כריתות דף כו. א

האם יום הכפורים פוטר מקרבן בדינים דלהלן?

האם פוטר? מדוע?
אשם תלוי פוטר "מכל חטאתיכם" - חטא שאין מכיר בו אלא המקום
חייבי חטאות
ואשמות ודאים
לא פוטר לאביי: חטאים דומיא דרוב פשעים דאינם בני קרבן
לרב תחליפא: יוה"כ מכפר על חטא שאין מכיר רק הקב"ה
חייבי
מלקיות
התרו: לא פוטר לא גרע מחטאות ואשמות - דהודע
לא התרו: פוטר דיוה"כ מכפר אפי' על לא תעשה
ספק: יולדת, מצורע, נזיר לא פוטר לר' הושעיא: ל"כל חטאתם" - מכפר יוה"כ, ולא אטומאה
א"נ: דקרבנם לא בא לכפרה - אלא להכשירם בקדשים
סוטה לא פוטר לר' הושעיא: ל"כל חטאתם" - מכפר יוה"כ, ולא אטומאה
לאביי: משום שהבועל מכיר בו
לרבא: מנחתה באה לברר עון ולא לכפרה
עגלה ערופה לא פוטר לאביי: משום שההורג מכיר בו
לרבא: גזה"כ שלא יכופר אלא בדם שופכו
לר"פ: ראויה כפרה זו ליוצאי מצרים אף שעבר כמה יוה"כ
נודע אחר יוה"כ לא פוטר מייתור הכתוב "או הודע" גבי: יחיד, נשיא, ציבור

כריתות דף כו: א

ספק ילדה ולד ספק רוח - מביאה חטאת העוף, מה הדין אם נודע לה באופנים דלהלן?

נודע לה שילדה נודע לה שלא ילדה
לפני המליקה תעשה לחטאת העוף ודאי - ונאכלת תצא לחולין או לאשה אחרת
אחר המליקה קודם הזאה מזה מהדם, לרב: נאכלת
- לר' יוחנן: אינה נאכלת [1]
תיקבר מדרבנן [2]
נודע אחר ההזאה והמיצוי אינה נאכלת - ודינה כדין חטאת העוף הבאה על הספק [3]

כריתות דף כו: א

המפריש ב' סלעים לאשם (שפחה חרופה), והוזיל לו הרועה וקנה ב' אילים (וכל אחד שוה באמיתות לפחות ב' סלעים), מה הדין בדלהלן?

מה דין הראשון מה דין השני
לקח לשני האילים לאשם יקרב לאשמו - אשם שפחה חרופה ירעה ויסתאב ויפלו דמיו לנדבה
לקח לשני האילים לחולין היפה ב' סלעים - יקרב לאשמו אשם מעילות היפה י' זוז - יקרב למעילתו - אשם שפחה חרופה [4]
לקח לאיל אחד לאשם ואיל השני לחולין יקרב לאשמו - אשם שפחה חרופה יקדישנו ויקרב למעילתו - אשם מעילות [5]

-------------------------------------------------

[1] הגם שמדאורייתא מודה ר' יוחנן לרב שיש לה להאכל - כדין חטאת העוף ודאי, מ"מ גזרו רבנן שלא יאמרו חטאת העוף הבאה על הספק נאכלת.

[2] מעיקר הדין מותרת בהנאה - דנתברר שחולין היא (אולם באכילה אסורה, כיון שעשה בה מליקה - והיא נבלה, ואין כאן גזה"כ שתאכל). ומדרבנן אסורה בהנאה שלא יאמרו שנהנים מחטאת העוף הבאה על הספק, לכך תיקבר.

[3] דבשעה שנעשתה היה עליה ספק - וכפרה ספיקה והלכה לה. ואסורה גם בהנאה.

[4] ובמשנה קרי ליה "למעילתו" - והיינו לגזילתו שגזל את ההקדש, וכיון שבהמה זו היא חולין והוא משיבה להקדש להיות אשם, וגם שוה עשרה זוז שיש בהם את הקרן (ב' סלעים - כל סלע ד' זוז) ואת החומש (עוד ב' זוז) - יצא. והגם שאין באה מעילתו לבדק הבית, אין חסרון בזה, כיון שלא מעל מקדשי בדק הבית אלא מהכסף המיוחד לאשם, ולכך כיון שהביא את אשמו ששוה קרן וחומש על מעילתו יצא גם ידי אשם שפחה חרופה שחייב וגם ידי גזילו.

[5] ועוד יביא עמו קרן וחומש שהם סלע וחומש (דזה מה שהוא מעל, דהרי הוציא רק סלע אחד לחולין). והנה במה שהביא את האשם שפחה חרופה אינו יוצא ידי גזילו (הגם ששוה יותר מסלע וחומש) משום שהאשם הראשון שמביא לחטאו הוא קודש, ואין יכול לפטור בו את גזילו. ובאשם השני שהוא אשם מעילות, הגם שהוא חולין (דהרי נתכוון שאחד יצא לחולין והועילה מחשבתו), מ"מ הדין שצריך להביא לקרבן אשם מעילות מלבד ממון גזילו. ולכן צריך להביא כאן עוד סלע וחומש.

עוד חומר לימוד על הדף