גיטין דף פה. א

הכותב תנאי בגט, כגון: ע"מ שתיתני לי מאתים זוז, במקומות דלהלן, מה הדין?

כשכתבו קודם התורף כשכתבו אחר התורף
לר' זירא לרבי: פסול
לרבנן: כשר
לדברי הכל כשר [1]
לרבא לדברי הכל פסול לרבי: פסול
לרבנן: כשר

כיצד יש להעמיד את המשנה, שאמרה שאם כתב את התנאי בגט - ופסול, ומיירי בתנאי של חוץ אבל בתנאי של על מנת כשר?

אפשרות אחת אפשרות שניה
לר' זירא כשכתב התנאי לפני התורף - וכרבנן דמכשרי כשכתב התנאי אחר התורף - וככו"ע
לרבא כשכתב התנאי אחר התורף - וכרבנן דמכשרי -----

העושה שיור בגט כדלהלן, מה הדין?

לרבא לרב נחמן
חוץ מקידושי קטן ספק - אם אזלינן בתר השתא
שאינו ראוי או בתר העתיד שראוי
הוי שיור - דאזלינן בתר העתיד [2]
חוץ מעוברים ספק, כיון שהם ראוים להוולד אינו שיור - דאזלינן בתר השתא [3]
חוץ מבעל אחותה ספק, אף שאינה ראויה לו,
ראויה לו אחר מיתת אחותה
אינו שיור - דאזלינן בתר השתא [4]
חוץ מזנותיך ספק, דאף שלא שייר
בנשואין שייר בביאה
הוי שיור - דמצינו כן גבי אבא ואביך [5]
-------------------------------------------------

[1] וכתבו התוס' (בד"ה דברי), דאע"ג דבתנאי של "חוץ" פסול אפילו כשכתבו אחר התורף, מ"מ לא גזרינן ביה לרבי לפסול תנאי של ע"מ אטו חוץ, דחוץ אחר התורף אינו פסול אלא מדרבנן - גזירה אטו לפני תורף ולא גזרינן גזירה לגזירה.

[2] כמו שמצינו גבי מגרש קטנה ע"י אביה שמהני, ולכאורה קשה הא בעינן "ויצאה והיתה" - דהיינו מי שראויה להתקדש וקטנה אינה ראויה להתקדש ע"י עצמה. אלא על כרחך, דחשבינן לה בת קידושין משום שהיא עתידה להיות ראויה להתקדש ע"י עצמה.

[3] כמו שמצינו כשאמר חוץ מעובד כוכבים, דלא חשיב שיור אף שיכול להתגייר ותאסר בו, אלא ודאי דאזלינן בתר השתא שאין בו תפיסת קידושין ולא חשיב שיור, וה"ה כאן בתר נולדים. ודחתה הגמ', דשאני נולדים - דהעובר עשוי להוולד, משא"כ עכו"ם אינם עשויים להתגייר.

[4] גם כאן הראיה כמו מקודם מהעומר חוץ מעכום וכו', ודחתה הגמ', דגירות לא שכיחא ואילו מיתה שכיחה, ולכן חשוב בעל אחותה ראוי לתפיסת קידושין - והוי שיור

[5] דאיתא בברייתא שאם שאמר הרי את מותרת לכל אדם חוץ מלאבא ולאביך - לא הוי שיור והגט גט. והנה אבא ואביך לא שייך בנישואין - דה אלא תופס להם בה קידושין, ועל כרחך השיור הוא על זנות. ויש לדייק דוקא אבא ואביך שהיא לא ראויה להם אפי' בלי השיור שלו, לכן לא חשיב שיור, אולם לכל אדם אחר הוי שיור - אפי' אם שייר רק זנות.

-------------------------------------------------