כתובות דף קה. א

מי שהלך למדינת הים, ואשתו תובעת מזונות, מתי תשבע?

בתחילה - כשתובעת מזונות בסוף - כשתובעת כתובה
לחנן ולר' יוחנן בן זכאי לא תשבע תשבע
בני כהנים גדולים, ולר' דוסא ב"ה תשבע תשבע

האם מותר לדיין לקחת שכר באופנים דלהלן?

אגר דינא [1] אגר בטלה
היכא שמתבטל ממלאכה - כשדן אסור מותר
היכא שלא מתבטל ממלאכה אסור אסור
-------------------------------------------------

[1] שלוקח שכר על מה שהוא דן, ואילו שכר בטלה פירושו שלוקח שכר כמה שמפסיד בזה שמתבטל עתה ממלאכתו כדי לדון.

-------------------------------------------------