גיטין דף פב. א

המגרשת את אשתו ואמר לה כדלהלן מה הדין?

הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני על מנת שלא תנשאי לפלוני
לתנא דמתניתין לר' אליעזר: הוי גט [1]
לחכמים: לא הוי גט
הוי גט -
דהוא כמו כל התנאים דעלמא
לר' יוסי בר' יהודה לא הוי גט -
דהרי שייר בכח הגט
לר' אליעזר: הוי גט
לחכמים: לא הוי גט [2]

גיטין דף פב: א

המקדש את אשתו ואמר לה "התקדשי לי ליאסר לכל אדם חוץ מפלוני", מה הסברות בזה?

הצד שאינו מועיל הצד שמועיל
לר' אליעזר דבקידושין אין פסוקים שמועיל כמו בגיטין
לרבנן כמו בגיטין דוקא בגט פסול כי שייר בכריתות
-------------------------------------------------

[1] ובגמ' בעמוד ב' דורשת זאת מפסוקים, ר' ינאי דרש מדכתיב (דברים כד:ב) "ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר" - ודרשינן שאפי' לא התירה אלא לאיש אחר (דהיינו לאיש אחד) גם בזה סגי שיחשב גט. ור' יוחנן אמר שהדרשא היא מדכתיב (ויקרא כא:ז) "ואשה גרושה מאישה לא יקחו" - שאפי' לא נתגרשה אלא מאישה כבר נפלסה מן הכהונה, ולמדנו מזה שמועיל הגט לפסול אותה מכהונה ש"מ דהוי גט.

[2] ס"ל לחכמים שדין זה שונה מכל תנאי בעלמא, דכל תנאי בעלמא לא שייר לה בגט, ואילו כאן שייר בגט שהרי לא התירה לכל אדם.

-------------------------------------------------