משניות כב. - כב:

דם חטאת העוף למטה מחוט הסיקרא [זבחים סד: - על קיר המזבח והנשאר בדם ימצה אל יסוד - קיר התחתון שהשיריים שלו מתמצין ליסוד]

ועולת עוף למעלה [ומלק והקטיר ונמצה - כמו הקטרה]

ואם שינה פסול [ת"כ - לא יחשב לו]

עופות לנדר ונדבה = עולות

תערובת חטאת ועולה ימותו

ר' יוסי - קינים או מעות ב' נשים מעורבין - מתפרשות בשעת לקיחה או עשיית כהן

עירובין לז. - אם אין ברירה בהתנו בשעת לקיחה (לרש"י - שיכול להקריב לשם מי שירצה,
לרבי דתוס' - שקן זה שלי ומעותיו מחוללין עליו וקן זה שלך, לראב"ד - בשעת שיתוף עשו הכהן שליח לחלוקתן וכ"א ימחלו חלקם לחבירתה)

רא"ש

מ"א - מח' תנאים בזבחים אם מיצוי עולת עוף בקרן או בחצי המזבח העליון

מליקת ומיצוי חטאת בכ"מ במזבח

קן חובה (חטאת ועולה) מתפרשות בשעת לקיחת בעלים או עשיית כהן

ה"ר אלחנן - נדבה באה ממעשר אבל לא עולות (כנדבת עוף) [ספרי - ואכלת שם
ושמחת - אכילה שיש בה שמחה]

מ"ב - חטאת שנתערבה בקן חובה - חטאת א' כשרה ויביא קן אחר לחטאת ולעולה

מ"ד - הפרישה ב' קינין ביחד - חילוק הקינין והקביעות תלוי בכהן

עוד חומר לימוד
למסכת קנים