מכות דף ה' ע"א

עדים שהיו מזימים כל כת שבאה להעיד, האם נאמנים?

בכת ראשונה בשאר הכיתות
לרבנן נאמנים נאמנים
לר' יהודה נאמנים [1] אינם נאמנים

מכות דף ה' ע"ב

האם מקבלים עדות כת המזימה כל הבא להעיד, וכן האם מקבלים עדות בכה"ג שכבר
באו עדים והעידו כן ונמצאו שקרנים?

אליבא דרבנן אליבא דר' יהודה
לר' יוחנן מקבלים במקרה הראשון: אין מקבלים
במקרה השני: מקבלים [2]
לריש לקיש במקרה הראשון: מקבלים
במקרה השני: אין מקבלים [3]
אין מקבלים

-------------------------------------------------

[1] ובגמ' בעמ' ב' נחלקו ר' אבהו ורבא בפירוש מה שאמר ר' יהודה שאין נהרגים אלא כת ראשונה בלבד, שלר' אבהו הכוונה אם קדמו ונהרגו קודם שבאו כיתות אחרות. ולרבא הכוונה שאם אין כאן אלא כת אחת אז נהרגים. ומבואר שאם יבואו כיתות אחרות ויזמום קודם שתהרג הכת ראשונה, לא יהרגו על פיהם ונחשבת לאיסטית, וגם הכת הראשונה לא תהרג.

[2] דס"ל לר' יוחנן שטעם ר' יהודה דוכי כולי עלמא נמצאים אצל הכת הזו שיכולים לומר על כולם עמנו הייתם, משא"כ במקרה דההיא איתתא, י"ל שהראשונים לא ידעו בעדות והשניים כן.

[3] דס"ל לריש לקיש שטעם רבנן שלא חוששים לאיסטית משום שאין כאן מי שמביא את העדים, אולם במקרה של ההיא איתתא האשה הזו היא זו ששוכרת לעדי שקר ולכך אין נאמנים לכו"ע.

עוד חומר לימוד על הדף