1)

TOSFOS DH Matbilin Oso Al Da'as Beis Din Mishum d'Zechus Hu

תוספות ד"ה מטבילין אותו על דעת ב"ד משום דזכות הוא

(SUMMARY: Tosfos discusses how this works.)

ותימה דהא זכייה הוי מטעם שליחות דכיון דזכות הוא לו אנן סהדי דעביד ליה שליח

(a)

Question #1: Zechiyah (acquiring on behalf of someone else) works due to Shelichus. Since it is Zechus (beneficial) for him, we can testify that [the recipient] makes him a Shali'ach;

כדמוכח בפ"ק דב"מ (דף יב.) גבי חצר משום יד איתרבאי ולא גרע משליחות

1.

This is clear from Bava Metzi'a (12a). We say that a Chatzer was included [to acquire for a person] because it is like his hand, and it is no worse than Shelichus;

וא"כ היאך זכין לקטן והלא אין שליחות לקטן כדאמרינן באיזהו נשך (שם עא:)

2.

If so, how can we be Zocheh for a minor? A minor has no Shelichus, like it says in Bava Metzi'a 71b!

ועוד דאכתי עובד כוכבים הוא ואמרי' התם דקטן דאתי לכלל שליחות אית ליה זכייה מדרבנן

(b)

Question #2: Also, [before conversion] he is still a Nochri, and we say there that a minor [Yisrael], who will come to have Shelichus (when he matures), has Zechiyah mid'Rabanan;

עובד כוכבים דלא אתי לכלל שליחות אפילו זכייה מדרבנן לית ליה

1.

A Nochri, who will not come to have Shelichus, does not have Zechiyah even mid'Rabanan!

ונראה לר"י דהכא נמי דזכין לו מדרבנן כדאמרינן התם דקטן אית ליה זכייה מדרבנן

(c)

Answer (Ri): Also here, we are Zocheh for him mid'Rabanan, like it says there that a minor has Zechiyah mid'Rabanan;

ואף על גב דאכתי עובד כוכבים הוא הא אתי לכלל שליחות

1.

Even though he is still a Nochri, [since he will convert], he will come to have Shelichus.

א"נ כיון דבהך זכייה נעשה ישראל הוה ליה כישראל גמור לעניין זכייה

2.

Alternatively, since through this Zechiyah he becomes a Yisrael, he is like a total Yisrael regarding Zechiyah.

וא"ת היכי הוי גר מדרבנן ושרינן ליה בבת ישראל וקידושיו קידושין הא מן התורה עובד כוכבים הוא

(d)

Question: How can he be a convert mid'Rabanan, and we permit him to a Bas Yisrael, and his Kidushin is valid Kidushin? Mid'Oraisa, he is a Nochri!

וי"ל דקסבר כמ"ד בהאשה רבה (יבמות דף פט:) דיש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה

(e)

Answer #1: He holds like the opinion in Yevamos (89b) that Chachamim have power to uproot Torah law [even] through actions.

וכי פריך מאי קמ"ל הוה מצי לשנויי קמ"ל דיש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה

1.

Implied question: When we asked what is [Rav Huna's] Chidush, we could have said that he teaches that Chachamim have power to uproot Torah law through actions!

וחד מתרי טעמי נקט

2.

Answer: The Gemara gave one of two possible answers.

והא דאמרי' בריש בן סורר (סנהדרין דף סח: ושם) גבי גזל הגר אם אין לאיש גואל איש אתה צריך לחזר אחריו אם יש לו גואל אבל קטן אי אתה צריך לחזר אחריו כו'

3.

Question: It says in Sanhedrin (68b) regarding Gezel ha'Ger (one who stole from a convert, and the convert died) "Im Ein la'Ish Go'el" - an Ish (adult), you must check whether he has heirs, but you need not check a minor. (This implies that mid'Oraisa, there can be a minor convert!)

משכחת לה גר קטן מן התורה במעוברת שנתגיירה כדאמרי' בפרק הערל (יבמות דף עח. ושם)

4.

Answer: We can find a minor convert mid'Oraisa if a pregnant woman converted, like it says in Yevamos (78a);

עובדת כוכבים מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך טבילה והוי גר מן התורה דישראל גמור הוא

i.

If a pregnant Nochris converted, her son need not immerse. He is a convert mid'Oraisa. He is a full Yisrael.

ואית ליה ממון מן התורה כגון שירש את אמו

ii.

It is possible that he has money mid'Oraisa (and it was stolen from him), e.g. he inherited his mother;

ואי אתה צריך לחזר עליו שאין לו יורשין שאינו מוליד ואחיו מן האם אין יורשין אותו

iii.

[The verse teaches that] you need not check, for [surely] he has no heirs, for he cannot father, and his maternal brothers do not inherit him.

ולפי ספרים דגרסינן בב"מ (דף עא:) זכייה מיהא אית ליה ולא גרס מדרבנן ניחא

(f)

Answer #2: According to Seforim in which the text in Bava Metzi'a says [that a minor] has Zechiyah, and does not say "mid'Rabanan", this is fine;

דמצי למימר דאית ליה זכייה מן התורה ועובד כוכבים קטן כיון דבא להתגייר חשבינן ליה כישראל קטן

1.

We can say that he has Zechiyah mid'Oraisa. A minor Nochri, since he comes to convert, he is considered like a Yisrael minor.

ואף על גב דזכייה הוי מטעם שליחות ואין לו שליחות מן התורה

(g)

Question: Zechiyah is due to Shelichus, and mid'Oraisa he has no Shelichus!

ה"מ בדבר שיש בו קצת חובה כגון להפריש תרומתו דשמא היה רוצה לפוטרה בחטה אחת או שמא היה רוצה להעדיף

(h)

Answer: This refers to a matters with some Chovah (disadvantageous side), e.g. to separate his Terumah. Perhaps he would have wanted to exempt [all his wheat] with one blade of wheat, or perhaps he would have wanted to give more!

אבל הכא שזכות גמור הוא לו יש לו שליחות.

1.

However, here it is absolute Zechus, so he has Shelichus.

2)

TOSFOS DH Mahu d'Seima Oved Kochavim b'Hefkeira Nicha Lei

תוספות ד"ה מהו דתימא עובד כוכבים בהפקירא ניחא ליה

(SUMMARY: Tosfos proves that all Tana'im hold like this.)

ואף על גב דרבנן פליגי אר' מאיר בפ' קמא דגיטין (דף יג. ושם) ולית להו טעמא דבהפקירא ניחא ליה

(a)

Implied question: Rabanan argue with R. Meir in Gitin (13a). They do not say that he prefers Hefkeirus (wantonness)!

ה"מ גבי עבד שאינו חושש בהפקירא שמפקיע עצמו מן השעבוד

(b)

Answer: That refers to a slave. He is not concerned for [losing] Hefkeirus, for [through freedom,] he uproots himself from bondage;

אבל גבי עובד כוכבים שאינו משועבד ניחא ליה בהפקירא

1.

However, a Nochri, who is not enslaved, prefers Hefkeirus.

וכן נראה דאי לא תימא הכי היכי מייתי סייעתא מההוא דגיורת דלמא רבנן היא דאפילו בגדול לית להו בהפקירא ניחא ליה.

(c)

Support: If you would not say so, how do we bring a support from the case of a female convert? Perhaps it is like Rabanan, who do not say even regarding an adult that he prefers Hefkeirus!

3)

TOSFOS DH Aval Katan Zechus Hu Lo

תוספות ד"ה אבל קטן זכות הוא לו

(SUMMARY: Tosfos resolves a Mishnah that connotes unlike this.)

הא דתנן בפרק קמא דגיטין (ג"ז שם) האומר תנו גט זה לאשתי ושיחרור זה לעבדי רצה לחזור בשניהם יחזור דברי רבי מאיר

(a)

Implied question: A Mishnah (Gitin 13a) says "one who says 'give this Get to my wife', or 'this [Get] Shichrur to my slave' (and the Shali'ach took it), he (the husband or master) can retract from either, according to R. Meir! (Because they are not pure Zechus, the Shali'ach was not Zocheh for the recipient.)

היינו בעבד גדול דבקטן מודה רבי מאיר דזכות הוא לו דלא ניחא ליה בהפקירא כדאמרינן הכא משום דלא טעים טעמא דאיסורא

(b)

Answer #1: This refers to an adult slave. R. Meir agrees that freedom is Zechus for a minor, for he does not prefer Hefkeirus, like we say here, for he did not taste Isur.

א"נ איירי אף בעבד קטן וכגון שהוא של כהן דחוב הוא לו שיצא לחירות לפי שמפסידו מלאכול בתרומה.

(c)

Answer #2: It discusses even a minor slave, i.e. of a Kohen. It is a Chov for him to become free, for he ceases to eat Terumah.

1.

Note: Aside from the Mitzvah to eat Terumah, often the slave gets much to eat, e.g. if his master receives more than his household can consume. Also, it is cheaper than Chulin.

4)

TOSFOS DH l'Chi Gadlah

תוספות ד"ה לכי גדלה

(SUMMARY: Tosfos points out that she is already an adult.)

וא"ת והלא כבר גדולה היא שהיא נערה כיון שהיא בת קנס

(a)

Question: She is already an adult, for she is a Na'arah, since she receives a fine!

1.

Note: Rava asked from the Mishnah (29a), which says "Na'arah." The Gemara infers there that the Mishnah is R. Meir, who says that there is no fine for a minor.

ומפרש ר"י לכי גדלה ונהגה מנהג יהודית.

(b)

Answer (Ri): [We give the fine to her] when she matures and conducts like a Yisraelis.

5)

TOSFOS DH Abaye Lo Amar k'Rava she'Lo Yehei Chotei Niskar

תוספות ד"ה אביי לא אמר כרבא שלא יהא חוטא נשכר

(SUMMARY: Tosfos points out that sometimes also Rava is concerned for this.)

משמע דרבא לית ליה טעמא דשלא יהא חוטא נשכר

(a)

Inference: Rava does not hold [that we are concerned] lest a sinner profit.

וקשה דאמרי' בפ' שור שנגח ד' וה' (ב"ק דף לח: ושם) קסבר רבי מאיר כותים גירי אמת הן

(b)

Question: We say in Bava Kama (38b) that R. Meir holds that Kusim are proper converts;

וקנס הוא דקניס ר"מ בממונם לענין שור שנגח שלא יטמעו בהן

1.

He fines them monetarily regarding an ox that gored, lest people mingle with [and become corrupted through] them.

ופריך אלו נערות שיש להן קנס הבא על הכותית ואי קניס ר"מ בממונם ה"נ ניקנוס

2.

Citation (38b) Question: A Mishnah teaches that there is a fine for one who had Bi'ah with (raped or enticed) a Kusis. If R. Meir fines them monetarily, also here he should fine them!

ומשני דהכא לא בעי למקנס שלא יהא חוטא נשכר

3.

Citation (38b) Answer: Here he does not want to fine them, lest a sinner profit.

והשתא לרבא דלית ליה הכא טעם דחוטא נשכר היכי מצי משני התם

4.

Summation of question: According to Rava, who is not concerned lest a sinner profit, how can he answer there?

וי"ל דהתם אית ליה שפיר האי טעמא כיון דבדין יש להן קנס דגרי אמת הן אלא דבעי' למקנס להו

(c)

Answer: There, he holds like this reason, since letter of the law they receive a fine, for they are true converts, just he wants to fine them;

סברא הוא דמשום טעמא שלא יהא חוטא נשכר מוקמינן לה אדינא

1.

It is reasonable due to the reason that a sinner should not profit, we leave them on letter of the law;

אבל הכא סבירא ליה לרבא דמשום טעמא שלא יהא חוטא נשכר אין ליתן לה כיון דמן הדין לית לה שהרי עובדת כוכבים גמורה היא אם תמחה

2.

However, here Rava holds that due to the reason that a sinner should not profit, we should not give to her, since letter of the law she does not get it, for she is a Nochris if she will protest.

ובפ' אלו נערות (לקמן דף לו:) דאית ליה לרבא שלא יהא חוטא נשכר גבי שבויה משום דמוקמינן לה בקדושתה.

3.

Below (36b), Rava holds that a sinner should not profit regarding a [woman who had been taken] captive, for we leave her in her Kedushah (she is still a Besulah).

11b----------------------------------------11b

6)

TOSFOS DH u'Shmuel Amar Ein Mukas Etz b'Basar

תוספות ד"ה ושמואל אמר אין מוכת עץ בבשר

(SUMMARY: Tosfos explains that her Besulim are intact.)

בלא השיר בתולין איירי דאי בהשיר למה יש לה להיות פחותה ממוכת עץ.

(a)

Explanation: We discuss when he did not uproot the Besulim. If he did, why is she less (i.e. considered a Besulah more) than a Mukas Etz?!

7)

TOSFOS DH l'Rabanan Hikir Bah Maneh Lo Hikir Bah Maneh v'Lo Klum

תוספות ד"ה לרבנן הכיר בה מנה לא הכיר בה ולא כלום

(SUMMARY: Tosfos explains why Rava didn't initially establish the Mishnah like everyone.)

ומתני' ר"מ היא ולא רבנן

(a)

Explanation: Our Mishnah (13a) is R. Meir, and not Rabanan.

ואם תאמר אמאי לא קאמר לרבנן בין הכיר בה בין לא הכיר בה מנה כדקאמר במסקנא ותיתי מתניתין לדברי הכל

(b)

Question: Why didn't he say that according to Rabanan, whether or not he knew, she gets 100, like he said in the conclusion, and our Mishnah would be like everyone?

וי"ל דלא ניחא ליה למימר הכי דכיון דרבנן מדמו לה לבעולה

(c)

Answer: He did not want to say so, for since Rabanan compare her to a Be'ulah...

הויא בלא הכיר בה כמו כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה וסבירא ליה דלית לה ולא כלום

1.

[Therefore,] when he did not know, this is like making Nisu'in b'Chezkas Besulah, and she was found to be Be'ulah. He holds that [in such a case] she has no [Kesuvah].

ובמסקנא סבר הא דמדמו לה לבעולה היינו לענין מנה אבל מקח טעות לא הויא כמו בעולה

2.

In the conclusion, he holds that Rabanan compare her to a Be'ulah, i.e. regarding 100, but it is not a Mekach Ta'os like [when she was found to be] Be'ulah;

דאינו מקפיד כ"כ במוכת עץ שיהא מקח טעות.

i.

A man is not so upset about Mukas Etz to the point that it would be Mekach Ta'os.

8)

TOSFOS DH Hadar Bei Rava meha'Hi

תוספות ד"ה הדר ביה רבא מההיא

(SUMMARY: Tosfos explains why we say that he retracted from that teaching.)

אבל מהא לא בעי למימר דהדר ביה משום דמקח טעות לגמרי משמע

(a)

Explanation: However, we did not want to say that he retracted from this, for "Mekach Ta'os" connotes totally (the Kidushin was invalid, so she gets nothing).

וא"ת מנא לן דהדר ביה ממה שאמר לרבנן לא הכיר בה ולא כלום

(b)

Question: What is the source that he retracted from what he said that according to Rabanan, if he did not know, she gets nothing?

נאמר שחזר בו ממה שאמר לא הכיר בה לר"מ מאתים אלא נפרש לא הכיר בה מנה ונוקי ברייתא כרבי מאיר

1.

Let us say that he retracted from what he said that if he did not know, according to R. Meir she gets 200! Rather, now he explains that if he did not know, she gets 100, and he can establish the Beraisa like R. Meir!

וי"ל כדפי' לעיל בקונטרס דאין זה סברא דאי חשיב מקח טעות לא יהא לה כלום

(c)

Answer: We can say like Rashi explained above, that this is unreasonable. If it is considered Mekach Ta'os, she should not get anything;

ואי לא חשיב מקח טעות למה לא יהא לה מאתים כיון דמדמה לה לבוגרת

1.

If it is not considered Mekach Ta'os, why shouldn't she get 200, since [R. Meir] compares her to a Bogeres?

דאטו לבוגרת פוחתין לה מכתובתה.

i.

Do we reduce the Kesuvah of a Bogeres?! (Surely, we do not!)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF