הוריות דף י"ב ע"א

כיצד סדר היציקה והמשיחה של שמן המשחה במלך וכהן גדול [1]?

בתחילה בסוף
למ"ד יציקה עדיפא יוצק על ראשו נותן בין ריסי עיניו ומושח
למ"ד משיחה עדיפא נותן בין ריסי עיניו ומושח יוצק על ראשו

הוריות דף י"ב ע"ב

האם משוח מלחמה דינו ככהן גדול לענין הדינים דלהלן?

לענין חמש דברים האמורים בפרשה [2] לענין להחזיר את הרוצח לענין שאר דיני כהן גדול [3]
לחכמים (ר' שמעון) דינו ככהן גדול [4] אין דינו ככהן גדול אין דינו ככהן גדול
לר' יהודה דינו ככהן גדול דינו ככהן גדול אין דינו ככהן גדול

מה דין כהן גדול בפרימת בגדיו על המת?

לפרום בגדו למעלה בבית הצואר לפרום בגדו למטה מבית הצואר לפרום בגדו בשפת חלוקו
לר' יהודה אסור אסור לרב: אסור
לשמואל: מותר [5]
לר' ישמעאל
וסתמא דמתניתין
אסור לרב: אסור [6]
לשמואל: מותר [7]
מותר

-------------------------------------------------

[1] אמנם בכלי שרת עושים משיחה בלי יציקה בכלל.

[2] והם: לא פורע; לא פורם; לא מטמא לקרובים; מוזהר על הבתולה; אסור באלמנה.

[3] והם: להקריב משלו פר יוה"כ ועשירית האיפה; עבודת יוה"כ; להקריב קרבנות באנינות; להקריב וליטול חלק בראש; [לר"ש לפטור מקרבן מקדש וקדשיו]. (ולענין שמונה בגדים - עי' יומא דף ע"ג ע"א).

[4] אמנם לענין להיות מצווה על הבתולה ואסור באלמנה, אמרה הגמ' לקמן דהוא כתנאי, דר' ישמעאל ס"ל שאחר שחילקו הכתוב לענין אנינות ריבה לו בתיבת והוא אשה בבתוליה יקח. ור"ע ס"ל שהריבוי בא לרבות כה"ג רגיל שעבר מחמת מום, שעדיין מוזהר על הבתולה ואסור באלמנה.

[5] הנה דין זה לא מפורש בגמ' אולם נראה כמו שכתבנו, משום דר' יהודה אמר שכה"ג אינו בפרימה כל עיקר, ואליבא דרב גם ר' ישמעאל לא התיר אלא רק בשפת חלוקו, וא"כ על כרחך שכל מה שנחלק ר' יהודה עליו לאסור הוא בשפת חלוקו. אמנם לשמואל שס"ל שר' יהודה לשיטתו שהקורע בשפת חלוקו הוא אינו כלום, א"כ לא חשוב בכלל קרע שם - ומותר.

[6] דכיון שעל כל המתים [מלבד אב ואם] חשובה קריעה זו קריעה, א"כ היא אסורה בכה"ג.

[7] ס"ל לשמואל כר' יהודה, שכל קרע שאינו מבדיל בשפה של החלוק למעלה בבית הצואר, אינו חשוב קריעה בכלל [קרע של תפלות], ולכך הוא מותר גם בכהן גדול.

עוד חומר לימוד על הדף