1)

THE CUSTOM IN YEHUDAH (Yerushalmi Perek 1 Halachah 5 Daf 5b)

מתני' האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים מפני שהוא מתייחד עמה

(a)

(Mishnah): In Yehudah, one who eats by his father-in-law (during Eirusin) without witnesses (that he was not secluded with the Kalah) has no Ta'anas Besulim, since he is secluded (and perhaps had Bi'ah) with her.

אחד אלמנת ישראל ואחד אלמנת כהנים כתובתן מנה

(b)

The same law applies to a widow of (i.e. her father is a) Yisrael, and a widow of Kohanim - her Kesuvah is 100;

בית דין של כהנים היו גובין לבתולה ארבע מאות זוז ולא מיחו בידם חכמים:

(c)

Beis Din of Kohanim used to collect 400 Zuz for a Besulah Kohenes, and Chachamim did not protest against them.

גמ' בראשונה גזרו שמד ביהודה שכן מסורת להם מאבותם שיהודה הרג את עשו דכתיב [בראשית מט ח] ידך בעורף אויביך

(d)

(Gemara): Initially, [Romi] decreed destruction against Yehudah, for they have a tradition from their ancestors that Yehudah killed Esav, for it says [in the Brachah to Yehudah] "Yadecha b'Oref Oyvecha." (BIRKEI YOSEF OC 131:4 - Chushim ben Dan hit him first, but he did not die until Yehudah hit him.)

והיו הולכין ומשעבדין בהן ואונסין את בנותיהן וגזרו שיהא איסטרטיוס בועל תחילה

(e)

They were subjugating them and raping their daughters, and decreed that the local ruler have Bi'ah with [a Kalah] first;

התקינו שיהא בעלה בא עליה עודה בבית אביה שמתוך שהיא יודעת שאימת בעלה עליה עוד היא (נגררת) [צ"ל נגדרת - פני משה]

1.

[Chachamim] decreed that her husband had Bi'ah with her in her father's house. Since she knows that fear of her husband is upon her, she fences herself (from making herself Hefker).

מכל מקום אין סופה להיבעל מאיסטרטיוס

(f)

Question: Still (even after Chachamim's decree), in the end she will have Bi'ah with the local ruler!

אנוסה היא ואנוסה מותרת לביתה

(g)

Answer: She is forced, and she is permitted to her husband.

כהנות מה היו עושות

(h)

Question: What would Kohanos (wives of Kohanim) do? (Even if she is forced, she is forbidden to her husband!)

מטמינות היו

(i)

Answer: They would conceal (that they will have Nisu'in).

ויטמינו אף בנות ישראל

(j)

Question: [If it was possible to conceal,] they should hide also Benos (really, wives of) Yisrael!

קול יוצא ומלכותא שמעה ואילין ואילין מתערבבין

(k)

Answer: Word would get out and the kingdom would hear, and then these and these will be mixed (all will be raped).

מה סימן היה להן

(l)

Question: What sign did they have (that there will be a Nisu'in)?

קול מגרוס בעיר משתה שם משתה שם אור הנר בברור חיל שבוע (בן שבוע בן) [צ"ל הבן - קרבן העדה]

(m)

Answer: The sound of [grinding] grits in the city [shows that] there is a Nisu'in in the city. A lamp in [a place called] Barur Chayil [shows that] there is a Shavu'a ha'Ben (Bris Milah).

אף על פי שבטל השמד המנהג לא בטל

(n)

Even though the decree [against Mitzvos] is Batel, the custom (the sound of grinding grits before a Nisu'in, and a lamp at a Bris Milah - MEICHAL HA'MAYIM) is not Batel.

כלתו של רבי הושעיה נכנסה מעוברת

(o)

The daughter-in-law of R. Hoshayah she entered [her Chupah] when she was pregnant (from her Arus, in her father's house).

תני ולאלמנה מאתים

(p)

(Beraisa): For a widow of Kohanim (i.e. a Bas Kohen, they would collect) 200.

תני אחד אלמנת ישראל ואחד אלמנת כהנים [דף ו עמוד א] כסדר הזה

(q)

(Beraisa): The same law applies to a widow of Yisrael, and a widow of Kohanim - like this order (her Kesuvah is 100 - PNEI MOSHE).

אמר רבי יוסי מסתברא בת כהן לישראל תגבה ששבטה גובה בת ישראל לכהן לא תגבה לא מסתייה דסליקא לכהונתא אלא דתימר תגבה

(r)

(R. Yosi): Presumably, a Bas Kohen [Besulah] married to a Yisrael collects (400), for her Shevet (Kohanim) collects. A Bas Yisrael married to a Kohen does not collect (400). Is it not enough that she ascended to Kehunah, rather, you should say that she [also] collects?!

אמר רבי מנא לא מסתברא דלא חליפין בת ישראל לכהן תגבה דסליקא לכהונתא ובת כהן לא תגבה דנחיתא מן כהונת'

(s)

Rebuttal (R. Mana): It is not reasonable to say oppositely?! A Bas Yisrael married to a Kohen collects (400), for she ascends to Kehunah [with him]. A Bas Kohen [married to a Yisrael] does not collect, for she descended from Kehunah.

אמר ר' יוסי בי ר' בון אחת זו ואחת זו קנס קנסו בהן כדי שיהא אדם מידבק בשבטו ובמשפחתו:

(t)

(R. Yosi bei R. Bun): Both of these are the same (they collect 400). It is a fine that Chachamim made, in order that a person cling to his Shevet and family. (If he marries outside his caste, he must pay a bigger Kesuvah. We explained this like ALEI TAMAR.)

2)

AN ARGUMENT ABOUT HOW BESULIM WERE LOST (Yerushalmi Perek 1 Halachah 6 Daf 6a)

מתני' הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משאירסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו והוא אומר לא כי אלא עד שלא אירסתיך והיה מקחי מקח טעות רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרי' נאמנת

(a)

(Mishnah - R. Gamliel and R. Eliezer): A Chasan found that she is not a Besulah. She says that she was raped after Kidushin, and it is his bad fortune. He says that (perhaps) she had Bi'ah before the Kidushin, and it is a Mekach Ta'os (a mistaken Kidushin, because he was deceived). She is believed;

רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי היא בחזקת בעולה עד שלא תתארס והטעתו עד שתביא ראייה לדבריה:

(b)

R. Yehoshua says, we do not trust her words. Rather, she is not believed unless she brings proof.

גמ' רבי ירמיה בעי מעתה אין טענת בתולים לא כרבן גמליאל וכרבי אליעזר אלא כרבי יהושע

(c)

(Gemara) Question (R. Yirmeyah): According to this, there is no Ta'anas Besulim according to R. Gamliel and R. Eliezer (for she is believed to say that she was raped), rather, only according to R. Yehoshua! (SEFER NIR - this refers to making her lose her Kesuvah. Sometimes, even when he is not believed about the Kesuvah, he forbids her to himself (in Halachah 1).

וחזר ואמר יש טענת בתולים כרבן גמליאל וכר' אליעזר בשותקת

(d)

Answer #1 (R. Yirmeyah): There is Ta'anas Besulim [even] according to R. Gamliel and R. Eliezer, when she is silent (she does not say that she was raped).

ואפילו תימא במדברת באומרת מצא ואיבד

(e)

Answer #2: We can even say that she speaks. She says that he found [blood], and got rid of it.

ותהא נאמנת

(f)

Question: She should be believed (even to remain married)!

לית יכיל דאמר ר' אילא בשם ר' לעזר מצא פתח פתוח אסור לקיימה משום ספק סוטה

(g)

Answer: This cannot be, for R. Ila taught in the name of R. Elazar, if he found the opening open, it is forbidden to keep her, for she is a Safek Sotah.

הכא איתמר נאמנת והכא איתמר אינה נאמנת

(h)

Question: [Why] here (in our Mishnah, according to R. Gamliel and R. Eliezer) she is believed, and here (when she says that he found, and got rid of it - PNEI MOSHE) she is not believed?

תמן שניהן מודין בשהפתח פתוח

(i)

Answer: There (she is believed) when both agree that her opening was open (just she has a Vadai claim that she was raped, and he is unsure. When they argue about whether or not she had Besulim, both of them are Vadai; she is not believed more than him.)

תמן תנינן היו בה מומין ועודה בבית אביה האב צריך להביא ראייה

(j)

(Mishnah): If she had Mumim (blemishes) in her father's house, the father must bring a proof (to collect a Kesuvah) that they came after Kidushin. If she entered the husband's Reshus [and Mumim were found, the husband must bring proof that they came before Kidushin].

רבי לעזר שאל לר' יוחנן מתניתא דרבן גמליאל ור' אליעזר דלא כרבי יהושע

(k)

Question (R. Lazar, to R. Yochanan): Is this Mishnah like R. Gamliel and R. Eliezer [who say that she is believed], and unlike R. Yehoshua?

אמר ליה דברי הכל היא שנייא היא מומין שדרכן להוולד

(l)

Answer (R. Yochanan): It is like everyone. It is normal for Mumim to arise [therefore it is reasonable to say that they arose where they were found, in her husband's Reshus. Normally there is a Kol to rape. Since there was no Kol, she must bring a proof.]

אמר רבי יוסי מקמא דנן חמיי רבנן מדמו מומין לבתולין אילין ילפין מן אילין ואילין ילפין מן אילין

(m)

(R. Yosi): We see that Rabanan compare Mumim to Besulim - they learn this from this, and this from this;

בתולים ממומין שאם בא עליה עודה בבית אביה צריך האב להביא ראייה

1.

[They learn] Besulim from Mumim - if (the Arus) had Bi'ah with her in her father's house [and did not find Besulim], the father must bring a proof [that she was raped, just like he must bring a proof about Mumim that arose in his house];

מומין מבתולים שאם נולדו לה מומין ספק משנכנסה לרשותו ספק עד שלא תיכנס לרשותו [דף ו עמוד ב] הבעל צריך להביא ראייה מן אילין בתולין

2.

[They learn] Mumim from Besulim - if Mumim arose in her, and it is a Safek if this was after she entered his Reshus or before she entered his Reshus, her husband must bring a proof [just like when she was found to be Be'ulah after entering her husband's Reshus, R. Gamliel and R. Eliezer hold that she is believed unless he brings a proof, since the problem was found in his Reshus]. They learn from Besulim;

ובתולין וכי בטלו לא בבית אביה בטלו ואת אמר הבעל צריך להביא ראייה וכא הבעל צריך להביא ראייה:

3.

Were not Besulim lost in her father's house, and [even so] you say that the husband must bring a proof (because the problem was found in his Reshus? Also) here (regarding Mumim) the husband must bring a proof (when they were found in his Reshus. We explained this Sugya like SEFER NIR.)