1)

TOSFOS DH Chazakah Ein v'Chulei

תוספות ד"ה חזקה אין כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that they argue about whether a Migo overrides a Chazakah.)

הכא משמע דלא אמרינן מגו במקום חזקה ולרבנן אמרינן

(a)

Inference: Here it connotes that we do not say Migo against a Chazakah, and according to Rabanan, we say.

וצ"ע דבעיא היא בפרק קמא דב"ב (דף ה: ושם) ולא אפשיטא גבי תבע אחר זמנו ואמר ליה פרעתיך תוך זמני.

(b)

Question: The Gemara in Bava Basra (5b) asked this and did not resolve it, regarding one who claimed a loan after the time [it is due], and [the borrower] said "I paid you within the time."

2)

TOSFOS DH d'Amar Mar Ein Lecha Davar v'Chulei

תוספות ד"ה דאמר מר אין לך דבר כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that this is not Rava's own opinion.)

פירוש אפי' מאן דמחמיר לא מחמיר אלא בהנך

(a)

Explanation: Even the one who is stringent is stringent only about these;

דרבא גופיה קסבר דאפילו בהני אינו חייב למסור עצמו בצינעא במס' ע"ז בפרק ר' ישמעאל (דף נד. ושם) ואין חילוק בין הנך לשאר

1.

Rava himself holds that even for these, he is not obligated to be Moser Nefesh in private, in Avodah Zarah (54a). There is no difference between these [Aveiros] and others;

ובפרהסיא בכולהו יהרג ולא יעבור.

2.

In public, for all of them one must [submit to] be killed and not transgress.

3)

TOSFOS DH Taima d'R. Meir kid'Rav Huna v'Chulei

תוספות ד"ה טעמא דר"מ כדרב הונא כו'

(SUMMARY: Tosfos concludes that they do not argue about Rav Huna's law, unlike Rashi.)

פירש בקונטרס דמיירי פלוגתייהו בשמודה לוה שכתבו

(a)

Explanation #1 (Rashi): The argument is when the borrower agrees that he wrote it (i.e. authorized them to write the document);

והיינו טעמא דר"מ דאין נאמנין דהואיל ולוה קיימו לא צריכי תו לעדים ולאו אפומייהו מקיים שטרא

1.

R. Meir holds that they are not believed. Since the borrower validated it, we no longer need the witnesses. The document is not validated through them;

ורבנן סברי צריך לקיימו

2.

Rabanan hold that [the lender] must validate it.

וקשה לר"י דא"כ ליפלגו בלא עדים בלוה גופי' הואיל וטעמייהו תלי בלוה

(b)

Question #1 (Ri): If so, they should argue without witnesses, about the borrower himself, since their reasons depend on the borrower;

ועוד דבפרק מי שמת (ב"ב דף קנד: ושם) משמע דלא פליגי בלוה דקאמר רבי יוחנן שאני אומר מודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו דברי הכל היא

1.

Also, in Bava Basra (154b), it connotes that they argue about the borrower, for R. Yochanan said "I say that if one admits that he wrote a document, all agree that [the lender] need not validate it.

ופריך והא מפלג פליגי אין נאמנים לפוסלו כו'

i.

The Gemara asks that they argue about this! [R. Meir says that] they are not believed to disqualify it.

אמר ליה אי אלימי עדים לאורועי שטרא איהו כל כמיניה

ii.

[R. Yochanan] said that witnesses have power to disqualify a document, but he (the borrower or seller) cannot!

ועוד דהוה ליה למימר בדרב הונא קמיפלגי

(c)

Question #2: He should have said that they argue about Rav Huna's law!

ונראה לר"ת ולר"י דה"פ טעמא דר"מ כדרב הונא

(d)

Answer (R. Tam and Ri): The Gemara means that R. Meir's reason is like Rav Huna;

דכמו שאומר רב הונא דלא אמרינן מגו לפסול השטר בלוה ה"נ אומר ר"מ בעדים דאע"ג דאלימי לא פסלי שטרא במגו.

1.

Just like Rav Huna says that we do not say Migo for the borrower to disqualify a document, R. Meir says that witnesses, even though they are stronger, cannot disqualify a document through a Migo.

4)

TOSFOS DH Modeh bi'Shtar she'Kasvo Ein Tzarich Lekaimo

תוספות ד"ה מודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו

(SUMMARY: Tosfos explains why he is not believed through a Migo that it was forged.)

וא"ת ומ"ט לא מהימן במגו דאי בעי אמר מזויף

(a)

Question: Why isn't he believed through a Migo? If he wanted, he could have said that it is forged!

וי"ל דשמא ירא לוה לומר מזויף פן יכחישוהו וליכא מגו

(b)

Answer #1: Perhaps he fears to say that it is forged, lest they contradict him. Therefore, there is no Migo.

ופירש הקונט' במקום אחר דטעמא משום דדבר תורה א"צ קיום דעדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד

(c)

Answer #2: Elsewhere, Rashi explained that it is because mid'Oraisa, it does not need not Kiyum, for witnesses signed on a document, it is as if their testimony was investigated [and accepted] in Beis Din;

ורבנן הוא דאצרכוהו קיום כי טעין מזויף הוא אבל בשאר טענות כגון פרוע הוא לא הצריכוהו קיום וכן נראה לר"י

1.

Rabanan obligated Kiyum when he claims that it was forged. Regarding other claims, e.g. it was paid, they did not obligate Kiyum. The Ri agreed.

אבל אין לפרש דלא מהימן במגו לומר פרוע הוא משום דאי פרעיה שטרא בידיה מאי בעי

(d)

Suggestion: He is not believed through a Migo to say that it was paid, for had he paid, why does the lender still have the document?

דהא כי טעין נמי אמנה הוא מסקינן בסמוך אמילתיה דרב דלא מהימן והתם לא שייך האי טעמא.

(e)

Rejection: Also when he claims that it is Emanah (he trusted the lender to hold it before the loan was given), we conclude below regarding Rav's teaching that he is not believed, and there this reason (why does the lender still have the document) does not apply.

5)

TOSFOS DH Iy Sevira Lecha k'R. Meir v'Chulei

תוספות ד"ה אי סבירא לך כר"מ כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not explicitly say that the Halachah follows R. Meir.)

וא"ת ודלמא משום הכי לא קאמר הלכה כר"מ משום דאיכא בפ' מי שמת (ב"ב קנד: ושם) דמפיך דר"מ לרבנן

(a)

Question: Perhaps he did not say "the Halachah follows R. Meir" because in Bava Basra (154b), some switch the opinions of R. Meir and Rabanan!

ויש לומר דהוה מצי למימר דהלכה כרשב"ג דאית ליה בהדיא בפ"ק דב"מ (דף ז.) דמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו.

(b)

Answer: He could have said "the Halachah follows R. Shimon ben Gamliel", who holds explicitly in Bava Metzi'a (7a) that if [the borrower] agrees that he wrote it, [the lender] need not validate it.

6)

TOSFOS DH Eima Halachah k'R. Meir

תוספות ד"ה אימא הלכה כרבי מאיר

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot establish this like Rabanan.)

תימה דאפילו כרבנן נמי מצי סבר ושאני עדים דאלימי לאורועי שטרא דהכי אית ליה לרבי יוחנן

(a)

Question: He could hold even like Rabanan! Witnesses are different, for they have power to weaken a document, according to R. Yochanan!

ויש לומר דרב נחמן אין נראה לו לחלק

(b)

Answer: Rav Nachman holds that it is unreasonable to distinguish.

ואם תאמר ודלמא רב הונא מיירי במודעא ואמנה דאפילו רב נחמן מודה לקמן

(c)

Question: Perhaps Rav Huna discusses Moda'ah and Emanah. Below, even Rav Nachman agrees about them!

ויש לומר דרב הונא סתם קאמר ולא מפליג.

(d)

Answer: Rav Huna said Stam [that when the borrower admits, Kiyum is not needed]. He did not distinguish [why the borrower claims to be exempt].

7)

TOSFOS DH l'Olam deka'Amar Loveh uched'Rav Huna v'Chulei

תוספות ד"ה לעולם דקאמר לוה וכדרב הונא כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not say that the witnesses say so.)

ואם תאמר ואמאי לא קאמר נמי לעולם דקאמרי עדים וכדרב הונא

(a)

Question: Why didn't he say that really, the witnesses say so, like Rav Huna taught?

ויש לומר דלא ניחא ליה לאוקמי דלא כרבנן דאמרי אלימי עדים לאורועי שטרא.

(b)

Answer: He does not want to establish [Rav's teaching] unlike Rabanan, who say that witnesses have power to weaken a document.

8)

TOSFOS DH uched'Rav Huna Amar Rav

תוספות ד"ה וכרב הונא אמר רב

(SUMMARY: Tosfos explains that Rav did not explicitly teach both of these.)

וא"ת תרתי מילי דרב למה לי

(a)

Question: Why did Rav need to teach both of these?

וי"ל דחדא מכלל חבירתה אתמר.

(b)

Answer: (He taught only one of them.) One of them was inferred from the other.

9)

TOSFOS DH u'Chegon she'Chav l'Acherim

תוספות ד"ה וכגון שחב לאחרים

(SUMMARY: Tosfos explains why he is not believed through a Migo that he could pardon the debt.)

וא"ת ולהימניה במגו דאי בעי מחיל ליה דהא המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול (לקמן דף פה:)

(a)

Question: He should be believed through a Migo. If he wanted, he could pardon him, for one who sells a loan document and later pardoned it, it is pardoned (below 85b)!

ויש לומר דלאו מגו הוא דשמא אין דעתו למחול ולהפסיד חובו דעכשיו שאומר אמנה הוא לא מפסיד מידי כיון שאין הלוה גזלן

(b)

Answer #1: This is not a Migo, for perhaps he does not want to pardon and forfeit his debt. Now that he says that it is Amanah, he does not lose at all, for the borrower is not a thief. (He knows that he owes him, so he will pay.)

אע"ג דבספ"ק דב"מ (דף כ: ושם) אמרינן מגו כה"ג גבי מצא שובר בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל

1.

Implied question: In Bava Metzi'a (20b), we say such a Migo, regarding one who found a receipt [for payment of a Kesuvah]. When the woman admits [that she was paid], we return it to her husband;

דקאמר ש"מ איתא לדשמואל

i.

Citation (20b) Inference: This shows that Shmuel (who says that one who sells a loan document can pardon it) is correct.

שמא התם סמכינן אמגו כל דהו משום דאיכא שובר דמוכח

2.

Answer: Perhaps there we rely on any Migo, for there is a receipt [that proves that she was paid].

ואם נאמר דמכירת שטר חוב אינו אלא מדרבנן הוה אתי שפיר

(c)

Answer #2: If we would say that selling a loan document is only mid'Rabanan, this is fine;

דמצינן למימר דווקא מוכר שטר חוב דהוי מדרבנן יכול למחול אבל בנושה בחבירו כו' דחייב לו מן התורה אינו יכול למחול

1.

We could say that only one who sold a loan document, which is only mid'Rabanan, can pardon, but one who owes his fellow man, which is a Torah debt, he cannot pardon.

וכן משמע בפרק מי שמת (ב"ב דף קמז: ושם) דקאמר ומודה שמואל דאם נתנו במתנת ש"מ שאינו יכול למחול

(d)

Support #1: In Bava Basra (147b), it says that Shmuel agrees that if one gave Matanas Shechiv me'Ra (a gift of a dying person), he cannot pardon;

ומסיק מתנת ש"מ דאורייתא ואינו יכול למחול דאי ס"ד מדרבנן אמאי אינו יכול למחול

1.

We conclude "Matanas Shechiv me'Ra is mid'Oraisa, so he cannot pardon. If it were only mid'Rabanan, why can't he pardon?!"

משמע דבמידי דאורייתא אינו יכול למחול

2.

Inference: For mid'Oraisa matters, he cannot pardon.

ויש לדחות דהתם ודאי אי מתנת שכיב מרע דאורייתא אין היורש יכול למחול דמאי אולמיה האי יורש מהאי יורש

(e)

Rebuttal: There, surely if Matanas Shechiv me'Ra is mid'Oraisa, an heir cannot pardon. Why should this heir (of the giver) be stronger than this heir (the recipient of the gift)?!

ועוד יש להביא ראיה דנושה בחבירו וחבירו בחבירו אינו יכול למחול

(f)

Support #2 (for Answer #2): The following shows that if Reuven owes Shimon, and Shimon owes Levi, Shimon cannot pardon [Reuven's debt];

דאמרי' בסוף האשה שנפלו (לקמן פא:) הרי שהיה נושה באחיו מנה ומת והניח שומרת יבם לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתי

1.

We say below (81b) that if Reuven owed his brother Shimon 100 Zuz, and Shimon died and left a Shomeres Yavam, [Reuven] cannot say "since I [will do Yibum and] inherit, I will keep" [the money. After Yibum, the lien for her Kesuvah is only on Shimon's property.]

אלא מוציאין מידו ולוקח בהן קרקעות והוא אוכל פירות

i.

Rather, we take from him, and he buys land and eats the Peros.

ומוקמי' לה כר' נתן דהא הוי כמו נושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו דכל אשר לבעלה משועבד לה לכתובתה

2.

We establish this like R. Noson. This is like when Reuven owes Shimon, and Shimon owes Levi. She has a lien on all her husband's property (including what Reuven owed to him) to pay her Kesuvah;

ואי יכול למחול אמאי ילקח בהן קרקע ימחול לעצמו שהוא יורש ויכול למחול

i.

If he can pardon, why does he buy land? He should pardon to himself, for he inherits, and he can pardon!

ויש לדחות דשאני התם דאין יורש אלא מכחה ואינו יכול להפקיע זכותה

(g)

Rebuttal: We can say that there is different, for he inherits only due to her, so he cannot uproot her rights.

[וי"מ דדוקא במוכר שט"ח יכול למחול שקדם חובו של מוכר אבל הנושה בחבירו שקדם חובו לחוב של חבירו אינו יכול למחול

(h)

Answer #3: Some say that only one who sells a loan document can pardon, for the seller's [right to collect the] debt came first. However, if Reuven owes Shimon [and Shimon owes Levi], and Levi's [right to collect the] debt came before Shimon's, Shimon cannot pardon;

ושומרת יבם נמי קדם שטר חובה לחוב בעלה]

1.

Likewise, a Shomeres Yavam, [we discuss when] her loan (i.e. Kesuvah) document preceded her husband's [right to collect the] debt [from his brother].

וא"ת אכתי נהימניה במגו דאי בעי קלתיה כדאמרינן בסוף זה בורר (סנהדרין דף לא:)

(i)

Question: Still, he (one who says that the loan document he holds is Amanah, and this harms his creditor) should be believed through a Migo. If he wanted, he could burn [the loan document], like it says in Sanhedrin (31b)!

ויש לומר דהכא אתחזק בבי דינא דאמרינן התם כיון דאתחזק בבי דינא אי בעי קלתיה לא אמרינן

(j)

Answer #1: Here, the document was established in Beis Din. We say there that once the document was established in Beis Din, we do not say that if he wanted, he could burn it.

אי נמי הכא מיירי כשהשטר הוא ביד שליש.

(k)

Answer #2: The case is, the document is in the hands of a third party.

10)

TOSFOS DH Minayin l'Nosheh b'Chavero v'Chulei

תוספות ד"ה מנין לנושה בחבירו כו'

(SUMMARY: Tosfos infers that the Halachah follows R. Noson.)

משמע דהלכה כר' נתן ובגיטין (דף לז.) פירשנוה.

(a)

Inference: This connotes that the Halachah follows R. Noson. In Gitin (37a) we explained this.

11)

TOSFOS DH a'Avlah Lo Chasmei (pertains to Amud B)

תוספות ד"ה אעולה לא חתמי (שייך לעמוד ב)

(SUMMARY: Tosfos explains why we write a document for the borrower when the lender is not there.)

והא דכותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו

(a)

Implied question: Why do we write a document for the borrower, even though the lender is not there?

היינו למוסרו ללוה ולא למלוה.

(b)

Answer: We do so in order to hand it over to the borrower, but not to the lender.

19b----------------------------------------19b

12)

TOSFOS DH Im Aven b'Yadcha Harchikehu Zeh Shtar Pasim v'Shtar Amanah

תוספות ד"ה אם און בידך הרחיקהו זה שטר פסים ושטר אמנה

(SUMMARY: Tosfos explains how the verse alludes to these two documents.)

דהכי משמע לשון און דמעיקרא הוי שקר

(a)

Explanation: The word "Aven" connotes that from the beginning it was Sheker;

ואל תשכן באהליך עולה זה שטר פרוע שעתה הוא עולה אבל מעיקרא הוה אמת.

1.

"V'Al Tashken b'Ohalecha Avlah" is a paid document, for now it is fraudulent, but initially it was true.

13)

TOSFOS DH Ziminin d'Meshahi Lei a'Peshiti d'Safra

תוספות ד"ה זמנין דמשהי ליה אפשיטי דספרא

(SUMMARY: Tosfos explains that they argue about delaying it not for the scribe's fee.)

וע"י אותה שהייה אישתלי ליה שהותא פעם אחרת הלכך לא קרי ליה עולה

(a)

Explanation: Through this delay, they forget and delay it another time [not for the sake of the scribe's fee], therefore it is not called Avlah.

ומ"ד שטר פרוע היה לו ליזהר

1.

The one who said that a paid document [is Avlah], he should have been careful.

אבל אין לפרש דמשום שהייתו אפשיטי דספרא קרי ליה עולה

(b)

Suggestion: Because he delays it for the scribe's fee, it is called Avlah.

דמה פשע.

(c)

Rejection: He was not negligent! (There is no reason to call this Avlah.)

14)

TOSFOS DH Amar Rav Nachman Edim she'Amru Amanah Hayu Devareinu Ein Ne'emanim

תוספות ד"ה אמר רב נחמן עדים שאמרו אמנה היו דברינו אין נאמנים

(SUMMARY: Tosfos proves that this is when their signatures are not available elsewhere.)

ע"כ באין כתב ידן יוצא ממקום אחר איירי

(a)

Assertion: You are forced to say that this is when their signatures are not available elsewhere.

דאי כתב ידן יוצא ממקום אחר פשיטא דהכי פריך לעיל

(b)

Proof #1: If their signatures were available elsewhere, this is obvious! The Gemara asked like this above.

ועוד דמר בר רב אשי קאמר דאין נאמנים משום דלא ניתן לכתב

(c)

Proof #2: Mar bar Rav Ashi said that they are not believed, because it was not supposed to be written;

ואי בכתב ידן יוצא ממקום אחר אפילו ניתן לכתב פשיטא דאין נאמנים

1.

If their signatures were available elsewhere, even if it were permitted to be written, obviously they are not believed!

וקשה דאמאי לא מהימני במיגו דהא רב נחמן גופיה אית ליה לעיל מגו לפסול השטר

(d)

Question: Why aren't they believed through a Migo? Rav Nachman himself holds above that we say a Migo to disqualify a document!

דקאמר כי אתו לקמן לדינא אמרינן להו זילו קיימו שטרייכו וחותו לדינא

1.

He said that when [lenders] come for judgment, he tells them to validate their documents first;

דמהימן לומר פרוע במגו דמזויף

2.

[If not, the borrower] is believed to say that it is paid, Migo he could have said that it is forged;

וכ"ש עדים דאלימי לאורועי שטרא כדאמר במי שמת (ב"ב דף קנד.)

i.

All the more so, witnesses have power to weaken a document, like it says in Bava Basra (154a)!

ותירץ ר"י דהיינו טעמא דמודעא הואיל ומודים שהשטר נכתב ונמסר כהלכתו שוב לא אתי על פה ומרע לשטרא אפילו במגו

(e)

Answer (Ri): This is the reason for [not believing witnesses to say that it was] a Moda'a. Since they agree that the document was written and handed over k'Halachah, verbal testimony does not weaken the document, even through a Migo.

ולא דמי לאנוסים וקטנים דמתניתין שאין מודים שהיה שטר כשר כלל אלא סותרין אותו הלכך מהימני במגו

(f)

Distinction: This is unlike [when witnesses say that] they were coerced or minors, in our Mishnah. There, they do not admit that it was a Kosher document at all/ Rather, they contradict it. Therefore, they are believed through a Migo;

דלא שייך כאן לומר דלא אתי על פה ומרע לשטרא שהרי אינם מודים שהיה שטר

1.

It is not relevant to say that verbal [claims] cannot weaken a document, for they do not admit that it was a document.

ואמנה נמי נראה דהיינו טעמא דלא מהימני לרב נחמן דלא מרעי לשטרא הואיל ומודים שהשטר נכתב כדין מדעת הלוה

2.

Also Amanah, it seems that the reason they are not believed according to Rav Nachman to weaken the document is because they agree that it was written properly with the borrower's consent;

דלא מפרש טעמא דאמנה משום דלא ניתן לכתב אלא מר בר רב אשי אבל לרב נחמן טעם אמנה ומודעא שניהם שוה

3.

The only one who explains the reason for Amanah because it was forbidden to write it is Mar bar Rav Ashi. According to Rav Nachman, Amanah and Moda'ah are the same.

והא דאית ליה לרב נחמן דנאמן לומר פרוע הוא במגו דמזויף

(g)

Implied question: Rav Nachman holds that he is believed to say that it was paid, Migo he could have said that it was forged!

התם נמי לא מרע לשטרא כלל הלכך מהימן במגו ואתי שפיר רב נחמן כרבנן דר"מ

(h)

Answer: Also there, he does not weaken the document at all. Therefore, he is believed through a Migo. Rav Nachman properly holds like Rabanan of R. Meir.

וההיא ברייתא דמי שמת (ג"ז שם:) דשטר אמנה הוא זה דאינו נאמן דבעי לאוקמי כר"מ

(i)

Implied question: A Beraisa in Bava Basra (154b) says that he is not believed to say that it is an Amanah document. We wanted to establish it like R. Meir!

רב נחמן מוקי לה לדברי הכל.

(j)

Answer: Rav Nachman establishes it according to everyone.

15)

TOSFOS DH Oh Dilma Tenai Milsa Acharisi Hi

תוספות ד"ה או דלמא תנאי מילתא אחריתי היא

(SUMMARY: Tosfos explains that this means that it does not uproot the document.)

פי' לדבר אחר הן באין ולא לעקירת השטר אלא תוספת בעלמא שמפרשים עדותן היאך

(a)

Explanation #1: The Tenai comes for something else, and not to uproot the document. It is a mere addition, in which they explain how their testimony was;

ועד השתא קיים השטר ואינו נעקר אם יתקיים התנאי הלכך אין כאן הורעת השטר

1.

Until now, the document stands. It is not uprooted if the Tenai will be fulfilled. Therefore, this is not weakening the document.

אבל אין לפרש מילתא אחריתי היא לגמרי ולא שייך לעדותן ראשונה כמו שאם היו מעידין שהוא פרוע שהן נאמנים

(b)

Suggested Explanation #2: The Tenai is a totally different matter. It does not pertain to the first testimony, just like if they testified that it was paid, they are believed.

דא"כ מאי פריך בסמוך א"ה אפי' תרי נמי דכיון דתנאי מילתא אחריתי הוא לגמרי

(c)

Rejection: If so, what was the question below "if so, even two and two!", since Tenai is a totally different matter?

תרי נאמנים אפילו בכתב ידן יוצא ממקום אחר אבל חד לעולם אימא לך דלא מהימן כי היכי דלא מהימן לומר פרוע הוא

1.

Two are believed even when their signatures are available elsewhere! However, I can say that one is not believed, just like he (one) is not believed to say that it was paid!

לכך נראה כדפירשנו.

2.

Therefore, it seems like I explained.

16)

TOSFOS DH v'Im Kesav Yadan Yotzei mi'Makom Acher Ein Ne'emanim

תוספות ד"ה ואם כתב ידן יוצא ממקום אחר אין נאמנים

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only when they say that now they are Kesherim.)

ופסולי עדות דקתני לא שאומרים שעדיין פסולים דאם כן אמאי אין נאמנים

(a)

Explanation: The case of Pesulei Edus that was taught is not when they say that they are still Pasul. If it was, why aren't they believed?

אלא פסולי עדות הוו אז ועתה מודים שהם כשרים

1.

Rather, they were Pesulim, and now they agree that they are Kesherim.

וא"ת ומכל מקום אמאי אין נאמנים להימנו במגו דאי בעו אומרים עדיין הם פסולים

(b)

Question: In any case, why aren't they believed through a Migo. If they wanted, they could say that they are still Pesulim!

[וכן בכל] שתי כתי עדים המכחישות זו את זו אמאי לא מהימני בתראי במגו דאי בעו פסלי לקמאי בגזלנותא

1.

Similarly, whenever two sets of witnesses contradict each other, why don't we believe the latter, through a Migo. If they wanted, they could disqualify the first set through saying that they stole!

ואור"י דבשני עדים לא שייך מגו דאין אחד יודע מה בלב חבירו.

(c)

Answer (Ri): Migo does not apply to two witnesses, for one does not know what the other is thinking.

17)

TOSFOS DH Amar Rav Sheshes Zos Omeres Hachchashah Techilas Hazamah Hi

תוספות ד"ה אמר רב ששת זאת אומרת הכחשה תחלת הזמה היא

(SUMMARY: Tosfos explains that another Beraisa disagrees.)

וא"ת תקשי לרב ששת ברייתא דמי שמת (ג"ז שם)

(a)

Question: The Beraisa in Bava Basra (154b) is difficult for Rav Sheshes!

דקתני אם אמר שטר אמנה הוא אם יש עדים פירוש דשטר אמנה הוא הלך אחר עדים ואם לאו הלך אחר השטר

1.

It says that if he says that it was Amanah, if there are witnesses, i.e. that it is an Amanah document, we follow the witnesses. If not, we follow the document.

אלמא אע"ג דאין השטר צריך קיום כדאמר הלך אחר השטר שמודה הלוה שכתבו כדאיתא התם

2.

Inference: Even though the document does not need Kiyum, like it says "we follow the document", for the borrower admits that he wrote it, like it says there...

[ואפילו הכי] אם יש עדים הלך אחר עדים ולא אמרינן הכחשה תחלת הזמה

i.

Even so, if there are witnesses, we follow the witnesses, and we do not say that contradiction is the beginning of Hazamah [and it is only in front of the witnesses]!

וי"ל דזאת אומרת קאמר אבל ההיא פליג.

(b)

Answer: He says "this [Beraisa here] teaches that", but that [Beraisa in Bava Basra] disagrees.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF