1)

TOSFOS DH Lo Teima Taima d'Rav Kivan d'Kansah Stam Achulei Achlei l'Tan'ei

תוספות ד"ה לא תימא טעמא דרב כיון דכנסה סתם אחולי אחליה לתנאיה

(SUMMARY: Tosfos discusses when we say that there is no Tenai in Nisu'in.)

פי' בקונטרס ויהא לה כתובה

(a)

Explanation #1 (Rashi): She would have a Kesuvah.

וקשה לרבינו יצחק דא"כ מאי קאמר לא תימא פשיטא דלא מצי למימר הכי דהא תנן בהדיא במתני' כנסה סתם תצא בלא כתובה

(b)

Question (R. Yitzchak): If so, why does it say "do not say..."? Obviously, one cannot say so, for the Mishnah explicitly says that if he did Nisu'in Stam, she leaves without a Kesuvah!

ונראה דלאו פירכא היא דהוה מצי לאוקומי מתניתין בשלא בעל והכא בבעל קאמר דאחולי אחיל לתנאיה

(c)

Answer: This is not difficult. We could establish our Mishnah when he did not have Bi'ah. Here, when he had Bi'ah, we say that he pardoned his Tenai.

ורבינו יצחק פי' לא תימא טעמא דרב כיון דכנסה אע"ג דלא בעל אחליה לתנאיה ותהא צריכה גט

(d)

Explanation #2 (R. Yitzchak): Do not say that Rav's reason is because once he did Nisu'in, even though he did not have Bi'ah, he pardoned his Tenai, and she needs a Get.

ומיהו כתובה ודאי לית לה כדתנן במתני'

1.

However, surely she has no Kesuvah in our Mishnah.

אלא טעמא דרב משום דאין אדם בועל בעילתו בעילת זנות

2.

Rather, surely Rav's reason is because one does not [want to] have Bi'as Zenus.

ופליגא אעולא אמר רבי אלעזר דאמר לקמן דבבעל מודו כולי עלמא דצריכה גט ולא פליגי רב ושמואל אלא בשלא בעל

3.

[Abaye] argues with Ula in the name of R. Elazar, who says below that when he had Bi'ah, all agree that she needs a Get. Rav and Shmuel argue only about without Bi'ah.

וא"ת דהכא משמע דלשמואל אדם בועל בעילת זנות ויש תנאי בנשואין

(e)

Question: Here it connotes that Shmuel holds that a person has Bi'as Zenus, and there can be a Tenai in Nisu'in;

וקשה דביבמות בפרק ב"ש (דף קז. ושם) תנן ב"ש אומרים אין ממאנין אלא ארוסות ואמרינן בגמרא אמר רב יהודה אמר שמואל מאי טעמא דבית שמאי לפי שאין תנאי בנשואין

1.

In a Mishnah in Yevamos (107a), Beis Shamai say that only Arusos may do Mi'un, and Rav Yehudah said in the name of Shmuel that their reason is because there cannot be a Tenai in Nisu'in;

ואי אמרת נשואה תמאן אתי למימר יש תנאי בנשואין

2.

If you would say that a Nesu'ah can do Mi'un, people will come to say that there can be a Tenai in Nisu'in!

אלמא סבר שמואל דאין תנאי בנשואין דבית הלל נמי לא פליגי אלא משום דסברי דליכא למיגזר דמידע ידעי דנשואי קטנה דרבנן נינהו

3.

Inference: Shmuel holds that there is no Tenai in Nisu'in! Beis Hillel argue only because they hold that there is no need to decree, for people know that marriage of an [orphaned] minor is mid'Rabanan;

אבל הא מודו דאין תנאי בנשואין

i.

However, [Beis Hillel] agree that there is no Tenai in Nisu'in.

וריב"ן מגיה התם אמר רב יהודה אמר רב

(f)

Answer #1 (Rivan): There, the text should say "Rav Yehudah said in the name of Rav."

ואומר ר"י שלא הועיל כלום לרבה דאמר לקמן דבטעות אשה אחת דברי הכל אינה צריכה גט

(g)

Objection #1 (Ri): This does not help at all according to Rabah, who says below that regarding a mistake about one woman, all agree that she does not need a Get;

אלמא לרב נמי יש תנאי בנשואין

1.

Inference: Also Rav holds that there is no Tenai in Nisu'in.

ועוד דהתם פריך נכנסה לחופה ולא נבעלה מאי איכא למימר ומשני לפי שאין תנאי בחופה

(h)

Objection #2: There we ask "if she entered Chupah but did not have Bi'ah, how can we answer?", and answered that there is no Tenai regarding Chupah!

ותירץ רבינו יצחק דאביי לא הוה מפרש טעמא דב"ה משום דמידע ידעי כו' אלא משום דיש תנאי בנשואין

(i)

Answer #2 (R. Yitzchak): Abaye does not explain Beis Hillel's reason to be because people know [that marriage of an orphaned minor is mid'Rabanan], rather, because there is a Tenai in Nisu'in;

וסוגיא דהתם כעולא אמר ר"א דאמר לקמן המקדש על תנאי ובעל דברי הכל צריכה הימנו גט דאין תנאי בנשואין

1.

The Sugya there is like Ula, who says below that if one was Mekadesh with a Tenai with a Tenai and had Bi'ah, all agree that she needs a Get, for there cannot be a Tenai in Nisu'in.

ונראה דצריך להגיה אמר רב כריב"ן דאי גרסינן אמר שמואל תקשי ליה מנכנסה לחופה ולא נבעלה

(j)

Assertion: We must change the text to say "Rav said", for if it says Shmuel, we can challenge him from one who entered Chupah but did not have Bi'ah;

דלעולא אמר ר"א בלא בעל סבר שמואל דיש תנאי

1.

According to Ula in the name of R. Elazar, if there was no Bi'ah, Shmuel holds there can be a Tenai [in Nisu'in]!

והא דאמר בשילהי האשה רבה (שם צה:) גבי פלוגתא דרב ושמואל דיבמה הרי היא כאשת איש דקאמר אביי לחד לישנא דשמואל אדרבי יצחק נפחא קאי דמפרש מילתיה דר' יוסי משום דאין תנאי בנשואין

(k)

Implied question: It says in Yevamos (95b) regarding the argument of Rav and Shmuel about "a Yevamah is like an Eshes Ish", according to one version, Abaye says that Shmuel refers to R. Yitzchak Nafcha's words, who explains R. Yosi's opinion to be because there is no Tenai in Nisu'in!

לא משום דלא מהני תנאה קאמר אלא משום דאין רגילות שיהיו נשואין מתבטלין מחמת תנאי שהיה בקדושין דרגילות הוא או שידע וימנע מלישא או גמרי ומחלי ולא הדרי בשעת נשואין

(l)

Answer: This is not because a Tenai cannot help. Rather, it is not common that Nisu'in is Batel due to a Tenai from Kidushin, for normally [the husband] finds out and refrains from Nisu'in, or decides to pardon it, and they do not retract at the time of Nisu'in.

וכן צריך לפרש על כרחין הא דקאמר שמואל התם אינה כאשת איש דבקדושין איירי ובקדושין דכולי עלמא מודו דיש תנאי

(m)

Support: You are forced to explain like this Shmuel's teaching there "[a Yevamah] is not like an Eshes Ish" discusses Kidushin, and all agree that there can be a Tenai in Kidushin.

והרב רבינו חיים מפרש גם ההיא דב"ש בענין זה והכי פירש לפי שאין תנאי בנשואין פירוש אין רגילות שיתבטלו נשואין מחמת שום תנאי

(n)

Answer #3 (R. Chaim): Also Beis Shamai's reason is like this. [They do not allow a Nesu'ah to do Mi'un] because there is no Tenai in Nisu'in, i.e. it is not common that Nisu'in is Batel due to any Tenai;

ואי אמרת נשואה תמאן אתי למימר יש תנאי בנשואין בתמיה פירוש וכי יעלה על לב אדם לומר שמחמת תנאי נתבטלו הא אין רגילות

1.

If you will say that a Nesu'ah can do Mi'un, will people come to say that there is a Tenai in Nisu'in?! This is said in astonishment. I.e. will it cross anyone's mind to say that it was Batel due to a Tenai?! This is not common;

ומחמת קידושי קטנות נמי לא ידעי אלא יאמרו דאשת איש יוצאה בלא גט

i.

Also, they do not know about Kidushin of [orphaned] minors [that it is mid'Rabanan]. Rather, they will say that an Eshes Ish leaves without a Get.

ואם תאמר והיכי סלקא דעתין למימר דכנסה בלא בעל דאחולי אחליה לתנאיה וצריכה גט

(o)

Question: What was the Hava Amina to say that if he made Nisu'in without Bi'ah, he pardoned his Tenai and she needs a Get?

כיון דקידשה על תנאי שאין עליה נדרים והיו עליה נדרים אם כן אינה מקודשת

1.

Since he was Mekadesh on condition that she has no vows, and she had vows, if so, she is not Mekudeshes;

ומה מועיל אפילו ימחול התנאי אח"כ אם לא יחזור ויקדשנה

2.

How does pardon of the Tenai afterwards help, unless he is Mekadesh her again?

ומיהו אי חופה קונה ניחא

(p)

Answer #1: If Chupah acquires (makes Kidushin on a single woman, like Rav Huna says (Kidushin 5a)), this is fine.

ואפילו את"ל דחופה אינה קונה מצינו למימר דבשעת קידושין היה דעתו לכך שאם יכניסנה לבסוף יהא מחול התנאי.

(q)

Answer #2: Even if you will say that Chupah does not acquire, we can say that at the time of Kidushin, he intended that if he will make Nisu'in at the end, his Tenai will be pardoned.

2)

TOSFOS DH Ela Taima d'Rav Mishum d'Ein Adam v'Chulei

תוספות ד"ה אלא טעמא דרב משום דאין אדם כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that the Bi'ah makes Kidushin.)

צריך לפרש שמחמת כך נתכוין לקדש בבעילה

(a)

Explanation: We must say that due to this, he intended to be Mekadesh through Bi'ah.

דאם נפרש דאין אדם בועל בעילתו בעילת זנות ולפיכך מחל התנאי וחלו קדושי כסף

(b)

Suggestion: Perhaps one does not [want to] have Bi'as Zenus, therefore he pardons his Tenai, and the Kidushei Kesef takes effect!

א"כ מאי פריך והא איפליגו בה חדא זימנא

(c)

Rejection: If so, what was the question "they already argued about this elsewhere!"?

דהתם מקודשת לפי שבעל לשם קידושין והכא מקודשת מחמת קדושין הראשונים

1.

There, she is Mekudeshes because he had Bi'ah l'Shem Kidushin. Here, she is Mekudeshes due to the first Kidushin!

ונראה דלרב אפילו קדשה על תנאי וכנסה על תנאי הואיל ובעל צריכה גט

(d)

Assertion: According to Rav, even if he was Mekadesh with a Tenai and made Nisu'in with a Tenai, since he had Bi'ah, she needs a Get.

מדמקשה לרבה לקמן מההיא דהריני בועליך על מנת כו'

(e)

Source: Below, we ask against Rabah from the case of "I have Bi'ah with you on condition that..."

משמע דאי הוו פליגי בטעות אשה אחת הוה ניחא ליה דפליגי בפלוגתא דרב ושמואל אע"פ שהתנה בשעת בעילה

1.

If they argued about a mistake of one woman, it would be fine for [Rabah], that they argue like Rav and Shmuel, even though he stipulated at the time of Bi'ah;

ולא עביד תנאי לסתור הקידושין אלא משום כתובה.

i.

[We would say that] he did not make a Tenai to be Mevatel the Kidushin, only for [exemption from paying] a Kesuvah.

3)

TOSFOS DH v'Ha Ifligua Bah Chada Zimna

תוספות ד"ה והא איפליגו בה חדא זימנא

(SUMMARY: Tosfos points out that both of these needed to be taught.)

תימה והא תרווייהו צריכי

(a)

Question: We need both of these [arguments]!

דאי איתמר קמייתא הוה אמינא דהא דאמר רב צריכה גט היינו מספק דלא ידענא אי בעל לשם קידושין

1.

Had only the first been taught, I would have thought that Rav obligates a Get due to Safek, for we do not know whether he has Bi'ah l'Shem Kidushin;

ואם קידשה אחר דלמא משני נמי הוה צריכה גט

i.

If another man was Mekadesh her, perhaps she needs a Get also from him!

ואי איתמר בתרייתא הוה אמינא הא דקאמר שמואל צריכה גט משני היינו מספק ומראשון נמי צריכה גט מדאורייתא דשמא לשם קידושין בעל

2.

Had only the second been taught, I would have thought that Shmuel says that she needs a Get from the latter due to Safek, and she needs a Get also from the first, for perhaps he had Bi'ah l'Shem Kidushin.

ואומר ר"י דהכי פריך והא איפליגו בה חדא זימנא ואמאי איפליגו בה בשני מקומות דבחד מהנך הו"מ לאשמועינן

(b)

Answer (Ri): We ask as follows. They already argued about this. Why did they argue about this in two places? They could have taught us [their opinions] in one case!

והכי הו"ל למימר קידשה על תנאי ובעל רב אמר צריכה גט מראשון ולא משני ושמואל אמר אינה צריכה גט מראשון אלא משני

1.

It should have said that if he was Mekadesh with a Tenai and had Bi'ah, Rav says that she needs a Get from the first, and not from the second, and Shmuel says that she does not need a Get from the first, only from the latter.

או בהך בתרייתא לימא והגדילה ועמדה ונישאת רב אמר אינה צריכה גט משני וצריכה גט מראשון ושמואל אמר צריכה גט משני ואינה צריכה גט מראשון מן התורה אבל מדרבנן צריכה.

2.

Or, in the latter argument, it should say "if she matured and married, Rav says that she does not need a Get also from the second, and she needs from the first, and Shmuel says that she needs a Get from the latter, but she does not need from the first mid'Oraisa, but she needs mid'Rabanan.

4)

TOSFOS DH u'Shmuel Amar Tzerichah Get mi'Sheni

תוספות ד"ה ושמואל אמר צריכה גט משני

(SUMMARY: Tosfos questions Shmuel from Tana'im who disagree, and answers for him.)

והא דתנן ביבמות בפרק ב"ש (קט.) גבי מת בעלה של גדולה אמר רבן גמליאל אם מיאנה מיאנה ואם לאו תמתין עד שתגדיל ותצא הלזו (הגהת הב"ח) משום אחות אשה

(a)

Implied question: A Mishnah in Yevamos (109a) says that if [a minor was married mid'Rabanan, and her adult sister was married to her husband's brother, and] the adult's husband died, R. Gamliel says, if she does Mi'un, fine. If not, she waits until she matures, and this one (her sister) goes out [without Chalitzah or Yibum] because she is Achos Ishto [of her Yavam];

ומפרש בגמרא דטעמא דרבן גמליאל דהוי ליה כמקדש אחות יבמה דנפטרה יבמה והלכה לה והוי זו שגדלה אצלו ובעל כמו שקדשה

1.

The Gemara explains that R. Gamliel's reason is because it is like Mekadesh Achos Yevamah. The Yevamah is exempted, and goes [may marry a stranger]. The younger sister, who grew up with the Yavam and he had Bi'ah, is like one who was Mekadesh her;

ולשמואל בסתמא אינו בועל לשם קידושין

2.

According to Shmuel, Stam he does not have Bi'ah l'Shem Kidushin!

צ"ל דהתם מפרש בהדיא שבעל לשם קידושין

(b)

Answer #1: We must say that there he explicitly says that he has Bi'ah l'Shem Kidushin.

ועוד אומר ר"י דהתם כיון דיבמתו ואשתו שתיהן לפניו אפילו בסתמא בועל לשם קידושין כדי לדחות יבמתו ממנו

(c)

Answer #2 (Ri): There, since his Yevamah and his wife are both in front of him, even Stam he has Bi'ah l'Shem Kidushin, in order to dispel his Yevamah from him;

דבאשתו ניחא ליה מיבמתו ואיסורא לא עביד דר"ג סבר אין זיקה

1.

He prefers his wife to his Yevamah, and he does not transgress [having Bi'ah with Achos Zekukaso] according to R. Gamliel, who holds that Ein Zikah (we do not consider a Shomeres Yavam to be Safek Mekudeshes to the Yavam).

ומיהו קשה דתקשי לשמואל מדרבנן דר"א דאמרי (הגהת הב"ח) כשהחזירה כשהיא קטנה וגדלה אצלו דבסתמא בועל לשם קידושין

(d)

Question: We should challenge Shmuel from Rabanan of R. Eliezer! They say that when he [divorced a minor and] remarried her when she is a minor, and she matured with him, Stam he has Bi'ah l'Shem Kidushin;

וליכא לאוקמא כשפירש שבועל לשם קידושין

1.

Suggestion: The case is, he explicitly says that he has Bi'ah l'Shem Kidushin.

דא"כ לא הוי פריך מינה מידי לקמן לרבה

2.

Rejection: If so, what we ask below from there against Rabah is not difficult at all!

אלא על כרחין כשבועל סתם דלא מצינו לאוקמי כשפירש דאם כן היינו החזירה כשהיא גדולה

3.

You are forced to say that he has Bi'ah Stam. We cannot say that he specified [l'Shem Kidushin], for that is the same as when he remarried her when she is an adult!

ואומר ר"י דשמואל סבר ליה כר"ש בן יהודה דאמר לקמן אם בעלו לא קנו

(e)

Answer #1 (Ri): Shmuel holds like R. Shimon ben Yehudah, who says below (73b) that if they had Bi'ah, they did not acquire.

אי נמי כרבי ישמעאל דאמר לקמן (דף עד.) שמואל משום ר' ישמעאל והיא לא נתפשה כו', [וע' תוס' יבמות קי. ד"ה דסבר].

(f)

Answer #2: He holds like R. Yishmael, for below (74a) Shmuel said in the name of R. Yishmael "she was not grabbed..." [and in a case of mistaken Kidushin, even if her son is on her shoulder, she may do Mi'un and leave him. See Tosfos Yevamos 110a.]

5)

TOSFOS DH beha'Hi ka'Amar Rav d'Leika Tena'ah

תוספות ד"ה בההיא קאמר רב דליכא תנאה

(SUMMARY: Tosfos points out that in Yevamos, we say oppositely.)

ביבמות בפרק ב"ש (דף קי. ושם) מצריך להו איפכא

(a)

Observation: In Yevamos (110a), we explain oppositely why they needed to argue in both cases;

והכי איתא התם דאי איתמר בהא בההיא קאמר רב משום דאיכא תנאה וכיון דבעל אחולי אחליה לתנאיה

1.

Citation (110a): Had they argued here, we would have said that here Rav says [that she needs a Get], because there is a Tenai. Since he had Bi'ah, he pardoned his Tenai;

פירוש משום דאין אדם בועל בעילתו בעילת זנות אית לן למימר דאחליה לתנאיה והיה בדעתו שיחולו קידושי כסף

i.

Explanation: Because one does not [want to] have Bi'as Zenus, we should say that he pardons his Tenai, and he wants Kidushei Kesef to take effect;

אבל בהא דליכא בעילת זנות שהרי יש שם קידושין דרבנן אימא מודה לשמואל

2.

However, here, where there is no Bi'as Zenus, for there is Kidushin mid'Rabanan, I would say that he agrees to Shmuel.

ואין לתמוה על מה שלשם סברא הפוכה

(b)

Question: This is astounding, that the Gemara there says opposite to our Gemara!

דאליבא דר"א דאמר לקמן (דף עד:) המקדש על תנאי ובעל דברי הכל צריכה הימנו גט אית לן למימר סברא דהתם

(c)

Answer: According to R. Elazar, who says below (74b) that if one was Mekadesh with a Tenai and had Bi'ah, all agree that she needs a Get, we can say the reasoning there;

דאע"ג דמודה שמואל דאין אדם בועל כו' והוי קידושין (הגהת מהרש"ל, מהרש"א) אפילו הכי פליג אדרב בקטנה שלא מיאנה

1.

Even though Shmuel agrees that one does not have Bi'as [Zenus], and it is Kidushin, even so, he argues with Rav about a minor who did not do Mi'un;

והיינו משום דלא שייך התם בעילת זנות הואיל ואיכא קידושין דרבנן.

i.

This is because Bi'as Zenus does not apply there, since there is Kidushin mid'Rabanan.

6)

TOSFOS DH u'Teyuvta d'Shmuel

תוספות ד"ה ותיובתא דשמואל

(SUMMARY: Tosfos points out that another Tana holds like Shmuel.)

ואף על גב דכרבי ישמעאל רביה סבירא ליה

(a)

Implied question: Shmuel holds like his Rebbi, R. Yishmael!

מכל מקום אין לו להניח סתם דמתניתין משום ר' ישמעאל.

(b)

Answer: In any case, Shmuel should not abandon our Stam Mishnah due to R. Yishmael.

73b----------------------------------------73b

7)

TOSFOS DH Adam Yode'a she'Ein Kidushin v'Chulei

תוספות ד"ה אדם יודע שאין קידושין כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that this could explain why Rav and Shmuel needed to argue in two places.)

הך צריכותא הו"מ למימר לעיל כי פריך והא איפליגו בה חדא זימנא.

(a)

Observation: We could have given this Tzerichusa above, when we asked that they already argued about this elsewhere.

1.

Note: Maharam Shif Kadmon says that this Dibur pertains to 74a.

8)

TOSFOS DH v'Ha Hacha diche'Ta'os Ishah Achas Dami v'Chulei (pertains to 74a)

תוספות ד"ה והא הכא דכטעות אשה אחת דמי כו' (שייך לדף עד.)

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not ask above about Kidushei Katan.)

תימה לר"י כיון דמדמי קידושי קטנה לטעות א"כ תקשי ליה נמי ברייתא דלעיל

(a)

Question (Ri): Since we compare Kidushei Ketanah to [Kidushei] Ta'os, also the Beraisa above is difficult!

דוכן קטן שקידש דפליגי אע"ג דהוי בטעות אשה אחת

1.

It says "and similarly, a minor who was Mekadesh..." and they argue, even though it is like a mistake about one woman!

וי"ל דקטן שקידש ניחא ליה כיון דאין קידושי קטן כלום אפי' מדרבנן בועל לשם קדושין

(b)

Answer: A minor who was Mekadesh is not difficult, since Kidushei Katan has no effect, even mid'Rabanan. [After adulthood,] he has Bi'ah l'Shem Kidushin;

אבל קידושי קטנה דרבנן דמי טפי לקידושין בתנאי

1.

However, Kidushei Ketanah mid'Rabanan is more like Kidushin on Tenai.

אבל תימה לפי מאי שאינו יודע עתה שום חילוק בין קידש על תנאי לקידושי קטנה תקשי ליה דרב אדרב

(c)

Question: Based on what now [the Makshan] does not know any distinction between Kidushin on Tenai and Kidushei Ketanah, Rav contradicts himself!

דאמר לעיל גבי קטנה שלא מיאנה דבעל לשם קידושין אף על גב דהוי כטעות אשה אחת

1.

Above he said that if a minor did not do Mi'un, [after adulthood] he (her husband) has Bi'ah with her l'Shem Kidushin, even though this is like a mistake about one woman!

ושמא לא שמיע ליה ההוא פלוגתא דקטנה שלא מיאנה.

(d)

Answer: Perhaps [the Makshan] had not heard the argument about a minor who did not do Mi'un.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF