1)

TOSFOS DH Kubyustus

תוספות ד"ה קוביוסטוס

(SUMMARY: Tosfos explains like R. Chananel, that this is a diceplayer.)

פירש בקונטרס גונב נפשות

(a)

Explanation #1 (Rashi): He is a kidnapper.

ולא משמע הכי בפרק קמא דבכורות (דף ה. ושם) דקא אמר ליה קיסר לרבן גמליאל משה רבכם גנב היה או קוביוסטוס היה או שאינו בקי בחשבונות היה

(b)

Objection #1: Bechoros (5a) connotes unlike this. The Keisar told R. Gamliel "your Rebbi Moshe was a thief, Kubyustus, or incompetent in calculations!"

והתם אממון קאי דאשאילה ראשונה דבכללן של לוים אתה מוצא כו' כבר השיבו

1.

There, he discussed money (Moshe collected more silver for the Mishkan than was used to make the Adanim), for [R. Gamliel] already answered his first question "we find the total number of Leviyim [was only 22,000, but when we add the numbers of each of the three Batei Av, it comes to 22,300!]

ועוד דהגיעו מפרש בקונטרס דרובם הכי איתנהו ואין נראה שיהיו רוב העבדים גונבי נפשות

(c)

Objection #2: Regarding "the sale stands", Rashi explained that most [slaves] are like this. It is unreasonable to say that most are kidnappers!

ונראה כפירוש רבינו חננאל דמפרש קוביוסטוס משחק בקוביא

(d)

Explanation #2 (R. Chananel): Kubyustus is a diceplayer.

והא דאמרי' (חולין דף צא:) ויאמר שלחני כי עלה השחר אמר ליה יעקב וכי גנב אתה או קוביוסטוס אתה שאתה מתיירא מן השחר

(e)

Implied question: We say in Chulin (91b) [the angel with whom Yakov fought] said "send me, for dawn came", and Yakov said to him "are you a thief, or a Kubyustus, that you fear morning?!"

לפירוש הקונטרס אתי שפיר

1.

This is fine for Rashi.

ולפירוש רבינו חננאל נמי י"ל שדרך משחקין בקוביא שנושין בהן ודרכן להטמין מבני אדם.

(f)

Answer: Also according to R. Chananel, we can say that diceplayers owe people, and they normally hide from them.

2)

TOSFOS DH Hinahu Kala Eis Lehu

תוספות ד"ה הנהו קלא אית להו

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about whether it is a Mekach Ta'os.)

פירש בקונטרס וסבר וקביל

(a)

Explanation #1 (Rashi): The buyer knew, and accepted.

וקשה לר"ת דבריש המוכר פירות (ב"ב דף צב: ושם) אמר בהדיא ליסטים מזויין או מוכתב למלכות אומר לו הרי שלך לפניך

(b)

Objection #1 (R. Tam): In Bava Basra (92b), it explicitly says that if he was an armed robber, or was Chayav Misah to the kingdom, [the buyer] says [to the seller] "yours is in front of you" (I did not buy him)!

ועוד אמרינן בפרק האומנין (ב"מ דף פ. ושם) שפחה זו שוטה היא נכפית היא כו' הרי זה מקח טעות

(c)

Objection #2: In Bava Metzi'a (80a), it says that if [the seller said] "this Shifchah is a lunatic or epileptic...", it is a Mekach Ta'os (mistake sale, which invalid);

אם כן בהנך מומי ניחוש לסימפון

1.

If so, regarding these blemishes, we should be concerned for Simpon!

ומפר"ת קלא אית להו ולא שכיחי ולא חיישינן בהו לסימפון כיון דלא שכיחי

(d)

Explanation #2 (R. Tam): These have publicity, so they are not common. We are not concerned for them for Simpon [even though it is a Mekach Ta'os], for they are not common.

והנהו נמי דפרק האומנין לא שכיחי

1.

Also those in Bava Metzi'a are not common.

והא דאמרינן בפרק המגרש (גיטין דף פו. ושם) דאתקין רב יהודה בשטרא דעבדי עבדא דנן מוצדק לעבדות ופטיר ועטיר מן ערורי מלכא ומלכתא

(e)

Implied question: It says in Gitin (86a) that R. Yehudah enacted in a document of [sale of] slaves "this slave is free from any claims of freedom, partnership, sentenced to the king..." (Even without stipulating, if he was sentenced to the king it is a Mekach Ta'os!)

לא משום שהיה צריך להתנות כדפי' דבסתמא נמי הוי מקח טעות אלא משום שופרא דשטרא

(f)

Answer: There was no need to stipulate, like I explained. Also Stam, it is a Mekach Ta'os. He stipulated merely to make the document clearer (leave no room for doubt).

ורבינו אליהו היה מקיים פירוש הקונטרס דהיכא דקיבל המוכר מעות אמרי' מדלא בדק הלוקח קודם נתינת מעות הני מומין דאית להו קלא א"כ סבר וקיבל

(g)

Defense (of Explanation #1 - R. Eliyahu): Here, when the seller received the money, we say that since the buyer did not check before giving the money for these blemishes that have publicity, he accepted them;

והא דאומר לו הרי שלך לפניך מיירי קודם שנתן הלוקח מעות

1.

[The buyer] can say "yours is in front of you" before he gave the money.

וקצת משמע כן בפרק המוכר פירות (ב"ב דף צב:) דפריך [שם הגיעו לאו משום דרובא הכי איתנהו וש"מ דאזלינן בתר רובא

(h)

Support: In Bava Basra (92b), we ask "the sale stands. Is this not because most are like this? This shows that we follow the majority [in monetary laws]!"

ומאי פריך דלמא] המוציא מחבירו עליו הראיה

1.

Question: What was the question (i.e. attempted proof)? Perhaps [this is not because we follow the majority, rather,] ha'Motzi mi'Chavero Alav ha'Re'ayah!

אלמא מיירי שהלוקח מוחזק.

2.

Answer: This shows that the buyer is Muchzak (did not yet pay. The sale stands, and he must pay.)

3)

TOSFOS DH v'Afilu Kulan Bifnei ha'Ba'al Chutz mi'Yom Echad Einah Ocheles

תוספות ד"ה ואפילו כולן בפני הבעל חוץ מיום אחד אינה אוכלת

(SUMMARY: Tosfos discusses why a Shomeres Yavam does not eat.)

פירש בקונטרס דהוא הדין אפילו כולם בפני הבעל לא אכלה משמת דקנין כספו פקע ליה

(a)

Explanation #1 (Rashi): The same applies if the entire [year] was in front of her husband. She does not eat after he died, for his Kinyan Kesef lapsed;

אלא דאי כולן בפני הבעל הוה אכלה מיהא בחייו

1.

However, if the entire year was in front of her husband, she would have eaten in his lifetime.

ולר"ת נראה דהך דרשא דדריש בגמרא קנין כספו אמר רחמנא והאי קנין דאחיו הוא אסמכתא בעלמא הוא דמדאורייתא מיכל אכלה

(b)

Explanation #2 (R. Tam): This that the Gemara expounds 'the Torah said "Kinyan Kaspo", and she was his brother's Kinyan' is a mere Asmachta. Mid'Oraisa, she eats;

ולפי משנה ראשונה היכא דאכלה בחיי הבעל אוכלת נמי בזיקת היבם מדקתני ואפי' כולם בפני הבעל חוץ מיום אחד

1.

According to Mishnah Rishonah, when she ate in her husband's lifetime, she eats also when she is Zekukah l'Yibum, for it says even if the entire [year] was in front of her husband, except for one day;

משמע הא כולן בפני הבעל אוכלת

2.

Inference: If all of these were in front of her husband, she eats.

ועוד דתנן בפרקין בסדר משנת ירושלמית הגיע זמן ולא נשאו או שמתו בעליהן אוכלות משלו ואוכלות בתרומה

(c)

Support #1: A Mishnah in our Perek, in the Yerushalmi's text, says that if the time came and they did not marry, or their husbands died, they eat from him, and they eat Terumah. (Yefei Einayim - in our text of the Yerushalmi, this is in the Gemara, but not in the Mishnah. Pnei Moshe alters the text of the Yerushalmi to say "if their husbands died, they do not eat Terumah.)

משמע כשמתו בעליהן שהיבם מאכילן בלא ביאה דומיא דהגעת זמן דמיירי בלא נשאו

(d)

Inference: When their husbands died, the Yavam feeds them without Bi'ah, similar to the case of when the time came, which is when they did not marry;

דאי אחר ביאה פשיטא דאשתו גמורה היא

1.

If it were after Bi'ah, this is obvious! She is his full wife!

ועוד מביא ראיה מדתניא בתוספתא זו משנה ראשונה רבותינו אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה ולא היבמה עד שתיבעל

(e)

Support #2: A Tosefta says "this was Mishnah Rishonah. Raboseinu said that a woman does not eat Terumah until Chupah, and a Yevamah until Bi'ah;

והיינו טעמא דמשנה ראשונה דכשלא אכלה בחיי הבעל אינה אוכלת דהא איכא למיחש לסימפון ולשמא תשקה

1.

This is the reason for Mishnah Rishonah. When she did not eat in her husband's lifetime, she does not eat [while Shomeres Yavam], for there is concern for Simpon and lest she give Terumah to her siblings.

דהא כיון דלא הגיע זמן בחיי הבעל לא בדק לה דאינו חייב במזונותיה אלא א"כ עמד בדין וברח כדאמרינן בהחולץ (יבמות דף מא:)

2.

Since the time did not come in her husband's lifetime, he did not check her, for he is not obligated to feed her, unless he stood in judgment and fled, like it says in Yevamos (41b. Therefore, there is concern for Simpon);

ולא מייחד לה דוכתא

i.

[There is concern for giving Terumah to her siblings, because] he does not designate a place for her.

וטעמא משום שאין דרך לאחר אלא מיד הוא רגיל או לחלוץ או לייבם

3.

The reason is because it is not normal to delay. Normally, immediately he does Chalitzah or Yibum.

לכך לא תקנו לה מזונות מיבם כמו שתקנו מזונות בהגעת זמן דבעל

4.

Therefore, they did not enact food from the Yavam like they enacted from the husband when the time arrived.

אבל כשאכלה בחיי הבעל תו ליכא למיחש לסימפון ולשמא תשקה נמי ליכא למיחש

(f)

Distinction: However, when she ate in her husband's lifetime, there is no further concern for Simpon, and not lest she give Terumah to her siblings;

דכיון דהגיע זמן מייחד לה דוכתא בבית אביה מסתמא אוכלת שם בכל שעה ואינה זזה ממקומה

1.

Once the time arrived, he designates a place for her in her father's house. Presumably, she always eats there, and does not budge from her place.

וא"ת ומאחר דמדאורייתא אכלה כשנפלה מן הנשואין למה אסורה למשנה אחרונה עד שתיבעל

(g)

Question: Since mid'Oraisa she eats when she falls from Nisu'in, why is she forbidden according to Mishnah Acharonah until Bi'ah?

הא ליכא למיחש לסימפון שכבר נבדקה בדיקת פנים

1.

There is no concern for Simpon, since she was already checked [when she had Bi'ah with the brother who died]!

ויש לומר דמאחר שאסרו ארוסה שהגיע זמנה אסרו נמי ביבמה משום דמיחלפא בה ששתיהן זמן כניסתן לאלתר

(h)

Answer: Since Chachamim forbade an Arusah whose time arrived, they forbade also a Yevamah, for they are confused with each other, for both of them should be entered [to Chupah or Yibum] immediately.

אבל ק"ק אי חשיבא יבמה קנין כספו דיבם הא דקאמר ביבמות בפרק אלמנה (דף סז: ושם)

(i)

Question: If a Yevamah is considered the Yavam's Kinyan Kaspo, Yevamos (67b) is difficult!

גבי הא דתנן היבם פוסל ואינו מאכיל אי בת כהן לישראל היא פסיל לה ושבה אל בית אביה כו'

1.

Regarding the Mishnah "a Yavam disqualifies, and does not feed", [the Gemara] says "if she is a Bas Kohen [awaiting Yibum with] a Yisrael, he disqualifies her, for "v'Shavah El Beis Aviha (she will return to her father's house)" [was not fulfilled];

ה"ל למימר דהא קנייה כדקאמר התם גבי אירוסין

2.

It should have said that [the Yavam] acquired her, like it says there regarding Eirusin!

ויש לומר דושבה אל בית אביה אתא למיפסל בת כהן לישראל למידק הא מעיקרא לא אכלה כדאמר התם (דף סח.) א"כ לא אייתר לשומרת יבם

(j)

Answer: "V'Shavah El Beis Aviha" comes to disqualify a Bas Kohen [awaiting Yibum with] a Yisrael, to infer from this that initially, she did not eat, like it says there (68a). If so, it is not extra to teach about a Shomeres Yavam!

אלא הכי קאמר ושבה כתיב כלומר דווקא אותה ששבה אל בית אביה אבל זאת שזקוקה ליבם אינה שבה שהרי חשובה כאילו קנויה לו.

1.

Rather, the Gemara means "it says "v'Shavah", i.e. only one who returned to her father's house, but one who is Zekukah l'Yibum does not return, for it is considered that she is acquired to him.

4)

TOSFOS DH Hashta Bifnei ha'Ba'al Amrat Lo Bifnei ha'Yavam Miba'i

תוספות ד"ה השתא בפני הבעל אמרת לא בפני היבם מיבעיא

(SUMMARY: Tosfos explains that the middle clause is a bigger Chidush.)

ה"ג [לא] זו אף זו קתני

(a)

The text: The text says "[the Mishnah] teaches not only this, rather, even this;

לא מיבעיא ששה חדשים בפני הבעל וששה בפני היבם דלא אכלה

1.

Not only if she was six months in front of the husband, and six in front of the Yavam, she does not eat;

אלא אפילו כולם בפני הבעל חוץ מיום אחד לא אכלה

2.

Rather, even if all [of the year] was in front of the husband, except for one day, she does not eat.

וכן מוכיח בירושלמי דמפרש כולה מתניתין [בלא] זו אף זו.

(b)

Support: This is clear from the Yerushalmi, which explains our entire Mishnah to be "not only this, rather, even this.'

58b----------------------------------------58b

5)

TOSFOS DH Mai Lav b'Nizones

תוספות ד"ה מאי לאו בניזונת

(SUMMARY: Tosfos explains that he is not actually feeding her.)

לא כשהוא זן אותה קאמר

(a)

Suggestion: This means when he feeds her.

דאם כן יקדשו מעשה ידיה ואמאי עושה ואוכלת

(b)

Rejection: If so, her earnings should be Hekdesh. Why may she work and eat?!

כדקאמר לקמן אי במעלה לה מזונות מאי טעמא דמאן דאמר לאחר מיתה קדוש פירוש גם מחיים יהא קדוש

1.

This is like we say below, "if he feeds her, what is the reason for the one who says that after Misah, [her earnings] are Kodesh?" I.e. also in her lifetime, they should be Kodesh!

אלא בניזונת כלומר שהוא חפץ לזונה והיא אינה רוצה.

(c)

Explanation: Rather, b'Nizones means that he wants to feed her, but she does not want.

6)

TOSFOS DH Mitoch she'Yachol Lakofah l'Ma'aseh Yadeha v'Chulei

תוספות ד"ה מתוך שיכול לכופה למעשה ידיה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains how Reish Lakish establishes our Mishnah.)

ומתני' דקתני עושה ואוכלת מוקי לה כרב אדא בר אהבה דבסמוך במעלה לה מזונות ואינו מעלה לה מעה כסף.

(a)

Explanation: Our Mishnah, which says that she works and eats, he establishes like Rav Ada bar Ahavah below, when he feeds her, but does not give to her a silver Ma'ah [every week for other needs].

7)

TOSFOS DH Yekadshu Yadayich l'Oseihen

תוספות ד"ה יקדשו ידיך לעושיהן

(SUMMARY: Tosfos explains that this means to their Maker.)

פירוש להקב"ה שעשאן

(a)

Explanation: This means to Hash-m, who made them (her hands).

אבל אין לפרש למלאכתן

(b)

Suggestion: Perhaps it means "for their labor"!

דא"כ הל"ל למעשיהן כדאמרינן בסוף פ"ק דנדרים (דף יג:).

(c)

Rejection: If so, it should have said "l'Ma'aseihen", like we say in Nedarim (13b).

8)

TOSFOS DH Le'acher she'Esgayer

תוספות ד"ה לאחר שאתגייר

(SUMMARY: Tosfos discusses in which cases R. Meir holds that Adam Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam.)

וא"ת דבסוף פ"ק דגיטין (דף יג:) אמרינן דאפילו לרבי מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ה"מ לדבר שהוא בעולם אבל לדבר שלא בא לעולם לא

(a)

Question: In Gitin (13b), we say that even R. Meir, who says that one can be Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam, this is only to something in the world, but not to Davar she'Lo Ba l'Olam!

והא לאחר שאתגייר הוי לדבר שלא בא לעולם

1.

[In the case of] "after I convert", [she is Makneh herself] to a Davar she'Lo Ba l'Olam!

ואומר ר"י דלאחר שאתגייר לא חשיב כל כך דבר שלא בא לעולם כיון שהגוף בעולם אלא שמחוסר גירות

(b)

Answer (Ri): "After I convert" is not considered so much Lo Ba l'Olam, since the body is here, just he is lacking conversion;

ולא דמי לנולדים דהתם לא באו לעולם כלל

1.

This is unlike the case there of "to people who will be born." They are not in the world at all.

וכעין זה תירץ ה"ר אליעזר משנז"א מה שמקשין אהא דאמר בריש המפקיד (ב"מ דף לג:)

(c)

Support (Ri): R. Eliezer of Shanza said similarly to answer the following question from Bava Metzi'a (33b).

אימור דאמר ר"מ אדם מקנה דבר שלא בא לעולם כגון פירות דקל דעבידי דאתו כו'

(d)

Citation (33b): We heard that R. Meir said that one can be Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam only in a case like fruits [that will grow] on a date tree, for they normally come.

והא כל הנהו דהכא לא עבידי דאתו

(e)

Question: All the cases [of Davar she'Lo Ba l'Olam] here do not normally come!

אלא הכא כיון שהגוף בעולם לא בעינן עבידי דאתו

(f)

Answer #1 (R. Elazar of Shanza): The matters here are physically in the world, so we do not require that they normally come. (We require this only for something not in the world at all.)

וא"ת אם כן מאי פריך הכא וקאמר נמי מההיא אין

1.

Question: If so, what was the question here? Also, we say "indeed, from there (the Mishnah of Kidushin), yes (one can prove that he holds that one can be Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam, but not from one who was Makdish his wife's earnings);

הא מההיא נמי לא שמעינן מעשה ידיה שאינם בעולם כלל

i.

Also from there we cannot learn her [future] earnings, which are not in the world at all!

ואכתי מצי למימר דלא קדשי מעשה ידיה אלא דנעשה כאומר יקדשו ידיך לעושיהן

ii.

We could still say that her earnings do not become Kodesh. Rather, [they are Kodesh only because] it is as if he said "your hands are Kodesh to their Maker"! (Her hands are in the world.)

וי"ל כיון דבמקצת סבר רבי מאיר כרבי אליעזר בן יעקב אית לן למימר דאף בדבר שלא בא לעולם כלל סבר כוותיה

2.

Answer: Since we find that [at least] partially R. Meir holds like [his Rebbi] R. Eliezer ben Yakov, we should say that even regarding something not in the world at all, he holds like him;

דאית ליה בהאשה רבה (יבמות צג: ושם) ובהאומר (קידושין דף סב:) דאדם מקנה

3.

He (R. Eliezer ben Yakov) holds in Yevamos (93b) and Kidushin (62b, regarding Peros of a patch) that one can be Makneh [something not in the world at all].

ועוד מתרץ דכל הני דהכא איכא לאוקמא בדעבידי דאתו

(g)

Answer #2 (R. Eliezer of Shanza): All the cases [of Davar she'Lo Ba l'Olam] here, we can establish them to be when they normally come;

כגון ששמע מרבו שישחררנו ולאחר שימות בעליך ואחותיך כגון בגוססת ולאחר שיחלוץ ליך יבמיך באין דעתו של יבם לייבם

1.

E.g. a slave heard from his master that he will free him, "after your husband or sister dies" is when they are Gosesim (mortally sick; most Gosesim die), "after your Yavam does Chalitzah" is when he does not want to do Yibum.

ומיהו ק"ק מותר דקדוש לאחר מיתה אף על גב דלא עביד דאתי

(h)

Question: Why are her excess earnings Kadosh after her death, even though this is not common to come?

דליכא לאוקמא בגוססת דהא עושה מלאכה.

1.

We cannot say that this is when she is Goseses, for she works!

9)

TOSFOS DH Iy b'Maileh Lah Mezonos v'Maileh Lah Ma'ah Kesef Mai Taima d'Man d'Amar Le'acher Misah Hu Kadosh

תוספות ד"ה אי במעלה לה מזונות ומעלה לה מעה כסף מ"ט דמ"ד לאחר מיתה הוא קדוש

(SUMMARY: Tosfos explains that it is difficult according to both opinions.)

גם למ"ד מחיים הוא קדוש ה"מ למיפרך כיון דמעלה מזונות ומעה כסף אמאי עושה ואוכלת

(a)

Implied question: Also according to the opinion that it is Kadosh in her lifetime, we could have asked. Since he feeds her and gives to her a Ma'ah, why does she work and eat?

אלא משום דבעי למימר אי אין מעלה לה מזונות ולא מעה כסף מ"ט דמאן דאמר מחיים הוא קדוש נקט נמי הכא מ"ט דמ"ד לאחר מיתה הוא קדוש.

(b)

Answer: Because we wanted to say "if he does not feed her, and does not give to her a Ma'ah, what is the reason for the one who says that it is Kadosh in her lifetime?" also here we asked what is the reason for the one who says that after death it is Kadosh.

10)

TOSFOS DH b'Maileh Lah Mezonos v'Ein Maileh Lah Ma'ah Kesef

תוספות ד"ה במעלה לה מזונות ואין מעלה לה מעה כסף

(SUMMARY: Tosfos discusses how Rav and Shmuel establish our Mishnah.)

אליבא דרב אדא בר אהבה מוקי לה הכי אבל רב ושמואל לא מצי מוקמי לה במעלה לה מזונות

(a)

Explanation: We establish it like this according to Rav Ada bar Ahavah. However, Rav and Shmuel cannot establish it when he feeds her;

דכיון דסברי דתיקנו מזונות תחת מעשה ידיה א"כ אמאי עושה ואוכלת

1.

Since they hold that they enacted food in place of her earnings, if so why does she work and eat?

אלא רב ושמואל מוקמי מתניתין בשאין מעלה לה מזונות ולא מעה כסף

(b)

Explanation (cont.): Rather, Rav and Shmuel cannot establish it when he does not feed her and does not give to her a Ma'ah.

ואם תאמר ומאי דוחקיה דרב לאוקמא מתני' לאחר מיתה לוקמה מחיים וכגון דמעלה לה מעה כסף ואין מעלה לה מזונות

(c)

Question: What forced Rav to establish our Mishnah after death? He could establish it in her lifetime, e.g. he gives to her a Ma'ah, but does not feed her!

ויש לומר דאין רגילות שיעלה לה מעה כסף ולא יעלה לה מזונות.

(d)

Answer: It is not common to give to her a Ma'ah, and not feed her.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF