קידושין דף ב. א

אלו סבות ודינים למדה הגמ' מלשון המשנה דלהלן?

לא נקט ללמד
האשה האיש א) משום דבעי למיתני סיפא וקונה את עצמה [1]
ב) שאין האשה מתקדשת אלא לדעתה
נקנית מתקדשת משום שקידושי כסף נקראים קנין
בשלש (לשון נקבה) בשלשה (לשון זכר) כיון שדרך הוא לשון נקבה כשמדבר על אשה
דרכים דברים א) משום ביאה שנקראת דרך [2]
ב) משנתנו כר"ש דס"ל ששייך בקידושין דרך [3]

קידושין דף ב: א

אחר מה אזלינן לענין שביעית בפירות האילן, אתרוג ובירקות? [תוד"ה אתרוג].

בפירות האילן ואתרוג בירקות
לרש"י בתר החנטה בתר הלקיטה
לתוס' בתר החנטה בתר רוב גידולם
-------------------------------------------------

[1] ולא שייך לומר "האיש קונה ומקנה", כיון שמיתת הבעל אין הוא מקנה אלא מן שמיא הוא דמקני לה.

[2] וכיון ששני הקנינים האחרים הם לצורך ביאה, גם הם טפלים לה, ולכן בכה"ג נקטו לשון דרך משום קנין הביאה האחד - דהיינו ד"תני תרתי משום חדא".

[3] דהיינו שיש דרך ארץ בקידושין, שדרך האיש לחזר אחר האשה ואין דרך האשה לחזר אחר האיש. וכמו שמדויק הכתוב "כי יקח איש אשה" שכתוב "יקח" ולא "תלקח".

-------------------------------------------------