KIDUSHIN 52 - Dedicated by Mordechai and Shifra Gitt (RBS, Israel) in memory of their deceased family members.

1)

TOSFOS DH V'HILCH'SA KAVASEIH D'ABAYE B'YA'AL K'GAM

תוס' ד"ה והילכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"ם

(Summary: Tosfos cites a Machlokes between Rabeinu Tam and R. Menachem regarding a case that occurred similar to the Machlokes between Abaye and Rava.)

מעשה בא לפני ר"ת בבנו של הר"ר אושעיא הלוי שקידש בת עשיר אחד ואמר 'בתך מקודשת לי' סתמא ,ולא פירש 'פלונית בתך' ...

(a)

A Case in Point: A case came before Rabein Tam regarding the son of ha'Rav R. Oshaya ha'Levi who said to a wealthy man 'Your daughter is betrothed to me' without specifying which daughter ...

ואמר ר"ת דמקודשת -ולא מיבעיא אם שידך באחת מהם בשם ואח"כ קידשה סתם, דאדעתא דהכי קידש ...

1.

Opinion #1: And Rabeinu Tam ruled that she was Mekudeshes, certainly assuming that he had been Meshadech one of them by name and was then Mekadesh her S'tam, since he for sure had her in mind ...

אלא אפי' לא שידך בשם אלא שנתרצו בפה ואמר 'פלוניתא אתן לך' יש לנו לומר דאדעתא דהכי קדיש...

2.

Opinion #1 (cont.): But even if he had not been Meshadech her by name, only the father had given his consent and declared 'I will give you P'lonis', we can assume that it was her that he had in mind with the Kidushin ...

ד'שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב' .

3.

Reason: Because "The remnant of Yisrael do not act dishonestly and do not speak lies" (See Masores ha'Shas).

ועוד, אפי' לא פירש נמי אפי' בפה, יש לנו לומר דקידש הגדולה ...

(b)

Opinion #1 (cont.): Moreover, even if he (the father) did not specify the daughter by name, we can take for granted that he betrothed his eldest daughter ...

משום ד"לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה" .

1.

Reason: Based on the Pasuk in Bereishis (29) "It is not done in our place to give a younger daughter before the older one".

והר"ר מנחם מיוני נחלק עליו- ואמר דהא הוי נמי כ'מי שקידש אחת משתי אחיות... '

(c)

Refutation: R. Menachem mi'Yuni however, disagreed with him (Rabeinu Tam); he claimed that this is a case of 'Someone who betrothed one of two sisters' ...

ואי כדברי ר"ת דהגדולה מקודשת משום ד'לא יעשה כן במקומנו' , זה אינו לא לרבא ולא לאביי ...

1.

Refutation: And if we were to rule like Rabeinu Tam, it would be neither like Rava nor like Abaye ...

דהא אפילו לאביי דאמר 'הוו קידושין' ,לא אמרינן אלא להצריכה גט...

2.

Refutation (cont.): Since even according to Abaye, who says that the Kidushin is valid, that is only with regard to force him to give her a Get ...

אם כן זה נמי צריך ליתן גט...

3.

Refutation (concl.): In which case here too, he is obligated to give her a Get.

ואף ר"ת חזר בו ולא עבד עובדא.

(d)

Retraction: Rabeinu Tam did in fact, retract, and withdrew his ruling.

2)

TOSFOS DH B'YA'AL K'GAM

תוס' ד"ה ביע"ל קג"ם

(Summary: Tosfos discusses the 'Lamed' of 'Ya'al K'gam' and elaborates.)

'למ"ד' פירש הקונטרס 'לחי העומד מאיליו' .

(a)

Explanation #1: Rashi explained the 'Lamed' with reference to 'A post that stands by itself' (Eruvin, 15a).

ור"ת מפרש דה'למ"ד' היינו 'ימי לידה שאינה רואה בהן, שאין עולים לספירת זיבתה' .

(b)

Explanation #2: Rabeinu Tam however, explains that the 'Lamed' refers to 'The days after birth on which she does not have a sighting, which do not count towards the counting of a Zavah' (Nidah 37a).

ובני נרבונא מפרשים דה'למ"ד' היינו פלוגתא דפ' כל שעה (פסחים דף כה:) 'אפשר ולא קמכוין' -דהלכה כאביי.

(c)

Explanation #3: Whereas the b'Nei Narvuna attribute it to the Machlokes in Perek Kol Sha'ah (Pesachim, Daf 25b) 'Efshar ve'Lo ka'Mechaven' - where the Halachah is like Abaye.

ובכל מקום לא הוזכר 'יע"ל קג"ם' אלא על 'יאוש שלא מדעת' ו'עד זומם' .

(d)

Observation: Nowhere is the Si'man 'Ya'al K'gam' mentioned other than by 'Yi'ush she'Lo mi'Da'as' and 'Eid Zomem' (See Maharsha).

וא"ת, אמאי לא חשיב נמי 'פשע בה ויצאת לאגם ומתה כדרכה' אביי משמיה דרבה אמר "חייב" ,ורבא משמיה דרבה אמר "פטור" (ב"מ דף לו:)- והלכה כאביי... ?

(e)

Question: Why does it not also list 'Pasha bah ve'Yatza'as le'Agam u'Meisah ke'Darkah', where Abaye quoting Rabah rules "Chayav", and Rava quoting Rabah rules "Patur" (Bava Metzi'a Daf 36b) - and the Halachah is like Abaye? ...

דהא מסקינן (שם דף מב.) 'והלכתא תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב' כדפר"ח ...

(f)

Proof: Since the Gemara there (on Daf 42a) concludes that the Halachah is 'Techilaso bi'Peshi'ah ve'Sofo be'Oneis is Chayav', as the Rach explains.

ובספרים לא כתוב 'והלכתא' בהך שמעתא, אבל כתוב בה"ג... וגם כתוב בספרים גבי 'המפקיד מעות אצל חבירו' בעובדא 'דצריפא דאורבני' ...

1.

Proof (cont.): The Sefarim do not have the text 've'Hilch'sa' in that Sugya, but it is written in the Halachos Gedolos, and in the Sefarim by 'ha'Mafkid Ma'os eitzel Chavero' in the Sugya of 'Tzerifa de'Urveni' (Bava Metzi'a, 42a) See Masores ha'Shas.

ונראה לפרש דלכך לא נכתבה בכללא ד'יע"ל קג"ם' ,דלאחר כך נפסקה הך הילכתא ברבנן סבוראי.

(g)

Answer: It would seem that the reason that that case is not included in 'Ya'al K'gam' is because the Halachah was only issued later by the Rabbanan Sevura'i.

3)

TOSFOS DH HA'MEKADESH B'PEIROS SHEVI'IS MEKUDESHES

תוס' ד"ה המקדש בפירות שביעית מקודשת

(Summary: Tosfos gives two reasond as to why she s Mekudeshes.)

פירש בקונטרס ולא אמרינן לאו ממונו הוא לקדש בו את האשה, דכיון דלא בא אלא מטעם זכיה, וכיון דזכה בו, ממונו הוא לכל דבר.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that we do not say it is not his Mamon to betroth a woman, because it is a matter of acquiring, and since he acquires it, it belongs to him in all respects.

אי נמי יש לפרש דאע"ג דאסור לקנות מהם חפץ, כדכתיב "לאכלה" 'ולא לסחורה' ,ה"מ לכתחילה, אבל בדיעבד המקח קיים.

(b)

Explanation #2: One can also answer that, although it is Asur to purchase articles with it, as the Torah writes "for food", 'and not for business', that is Lechatchilah, but Bedi'eved, the sale is valid.

וכן גבי אשה בדיעבד מקודשת.

1.

Explanation #2 (cont.): Likewise, a woman is betrothed Bedi'eved.

וכן משמע לקמן במתניתין (דף נו:) דקתני 'מכרן וקידש בדמיהן, מקודשת.'

(c)

Proof: And this is implied later (on Daf 56b) when the Mishnah rules 'If he sold them and betrothed a wom,an with the proceeds, she is Mekudeshes'.

4)

TOSFOS DH V'AFILU B'MAKOM SHE'NA'ASIS LAH TZARAH

תוס' ד"ה ואפילו במקום שנעשית לה צרה

(Summary: Tosfos reconciles this ruling with the Gemara in Yevamos.)

דנהי נמי דצרתה אינה נאמנת לומר 'מת בעלה' ,דילמא מקלקלא לה...

(a)

Implied Question: Even though her Tzarah is not believed to testify that her husband died, because she might be out to cause her trouble ...

הני מילי עדות בלא מעשה, אבל שליחות במעשה, מהני.

(b)

Answer #1: That applies to testimony without an action, but her Shelichus which involves an action, is effective.

אי נמי י"ל דהחידוש הוי מהא דאמר 'אשה נעשית שליח לחבירתה אפי' היכא דקיבלה הקידושין מסתמא'.

(c)

Answer #2: Alternatively one can explain the Chidush in that a woman can be a Shali'ach for her friend even if she received the Kidushin S'tam (See Rosh, Si'man 26&27).

5)

TOSFOS DH V'HU LO AMAR REBBI YOCHANAN GAZAL ETC.

תוס' ד"ה והוא לא אמר והא אמר רבי יוחנן גזל כו'

(Summary: Tosfos discusses the Gemara's Kashya and elaborates.)

תימה, מאי מתמה גמרא? דלמא לא אמר ר' יוחנן מילתיה אלא בגזל דאחרים, אבל בגזל דידה פליג עליה דרב, דאמר דאינה מקודשת... ?

(a)

Question: What is the Gemara's question? Perhaps Rebbi Yochanan's statement is confined to the theft of others, but as far as her theft is concerned, he argues with Rav, who says that she is not Mekudeshes? ...

דהא שמעינן בסמוך דבגזל דידה מקודשת טפי מבגזל דעלמא?

1.

Proof: Since we will learn shortly that she is more Mekudeshes by her theft than she is by the theft of others?

וי"ל, דהא דמהני גזל דידה טפי מגזל דעלמא הני מילי בדשדיך...

(b)

Answer: The fact that her theft is more of a Kidushin than the theft of others speaks specifically where there was a Shiduch ...

אבל בדלא שדיך, אדרבה גרע גזל דידה מגזל דעלמא...

1.

Answer (cont.): But if there was not, then to the contrary, her theft is worse than that of others ...

דמצי אמרה 'אין שקלי, ודידי שקלי'! ...

2.

Reason: Because she can claim 'Yes, I took it, but I took what was mine!'

ורב הוה מיירי בדלא שדיך.

(c)

Answer (cont.): And Rav is speaking where there was no Shiduch.

וא"ת, מאי אתא ר' יוחנן לאשמועינן בהא דאמר ד'אינו יכול להקדיש' ,פשיטא ...

(d)

Question: What is Rebi Yochanan coming to teach us when he says 'Eino Yachol Lehakdish? Is it not obvious ...

דהא אמרינן בכמה משניות וברייתות דגזל אינו נקנה אלא בייאוש... ?

1.

Source: Seeing as there are many Mishnahs and Beraisos that theft only acquires with Yi'ush? ...

כגון ההיא דאלו מציאות (ב"מ ד' כב.) 'שטף נהר קוריו עציו ואבניו, אם נתייאשו הבעלים, הרי אלו שלו' -משמע הא לא נתייאשו, לא?

2.

Example: Such as the Beraisa in 'Eilu Metzi'os' - 'If a river carried away his (Re'uven's) beams, pieces of wood and stones, if he was Meya'esh, then he (Shimon) acquires it' - implying that if he was not Meya'esh, then he does not acquire it?

וי"ל, דמילתיה דרבי יוחנן קא משמע לן דאין הנגזל יכול להקדישן לפי שאינן ברשותו, אבל בגזלן ליכא שום חידוש, כדפרישית.

(e)

Answer: Rebbi Yochanan is coming to teach us that the owner cannot declare them Hekdesh, since they are not in his domain, but as far as the Gazlan is concerned, there is no Chidush, as Tosfos explained.

וא"ת, לרב נמי דקאמר לעיל ד'קידשה בגזל אינה מקודשת' ,מאי אתא לאשמועינן, הא מכח משנה שלימה היא דהיכא דלא נתייאשו הבעלים,אינו שלו?

(f)

Question: According to Rav too, who said earlier that 'Kidshah be;Gezel, Einah Mekudeshes', what is he coming to teach us, we know from an explicit Mishnah that if the owner is not Meya'esh, it does not belong to him (the Gazlan)?

ויש לומר, מכל מקום אצטריך מילתיה דרב -דאי מכח המשנה הוה אמינא דוקא בממונא הוא דלא קנה אלא ביאוש, ליחייבוהו בית דין לשלם ...

(g)

Answer: WE nevertheless need the ruling of Rav - becsause from the Mishnah alone we would have thought that it is Davka regarding money which one only acquires with Yi'ush, that Beis-Din obligate him to pay ...

אבל לחומרא, אע"ג דלא נתייאשו, אמרינן שאם קידש אשה מקודשת להצריכה גט ...

1.

Answer (cont.): But that le'Chumra, even though the owner was not Meya'esh, .we will say that if he betrothed a woman with it, she is betrothed and requires a Get

לכך אצטריך מילתיה דרב, לומר דאינה מקודשת )והשתא ניחא שפיר דמתמה גמרא ממילתא דרבי יוחנן(

2.

Answer (concl.): Hence Rav's ruling is necessary to teach us that she is not Mekudeshes.

52b----------------------------------------52b

6)

TOSFOS DH V'HU LO AMAR REBBI YOCHANAN GAZAL ETC.

תוס' ד"ה והוא לא אמר והא אמר רבי יוחנן גזל כו'

(Summary: Tosfos concludes the clarification of the Gemara's Kashya.)

והשתא ניחא שפיר דמתמה גמרא ממילתא דרבי יוחנן 'והוא לא אמר'? כלומר ...

(a)

Clarification: Now it makes sense why the Gemara asks from Rebbi Yochanan's own statement 'Did he not say that?' (See Maharsha) ,,,

וכי ר' יוחנן לא אמר כך, והא איהו דאמר 'אינו יכול להקדיש לפי שאינו שלו'- ואפילו איסורא דרבנן לית בה?

1.

Clarification (cont.): In other words, did he himself not say the same thing, when he ruled that 'He cannot be Makdish' because it is not his' - and that it is not even subject to an Isur de'Rabbanan?

וכמו כן בקידושין נמי, לא נחמיר להצריכה גט.

2.

Clarification (cont.): In which case by Kidushin as well, we will not be strict to make her require a Get.

והשתא מייתי שפיר גמרא מר' יוחנן.

(b)

Conclusion: And that explains why the Gemara asks from Rebbi Yochanan himself.

7)

TOSFOS DH IM NIMTZE'U YAFOS MEI'HEN T'RUMASO T'RUMAH

תוס' ד"ה אם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה

(Summary: Tosfos clarifies the case, and explains why the Gemara refers to it as 'she'Lo bi'Reshus'.)

התם (בב"מ דף כב.) מוקי לה דשויה שליח.

(a)

Clarification: The Gemara there (in Bava Metzi'a, Daf 22a) establishes the case that he appointed him a Shali'ach.

וא"ת, אם כן מאי קאמר 'שלא ברשות' ?

(b)

Question: In that case, why does the Gemara call it 'she'Lo bi'Reshus'?

וי"ל, דה"ק -מה שתורם מן היפה- שלא ברשות היה...

(c)

Answer: What it means is that the fact that he took T'rumah from the best quality was without permission ...

וא"כ, צריך לומר גבי 'פרזומא' -דשויה שליח ...

(d)

Answer (cont.): In which case, we must say that in the case of the 'Parzuma' too, he appointed him a Shali'ach ...

דאי לאו הכי, מאי מייתי?

1.

Proof: Otherwise, what is the connection between the two cases?

8)

TOSFOS DH HA'MEKADESH B'CHELKO EINAH MEKUDESHES

תוס' ד"ה המקדש בחלקו אינה מקודשת

(Summary: Tosfos reconciles this with the Sugya on Daf 63a.)

ואם תאמר, מי גרע מ'המקדש על מנת שאדבר עליך לשלטון' (לקמן דף סג.) דמקודשת, אף על פי שלא נתן לה כלום אלא שעשה לה הנאה ...

(a)

Question: Why is this any worse than 'Someone who betroths a woman on condition that he will speak on her bejalf to the ruler' (later, Daf 63a), where she is Mekudeshe, even though he did not give her anything - other than Hana'ah?

ויש לומר, דלא דמי, דהתם יכול ליטול שכר מדיבורו, והוי כאילו נתן לה פרוטה, אבל הכא הטובת הנאה אינה משלו...

(b)

Answer: The cases are not comparable, since there he is permitted to accept remuneration for his service, and it is as if he gave her a P'rutah, whereas here the benefit of the favor that he did her is not his ...

דהא ממון גבוה הוא ,ואינו יכול ליקח ממון מהנאה שעשה לה...

1.

Reason: Seeing as it is the property of Hash-m, and he is not permitted to take money for the benefit that he gives her ...

[אע"ג דאית ביה שוה פרוטה, שיכול למוסרה לכהן...

(c)

Implied Question: And although it is worth a P'rutah, since he is able to give it to a Kohen ...

מ"מ כיון שהוא ממון גבוה, אינה מקודשת, ולא דמי ל'ע"מ שאדבר עליך לשלטון' .ת"י].

1.

Answer: Nevertheless, since it is the property of Hash-m, she is not Mekudeshes, and it cannot be compared to 'on condition that I will speak on your behalf to the ruler. Tosfos Yeshanim'].

9)

TOSFOS DH V'CHI ISHAH BA'AZARAH MINAYIN

תוס' ד"ה וכי אשה בעזרה מנין

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation:

פי' הקונטרס דאין אשה נכנסת בעזרה, כדתנן פ"ק דכלים.

(a)

Refuted Explanation: Rashi explains that a woman may not enter the Azarah, as the Mishnah says in the first Perek of Keilim.

ולא דק, דלא אשכחן בשום דוכתא דנשים אסורות ליכנס בעזרה...

(b)

Refutation #1: But this is not correct, since nowhere do we find a prohibition against women entering the Azarah ...

שהרי בפרק קמא דכלים תנן 'החיל מקודש הימנו- שאין טמא מת נכנס לשם; למעלה הימנו עזרת ישראל -שאין מחוסר כפורים נכנס לשם, וחייבים עליה חטאת ...

(c)

Proof: Because in the first Perek of Keilim, the Mishnah states - 'The Cheil is more Mekudash than it (the Har ha'Bayis) in that a Tamei Meis may not enter it; The Ezras Yisrael is on a higher plane - inasmuch as a Mechusar Kipurim may not enter it, and it is subject to Kareis ...

למעלה הימנו עזרת כהנים- שאין ישראלים נכנסים לשם אלא בשעת צרכיהם לסמיכה שחיטה תנופה' ,ולא קתני 'נשים שאין נכנסות שם' .

1.

Proof (cont.): And on a higher plane still is the Ezras Kohanim - which is out of bounds to a Yisrael, unless they need to, such as for Semichah, Shechitah or Tenufah, but it said nothing about women not entering.

ועוד תנן בפרק כל הפסולין (זבחים דף לא:) ש'השחיטה כשרה בנשים' ,א"כ יכולה ליכנס בעזרה?

(d)

Refutation #2: Furthermore, the Mishnah in Perek Kol ha'Poslin (Zevachim, Daf 31b) states that 'Women are eligible to Shecht', in which case they are permitted to enter the Azarah?

ועוד, הרי סוטה ונזירה נכנסות בעזרה להניף?

(e)

Refutation #3: Moreover, a Sotah and a Nezirah must enter the Azarah to wave?

לכך נראה לי 'וכי אשה בעזרה להתקדש מנין'? -הרי אין רגילות שתכנס לשם כדי להתקדש, שהרי בזיון הוא ומילתא דלא שכיחא היא, ולא איירי תנא מזה.

(f)

Refutation #3: Tosfos therefore explains that what the Gemara is asking it is not common for women to enter the Azarah to become betrothed, since it is degrading and therefore unusual, in which case the Tana would not refer to it.

10)

TOSFOS DH V'ZEH L'CHA MI'KODESH ETC.

תוס' ד"ה וזה יהיה לך מקדש כו'

(Summary: Tosfos queries the Torah's insertion of the word "L'cha".)

קשה, דלשתוק מ"לך" דמשמע 'כל צרכיך' ,ולא אצטריך לכתוב "אש", ת"י].

(a)

Question: Let the Torah leave out "L'cha", which implies 'all your needs, and it will no longer need to insert 'Eish"? (Tosfos Yeshanim)].

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF