שהוריות דף ו' ע"א

הורו ב"ד ועשו הקהל על פיהם, באופנים הבאים האם מביאים קרבן?

מתו חלק מן הציבור מתו חלק מן הבית דין
לר' מאיר חייבים פטורים
לר' שמעון חייבים חייבים [1]

הוריות דף ו' ע"ב

כיצד הוא החשבון של י"ב שבטים שכנגדם מביאים י"ב פרים?

לוי יוסף אפרים ומנשה שאר עשרת השבטים
לאביי [2] אינו נמנה אינו נמנה נמנים נמנים
לרבא נמנה [3] נמנה אינם נמנים [4] נמנים

-------------------------------------------------

[1] אמנם רב יוסף צידד לומר שגם ר' שמעון סובר שחטאת שותפין אם מת אחד מהם מתה, וא"כ הב"ד כאן יהיו פטורים. אולם הוכיח לו אביי דסבר ר' שמעון בעלמא שחטאת שותפין אינה מתה.

[2] רב אחא בר יעקב אמר, ששבט לוי אינו נקרא קהל, כיון שאין להם אחוזה בארץ, וא"כ קשה שיש רק י"א שבטים, ותירץ אביי: שמונים לאפרים ומנשה כשתים [וא"כ יוסף אינו נמנה].

[3] ס"ל ששבט לוי נמנה הגם שאין לו אחוזה. [אולם אינו חושבו כשני קהלים: של לוים וכהנים, אלא רק כקהל אחד].

[4] ורק לענין נחלה דגלים ונשיאים, מונים לאפרים ומנשה לשני שבטים במקום יוסף.

עוד חומר לימוד על הדף