתות ב"ד לוקים אינם לוקים אינם לוקים

חייבי מיתות ב"ד שהתרו בהם כדלהלן אליבא דר' עקיבא, האם לוקים? [תד"ה ברשעה].

אתרו ביה למיתה אתרו ביה למלקות
לתי' הראשון אינם לוקים לוקים
לרבא אינם לוקים אינם לוקים [3]

-------------------------------------------------

[1] דס"ל שילפינן חלוצה מייתור דו' דואשה, ולכך כשהיא לחודא לוקה עליה ארבעים, וכשהיא גם גרושה ג"כ לוקה רק ארבעים דהכל בא משם אחד.

[2] ס"ל שלחלוצה רק מדרבנן לוקה מכת מרדות, אולם כשהיא ג"כ גרושה שאז לוקה מדאורייתא, הדין שלא לוקה גם מכת מרדות מדרבנן וסגי במכות דאורייתא.

[3] ס"ל דסו"ס הוי לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד ואין לוקין עליו.

עוד חומר לימוד על הדף