כתובות דף קו: א

מה היו עושים במעות דלהלן?

במותר תרומת הלשכה [1] במותר נסכים מותר שיירי לשכה
לתנא קמא ריקועי זהב לצפות את
קירות וריצפת קדש הקדשים
----- -----
לר' ישמעאל [2] קונים בהם כלי שרת ----- יינות שמנים וסלתות
לר' עקיבא לקיץ המזבח קונים בהם כלי שרת -----
לר' חנינא קונים בהם כלי שרת לקיץ המזבח -----
-------------------------------------------------

[1] היינו מותר המעות שנשארו בקופות אחרי שתרמו והגיע ר"ח ניסן וכבר אי אפשר להשתמש בהן כי צריך להשתמש ממעות חדשות שבאו מהתרומה של השנה החדשה.

[2] עוד סובר ר' ישמעאל, שמותר פירות הם לקיץ המזבח. מותר פירות היינו שהיו לוקחים המותר תרומה פירות בזול ומוכרין אותם ביוקר ובשכר היו מקייצים את המזבח. אכן ר"ע ור' חנינא סגן הכהנים חולקים בזה וסוברים שלא היה דבר כזה של מותר פירות, כיון שאין משתכרין בשל הקדש.

-------------------------------------------------