כתובות דף סז. א

הכניסה לו חתיכות או כלי זהב, מה הדין?

מה הדין?
חתיכות זהב חתיכות שאינם נפחתות: שמים אותו והרי הוא בשוויו
זהב פריכא או ממלא (שהוא דק) שנפחת: הוא ככלי כסף ופוחת חומש
כלי זהב שמים אותו והרי הוא בשוויו

הכניסה לו דינרי זהב, מה הדין?

במקום שנהגו לפורטן [1] במקום שלא נהגו לפורטן במקום שנפרטים ע"י הדחק
לתירוץ א' ככספים ומוסיף שליש הרי הוא כשוויו ת"ק: ככספים ומוסיף שליש
רשב"ג: הרי הוא כשוויו
לאיבע"א הרי הוא כשוויו הרי הוא כשווי -----

כתובות דף סז: א

כיצד נוהגים במי שאין לו מעות ולא רוצה לקבל, ובמי שיש לו ולא רוצה להתפרנס מהם?

אין לו מעות ולא רוצה לקבל יש לו ולא רוצה להתפרנס מהם
לר'
מאיר
תחילה נותנים לו לשם הלואה,
וחוזרים לתתם לו לשם מתנה

תחילה נותנים לו לשם מתנה, חוזרים
ונפרעים ממנו כהלואה לאחר מיתה
לחכמים מציעים לו כמתנה - ולא צדקה,
לא רצה נותנים לו לשם הלואה
לר' שמעון אומרים לו הבא משכון [2] לא נזקקים לו כלל
-------------------------------------------------

[1] דהיינו להשתמש בהם כמטבע עובר לסוחר, ולא ככלים שאין עושים בהם סחורה.

[2] ואף שיודעים שאין לו משכון, מ"מ ע"י ששומע שאומרים לו להביא משכון ובסוף נותנים לו בלא משכון יחשוב שכוונתם לבסוף להפרע ממנו ואינו צדקה, ובזה תזוח דעתו עליו ולא יחשוב שנותנים לו בתורת צדקה.

-------------------------------------------------