קידושין דף עז. א

הבאה מחלל או מחללה האם פסולה לכהונה?

בת חלל וחללה בת חלל [1] וישראלית בת ישראל וחללה
לרבנן פסולה פסולה כשרה
לר' דוסתאי בן יהודה פסולה כשרה כשרה

כהן גדול שהתרו בו שלא לבוא על האלמנה ובא עליה, מה דינו לענין מלקות?

על שלש אלמנות על אלמנה אחת [2]
בהתראה אחת חייב שלש חייב אחת
בשלש התראות חייב שלש חייב שלש

קידושין דף עז: א

היתה אלמנה גרושה חללה וזונה, ובא עליה כה"ג כמה חייב?

באלמנה שנתגרשה,
ונתחללה וזינתה [3]
זינתה ונתחללה,
ונתגרשה ונתאלמנה
למ"ד איסור חל על איסור חייב ארבע חייב ארבע
למ"ד אין
איסור חע"א
באיסור מוסיף חל חייב ארבע חייב אחת
אף באיסור מוסיף לא חל חייב אחת חייב אחת

אליבא דמאן אזלא הברייתא דאמרה שכה"ג הבא על אחותו אלמנה אין לוקה משום אלמנה [4]?

אליבא דר"ש דאין איסור חל על איסור אליבא דרבנן דאיסור חל על איסור
ללשינא קמא אזלה כוותיה לרב ששת: לא אזלה [5]
לדחיית הגמ': אזלה כוותייהו [6]
לאיכא דאמרי לרב ששת: לא אזלה [7]
לדחיית הגמ': אזלה כוותייהו
אזלה כוותייהו [8]
-------------------------------------------------

[1] וה"ה בן החלל ובן בנו לעולם.

[2] אפי' שהיתה אלמנה משלש אנשים, שיש בה ג' שמות, שהיא אלמנת ראובן אלמנת שמעון ואלמנת לוי.

[3] פי', קודם נתאלמנה ונאסרה לכה"ג, ושוב נוסף עליה איסור גרושה ונאסרה גם לכהן הדיוט , ושוב בא עליה כהן ונתחללה כי יש כאן איסור כהונה ויש בזה תוספת שנאסרה באכילת תרומה, ושוב זינתה מחייבי כריתות שהוא שם פסול הפוסל גם בישראל.

[4] ודרשה הגמ' כל שהוא ב"יקח" (כלומר, שיכל לקחת אותה אם היתה בתולה) הרי הוא ב"לא יקח" (אם נעשתה אלמנה), כל שאינו ב"יקח" (כגון אחותו) אינו ב"לא יקח" (אינו בכלל איסור אלמנה וכו', ולכך) פרט לכהן גדול שבא על אחותו אלמנה שפטור משום אלמנה.

[5] דהם ס"ל שכן חל איסור אלמנה אף באחותו.

[6] דכל מה שמצאנו שאמרו חכמים שחל איסור על איסור, היינו איסור חמור על איסור קל, כגון איסור יוה"כ על איסור נבלה, אבל לא איסור קל דאלמנה על איסור חמור של אחותו.

[7] דלשיטתו לא הוצרכה הגמ' לאשמועינן דין זה, דפשיטא דאפי' איסור קל חל על איסור חמור כ"ש להיפך.

[8] וכנ"ל שכל מה שאמרו שלא חל הוא רק איסור קל על חמור.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף